2018 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
620

2018 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 05.12.2018 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2018/57

Gündem 1: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücretin Konusu ve Kapsamı başlıklı 97’ nci maddesinde   “Belediyelerin; kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye Meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir”. hükmü ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi gereğince hazırlanan Belediyemizin yıllık Gelir tarife cetvellerinin (01.01.2019-31.12.2019) tarihlerini kapsayacak şekilde 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesinin uygunluğuna Meclisimizce Meclis üyesi H**** A****’ın çekimserliği, diğer katılan üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile karar verilmiş olup; düzenlenen cetveller karar ekine konmuştur.

KARAR NO: 2018/58

Gündem 2: Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden gündüz bakım evi çocuk kreşine,  kreş bahçesi olarak kullanılmak üzere 01.03.2017 tarih ve 2017/13 sayılı Meclis Kararımız ile kiraladığımız Mıhlı Mahallesi, Beybağlar mevkii, 283 ada, 12 parselde kayıtlı bulunan 2013,14 m2 yüzölçümlü taşınmaz için 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğünün 19.11.2018 tarih ve E.163466 sayılı yazısında belirtilen aylık 216,00TL(İkiyüzonaltıtürklirası) kiralama bedelinin uygunluğuna ve kiralamanın devam etmesine Meclisimizce  katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2018/59

Gündem 3:Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden Belediye hizmet garajı olarak kullanılmak üzere 04.01.2012 tarih ve 2012/13 sayılı Meclis Kararımız ile kiraladığımız Küçükkuyu Makbere Mevkii, 345 parselde kayıtlı bulunan 4620 m2 yüzölçümlü taşınmaz  için 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nün 19.11.2018 tarih ve E.163466 sayılı yazısında belirtilen aylık 1.679,00TL(Binaltıyüzyetmişdokuztürklirası) kiralama bedelinin uygunluğuna ve kiralamanın devam etmesine Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2018/60

Gündem 4: Belediyemizin %100 hissesine sahip olduğu Küçükkuyu Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim şirketinin, ödeme ve yatırımlarını daha rahat bir şekilde finanse edebilmesinin temini bakımından,  5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı  18. Maddesinin (i) bendi ile öngörülen “Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek”) yolundaki hüküm uyarınca, şirket  sermayesinin arttırılması kapsamında, 01.08.2018 tarih ve 2018/41 sayılı Küçükkuyu Belediyesi Meclis Kararı ile “Mülkiyeti Küçükkuyu Belediyesi Tüzel kişiliğine ait Çanakkale İli, Mıhlı Mahallesi, Kültür Sokak, i17d18d4c pafta, 283 ada, 11 parsel de bulunan 430,96 m2 kayıtlı taşınmazın Küçükkuyu Kent Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketine ayni sermaye artırımı olarak verilmesi için değer tespiti yapılması”yönünde karar verilmiş olup;  değer tespiti yapılmasına karar verilmiş olan  taşınmazla ilgili Ayvacık Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.10.2018 tarih ve  2018/57D.İş Esas nolu kararı ile verilen Bilirkişi Raporuna göre taşınmazın ayni sermaye artırımına esas (arsa ve yapı değeri)kıymet takdirinin değeri 356.690,00TL(Üçyüzellialtıbinaltıyüztürklirası) olarak tespit edildiği anlaşılmış olup;yapılan müzakeresinde; Çanakkale İli, Mıhlı Mahallesi, Kültür Sokak, i17d18d4c pafta, 283 ada, 11 parselde kayıtlı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (i) fıkrası hükmü ile tespit edilen 356.690,00TL bedel üzerinden Küçükkuyu Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ayni sermaye artırımı olarak verilmesinin uygunluğuna, Tapu Sicil Müdürlüğünde tescil işlemleri için belediyemiz adına her türlü imzayı atmaya kurumumuz çalışanlarından 221******** T.C. kimlik numaralı İ**** Ş**’in görevlendirilmesine Meclisimizce Meclis üyesi H**** A****’ın çekimserliği, diğer katılan üyelerin  kabulüyle oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR NO: 2018/61

Gündem 5 : Fen İşleri Müdürlüğünün 29.11.2018 tarih ve 3785 sayılı teklif yazısı ile 28.11.2018 tarih ve  2591 sayılı dilekçe eki Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Orta Mahalle Mevkii,  i17d23a1a  pafta, 216 ada 15  parselde E**** B**** adına kayıtlı  taşınmaz için hazırlanan  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 03.12.2018 tarih ve E.15465 sayılı görüşü doğrultusunda  hazırlanan 28676,12 plan işlem numaralı  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifinin uygunluğuna Meclisimizce Meclis üyesi H**** A****’ın çekimserliği, diğer katılan üyelerin  kabulüyle oyçokluğu ile karar verildi.

216 ADA 15 PARSEL 1 1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (1)

216 ADA 15 PARSEL MEVCUT 1 1000 PLAN (1)

KARAR NO: 2018/62

Gündem 6 : Fen İşleri Müdürlüğünün 29.11.2018 tarih ve 3780 sayılı teklif yazısı ile 09.10.2018 tarih ve  2162 sayılı dilekçe eki Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Meşelik Mevkii,  i17d18d4d pafta, 190 ada 184  parselde T**** A***adına kayıtlı  taşınmaz için hazırlanan 28676,11 plan işlem numaralı  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifinin uygunluğuna Meclisimizce Meclis üyesi H**** A****’ın çekimserliği, diğer katılan üyelerin  kabulüyle oyçokluğu ile karar verildi.

190 ADA 184 PARSEL 1 1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

190 ADA 184 PARSEL MEVCUT 1 1000 PLAN

KARAR NO: 2018/63

Gündem 7 :Küçükkuyu Kent Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 01.12.2018 tarih ve 2018/56 sayılı yazısı  ile 01.12.2018 tarihinde şirket merkezinde toplanan Şirket Yönetim Kurulunun 01.12.2018 tarih ve  7 sayılı     kararı ile Küçükkuyu Belediye Başkanı C***** B*****’nın  01.12.2018 tarih ve 2018/34 sayılı dilekçesi  ile  yürütmekte olduğu Küçükkuyu Kent Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığından istifası kabul edilerek ,  şirketin  yeni yönetim kurulu ilk Genel Kurul toplantısında oluşturulmasına dair geçen süreye kadar gerçek kişi A***D**** tarafından üye sıfatıyla şirket işlemlerinin yürütmesi kararı alınmıştır. Küçükkuyu Kent Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin Yönetim Kurulu Kararı ile şirketin eksilen Yönetim Kuruluna Adem DEMİR ile birlikte Kurum çalışanlarından M*** B****** ve M****** S****’ın görevlendirilmesinin uygunluğuna Meclisimizce Meclis üyesi H**** A****’ın çekimserliği, diğer katılan üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile karar verildi.