5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 02.05.2018 Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2018 /27

Gündem 1: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi gereğince 2017 mali yılı kesin hesabının Gelir Gider Kesin hesap ve Yönetim dönemi hesabı üzerinde yapılan inceleme ve görüşmeler sonunda: Kanunla tahsiline yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği, Bütçe dışı ödeme yapılmadığı verilen ödeneklerin yerinde kullanıldığı anlaşılarak aşağıda dökümü yapılan Gelir gider kesin hesapları aşağıdaki şekilde madde madde oylanmıştır.

2017 MALİ YILI GİDER KESİN HESABI :15.830.178,99 TL

CARİ HARCAMALAR

01-PERSONEL GİDERLERİ: 3.665.525,16 TL…  Meclis üyelerinden H**** A**** ve  A**** İ***** G*****’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ :679.292,84 TL  Meclis üyelerinden H**** A**** ve A**** İ***** G*****’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ : 9.366.081,50 TL Meclis üyelerinden H**** A**** ve A**** İ***** G*****’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

04- FAİZ GİDERLERİ : 947.576,28 TL  Meclis üyelerinden H**** A**** ve A**** İ***** G*****’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

05- CARİ TRANSFERLER : 210.124,58 TL  Meclis üyelerinden H**** A**** ve A**** İ***** G*****’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

06- YATIRIM HARCAMALARI : 961.578,63 TL Meclis üyelerinden H**** A**** ve A**** İ***** G*****’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

2017 MALİ YILI GELİR KESİN HESABI : 16.317.276,85 TL

01-VERGİ GELİRLERİ: 6.335.958,29 TL  Meclis üyelerinden H**** A**** ve A**** İ***** G*****’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ : 1.834.460,04 TL  Meclis üyelerinden H**** A**** ve A**** İ***** G*****’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR : 515.270,00 TL Meclis üyelerinden H**** A**** ve A**** İ***** G*****’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

05- DİĞER GELİRLER : 7.631.588,52 TL Meclis üyelerinden H**** A**** ve A**** İ***** G*****’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

KARAR NO: 2018 /28

Gündem 2: 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi Belediyenin görev ve sorumlulukları başlığı altında Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla ;(b) bendinin (…)(2) (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (3) (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları “nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez” Hükmü uyarınca belediye bütçesinin kanunda belirtilen miktarı geçmemek üzere Belediyemiz tarafından kurumun mali imkânları dikkate alınarak İlçemiz sınırları içerisinde üstün başarı gösteren sporcuların  ödüllendirilmesine ve faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüplerine Nakti Yardım Yapılmasına Dair  yönetmelik kapsamında hazırlanan taslağın 03/12/2010 tarihli 6085 sayılı Sayıştay Kanunun 27. Maddesinin 4. Fıkrasına göre “Mahalli İdarelerce mali konularda düzenlenecek yönetmelikler ile düzenleyici işlemler, Sayıştay’ın istişare görüşü alınarak yürürlüğe  konulur” hükmü ve  Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesinin (e) bendi“ Sayıştay’ın denetimine tabi kamu kurum ve kuruluşlarınca mali konularda düzenlenecek yönetmelik taslak hakkında Sayıştay Başkanlığının görüşünün alınması zorunludur”  hükmü gereği Kurumumuz tarafından  03.01.2018 tarih ve 06 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Küçükkuyu Belediye Başkanlığı Spor Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Ve Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardıma Dair Yönetmelik Taslağı, incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilmiş olup;   16.02.2018 tarih ve Düzenleyici İşlem Taslağı konulu 188700 sayılı Sayıştay Başkanlığı Daireler Kurulu tarafından bazı maddeler üzerinde değişiklik yapılması hususunda görüş verilen taslakla ilgili  alınan  03.01.2018 tarih ve 06 sayılı Meclis Kararının  iptali  ve söz konusu Sayıştay Başkanlığı yazısı doğrultusunda yeniden düzenlenen Spor Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Ve Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardıma Dair Yönetmelik Taslağınının uygunluğuna  Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 2018 /29

Gündem 3: Ramazan ayında Belediyemiz bünyesinde bulunan Aşevimizde ihtiyaç sahibi kişilere iftar yemeği verilmesi ile ilgili Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesinde Amfi Tiyatro yanında hizmet veren aşevimizde Mübarek Ramazan Ayı boyunca ihtiyaç sahibi kişilere iftar yemeği verilmesi için gerekli yemek malzemelerin ( gıda, tabldot vb.) Kurumumuzca karşılanmasına ve piyasadan tutulacak bir aşçı ile pişirilmesine veya yemek fabrikalarından temin edilmesine dair yapılacak giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 2018 /30

Gündem 4:Fen İşleri Müdürlüğünün 20.04.2018 tarih ve 1257 sayılı teklif yazısı ile uygun görüşle sunulan İlgilisi K**** T**** ve müştereklerinin  27.03.2018 tarih ve 0615 sayılı dilekçe eki Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Hacı Mustafatepe Mevkii,  i17d22b2b pafta, 244 ada 45  parselde yer alan taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifinin uygunluğuna Meclisimizce Meclis üyelerinden H**** A**** ve A**** İ***** G*****’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile karar verilmiştir.

244 ADA 45 PARSEL 1 1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞLİĞİ

KARAR NO: 2018 /31

Gündem 5: Fen İşleri Müdürlüğünün 20.04.2018 tarih ve 1254 sayılı teklif yazısı ile uygun görüşle sunulan İlgilisi E*** A****’ın 28.03.2018 tarih, 0617 sayılı dilekçe eki Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Yalıpınarı Mevkii, i17d18c pafta, 343 ada 7 parsel;  ve İlgilisi G***** M**** B*****’ın 26.03.2018 tarih, 0610 sayılı dilekçe eki Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii i17d19d pafta, 347 ada 1 parsel ile  349 ada 9 parselde  yer alan taşınmazlar için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı tekliflerinin  uygunluğuna Meclisimizce Meclis üyelerinden H**** A**** ve A**** İ***** G*****’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile karar verilmiştir.

1 5000 NAZIM İMAR PLANI TADİLATI (2)

1 5000 NAZIM İMAR PLANI TADİLATI

KARAR NO: 2018 /32

Gündem 6: : Fen İşleri Müdürlüğünün 20.04.2018 tarih ve 1254 sayılı teklif yazısı ile uygun görüşle sunulan İlgilisi E*** A****’ın 28.03.2018 tarih, 0617 sayılı dilekçe eki Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Yalıpınarı Mevkii, i17d18c3c pafta, 343 ada 7 parsel ve İlgilisi G***** M**** B****’ın 26.03.2018 tarih, 0610 sayılı dilekçe eki Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii i17d19d4d pafta, 347 ada 1 parsel ile 349 ada 9 parselde yer alan taşınmazlar için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı tekliflerinin uygunluğuna Meclisimizce Meclis üyelerinden H**** A**** ve A**** İ***** G*****’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile karar verilmiştir.

1 1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (2)

1 1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

KARAR NO: 2018 /33

Gündem 7: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 27.maddesine istinaden görüşülen gündem maddesi Belediye Meclis üyesi H****** S******’nın akrabasına ait olduğundan gündem maddesinin görüşülmesine başlanmadan önce Belediye Meclis üyesi H****** S****** toplantı salonunun dışına davet edildi. Belediye Meclis üyesi H****** S****** toplantı salonunun dışına çıktıktan sonra gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Fen İşleri Müdürlüğünün 20.04.2018 tarih ve 1256 sayılı teklif yazısı ile uygun görüşle sunulan İlgilisi L****** E*****’in  29.03.2018 tarih ve 0623 sayılı dilekçe eki Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii,  i17d19d4a, i17d19d4b, i17d19d4c, i17d19d4d pafta, 228 ada 9, 10 parsellerde  yer alan taşınmazlar için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı tekliflerinin  uygunluğuna Meclisimizce Meclis üyelerinden H**** A**** ve A**** İ***** G*****’ün reddi, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile karar verilmiştir.

İ17-D-19-D-4-A-TADİLAT

İ17-D-19-D-4-B-TADİLAT

İ17-D-19-D-4-C-TADİLAT

İ17-D-19-D-4-D-TADİLAT