2018  NİSAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 04.04.2018 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2018 /18

Gündem 1: Belediye Başkanı C***** B***** 1. Gündem Maddesinde 2017 yılı Faaliyet Raporu görüşüleceğinden kanun gereği yerini Meclis 1. Başkan Vekili S**** S**** ‘e bıraktı. Meclis birinci başkan vekili S**** S**** tarafından gündemdeki 1.maddenin görüşülmesine geçildi. Gündem maddesi ile ilgili söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündem 1: 5393 Sayılı Belediye Kanununun Faaliyet raporu başlıklı 56. Maddesi  “Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından meclise sunulur” hükmü  ile  aynı kanunun 19. ve 26 maddeleri  ve 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre Belediyemizin 2017 yılı yıllık faaliyet raporu kitapçık halinde   hazırlanarak,  Meclis toplantısından önce meclis üyelerine dağıtılmış olup; yapılan görüşmeler sonunda Meclisimize  detaylı bir şekilde sunulan, Kurumumuzun 2017 yılı faaliyetlerinin yeterli olduğu görülerek 01.01.2017–31.12.2017 dönemini kapsayan Küçükkuyu Belediyesi 2017 yılı faaliyet raporunun kabulüne Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 2018/19

Gündem 2: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi gereğince Meclis üyeleri arasından bir yıl görev yapmak üzere Belediye Encümenine iki üyenin seçilmesi için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan CHP siyasi parti grubundan Meclis Üyesi  S**** S**** (7) oy ve  CHP siyasi parti grubundan S***** U***** (7) oy alarak  bir yıl görev yapmak üzere Belediye Encümenine seçilmişlerdir.

KARAR NO: 2018/20

Gündem 3: Belediyemiz tarafından düzenlenecek olan 8. Küçükkuyu Zeytin Festivalinin “Belde insanımızın geçim kaynağı olan zeytin hasatının sona ermesiyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen Zeytine Vefa Borcumuz konulu Gününün 28 Nisan 2018 tarihinde yapılmasına; Festival için temsil tören ağırlama komisyonuna seçili bulunan S**** S****, S***** U***** ve V**** Y*****’ın görevlerine devam etmesine ve yapılacak harcamaların ( gelecek misafir, gazetecilerin ulaşım, konaklama, yemek masraflarının )  “Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliği”ne uygun olarak bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2018/21

Gündem 4: 5393 sayılı Belediye Kanunun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18.Maddesinin (f ) bendinde   “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” hükmü ve 10 Mart 2007 tarih ve 26458 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 06.03.2007 tarihli 5595 Sayılı İs­tik­lal Ma­dal­ya­sı Ve­ril­miş Bu­lu­nan­la­ra Va­ta­ni Hiz­met Tertibin­den Şe­ref Ay­lı­ğı Bağ­lan­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun­da Değişiklik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nunun 3. Maddesi ile  1005 sa­yı­lı Ka­nu­na eklenen EK MAD­DE 1’e göre “ Bu Ka­nun ve 28/5/1986 ta­rih­li ve 3292 sa­yı­lı Va­ta­ni Hiz­met Ter­ti­bi Aylık­la­rı­nın Bağ­lan­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun kap­sa­mın­da va­ta­nî hiz­met ter­ti­bin­den  ay­lık bağlanan­lar ile ma­lûl ga­zi ola­rak ay­lık bağ­lan­mış olan­lar ve şe­hit dul ve ye­ti­mi sı­fa­tıy­la ay­lık ve­ya ge­lir bağ­lan­mış bu­lu­nan­la­rın; be­le­di­ye­ler­ce ta­hak­kuk et­ti­ri­le­cek su üc­re­ti % 50’den az in­di­rim içer­me­mek üze­re be­le­di­ye mec­lis­le­ri ta­ra­fın­dan be­lir­le­ne­cek ta­ri­fe üze­rin­den alı­nır.”hükmü gereği aboneliklerinin kendi üstlerine olmak kaydıyla va­ta­nî hiz­met ter­ti­bin­den  ay­lık bağlanan­lar ile ma­lûl ga­zi ola­rak ay­lık bağ­lan­mış olan­lar ve şe­hit dul ve ye­ti­mi sı­fa­tıy­la ay­lık ve­ya ge­lir bağ­lan­mış bulunanlara Belediyemizce tahakkuk ettirilecek içme suyu ücretinden %50 indirim uygulanmasının uygunluğuna ve Gelir Tarife cetveline ek madde olarak eklenmesine ve ek tarife cetveli üzerinden ücret tarifesinin uygulanmasına Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2018/22

Gündem 5: 4857 sayılı İş Kanunu “ MADDE 81 mülga 15.05.2008 tarih ve 5763 İş Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun da MADDE 4 – 4857 sayılı Kanunun 81 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri başlıklı   MADDE 81 – İşverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre;

  1. a) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla,
  2. b) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle, ,…yükümlüdürler. …hükmü ile 07.2013 tarihli ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili olarak yapılan değişiklikle  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun  38 inci maddesinin kamu kurumları için “ 1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde, 2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,  3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra  yürürlüğe girer.” hükmü  ve yine 04.04.2015 Tarih Ve 6645 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun MADDE 1 – “20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.“(2) (Değişik: 4/4/2015-6645/1 md.) İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi … iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir. Hükümleri doğrultusunda Belediyemizde ve Belediyemize Bağlı Küçükkuyu Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde İşyeri ve İş Sağlığı Güvenlik biriminde yer almak ve   işyeri hekimi olarak sözleşme yapmak üzere  Küçükkuyu  Aile Sağlığı Merkezinde çalışan, gerekli şartlara haiz bir adet hekim ile işyeri hekimliği çalışma sözleşmesine dair  06.08.2014 tarih ve 2014/72 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen sözleşmenin çalışan işçi sayısına ve iş sağlığı ve güvenlik birimi çalışmalarını da kapsayacak şekilde yenilenmesine ve sözleşmeyi imzalamak için Belediye Başkanı C***** B*****’a yetki verilmesine Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2018/23

Gündem 6: 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması başlıklı 32. Madde (Değişik: 4/4/2012-6289/22 md.) “27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme bu Kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz. Yapılacak sözleşme, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanır ve sözleşme süresi hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçimi tarihini geçemez. Mahalli idareler genel seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olmak üzere sözleşme yapılabilir. Bu sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak sayılmaz.”hükmü ile 4688 sayılı Kanunun Sendika üyeliğinin kazanılması başlıklı 14. Maddesi ile belirlenen esaslar dâhilinde, Belediyemizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memur ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele, sosyal yardım yapılmasına, yapılacak yardımın miktarının belirlenmesi için yetkili memur sendikası ile görüşme yapılmasına ve toplu sözleşme metni imzalaması için Belediye Başkanına Belediye Meclisi’nce Anayasa, Uluslararası sözleşmeler ve 5393 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince yetkili sendika ile sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı C***** B*****’a yetki verilmesine Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2018/24

Gündem 7:Fen İşleri Müdürlüğünün 28.03.2018 tarih ve 0963 sayılı yazıları ile uygun görüşle sunulan İlgilisi H**** H****** A* tarafından verilen 22.03.2018 tarih ve 0603 sayılı dilekçe eki Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii,  i17d23a1b pafta, 267 ada, 12 parselde yer alan taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat teklifinin uygunluğuna Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

267 ada 12 parsel 1 5000 nazım imar planı değişikliği

KARAR NO: 2018/25

Gündem 8: Fen İşleri Müdürlüğünün 28.03.2018 tarih ve 0964 sayılı yazıları ile uygun görüşle sunulan İlgilisi H**** H****** A* tarafından verilen 22.03.2018 tarih ve 0603 sayılı dilekçe eki Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii,  i17d23a1b pafta, 267 ada, 12 parselde yer alan taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifinin uygunluğuna Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

267 ada 12 parsel 1 1000 uygulama imar planı değişikliği

KARAR NO: 2018/26

Gündem 9: Fen İşleri Müdürlüğünün 28.03.2018 tarih ve 0965 sayılı yazıları ile uygun görüşle sunulan İlgilisi H**** H****** A* tarafından verilen 22.03.2018 tarih ve 0604 sayılı dilekçe eki Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Orta Mahalle Mevkii,  i17d23a1a pafta, 216 ada, 13 parselde yer alan taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifinin uygunluğuna Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

216 ada 13 parsel 1 1000 uygulama imar planı değişikliği