5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 03.01.2018 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO: 2018/ 01

Gündem 1: Kurumumuzda sözleşmeli olarak çalışacak personellerin tam ve kısmi zamanlı sözleşmeleri ve ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesine başlandı. 27.11.2011 gün ve 28125 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamı ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine göre Belediyemizde kısmi zamanlı olarak çalışmak üzere Avukat Refik Olgu BENLİ ile 01.01.2018  – 31.12.2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Kısmi Zamanlı Sözleşmesinin yenilenmesine ve aylık ücretinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel net ücret tavanından ödenmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine göre Belediyemizde tam zamanlı olarak çalışmak üzere Biyolog Cansu POLAT’ın 01.01.2018  – 31.12.2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tam zamanlı sözleşmesinin yenilenmesine ve aylık ücretinin 2.750,00 (İkibinyediyüzelli) TL’den ödenmesine ve yine 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine göre Belediyemizde tam zamanlı olarak çalışmak üzere Şehir Plancısı Nihal GÖZÜM’ün 01.01.2018  – 31.12.2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tam zamanlı sözleşmesinin yenilenmesine aylık ücretinin 2.750,00 (İkibinyediyüzelli)TL’den ödenmesine, Meclis üyelerinden Önder DOĞAN ve A.İsmail GÜNDÜZ’ün reddi diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO: 2018/ 02

Gündem 2: 12 Ocak 2008 tarihli İçişleri Bakanlığının 26754 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Norm Kadro İlke Ve Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1.Maddesi gereği  “Memur norm kadro sayısının %20 oranında tam yıl esasına göre Geçici işçi çalıştırılabilir.” denilmektedir. D-5 grubunda yer alan Belediyemize Norm Kadro İlke Ve Standartlarına göre 67 adet memur kadrosu verilmiş olup; verilen memur kadro sayısının %20 oranına göre işçi çalıştırılacağından; bu oran (67 x %20 =13,4  =13 işçi)  13 işçiye tekabül etmektedir. Tam yıl esasına göre 2018 yılında tespit edilen 13 adet işçinin “Geçici İşçi Vizesi” kanun gereği Meclisimize verilmiştir. Kış ayının aşırı yağmurlu geçmesi ve Kurumumuz bünyesinde hizmet veren kanalizasyon ve arıtma tesisinde iş yükü artması nedeniyle Belediyemiz hizmetlerinin aksamaması için 01.01.2018 tarihinden itibaren 2018 mali yılı içinde geçici işçi çalıştırılmasına, çalıştırılacak geçici işçilerin vizelerinin uygunluğuna Meclis üyelerinden Önder DOĞAN ve A.İsmail GÜNDÜZ’ün reddi diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO: 2018/ 03

Gündem 3: Belediyemizde itfaiye ve zabıta hizmetlerinde kadrolu olarak görev yapan personele aylık fazla çalışma ücreti ödenmesi ile ilgili 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. ve 52. maddeleri gereğince, hazırlanacak olan K cetvelindeki üst sınırı aşmamak kaydıyla 2018 yılı içinde Belediyemizde çalışan zabıta memuru ve itfaiye erine fazla mesai ücreti verilmesine Meclis üyelerinden Önder DOĞAN ve A.İsmail GÜNDÜZ’ün reddi diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO: 2018/ 04

Gündem 4: Kurumumuza ait yola, yeşil alana terk edilmiş olan kısımların herhangi bir maksat amacıyla işgaline ait işgal harcının belirlenmesi konusunun görüşülmesine başlandı. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 52.maddesi” Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir:  2. Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali” işgal harcına tabidir denildiğinden kamuya terkin alan ( umuma ait yerler, yol, yeşil alan vb. ) üzerindeki kapalı veya açık alanların herhangi bir maksat için metrekare cinsinden günlük işgali için 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 0,25 KR (Yirmibeşkuruş) alınmasına Meclis üyelerinden Önder DOĞAN ve A.İsmail GÜNDÜZ’ün reddi diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO: 2018/05

Gündem 5:  Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Beldemizde çalışan annelerin çocukları için gündüz bakım evi çocuk kreşine,  kreş bahçesi olarak kullanılmak üzere 01.03.2017 tarih ve 2017/13 sayılı Meclis Kararımız ile kiraladığımız Mıhlı Mahallesi, Beybağlar mevkii, 283 ada, 12 parselde kayıtlı bulunan 2013,14 m2 yüzölçümlü taşınmaz için 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğünün 30.11.2017 tarih ve 5120 sayılı yazısında belirtilen aylık 172,00(yüzyetmişiki) TL kiralama bedelinin uygunluğuna ve kiralamanın devam etmesine Meclis üyelerinden Önder DOĞAN ve A.İsmail GÜNDÜZ’ün reddi diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO: 2018/06

Gündem 6: Belediye Meclisimizce 04.10.2017 tarih ve 50 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Küçükkuyu Belediye Başkanlığı Spor Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Ve Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardıma Dair Yönetmelik Taslağı ilgili hüküm gereği Sayıştay Başkanlığına gönderilmiş olup;  10.11.2017 tarih ve Düzenleyici İşlem Taslağı 1716856 sayılı Sayıştay Başkanlığı Daireler Kurulunun bazı maddeler üzerinde değişiklik yapılması hususunda görüşü doğrultusunda yeniden düzenlenen Spor Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Ve Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardıma Dair Yönetmeliğin kabulüne ve alınan 04.10.2017 tarih ve 50 sayılı Meclis Kararının iptaline Meclis üyelerinden Önder DOĞAN ve A.İsmail GÜNDÜZ’ün reddi diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile karar verildi.                          

KARAR NO: 2018/07

Gündem Dışı 1: İlgi 02.01.2018 tarih ve 0007 sayılı dilekçesi ile Vedat TORUN maliki bulunduğu 6040650630 vergi numaralı, KÜÇÜKKUYU KENT HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı,  Ayvacık/1071 Ticaret sicil numaralı şirketini belediye hizmetlerinde kullanmak üzere bedelsiz( hibe) etmek istediğini bildirmektedir. Bedelsiz (hibe ) olarak bağışlanmak istenen Şirketin ana sözleşmesinin 6.Maddesine göre şirketin sermayesi 50.000,00(Ellibin)TL olup; bu sermayenin her biri 10,00 Türk Lirası değerinde 5000 paya ayrılmıştır. 5000 payın tamamı Vedat TORUN’a aittir.02 Ocak 2018 tarihli Şirket Bilançosuna göre şirketin bankada 12.500,00TL nakdi olup; 37.500,00 TL ödenmemiş sermayesi bulunmaktadır.

24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı resmi Gazetede yayımlanan Karar Sayısı :KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve  Esaslar hakkındaki yönetmelik kapsamında taşeron çalışanların Belediyeye bağlı şirkete geçiş işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla   5393 sayılı Belediye Kanunu Belediyenin Yetki ve İmtiyazları başlıklı 15.Maddesinin (i) bendi Belediyelerin bağış kabul edeceğini hüküm altına almış, anılan kanunun  (18). Maddesinin (g),(i) fıkrası ve 70. Maddesi doğrultusunda 02.01.2018 tarih ve 0007 sayılı dilekçe eki KÜÇÜKKUYU KENT HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ nin Belediye Başkanlığına hibesinin kabulüne, şirketin devri esnasındaki iş ve işlemlerin takibi için Belediye Başkanı Cengiz BALKAN’a yetki verilmesine ve bahse konu iş ve işlemlerin Belediye Başkanı uhdesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü emrinde şef kadrosunda görev yapan  (TC. 17053577106 ) Ferit KADAN tarafından yürütülmesine, Meclis üyelerinden Önder DOĞAN ve A.İsmail GÜNDÜZ’ün reddi diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile karar verildi.