2019 OCAK AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 02.01.2019 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2019/ 01

Gündem 1: Kurumumuzda sözleşmeli olarak çalışacak personellerin tam ve kısmi zamanlı sözleşmeleri ve ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesine başlandı. 27.11.2011 gün ve 28125 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamı ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine göre Belediyemizde kısmi zamanlı olarak çalışmak üzere Avukat R**** O*** B**** ile 01.01.2019  – 31.12.2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Kısmi Zamanlı Sözleşmesinin yenilenmesine ve aylık ücretinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel net ücret tavanından ödenmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine göre Belediyemizde tam zamanlı olarak çalışmak üzere Biyolog C**** P****’ın 01.01.2019  – 31.12.2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tam zamanlı sözleşmesinin yenilenmesine ve aylık ücretinin 3.000,00TL(Üçbinlira)’dan ödenmesine ve yine 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine göre Belediyemizde tam zamanlı olarak çalışmak üzere Şehir Plancısı N**** G****’ün 01.01.2019  – 31.12.2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tam zamanlı sözleşmesinin yenilenmesine aylık ücretinin 3.000,00TL (Üçbinlira)’dan ödenmesine ve yine 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine göre Belediyemizde tam zamanlı olarak çalışmak üzere  Kimya mühendisi  E*** Ö****’in   01.01.2019  – 31.12.2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tam zamanlı sözleşmesinin yenilenmesine aylık ücretinin 3.000,00TL (Üçbinlira)’dan ödenmesine Meclisimizce Meclis üyesi H**** A****’ın çekimserliği, diğer katılan üyelerin  kabulüyle oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO: 2019/ 02

Gündem 2: 12 Ocak 2008 tarihli İçişleri Bakanlığının 26754 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Norm Kadro İlke Ve Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1.Maddesi gereği  “Memur norm kadro sayısının %20 oranında tam yıl esasına göre Geçici işçi çalıştırılabilir.” denilmektedir. D-5 grubunda yer alan Belediyemize Norm Kadro İlke Ve Standartlarına göre 67 adet memur kadrosu verilmiş olup; verilen memur kadro sayısının %20 oranına göre işçi çalıştırılacağından; bu oran (67 x %20 =13,4  =13 işçi)  13 işçiye tekabül etmektedir. Tam yıl esasına göre 2019 yılında tespit edilen 10 adet işçinin “Geçici İşçi Vizesi” kanun gereği Meclisimize verilmiştir. Kış ayının aşırı yağmurlu geçmesi ve Kurumumuz bünyesinde hizmet veren kanalizasyon ve arıtma tesisinde iş yükü artması nedeniyle Belediyemiz hizmetlerinin aksamaması için 01.01.2019 tarihinden itibaren 2019 mali yılı içinde geçici işçi çalıştırılmasına, çalıştırılacak geçici işçilerin vizelerinin uygunluğuna Meclisimizce Meclis üyesi H**** A****’ın çekimserliği, diğer katılan üyelerin  kabulüyle oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR NO: 2019/ 03

Gündem 3: Belediyemizde itfaiye ve zabıta hizmetlerinde kadrolu olarak görev yapan personele aylık fazla çalışma ücreti ödenmesi ile ilgili 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. ve 52. maddeleri gereğince, hazırlanacak olan K cetvelindeki üst sınırı aşmamak kaydıyla 2019 yılı içinde Belediyemizde çalışan zabıta memuru ve itfaiye erine fazla mesai ücreti verilmesine Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2019/ 04

Gündem 4: Kurumumuza ait yola, yeşil alana terk edilmiş olan kısımların herhangi bir maksat amacıyla işgaline ait işgal harcının belirlenmesi konusunun görüşülmesine başlandı. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 52.maddesi” Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir:  2. Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali” işgal harcına tabidir denildiğinden kamuya terkin alan ( umuma ait yerler, yol, yeşil alan vb. ) üzerindeki kapalı veya açık alanların herhangi bir maksat için metrekare cinsinden günlük işgali için 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere 0,30TL(Otuzkuruş) alınmasına Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2019/ 05

Gündem 5:Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ve Ezine-Küçükkuyu arası (Üstyapı İyileştirme) kesimlerinin yapım işi kapsamında T2 çıkış tüneli yapım inşaatı işlerini üstlenen Fermanoğlu İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti. tarafından  10.12.2018 tarih FE 2018/627 ve 628 sayılı  dilekçeleri  ile Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Küçükçetmi Köyü Mezarlıklar  Altı adresinde bulunan inşaat şantiyesinin bulunduğu alandaki evsel nitelikli atık suların fosseptik yapıdan vidanjör çekimi yapılması  ve   evsel nitelikli katı atıkların şantiye alanından atık toplama programına dâhil edilmesi talepleri Meclisimizce değerlendirilmiş olup; konu ile ilgili   hizmet protokolü düzenlenmesine  ve protokolü imzalamak üzere  Küçükkuyu  Belediye Başkanı C***** B*****’a yetki verilmesine Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.