2019 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
433

2019 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 06.02.2019 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2019/ 06

Gündem 1: 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği MADDE 11 –“ (1) Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır.”hükmü  ile  5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin görev ve yetkilerinin belirtildiği 18. maddesinin (L) bendi gereği Başkanlığımızda   boş  bulunan   3 adet kadro değişikliğini içeren ekli listede bulunan (II) sayılı Memur  Boş Kadro Cetvelinin uygunluğuna  Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2019/ 07

Gündem 2:Küçükkuyu Belde sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal ve ekonomik açıdan temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engellilere bütçe imkanları dahilinde nakdi yardımın yapılması ile ilgili Belediye Meclisinin  01.08.2018 tarih ve 2018/39 sayılı karar doğrultusunda oluşturulan Halk Kart Sahipliği Komisyonunun çalışmalarına esas olmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisin görev ve yetkilerinin belirtildiği 18. maddesinin (m) bendi gereğince 07.11.2018 tarih ve 2018/56 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmelik taslağı ; 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre “Kamu idarelerince mali konularda düzenlenecek yönetmelikler ile yönetmelik niteliğindeki düzenleyici işlemler, Sayıştayın istişari görüşü alınarak yürürlüğe konulur.” hükmü ile Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı  Maddesinin birinci fıkrasının  (e)  bendine göre de” Sayıştay denetimine tabi kamu kurum ve kuruluşlarınca mali konularda düzenlenecek Yönetmelik taslakları hakkında Sayıştay Başkanlığının görüşünün alınması zorunludur.” hükümleri gereği  ….Mali Hizmetler Müdürlüğünce  Sayıştay Başkanlığına gönderilen ve . İlgili kurumdan gelen  17.12.2018 tarih ve E.1861413 sayılı Sayıştay Başkanlığı Daireler Kurulunun görüşü doğrultusunda yeniden düzenlenerek    ekte  sunulan   Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmelik teklifi taslağının uygunluğuna  Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2019/ 08

Gündem 3: Fen İşleri Müdürlüğünün 30.01.2019 tarih ve 0232 sayılı teklif yazısı ile uygun görüşle sunulan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Edremit İşletme Müdürlüğü’nün 30.01.2019 tarih ve 3410 sayılı talep  yazısı ile Gökçetepe Mahallesi,  i17d22b2b Pafta, 244 Ada, 45 parselin kuzeyinde kalan yeşil alanda bölgedeki enerji sıkıntısını gidermek, yeni enerji taleplerine cevap verebilmek, can ve mal güvenliğini üst seviyeye taşımak amacıyla, azami 8×3 metre ölçülerinde beton köşk tipi trafo binası yapılmak üzere hazırlatılan  28676,13 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği  teklifinin uygunluğuna Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

1 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

MEVCUT 1 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

KARAR NO: 2019/ 09

Gündem 4:Fen İşleri Müdürlüğünün 30.01.2019 tarih ve 0231 sayılı teklif yazısı ile uygun görüşle sunulan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Edremit İşletme Müdürlüğü’nün 30.01.2019 tarih ve 3412 sayılı talep  yazısı ile Gökçetepe Mahallesi,  i17d18d4c Pafta, 178 Ada, 11 parselin batısında kalan yeşil alanda bölgedeki enerji sıkıntısını gidermek, yeni enerji taleplerine cevap verebilmek, can ve mal güvenliğini üst seviyeye taşımak amacıyla, azami 8×3 metre ölçülerinde beton köşk tipi trafo binası yapılmak üzere hazırlatılan  28676,14 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği  teklifinin uygunluğuna Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

MEVCUT 1 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI (1)

1 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (1)