2019 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
643

2019 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 07.08.2019 Çarşamba Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2019 /51

Gündem 1: Başkanlığımızda boş bulunan 1 adet kadro için, (II) sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde değişiklik yapılması teklifi ile ilgili Meclisimizce 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği MADDE 11 –“ (1) Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır.”hükmü ile 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin görev ve yetkilerinin belirtildiği 18. maddesinin (L) bendi gereği Başkanlığımızda boş bulunan 1 adet kadro değişikliğini içeren ekli listede bulunan (II) sayılı Memur Boş Kadro Cetvelinin uygunluğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2019 /52

Gündem 2: Kurumumuzda sözleşmeli olarak çalışacak personelin tam zamanlı sözleşme ve ücretinin belirlenmesi ile ilgili 27.11.2011 gün ve 28125 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamı , 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi ve 657 Sayılı Kanunun (4/B) maddesi hükümleri uyarınca, kadro karşılık gösterilmek ve “Tam Zamanlı Olarak Sözleşme yapmak üzere Veteriner kadrosuna karşılık çalışmak için başvuru yapan İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunu (TC: 267******** ) G**** Y*****’ın 15.08.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesine ve aylık net ücretinin 3.000,00(Üçbinlira)TL’den ödenmesinin uygunluğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2019 /53

Gündem 3: 5393 sayılı belediye kanununun ilgili maddesi gereği hazırlanan kurumumuzun 2019 mali yılına ait gelir tarife cetveline; kanalizasyon hattı geçen cadde ve sokaklarda fosseptiğini merkezi fosseptik ve kanalizasyona bağlatmayan abonelerin kullandıkları su bedeli kadar atık su bedeli tahakkuk ettirilmesi maddesinin ek madde olarak eklenmesi ve bu madde üzerinden ücret tarifesinin uygulanması konusu ile ilgili 08 Haziran 2010 tarih ve 27605 sayılı Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliğin MADDE 37 “… Toprak kirliliğine sebep olan sorumlu kişilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yapılması gereken harcamalar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre toprak veya yeraltı suyu kirliliğinden sorumlu olanlardan tahsil edilir.” hükmü ile İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümleri Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin “Madde 25 “… Kanalizasyon Sistemi Bulunan Yerlerde Her Türlü Atık sularının kanalizasyon şebekesine bağlanması, ilke olarak bir hak ve mecburiyettir.” hükmü doğrultusundaBeldemizde kanalizasyon hattı geçen cadde ve sokaklarda fosseptiğini kanalizasyon bağlantısınıyaptırmayan aboneleri bağlantı yapmaya teşvik etmek amacı ile kanalizasyona bağlanma işlemi yapılıncaya kadar geçen sürede bu abonelere Belediye Kanunun 62.maddesi gereğince Belediye Meclisimizce 05.12.2018 tarih ve 2018/57 sayılıkararı ile Belediyemizin 2019 Mali Yılı Ücret Tarifesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Birimine ait gelir tarife cetveli altında alınan su bedellerine ait ücret tarifesine ek olarak

KANALİZASYON HATTI GEÇEN CADDE VE SOKAKLARDA FOSEPTİĞİNİ MERKEZİ FOSEPTİK VE KANALİZASYONA BAĞLATMAYAN ABONELERİN KULLANDIKLARI SU BEDELİ KADAR ATIKSU BEDELİ TAHAKKUK ETTİRİLMESİ (m3 Birim fiyatı)  

1,60

 

TL

Ücret tarifesinin uygulanmasının uygunluğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2019 /54

Gündem 4: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, i17d23a pafta, 234 Ada 9 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

İmar Komisyonu Görüşü: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, i17d23a pafta, 234 Ada 9 parselde Hasan TOP adına kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 28675,9 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatının Mal sahibinin taşınmazın parsel bazında değerlendirme talebinden vazgeçtiğine dair 17.07.2019 tarih ve 1202 sayılı dilekçesine istinaden Komisyonumuzca değerlendirilerek Fen İşleri Müdürlüğü’ne iade edilmesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

Karar: İmar Komisyonu tarafından hazırlanan 17.07.2019 tarih ve 2019/08 sayılı raporu açık olarak okunarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2019 /55

Gündem 5: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, i17d23a1b pafta, 234 Ada 9 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

İmar Komisyonu Görüşü: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkiii, 17d23a1b pafta, 234 Ada 9 parselde H**** T** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 28676,17 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının Mal sahibinin talebi üzerine 17.07.2019 tarih ve 1202 sayılı dilekçesine istinaden Fen İşleri Müdürlüğü’ne iade edilmesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

Karar: İmar Komisyonu tarafından hazırlanan 17.07.2019 tarih ve 2019/09 sayılı raporu açık olarak okunarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2019 /56

Gündem 6: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, i17d19d4a- i17d19d4d pafta, 346 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

İmar Komisyonu Görüşü: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, i17d19d4a-i17d19d4d pafta, 346 Ada 1 Parselde C***** K*** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 28676,18 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı; ilgilisinin 25.07.2019 tarih ve 1251 sayılı dilekçesiyle yeni talebi üzerine Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, i17d19d4a-i17d19d4d pafta, 346 Ada 1,2,3,4 ve 5 Parseller için hazırlanan 28676,19 Plan İşlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının ada bazında değerlendirilmesi sonucu Komisyon Üyeleri V**** Y***** ve S****** T**** G*****’in oluru ve Çanakkale İdare Mahkemesinin 2018/1230 Esas 2019/743 sayılı kararı doğrultusunda planlarımızın yürürlükte olup olmadığına yönelik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne görüş sorulması ve plan yürürlükte ise söz konusu plan dosyasının uygunluğuna, Komisyon Üyesi F******** Y**** tarafından muhalefet şerhi konulmuştur. Komisyonumuzca plan dosyası oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

Muhalefet Şerhi: Çanakkale İdare Mahkemesinin Esas No:2018/1230, Karar No: 2019/743 kararıyla dava konusu İmar Planları iptal edilmiştir. İptal edilen İmar Planlarının eskisinin devam edilemeyeceği Danıştay kararlarında açıktır. Yani İmar Planı yapılması gerektiği için söz konusu Plan Değişikliği uygun değildir.

Karar: İmar Komisyonu tarafından hazırlanan 31.07.2019 tarih ve 2019/10 sayılı raporu açık olarak okunarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda raporun komisyondan geldiği şekliyle uygunluğuna Meclisimizce Meclis Üyelerinden; F******** Y****, E**** Ü***, M******* P**** ve E**** Y*****’ın reddi diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile kabul edildi.