2019 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
423

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2019 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 04.09.2019 Çarşamba Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2019 /57

Gündem 1: 22 .02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği Başkanlığımızda dolu bulunan 2 adet kadro için yıl itibari ile kazanılan üst dereceye geçebilmesi amacıyla  (III) sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinde değişiklik yapılması teklifi ile ilgili 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği MADDE 11 –“ (1) Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır.”hükmü ile 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin görev ve yetkilerinin belirtildiği 18. maddesinin (L) bendi gereği Başkanlığımızda dolu bulunan 2 adet kadro değişikliğini içeren ekli listede bulunan (III) sayılı Memur dolu Kadro Cetvelinin uygunluğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2019 /58

Gündem 2: 23.08.2019 tarih ve 1446 sayılı dilekçeye konu olan 07.08.2019 tarih ve 2019/56 Meclis Kararı ile kabul edilen Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, i17d19d4a-i17d19d4d pafta, 346 Ada 1 Parselde C***** K*** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 28676,18 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat dosyasının 08.08.2019 tarih ve E.18849 sayılı Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazısı ve Çanakkale İdare Mahkemesinin Esas No:2018/1230, Karar No:2019/743 sayılı kararına müteakip planlarla ilgili hukuki süreç devam ettiğinden; anılan dosyanın Fen İşleri Müdürlüğünce yeniden değerlendirilerek Meclise sunulmasına; Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.