2021 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
430

 

ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 06.12.2021 Pazartesi Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.

 

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

GÜNDEM :

  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki Memur ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine İstinaden istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanun’un 32 nci maddesi uyarınca yetkili bulunan sendika ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

 

  • Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereği (IV) sayılı Dolu Boş Memur Kadro Cetvelinde değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi.

 

  • Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. Maddesi gereği Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki Ödenek Aktarma konusunun görüşülmesi

 

  • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin “f” bendi gereğince 2022 Mali Yılı içinde uygulanacak ücret tarife cetvelinin görüşülmesi.

 

  • 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun çerçevesinde ve Çevre ve Orman Bakanlığı Tarafından Çıkarılan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlere göre hazırlanan 2022 yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporunun görüşülmesi.

 

  • Küçükkuyu Belediye Meclisince 04.10.2021 tarih 46 sayılı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 47 sayılı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili Teknik Değerlendirme Raporunun görüşülmesi.