2021 YILI EKİM AYI 1. BİRLEŞİM MECLİS KARARLARI İLANI

0
493

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2021 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 04.10.2021 Pazartesi Günü saat 15.00 de Belediyemize ait olan  Mıhlı Mahallesi,  Akgün Albayrak Caddesi, No:100 adresinde bulunan AS1 Cafe’de, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2021/43
Gündem 1: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.09.2021 tarih ve 2021/2389 sayılı teklif yazısı ile Belediye Meclisimizin 12.10.2020 gün 2020/28 sayılı Kararı ile onaylanan 2021 Mali yılı bütçesinde 7326 Sayılı yapılandırma, personel giderleri ve diğer harcama artışları sebepleriyle Eylül Ayı itibariyle bütçe tertiplerinde ödenek yetersizliği hususu doğmuş olup; buna karşılık ödenekler diğer kalemlerden temin edilemediğinden 5393 sayılı kanunun “Belediye Bütçesi” başlıklı 61. Maddesi, “Meclisin Görevleri” başlıklı 18 maddesinin (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Ek Ödenek başlıklı 37. Maddesi: “(1) Bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir(2) Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır…”hükümleri gereğince Belediye Encümenimizce 16.09.2021 tarih ve 2021/73 sayılı karar ile incelenmeye alınarak 23.09.2021 tarih 2021/74 sayı ile kaynağının belirtildiği 2.950.000,00TL tutarındaki ek ödenek talebinin Belediye Meclisinde görüşülmek üzere uygunluğuna karara bağlanan 2021 Mali Yılı Ek Bütçe teklifinin incelenmek üzere Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve Komisyon tarafından hazırlanacak olan 2021 Mali Yılı Ek Bütçe Raporunun, 08.10.2021 tarih, saat:10:00’da yapılacak olan Meclis toplantısında görüşülmesine,  Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2021/44
Gündem 2: 27.08.2021 tarih ve 2087 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklif yazısı ile Meclise sunulan ve Belediye Meclisinin 06.09.2021 tarihli toplantısında 2021/41 nolu karara bağlanarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2022 Mali yılı Gelir – Gider Bütçesi ve  ekleri Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek 14.09.2021 tarihli 2021/2 ve 2021/3 sayılı raporları ile Komisyonca uygun görülerek karar alınmak üzere Belediye Meclisine sunulmuştur.

Komisyon raporlarına göre;
A-Gider Bütçesi  (Komisyon Kararı:)
YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI(BAŞKANLIK HİZMETLERİ):566.000,00TL(Oybirliği)
DİĞER GENEL HİZMETLER (MUHASEBE YÖNETİMİ):7.243,500.000,00TL(Oybirliği)
YANGINDAN KORUMA HİZMETLERİ(İTFAİYE):52.000,00TL(Oybirliği)
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ (ZABITA):5.000,00TL(Oybirliği)
TARIM HİZMETLERİ(PARK BAHÇELER):40.000,00TL(Oybirliği)
İNŞAAT İŞLERİ HİZMETLERİ (FEN HİZMETLERİ):1.299.000,00TL(Oybirliği)
KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ:45.000,00TL (Oybirliği)
ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ(TEMİZLİK):14.321.500,00TL(Oybirliği)
ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ(KANALİZASYON-ARITMA):490.000,00TL(Oybirliği)
TOPLUM REFAHI HİZMETLER(İMAR HİZMETLERİ):490.000,00TL(Oybirliği)
SU TEMİNİ İŞLERİ VE HİZMETLERİ:100.000,00TL(Oybirliği)
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ:146.000,00 TL(Oybirliği)
DİNLENME VE SPOR HİZMETLERİ:55.000,00TL(Oybirliği)
KÜLTÜR HİZMETLERİ:60.500,00TL(Oybirliği)
EĞİTİM HİZMETLERİ:300,00TL(Oybirliği)
MALULLÜK YARDIM HİZMETLERİ:10.200,00(Oybirliği)
SOSYAL GÜVENLİĞİ BULUNMAYANLARA SAĞLANAN HİZMETLER:76.000,00TL(Oybirliği)
5393 sayılı Belediye Kanunun 62,maddesi gereği hazırlanan 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinin; Tüm kod toplamları: 25.000.000,00TL(Yirmibeşmilyon) olarak bağlamış olup; komisyonumuzca Oybirliği ile uygun görülmüştür.

B-Gelir Bütçesi  (Komisyon Kararı:)
01-VERGİ GELİRLERİ:7.226.750,00TL(Oybirliği)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:4.727.000,00TL(Oybirliği)
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER:0,00TL(Oybirliği)
05-DİĞER GELİRLER:13.053.250,00TL(Oybirliği)
06-SERMAYE GELİRLERİ:0,00TL(Oybirliği)
08-ALACAKLARDAN TAHSİLAT:0,00TL(Oybirliği)
09-RED VE İADELER:(-)7.000,00TL(Oybirliği)
5393 sayılı Belediye Kanunun 62. maddesi gereği hazırlanan 2022 Mali Yılı Gelir Bütçesinin; Tüm kod toplamları: 25.000.000,00TL(Yirmibeşmilyon)olarak bağlamış olup; komisyonumuzca Oybirliği ile uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
KARAR
Küçükkuyu  Belediye Meclisince  Plan ve Bütçe Komisyonunun 2022  yılı Gider Bütçesine ait 2021/2 sayılı  raporu açık  olarak okunarak el kaldırmak suretiyle madde madde oylamaya sunuldu.
A-GİDER BÜTÇESİ
YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI(BAŞKANLIK HİZMETLERİ) : 566.000,00TL  (Beşyüzaltmışaltıbinlira)
Bu bölümde yer alan Başkanlık, Encümen ve Meclis Faaliyetleri için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.
DİĞER GENEL HİZMETLER (Muhasebe Yönetim): 7.243,500.000,00TL (Yedimilyonikiyüzkırküçbinbeşyüzlira)
Bu bölümde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü Faaliyetleri için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.
YANGINDAN KORUMA HİZMETLERİ (İTFAİYE): 52.000,00TL (Elliikibinlira)
Bu bölümde yer alan İtfaiye Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ (ZABITA): 5.000,00TL (Beşbinlira)
Bu bölümde yer alan Zabıta Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.
TARIM HİZMETLERİ (PARK BAHÇELER): 40.000,00TL (Kırkbinlira)
Bu bölümde yer alan Park bahçe tarım hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.
İNŞAAT İŞLERİ HİZMETLERİ ( FEN HİZMETLERİ ): 1.299.000,00TL (Birmilyonikiyüzdoksandokuzbinlira)
Bu bölümde yer alan inşaat işleri hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.
KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ: 45.000,00TL (Kırkbeşbinlira)
Bu bölümde yer alan Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.
ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ (TEMİZLİK) : 14.321.500,00TL (Ondörtmilyonüçyüzyirmibirbinbeşyüzlira)
Bu bölümde yer alan Atık Yönetimi Hizmetlerinin(Temizlik Hizmetleri)ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.
ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ (KANALİZASYON-ARITMA):  490.000,00TL (Dörtyüzdoksanbinlira)
Bu bölümde yer alan Atık Su Yönetimi Hizmetlerinin(Kanalizasyon-Arıtma)ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.
TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ( İMAR HİZMETLERİ): 490.000,00TL (Dörtyüzdoksanbinlira)
Bu bölümde yer alan Toplum Refahı Hizmetlerinin ( İmar Hizmetleri) ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.
SU TEMİNİ İŞLERİ VE HİZMETLERİ: 100.000,00TL (Yüzbinlira)
Bu bölümde yer alan Su Temini Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ: 146.000,00 TL (Yüzkırkaltıbinlira)
Bu bölümde yer alan Halk Sağlığı Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.
DİNLENME VE SPOR HİZMETLERİ: 55.000,00TL (Ellibeşbinlira)
Bu bölümde yer alan Dinlenme ve Spor Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.
KÜLTÜR HİZMETLERİ: 60.500,00TL (Altmışbinbeşyüzlira)
Bu bölümde yer alan Kültür Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.
EĞİTİM HİZMETLERİ: 300,00TL (Üçyüzlira)
Bu bölümde yer alan Eğitim Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ: 10.200,00TL (Onbinikiyüzlira)
Bu bölümde yer alan Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.
SOSYAL GÜVENLİĞİ BULUNMAYANLARA SAĞLANAN HİZMETLER: 76.000,00TL(Yetmişaltıbinlira)
Bu bölümde yer alan Sosyal Güvenliği bulunmayanlara sağlanan hizmetlerin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.
2022 Mali Yılı Gider bütçesinin tüm kod toplamları: 25.000.000,00TL (Yirmibeşmilyon) olarak karara bağlandı.
 
Gelir Bütçesinin Görüşülmesine Geçildi.
Küçükkuyu  Belediye Meclisince  Plan ve Bütçe Komisyonunun 2022  yılı Gelir  Bütçesine ait 14.09.2021 tarih ve 2021/3 sayılı raporu açık  olarak okunarak el kaldırmak suretiyle madde madde oylamaya sunuldu.

B-GELİR BÜTÇESİ
01-VERGİ GELİRLERİ: 7.226.750,00TL (Yedimilyonikiyüzyirmialtıbinyediyüzellilira)
Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ: 4.727.000,00TL (Dörtmilyonyediyüzyirmiyedibinlira)
Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER:0,00TL (Sıfır)Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.
05-DİĞER GELİRLER: 13.053.250,00TL (Onüçmilyonelliüçbinikiyüzellilira)Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.
06-SERMAYE GELİRLERİ: 0,00TL (Sıfır)Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.
08-ALACAKLARDAN TAHSİLÂT: 0,00TL (Sıfır) Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.
09-RED VE İADELER: (-)7.000,00TL (Eksi yedibinlira)       Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.
2022 Mali Yılı gelir bütçesinin tüm kod toplamları: 25.000.000,00TL (Yirmibeşmilyon) olarak karara bağlandı.
5393 sayılı Belediye Kanununun 62 nci maddesine göre hazırlanan ve Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenerek Belediye Meclisine arz olunan Küçükkuyu  Belediyesi 2022 yılı Gelir ve Gider Bütçesi , Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29’uncu maddesine göre görüşülerek 25.000.000,00TL olarak Küçükkuyu Belediye Meclisi’nin 04.10.2021 tarihli toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

KARAR NO: 2021 /45
Gündem 3: 28.09.2021 tarih ve 2381 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı ile Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, tapuda 514 ada üzerinde yapılan imar planı çalışması sonucunda 704 ada ve 705 ada olarak iki adet imar adası oluşmuştur. Yeni oluşan imar adaları arasından geçen 10 metrelik imar yoluna sokak ismi verilmesi ile ilgili 08.10.2019 tarih ve 2019/1657 sayılı M****** E**** dilekçesine istinaden 15.01.2020 tarih ve 0163 sayılı yazımız ile Kaymakamlık Makamına görüş sorulmuş olup;  Ayvacık Kaymakamlığının yazı eki 31.01.2020 tarihli Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığınca tanzim edilen tutanakta bahse konu olan sokağa ERKOL sokak isminin verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiş olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun, Meclisin görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (n) bendi “Meydan, Cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değerlendirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.” hükmü ve 31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik ve gereğince ilgili adalar arasından geçen 10 metrelik imar yoluna ERKOL sokak isminin verilmesi teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2021 /46
Gündem 4: 29.09.2021 tarih ve 2021/2384 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı ile Küçükkuyu Belediye Meclisinin 05.07.2021 tarih ve 2021/35 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen ve 26.07.2021 tarih 2021/37 sayılı Meclis Kararı ile ek süre verilen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi ile ilgili İmar komisyonunca  16.09.2021-17.09.2021 tarih ve 2021/3 sayılı  karara bağlanan Komisyon Raporunun görüşülmesi.

İMAR KOMİSYONU RAPORU
TEKLİF: Küçükkuyu Belediye Meclisinin 05.07.2021 Tarih ve 2021/35  sayılı kararı ile imar komisyonumuza havale edilen ve 26.07.2021 tarih 2021/37 sayı ile ek süre verilen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi ile ilgili  Çanakkale İl Tarım Müdürlüğünün 13.09.2021 tarih ve 2638968 sayılı görüşü komisyonumuza ulaşmıştır.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Küçükkuyu yerleşmesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifi, Plan açıklama Rapor, Plan Notları;  3194 sayılı İmar Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun, üst ölçekli planlar ve diğer ilgili Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde incelenmiştir. Nazım imar planda; plana esas tarım görüşünde belirtilen 1991 ve 1993 yıllarında onaylanan sınırlar içerisinde kalan alanların korunduğu, 2007-2008 yıllarında onaylanan plan sınırları içerisinde ise Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanunda belirtilen koşullara uyulduğu, 2007-2008 yılı onaylı bütüncül plan sınırlarının korunduğu, bu sınırda yer alan zeytinlik parsellerin durumunun ilgili tarım görüşüne uygun olarak belirlendiği görülmüştür. Plana ilişkin olarak ilgili Kurum görüşlerinin alındığı, Çevre Düzeni Planının genel ilke, hedef ve kararlarına uyulduğu, arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını,  kentsel alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, ulaşım sistemlerini gösterildiği tespit edilmiştir.
KOMİSYON KARARI: Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; NİP-17252533 PİN numaralı Küçükkuyu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifinin kabulüne ve iş bu raporun hazırlandığı şekli ile Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
KARAR:
Küçükkuyu  Belediye Meclisince NİP-17252533 PİN numaralı Küçükkuyu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili  İmar Komisyonunun 16.09.2021-17.09.2021 tarih ve 2021/3 sayılı raporu açık olarak okunarak el kaldırmak suretiyle oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Küçükkuyu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre İmar Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2021 /47
Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 5.maddenin görüşülmesine geçildi.
Gündem 5: 29.09.2021 tarih ve 2021/2385 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı ile Küçükkuyu Belediye Meclisinin 05.07.2021 tarih ve 2021/36 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen ve 26.07.2021 tarih 2021/38 sayılı Meclis Kararı ile ek süre verilen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Teklifi ile ilgili İmar komisyonunca  20.09.2021-21.09.2021 tarih ve 2021/4sayılı sayılı  karara bağlanan Komisyon Raporunun görüşülmesi.
İMAR KOMİSYONU RAPORU
TEKLİF: Küçükkuyu Belediye Meclisinin 05.07.2021 Tarih ve 36 sayılı kararı ile imar komisyonumuza havale edilen ve 26.07.2021 tarih 38 sayı ile ek süre verilen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi ile ilgili Çanakkale İl Tarım Müdürlüğünün 13.09.2021 tarih ve 2638968 sayılı görüşü komisyonumuza ulaşmıştır.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Küçükkuyu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifi, Plan açıklama Rapor, Plan Notları 3194 sayılı İmar Kanunun, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun, Üst ölçekli planlar ve diğer ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde incelenmiştir. Planda esas ilgili tarım görüşünde belirtilen 1991 ve 1993 yıllarında onaylanan sınırlar içerisinde kalan alanların korunduğu, 2007-2008 yıllarında onaylanan plan sınırları içeresinde ise Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanunda belirtilen koşullara uyulduğu, 2007-2008 yılı onaylı bütüncül plan sınırlarının korunduğu, bu sınırda yer alan zeytinlik parsellerin durumunun ilgili tarım görüşüne uygun olarak  belirlendiği görülmüştür. Küçükkuyu yerleşmesi, kent bütününe yönelik olarak hazırlanan söz konusu Uygulama İmar Planının; Küçükkuyu Nazım İmar Planı ana kararları ile aykırılık teşkil etmediği, bölgenin koşulları ve planlama alanının genel özellikleri, kullanım amacı ve ihtiyacı, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik ve çevreye etkisi dikkate alındığında, yapılaşmaya ilişkin olarak; yapı adaları, kullanımları, yapı nizamları, bina yükseklikleri, taban alanı katsayıları, kat alanı katsayıları veya emsal(toplam inşaat alanı), yapı yaklaşma mesafeleri gibi kararların alındığı, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlandığı anlaşılmıştır.
KOMİSYON KARARI: Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; UİP-17228216 PİN numaralı Küçükkuyu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifinin kabulüne ve iş bu raporun hazırlandığı şekli ile Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
KARAR:
Küçükkuyu Belediye Meclisince UİP-17228216 PİN numaralı Küçükkuyu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan ile ilgili İmar Komisyonunun 20.09.2021-21.09.2021 tarih ve 2021/4sayılı raporu açık olarak okunarak el kaldırmak suretiyle oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Küçükkuyu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre İmar Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.