2021 YILI MAYIS AYI 2. BİRLEŞİM MECLİS KARARLARI İLANI

0
299

2021 MAYIS AYI 20.05.2021 TARİHLİ MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 20.05.2021 Perşembe Günü saat 15.00 de Küçükkuyu Kültür Merkezi Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararını almışlardır.

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2021/31

Gündem 1: 5393 Sayılı Belediye Kanunun “Kesin Hesap” başlıklı 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Bütçe Kesin Hesabının Düzenlenmesi ve Görüşülmesi” başlıklı 40. Maddesi gereği Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 2021/29 sayılı Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve 18/05/2021 tarih 2021/02 sayılı karara bağlanarak Meclise sunulan Komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Belediye Meclisinin 17.05.2021 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Küçükkuyu Belediye Başkanlığının 2020 yılı kesin hesaplarını incelemek üzere Belediye meclis toplantı salonunda Başkan S**** Ö*** üyeler S***** Ş****, E**** Ü***’ın katılımıyla 18/05/2021 tarihinde toplanan komisyonumuz, kesin hesap cetvelleri ve cetvellere esas teşkil eden belgeler üzerinde gerekli incelemelerini tamamlamıştır.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 2020 yılına ait gerçekleşen gelir-gider hesapları, bütçesine göre gerçekleşme oranları aşağıda belirtildiği gibi tespit olunmuştur

     A) GELİR HESAPLARI

KODU GELİR TÜRÜ TAHMİN EDİLEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME

ORANI

01 VERGİ GELİRLERİ 7.438.000,00 4.777.611,56 %64,23
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ  

3.156.000,00

 

3.460.481,66

 

%109,65

04 ALINAN BAĞIŞ VE

YARDIMLAR

3.012.000,00 0,05 %0,00
05 DİĞER GELİRLER 9.315.000,00 11.030.507,04 %118,42
06 SERMAYE GELİRLERİ 303.000,00 0,00 %0,00
08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 195.000,00 0,00 %0,00
09 RED VE İADELER (-) -2.000,00 -10.051,98
TOPLAM 23.417.000,00 19.258.548,33 %82,24

 

      B)GİDER HESAPLARI

KODU ADI TAHMİN EDİLEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME ORANI
1 PERSONEL GİDERLERİ 5.671.000,00 5.210.996,12 %91,89
2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ  

1.055.000,00

 

863.076,03

 

%81,81

3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 13.163.000,00 13.331.666,88 %101,28
4 FAİZ GİDERLERİ 500.000,00 517.183,88 %103,44
5 CARİ TRANSFERLER 447.000,00 250.177,87 %55,97
6 SERMAYE GİDERLERİ 240.000,00 285.653,91 %119,02
9 YEDEK ÖDENEK 2.341.000,00 2.339.000,00
TOPLAM 23.417.000,00 20.458.754,69 %87,37

 

Açıklama: 2020 yılı Bütçe tahmininin toplamı olan 23.417.000,00TL kullanılabilir ödeneğe karşılık Gider Bütçesi 20.458.754,69TL ile    %87,37 oranında sağlanmıştır. Gelir bütçesi ise 19.258.548,33 TL ile %82,24 oranında sağlanmıştır.

2020 yılına devreden tahakkuk artığının 5.549.096,88TL’den ibaret olduğu tespit edilmiş olup, Küçükkuyu Belediyesinin 2020 yılı kesin hesapları komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 18/05/2021

Yüce Meclise arz olunur.

Başkan: S**** Ö*** üyeler S***** Ş****, E**** Ü***

 KARAR:

5393 Sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi gereğince Kurumumuzun 2020 Yılı Gelir Gider Kesin Hesapları Komisyondan geldiği şekliyle madde madde oylanarak;

2020 MALİ YILI GELİR KESİN HESABI: 19.258.548,33TL(ondokuzmilyon ikiyüzellisekizbin beşyüzkırksekizlira otuzüçkuruş)

01-VERGİ GELİRLERİ: 4.777.611,56 TL (dörtmilyon yediyüzyetmişyedibin altıyüzonbirlira ellialtıkuruş) Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ: 3.460.481,66TL (üçmilyon dörtyüzaltmışbin dörtyüzseksenbirlira altmışaltıkuruş) Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR: 0,05 TL (beşkuruş) Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

05- DİĞER GELİRLER: 11.030.507,04 TL (onbirmilyon otuzbin beşyüzyedilira dörtkuruş) Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

06- SERMAYE GELİRLERİ: 0,00 TL Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

08- ALACAKLARDAN TAHSİLAT: 0,00 TL Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

09- RED VE İADELER(-): -10.051,98 TL (eksi onbin ellibirlira doksansekizkuruş) Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2020 MALİ YILI GİDER KESİN HESABI: 20.458.754,69TL(yirmimilyon dörtyüzellisekizbin yediyüzellidörtlira altmışdokuzkuruş) 

CARİ HARCAMALAR

01-PERSONEL GİDERLERİ: 5.210.996,12 TL (beşmilyon ikiyüzonbin dokuzyüzdoksanaltılira onikikuruş) Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ: 863.076,03 TL (sekizyüzaltmışüçbin yetmişaltılira üçkuruş) Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ: 13.331.666,88 TL (onüçmilyon üçyüzotuzbirbin altıyüzalmışaltılira seksensekizkuruş) Katılanların oybirliği ile kabul edildi. 04- FAİZ GİDERLERİ: 517.183,88 TL (beşyüzonyedibin yüzseksenüçlira seksensekizkuruş) Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

05- CARİ TRANSFERLER: 250.177,87 TL (ikiyüzellibin yüzyetmişyedilira seksenyedikuruş) Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

06- SERMAYE GİDERLERİ: 285.653,91 TL (ikiyüzseksenbeşbin altıyüzelliüçlira doksanbirkuruş) Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

07- YEDEK ÖDENEK: 2.339.000,00 TL (ikimilyon üçyüzotuzdokuzbinlira) Katılanların oybirliği ile kabul edildi.