2021 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
454

2021 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI İLANI 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 03.02.2021 Çarşamba Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

 

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2021/11

Gündem 1: Yazı İşleri Müdürlüğünün 25/01/2021 tarih ve 0172 sayılı yazısı ile teklif edilen 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi “Belediye Meclisi her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü doğrultusunda 08.04.2019 tarih ve 2019/18 sayılı Belediye Meclis kararı ile Belediye Meclisimizin her ayın ilk haftasında Çarşamba günü saat 15.00’de toplanılmasına karar verilmiş olup; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesi “… Meclis, toplantıların haftanın hangi günü yapılacağını genel olarak belirleyebileceği gibi, her toplantının sonunda gelecek ay toplantısının hangi gün yapılacağını da kararlaştırabilir…Toplantı süresi bütçenin görüşüldüğü toplantılarda yirmi, diğer toplantılarda beş günü aşamaz. Bu süreler uzatılamayacağı gibi olağanüstü toplantı da yapılamaz…” hükmü göz önüne alınarak Meclisimizce komisyona havale edilen konuların raporlarının görüşülerek karar bağlanması yönünden Meclis Çalışma takvimindeki toplanma gününün yeniden belirlenerek Belediye Meclisimizin her ayın ilk haftasında Pazartesi günü saat 15.00’de toplanılmasının uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2021/12

Gündem 2: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.01.2021 tarih ve 0194 sayılı yazısı ile teklif edilen 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve Kanunun Meclisin Görev ve Yetkileri Başlığı altında 18. Maddesinin (l) bendi gereği; değişikliğini içeren  ve ekli listede bulunan  Başkanlığımızda dolu bulunan 1 adet kadro için yıl itibariyle kazanılan bir üst dereceye geçirilebilmesi amacıyla  (III) sayılı Dolu Kadro Cetveli değişikliği ile Emekli olan 1 adet personel ve 2020 yılı Görevde yükselme sınavını kazanan 1 adet personelinde bulunduğu (IV) sayılı Dolu Boş Memur Kadro cetvelinin uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2021/13

Gündem 3: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.01.2021 tarih ve 0193 sayılı yazısı ile teklif edilen 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48. Maddesi “Belediye teşkilatı norm kadroya uygun olarak Belediyenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak ihtiyaca göre birim oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi Belediye Meclisinin kararıyla olur.” ve yine Belediye Meclisinin görevleri başlıklı 18. Maddesinin (l)bendi “Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.”hükmü ile    Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına yönetmeliğin  11.maddesi gereği “Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak ihtiyaca göre birim oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi Belediye Meclisinin kararıyla olur.”denildiğinden ekte sunulan Yönetmelik  eki (II) sayılı cetvelde belirtilen Müdür kadro unvanından yer alan Müdürlüğün kurulabilmesine yönelik olarak Boş Kadro Değişiklik Cetveli (Memur) ile, ilgili norm kadromuzda bulunan ve uygun olarak ihdas edilmiş Unvan Kodu 11155 Sınıfı Genel İdare Hizmetleri ve Unvanı Su İşleri Müdürlüğü olarak  atıl vaziyette bulunan Müdürlüğün kaldırılarak kadrosunun iptal edilmesine  ve yerine belediyemiz için sosyal hizmetlere yönelik faaliyetlerde daha verimli kullanılması amacıyla Unvan Kodu 10625, Sınıfı Genel İdare Hizmetleri, Unvanı Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün  kurulması ve  kadrosunun ihdas edilmesinin  uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2021/14

Gündem 4: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.01.2021 tarih ve 0184 sayılı yazısı ile teklif edilen Dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan COVID-19 küresel sağlık krizinin sonucu olarak ekonomik anlamda yaşanan zorluklarda göz önüne alınarak Sosyal ve üreten belediyecilik anlayışıyla hareket edilerek kurum personellerimizce  sebze yetiştirme işleminin yapılması ve elde edilecek ürünün tamamının 06.02.2019 tarih ve 2019/07 sayılı Belediye Meclisimizce karara bağlanan Küçükkuyu Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği esasları çerçevesinde Beldemizde bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtılması amacıyla;  kurumumuza ait yapılması planlanan faaliyet için uygun taşınmazımızın bulunmaması nedeniyle 29/9/2005 tarihli ve 25951 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliği ve 16 Ocak 2019 tarih ve 30657 sayılı resmi gazetede yer alan Kamu idarelerinin taşınmaz kiralamalarına ilişkin Genelge kapsamında beldemizde tarıma elverişli tarım ürünleri yetiştirmek üzere yer  kiralama işleminin yapılmasına ve söz konusu faaliyet için yer tespiti dair     piyasa araştırması yapmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde, Fen İşleri Müdürlüğünden bir teknik personel olacak şekilde 3 personelden oluşacak komisyon kurulmasının uygunluğuna; Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2021/15

Gündem 5: Fen İşleri Müdürlüğünün 07.01.2021 tarih ve 0042 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Karaotlar Mevkii, tapuda İ17D18C3B pafta, 167 ada, 5 parselde bulunan Belediyemiz adına kayıtlı 44.77 m2 yüzölçümlü parsel için  satın alma talepli  23.12.2020 tarih ve 1412 sayılı Y**** İ**** tarafından verilen dilekçeye istinaden  Meclisimizce yapılan değerlendirmede  3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. ve 18. Maddesine istinaden oluşan Belediye taşınmazının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” hükmü  doğrultusunda  satış işleminin  uygunluğuna ve  söz konusu taşınmaz ile ilgili   satış kararının Belediye Kanunun 34.maddesinin (g) bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri  doğrultusunda   uygulama yapılabilmesi  için Belediye Encümenine yetki verilmesine  Meclis Üyelerinden F******** Y**** ve E**** Ü***’ın reddi diğer katılan üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile karar verildi.