2022 AĞUSTOS AYI 01.08.2022 TARİHLİ MECLİS KARARLARI İLANI

0
240

T.C.

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 İ L A N

 

2022 AĞUSTOS AYI 01.08.2022 TARİHLİ MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 01.08.2022 Pazartesi Günü saat 15.00 de Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

 

Gündem 1: Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/07/2022 tarih ve 2022/2706 sayılı teklif yazısı ile 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4. Maddesinin son fıkrası “Belediye Meclislerinin her yenilenmesinde Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi üyeleri… yeniden seçilirler.” hükmü gereğince 08.05.2019 tarih ve 30 sayılı Belediye Meclis Kararı ile oluşturulan Çiftçi Mallarını Koruma Meclis üyelerinin istifası üzerine 07.10.2020 tarih ve 2020/25 sayılı Belediye Meclis Kararı ile ikinci kez oluşturulmuş ancak yeni oluşturulan  Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi üyelerinin de  Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderilmek üzere Kurumumuza ve ilgili kuruma sunulan istifaları neticesinde Küçükkuyu Çiftçi Mallarını Koruma  Meclisi oluşmadığından;     Çiftçi Malları Meclisinin yeniden oluşturulması doğrultusunda; anılan Kanunun  4. Maddesinde belirtilen şartlar doğrultusunda ve bu şartlara haiz üyeler arasından Çiftçi Malları Koruma Meclisinde görev almak üzere yeni üyelerin belirlenmesi ve İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirmek üzere Çiftçi Mallarını Koruma Meclisinin yeniden oluşturulması için Küçükkuyu Beldesi halkından Ziraat ile meşgul olan kişiler arasından, anılan Kanun gereği gizli oy ile yapılan oylamada

Asil üyelik için (387********)B****** S**** ( 12 ), (110********) U*** Y***** (12),   (287********) M**** A* (  12 ),   (245********) F**** S****( 8 ),   (235********) F**** A****( 12  ), oy alarak Asil Üyeliğe,

Yedek üyelik için (127********) S***** K******( 10 ),  (127********) M**** K***** ( 12 ), (129********) N*** K***** ( 10 ), (128********) Y**** Ç****( 10 ), (175********) D***** B**** ( 8 ), oy alarak Yedek Üye olarak  seçilmiştir.

KARAR NO: 2022/47

Gündem 2: 2022 Yılı Ek Bütçe

Mali Hizmetler  Müdürlüğünün 28/07/2022 tarih ve 2022/2716 sayılı yazısı ile teklif edilen  5393 sayılı Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Bütçe Tasarısının Meclise Sunulması” başlıklı 27 inci maddesi gereği  mevzuat hükümlerine göre hazırlanan 04.10.2021 tarih  2021/44 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 2022 Mali Yılı Bütçesi; 2022 yılı başında açıklanan yüksek zamlı personel giderleri, elektrik tüketim bedellerinde yaşanan aşırı artışlar ve akaryakıt kalemlerinde ülkenin ekonomik durumundan ötürü meydana gelen aşırı zam uygulamaları sebebiyle yetersiz kalmış ve bütçe tertiplerinde ödenek yetersizliği hususu doğmuş olup, Ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından yatırım amaçlı yapılacak ihale hazırlığı için talep edilen bütçe ödenekleri ile birlikte, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Ek Ödenek” başlıklı 37. Maddesi gereğine göre  hazırlanan ağırlıkla cari harcamalar için oluşturulan ve  Belediye Encümenince incelenerek   28.07.2022 tarih ve 2022/128 sayılı Kararı ile Belediye Meclisine sunulan   2022 yılı Ek Bütçe tasarısının incelenerek bir rapor halinde Meclise sunulmak üzere  Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/48

Gündem 3: 2022 Yılı Mali Hizmetler Müdürlüğü Ek Ücret tarifesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/07/2022 tarih ve 2022/2686 sayılı yazısı ile teklif edilen 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’ nun 97 nci maddesi “Belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclisince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.” hükmü doğrultusunda hazırlanan ve 2021/58 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 2022 Mali Yılı Ücret Tarifesi, 2022 yılı başında açıklanan yüksek enflasyon oranları ve zam uygulamaları sebebiyle yetersiz kaldığından Mevcut su tarifesi ek ücret artışlarına dair düzenlenen 2022 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesinin incelenerek bir rapor halinde Meclise sunulmak üzere  Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/49

Gündem 4: 2022 Yılı Fen İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ek Ücret tarifesi

Fen İşleri Müdürlüğünün 27/07/2022 tarih ve 2022/2682 sayılı yazısı ile teklif edilen 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi ”Belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin istediğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye Meclisi’nce düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi hükümlerine tabidir” hükmü doğrultusunda hazırlanan ve 2021/58 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 2022 Mali Yılı Ücret Tarifesi, 2022 yılı başında açıklanan yüksek enflasyon oranları ve zam uygulamaları sebebiyle yetersiz kaldığından 2022 Mali yılı ücret tarife cetvelinde Fen İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne ait çalışma alanlarını ilgilendiren bir kısım ücret kalemlerine ait ek ücret artışlarına dair düzenlenen 2022 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesinin incelenerek bir rapor halinde Meclise sunulmak üzere  Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/50

Gündem 5: Norm Kadro Değişikliği

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.07.2022 tarih ve 2022/2688 sayılı yazısı ile teklif edilen 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48. Maddesi “Belediye teşkilatı norm kadroya uygun olarak Belediyenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak ihtiyaca göre birim oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi Belediye Meclisinin kararıyla olur.” ve yine Belediye Meclisinin görevleri başlıklı 18. Maddesinin (l) bendi “Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.” hükmü ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına yönetmeliğin  11.maddesi gereği “Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak ihtiyaca göre birim oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi Belediye Meclisinin kararıyla olur.” denildiğinden Yönetmelik  eki (II) sayılı cetvelde belirtilen Müdür kadro unvanından ekli listede yer alan Müdürlüğün kurulabilmesine yönelik olarak Boş Kadro Değişiklik Cetveli (Memur) ile, ilgili norm kadromuzda bulunan ve uygun olarak ihdas edilmiş Unvan Kodu 11185 Sınıfı Genel İdare Hizmetleri ve Unvanı Yapı Kontrol Müdürü olan atıl vaziyette bulunan Müdürlüğün kaldırılarak kadrosunun iptal edilmesine  ve yerine belediyemiz nüfusu fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel, gelişme potansiyeli dikkate alındığında, kentsel çevre düzenleme ve iyileştirmeye yönelik faaliyetlerde daha verimli kullanılması amacıyla Unvan Kodu 11135 Sınıfı Genel İdare Hizmetleri ve Unvanı Park ve Bahçeler Müdürü olan ilgili Müdürlüğün kurulması ve  kadrosunun ihdas edilmesine;  Ayrıca  Başkanlığımızda boş bulunan Unvan Kodu 8790 Sınıfı Teknik Hizmetler ve Unvanı Teknisyen olan atıl vaziyette bulunan kadronun kaldırılıp iptal edilerek  yerine Unvan Kodu 8595 Sınıfı Teknik Hizmetler ve Unvanı Ekonomist olan kadronun ve  yine norm kadromuzda boş bulunan Unvan Kodu 7555 Sınıfı Genel İdari Hizmetler ve Unvanı Memur olan atıl vaziyette ki   kadronun kaldırılıp iptal edilerek  yerine Unvan Kodu 9880 Sınıfı Genel İdari Hizmetler ve Unvanı Eğitmen olan kadro ihdas edilmesinin uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/51

Gündem 6:  Sözleşmeli Personel

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/07/2022 tarih ve 2022/2684 sayılı yazısı ile teklif edilen Kurumumuzda sözleşmeli olarak çalışacak personellerin tam zamanlı sözleşmeleri ve ücretlerinin belirlenmesi konusu ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinin üçüncü fıkrası gereği kurumumuzun ihtiyacına binaen Norm Kadro karşılığı Tam Zamanlı Olarak Sözleşme yapmak üzere Mühendis kadrosuna karşılık çalışmak için başvuru yapan Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi mezunu (TCKNo:223********) S**** K******’un 01.09.2022-31.12.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere kadro karşılığı sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesine ve net ücret tavanını aşmamak üzere, mevzuata uygun şekilde ödenebilmesi ve sigorta bildirimlerinde sorun yaşanmaması amacıyla sözleşmeli personel için ödenmeyen %1 lik işsizlik priminin de dikkate alınarak, aylık net ücretinin 6.097,54TL(Altıbindoksanyedilira ellidörtkuruş)’den ödenmesine, Ekonomist kadrosuna karşılık çalışmak için başvuru yapan Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu (TCKNo:126********) S***** B****’un 01.09.2022- 31.12.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere kadro karşılığı sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesine ve net ücret tavanını aşmamak üzere, mevzuata uygun şekilde ödenebilmesi ve sigorta bildirimlerinde sorun yaşanmaması amacıyla sözleşmeli personel için ödenmeyen %1 lik işsizlik priminin de dikkate alınarak, aylık net ücretinin 6.097,54TL(Altıbindoksanyedilira ellidörtkuruş)’den ödenmesinin uygunluğuna; Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/52

Gündem 7:  Zabıta Amirliğinin 25.07.2022 tarih ve 2022/2648 sayılı yazısı ile teklif edilen 10.08.2005 tarih  ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında tespit edilen “İçkili Yer Krokileri” Belediye Meclisimizin 02.10.2013 tarih   2013/75  ve  04.06.2014 tarih ve 2014/49 sayılı kararları  ile yürürlüğe girmiştir. Sahil Mahallesi, Cemali Burnaz Caddesi bölgesinde ve Mıhlı Mahallesi Yatırım 4. Sokak bölgesinde de içkili işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak için yapılan müracaatlar üzerine anılan yönetmeliğin 29’uncu maddesi gereği, konu Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığına Genel Güvenlik ve Asayiş” yönünden görüş sorulmuş ve ilgili kurumdan söz konusu yerlerin Emniyet ve Asayiş yönünden uygun olduğu bildirilmiştir. Kurumumuz İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce ilgili adreslere yönelik İçkili yer Bölgesi olması için hazırlanan krokinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.