2022 EYLÜL AYI 05.09.2022 TARİHLİ MECLİS KARARLARI İLANI

0
166

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2022 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 05.09.2022 Pazartesi Günü saat 15.00 de Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2022/57

Gündem 1: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.08.2022 tarih ve 3125 sayılı yazısı ile teklif edilen Küçükkuyu Belediyesi 2023 Mali yılı ve izleyen 2024–2025 Mali Yılları Taslak Bütçe Raporu; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18 inci maddesinin (b) bendi “…Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek…”ve yine anılan kanunun Bütçenin hazırlanması ve kabulü başlıklı 62. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Bütçe Tasarısı” başlıklı 24 üncü maddesi ve Bütçe Tasarısının Meclise Sunulması” başlıklı 27 inci maddesinin 1 inci fıkrası “Encümen tarafından görüşülerek üst yöneticiye sunulan bütçe tasarısı meclise sunulur.” hükümleri doğrultusunda Belediye Encümenince 11.08.2022 tarih ve 2022/139 sayılı kararı ile yasal süresi içinde incelemeye alınarak 25.08.2022 tarih ve 2022/180 sayılı Kararı ile Meclisimize sunulan Küçükkuyu Belediyesi 2023 Mali yılı ve izleyen  2024–2025 Mali Yılları Taslak Bütçe Raporunun incelenmek üzere Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/58

Gündem 2: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.08.2022 tarih ve 3054 sayılı yazısı ile teklif edilen Balıkesir Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Ayvacık-Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi, Makbere Mevkii, 190 ada, 100 parselde kayıtlı bulunan, 213,43 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediye araç parkı olarak kullanılmak üzere, 01.09.2022-31.12.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğünün 16.08.2022 tarih ve 292717 sayılı yazısında belirtilen aylık 200.00TL. (İkiyüzlira) belirlenen bedel üzerinden kiralanmasının uygunluğuna;  ayrıca  her yeni yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline TUİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzdelik değişim oranı ve emsal rayiç esas alınarak artış yapılarak kiralanmasının devam etmesine Meclisimizce   oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/59

Gündem 3: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31.08.2022 tarih ve 3130 sayılı teklif yazısı ile 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği hükümleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ve Kanunun Meclisin Görev ve Yetkileri Başlığı altında 18. maddesinin (l) bendi gereği; Başkanlığımızda dolu  bulunan 3 adet kadro  için yıl itibariyle kazanılan bir üst dereceye geçirilebilmesi ve memur kadro durum güncellemesi amacıyla  (III) sayılı Dolu Kadro Cetveli derece  değişikliğinin  uygunluğuna ve konu ile ilgili (IV) Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu Cetvelinde gerekli düzenlemenin yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.