2022 YILI ARALIK AYI 05.12.2022 TARİHLİ MECLİS KARARLARI İLANI

0
185

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2022 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 05.12.2022 Pazartesi Günü saat 15.00 de Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

 TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2022/75

Gündem 1: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.11.2022 tarih ve 4286 sayılı yazısı ile teklif edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18 inci maddesinin (b) bendi; “Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Aktarma” başlıklı 36. Maddesi; “(1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir. (2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır…” hükümlerine istinaden; fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında ekte sunulan Ödenek Aktarma Cetvelinde detayları belirtilen, ödenek fazlalığı bulunan ve yıl sonunda imha edilecek olan fazla kalemlerden, ödenek ihtiyacı bulunan ve eksiye düşecek olan kalemlere 1.250.272,93TL’nin aktarma yapılması ile ilgili  Ödenek Aktarma Cetvelinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/76

Gündem 2: Mali Hizmetler  Müdürlüğünün 22.11.2022 tarih ve 4200 sayılı yazısı ile teklif edilen 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’ nun 97 nci maddesi “Belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclisince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.” hükmü ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18 inci maddesinin (f) bendi “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” hükmü doğrultusunda Kurumumuzun 2023 Mali Yılında uygulanacak Ücret Tarifeleri taslağının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/77

Gündem 3: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün  22.11.2022 tarih ve 4201 sayılı yazısı ile teklif edilen “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’’ ve “Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz’da belirtilen mevzuat hükümlerine göre “Tam Maliyet’’ ve “Kirleten Öder’’ ilkelerine uygun adil bir rapor hazırlanarak evsel katı atık maliyetlerinin çıkarılması ve bu maliyetler çerçevesinde tarifelerin belirlenerek belediyelere evsel katı atık toplama ve varsa bertaraf maliyetlerinin evsel katı atık bedeli olarak mükelleflerden alınma imkanı ve zorunluluğu getirilmiş olup; Uygulamaya yönelik olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (g) bendi ile 18. Maddesinin (f) bendi gereği  ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddeleri çerçevesinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11. Maddesi, 5856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 9. Maddesi ile Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz’daki hükümlere göre hazırlanarak rapor halinde sunulan (01.01.2023-31.12.2023) tarihlerini kapsayacak şekilde düzenlenen evsel katı atık tarife raporuna  göre; Uygulanacak Ücret Tarifelerinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/78

Gündem 4: İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün  28.11.2022 tarih ve 4273 sayılı yazısı ile teklif edilen  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında E:0.20 Yençok:5.50 yoğunlukta kargir dükkan ve arsa vasıflı küçük sanayi sitesi alanı imarlı olan  Beldemiz Yeşilyurt Mahallesi, i17d22b2a pafta, 169 ada 92 parselde bulunan 671,76 m² yüzölçümlü kargir dükkan ve arsa vasıflı taşınmazın Küçükkuyu Belediyesi’ ne ait 308/933 hissenin 01.11.2022 tarihli dilekçe ile Yıldırım EMSİZ’in tarafına satış talebi ile ilgili Belediye Meclisince 07/11/2022 tarih ve 2022/69 –  11/11/2022 tarih ve 2022/74 sayı ile karara bağlanan    Meclis kararlarında  parsel numarası sehven  yanlış yazıldığından;  alınan 2022/69 ve 2022/74 sayılı Meclis Kararlarının iptal edilmesine ve  Beldemiz Yeşilyurt Mahallesi, i17d22b2a pafta, 169 ada 92 parselde bulunan 671,76 m² yüzölçümlü kargir dükkan ve arsa vasıflı taşınmazın  Küçükkuyu Belediyesi’ ne ait olan  308/933 hissenin satın alma talebine dair konunun yeniden  incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/79

Gündem 5: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün  01.12.2022 tarih ve 2022/4312 sayılı teklif yazısı ile 03.10.2018 tarih ve 2018/49 sayılı Belediye Meclis Kararı ile  kabul edilen Görev ve Çalışma Yönetmeliği kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü uhdesinde yürütülmekte olan bazı görevler,  hizmet kalitesinin artırılması amacıyla   Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri   Müdürlüğü bünyesinde  yürütüleceğinden; revize edilerek ekte sunulan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin  incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/80

Gündem 6: Fen İşleri  Müdürlüğünün  30.11.2022 tarih ve 2022/4307 sayılı teklif yazısı ile 11.02.2022 tarih ve 2022/16 sayılı Belediye Meclis Kararı ile  kabul edilen Görev ve Çalışma Yönetmeliği kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü uhdesinde yürütülmekte olan bazı görevler,  hizmet kalitesinin artırılması amacıyla   Park ve Bahçeler Müdürlüğü   bünyesinde  yürütüleceğinden; revize edilerek ekte sunulan Fen İşleri Müdürlüğünün  Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin  incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/81

Gündem 7 Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 30.11.2022 tarih ve 2022/4302 sayılı yazısı ile teklif edilen   5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde 01.08.2022 tarih ve 2022/50 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kurulan Park ve Bahçeler Müdürlüğü  Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin hazırlanarak ekte sunulan Yönetmeliğinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.