2022 YILI EKİM AYI 03.10.2022 TARİHLİ MECLİS KARARLARI İLANI.

0
234

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2022 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 03.09.2022 Pazartesi Günü saat 15.00 de Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır. TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO: 2022/60

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 1.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 1: 05.09.2022 tarihli Belediye Meclis  toplantısında 2022/57 nolu karara bağlanarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Küçükkuyu Belediyesi  2023 Mali yılı  ve izleyen 2024-2025 Mali Yılları Taslak Bütçe  Mali Gelir – Gider Bütçesi ve  ekleri Plan ve Bütçe Komisyonunca   12.09.2022 tarih 2022/10 sayılı Gider  ve 13.09.2022 tarih  2022/11 sayılı Gelir Bütçe raporları ile  oybirliği ile  uygun görülerek karar alınmak üzere Belediye Meclisine sunulmuştur.

KOMİSYON KARARI:

5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümlerince ve 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu  ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğine göre hazırlanıp Küçükkuyu Belediye Meclisinin 05/09/2022 tarihli toplantısında 2022/57 sayılı karara bağlanarak komisyonumuza havale edilen 2023 Mali yılı Gelir ve Gider Bütçesi ile ekleri incelemesi sonucunda;

A-GİDER BÜÇESİ:

YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI(BAŞKANLIK HİZMETLERİ): 999.000,00TL(Oybirliği)

DİĞER GENEL HİZMETLER (MUHASEBE YÖNETİMİ): 16.203.000,00TL(Oybirliği)

YANGINDAN KORUMA HİZMETLERİ(İTFAİYE): 103.000,00TL(Oybirliği)

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ (ZABITA): 15.000,00TL(Oybirliği)

TARIM HİZMETLERİ(PARK BAHÇELER): 125.000,00TL(Oybirliği)

İNŞAAT İŞLERİ HİZMETLERİ (FEN HİZMETLERİ): 1.721.000,00TL(Oybirliği)

KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ: 82.000,00TL (Oybirliği)

ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ(TEMİZLİK): 28.146.000,00TL(Oybirliği)

ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ(KANALİZASYON-ARITMA): 690.000,00TL(Oybirliği)

TOPLUM REFAHI HİZMETLER(İMAR HİZMETLERİ): 807.000,00TL(Oybirliği)

SU TEMİNİ İŞLERİ VE HİZMETLERİ: 150.000,00TL(Oybirliği)

HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ: 415.000,00 TL(Oybirliği)

DİNLENME VE SPOR HİZMETLERİ: 110.000,00TL(Oybirliği)

KÜLTÜR HİZMETLERİ: 93.500,00TL(Oybirliği)

EĞİTİM HİZMETLERİ: 23.500,00TL(Oybirliği)

MALULLÜK YARDIM HİZMETLERİ: 16.000,00TL(Oybirliği)

SOSYAL GÜVENLİĞİ BULUNMAYANLARA SAĞLANAN HİZMETLER: 301.000,00TL(Oybirliği)

 

5393 sayılı Belediye Kanunun 62. maddesi gereği hazırlanan 2023 mali yılı Gider Bütçesinin; Tüm kod toplamları: 50.000.000,00TL olarak bağlamış olup; komisyonumuzca Oybirliği ile uygun görülmüştür.

 

B-GELİR BÜÇESİ:

01-VERGİ GELİRLERİ: 14.417.000,00TL(Oybirliği)

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ: 6.648.000,00TL(Oybirliği)

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER: 1.641.000,00TL(Oybirliği)

05-DİĞER GELİRLER: 27.197.000,00TL(Oybirliği)

06-SERMAYE GELİRLERİ: 110.000,00TL(Oybirliği)

08-ALACAKLARDAN TAHSİLAT:0,00TL(Oybirliği)

09-RED VE İADELER:(-)13.000,00TL(Oybirliği)

 

5393 sayılı Belediye Kanunun 62. maddesi gereği hazırlanan 2023 Mali yılı Gelir Bütçesinin ; Tüm kod toplamları : 50.000.000,00TL olarak bağlamış olup ;komisyonumuzca  Oy birliği ile uygun görülmüştür.

KARAR:

A-GİDER BÜTÇESİ

Küçükkuyu  Belediye Meclisince  Plan ve Bütçe Komisyonunun 2023 yılı Gider Bütçesine ait 12.09.2022 tarih ve 2022/10 sayılı  raporu açık  olarak okunarak el kaldırmak suretiyle madde madde oylamaya sunuldu.

YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI(BAŞKANLIK HİZMETLERİ) : 999.000,00TL  (Dokuzyüzdoksandokuzbinlira)Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

DİĞER GENEL HİZMETLER (Muhasebe Yönetim): 16.203,000, 00TL (Onaltımilyonikiyüzüçbinlira) Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

YANGINDAN KORUMA HİZMETLERİ (İTFAİYE): 103.000,00TL (Yüzüçbinlira)

Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ (ZABITA): 15.000,00TL (Onbeşbinlira) Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

TARIM HİZMETLERİ (PARK BAHÇELER): 125.000,00TL (Yüzyirmibeşbinlira) Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

İNŞAAT İŞLERİ HİZMETLERİ ( FEN HİZMETLERİ ): 1.721.000,00TL (Birmilyonyediyüzyirbirbinlira) Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ: 82.000,00TL (Seksenikibinlira) Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ (TEMİZLİK) : 28.146.000,00TL (Yirmisekizmilyonyüzkırkaltıbinlira) Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ (KANALİZASYON-ARITMA):  690.000,00TL (Altıyüzdoksanbinlira) Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ( İMAR HİZMETLERİ): 807.000,00TL (Sekizyüzyedibinlira) Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

SU TEMİNİ İŞLERİ VE HİZMETLERİ: 150.000,00TL (Yüzellibinlira) Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ: 415.000,00 TL (Dörtyüzonbeşbinlira)

Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

DİNLENME VE SPOR HİZMETLERİ: 110.000,00TL (Yüzonbinlira)

Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

KÜLTÜR HİZMETLERİ: 93.500,00TL (Doksanüçbinbeşyüzlira)

Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

EĞİTİM HİZMETLERİ: 23.500,00TL (Yirmiüçbinbeşyüzlira)

Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

MALULLÜK YARDIM HİZMETLERİ: 16.000,00TL (Onaltıbinlira)

Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

SOSYAL GÜVENLİĞİ BULUNMAYANLARA SAĞLANAN HİZMETLER: 301.000,00TL(Üçyüzbirbinlira) Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

2023 Mali Yılı Gider bütçesinin tüm kod toplamları: 50.000.000,00TL (Ellimilyon) olarak karara bağlandı.

 

B-GELİR BÜTÇESİ

Küçükkuyu  Belediye Meclisince  Plan ve Bütçe Komisyonunun 2023  yılı Gelir  Bütçesine ait 13.09.2022 tarih ve 2022/11sayılı raporu açık  olarak okunarak el kaldırmak suretiyle madde madde oylamaya sunuldu.

01-VERGİ GELİRLERİ: 14.417.000,00TL (Ondörtmilyondörtyüzonyedibinlira) Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ: 6.648.000,00TL (Almilyonaltıyüzkırsekizbinlira) Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER:1.641.000,00TL (Birmilyonalyüzkırkbirbinlira) Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

05-DİĞER GELİRLER: 27.197.000,00TL (Yirmiyedimilyonyüzdoksanyedibinlira)                                                                               Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

06-SERMAYE GELİRLERİ: 110.000,00TL (Yüzonbinlira)                                                                           Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

08-ALACAKLARDAN TAHSİLÂT: 0,00TL (Sıfır)                                                                           Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

09-RED VE İADELER: (-)13.000,00TL (Eksi onüçbinlira)                                                                                              Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2023 Mali Yılı gelir bütçesinin tüm kod toplamları: 50.000.000,00TL (Ellimilyon) olarak karara bağlandı.

5393 sayılı Belediye Kanununun 62 nci maddesine göre hazırlanan ve Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenerek Belediye Meclisine arz olunan Küçükkuyu  Belediyesi 2023 yılı Gelir ve Gider Bütçesi , Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29’uncu maddesine göre görüşülerek 50.000.000,00TL olarak Küçükkuyu Belediye Meclisi’nin 03.10.2022 tarihli toplantısında katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR NO: 2022/61

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 2.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 2:Sosyal Destek Hizmetleri    Müdürlüğünün  29.09.2022 tarih 2022/3505 sayılı teklif yazısı ile Beldemizde faaliyet gösteren Küçükkuyu Gençlerbirliği Spor Kulübünün 28.09.2022 tarih ve 1988 sayılı nakdi yardım talebi dilekçesi ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14 üncü maddesinin (b) bendinde “…Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar…”  ek fıkra “Belediyelerin birinci fıkrasının (b) bendi uyarısınca sporu teşvik etmek amacıyla yapacağı nakdi yardım bir önceki yılın genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeler için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeler için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez” hükmü ve yine Belediye Meclisimizin 02/05/2018 tarih ve 28 sayılı kararıyla kabul edilen Küçükkuyu Belediye Başkanlığı Spor Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine ve Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardıma Dair Yönetmelik kapsamında Beldemizde faaliyet gösteren Küçükkuyu Gençlerbirliği Spor Kulübüne 10.000,00TL nakdi yardım yapılmasının uygunluğuna Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.