2022 YILI KASIM AYI 11.11.2022 TARİHLİ MECLİS KARARLARI İLANI.

0
225

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 İ L A N

 2022 KASIM AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 11.11.2022 Cuma Günü saat 10.30 da Belediyemize ait olan  Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

 TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

 

KARAR NO: 2022/70

Gündem 1: 2022 Yılı Ek Bütçe

Karar:Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Ek Ödenek” başlıklı 37. Maddesi gereği Mali Hizmetler  Müdürlüğünce hazırlanan ve  Belediye Meclisince   07.11.2022 tarih  2022/62  sayılı   karara bağlanarak  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve  Komisyonca  08.11.2022 tarih  2022/12 sayılı rapora bağlanarak  Belediye Meclisine sunulan  2022 yılı Ek Bütçe tasarısı     komisyon raporunun okunmuş sayılarak   el kaldırmak suretiyle madde madde oylamaya sunuldu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: Küçükkuyu Belediyesi 2022 Mali yılı Ek Bütçesinin incelenmesi

KOMİSYON İNCELEMESİ:

İlgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanan ve 2021/44 sayılı bütçe ve 2022/53 sayılı ek bütçe Meclis kararı ile onaylanan 2022 Mali Yılı Bütçesi; elektrik tüketim bedellerinde yaşanan aşırı artışlar ve diğer hizmet alımları kalemleri ülkenin ekonomik durumundan ötürü meydana gelen aşırı zam uygulamaları sebebiyle yetersiz kalmış ve bütçe tertiplerinde ödenek yetersizliği hususu doğmuş olup, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Ek Ödenek” başlıklı 37. Maddesi gereğince hazırlanan ve Cari harcamalar için oluşturulmuş 2022 yılı Ek Bütçe tasarısı incelenmiş olup,

KOMİSYON KARARI:

A-GİDER BÜÇESİ:

ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ(TEMİZLİK):

03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları : 500.000,00 (Oybirliği)

ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ(KANALİZASYON-ARITMA):

03.2.3.3.Elektrik Alımları : 2.500.000,00 (Oybirliği)

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Ek Ödenek” başlıklı 37. Maddesi gereğince hazırlanan 2022 Mali yılı Ek Gider Bütçesinin; Tüm kod toplamları: 3.000.000,00TL olarak bağlamış olup; komisyonumuzca Oybirliği ile uygun görülmüştür.

B-GELİR BÜÇESİ:

05-DİĞER GELİRLER: 3.000.000,00TL(Oybirliği)

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Ek Ödenek” başlıklı 37. Maddesi gereğince hazırlanan 2022 Mali yılı Ek Gelir Bütçesinin; Tüm kod toplamları:  3.000.000,00TL olarak bağlamış olup; komisyonumuzca Oybirliği ile uygun görülmüştür.

Yüce Meclise arz olunur.

Selim ÖNEY                                            Selçuk ŞAHİN                             Muhittin POLİS

Komisyon Başkanı                                      Üye                                                   Üye

KARAR

A-GİDER BÜÇESİ:

ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ(TEMİZLİK):03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları : 500.000,00TL (Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ(KANALİZASYON-ARITMA):

03.2.3.3.Elektrik Alımları : 2.500.000,00(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

2022 Mali yılı Ek Gider Bütçesinin tüm kod toplamları: 3.000.000,00TL olarak karara bağlandı.

B-GELİR BÜÇESİ:

05-DİĞER GELİRLER: 3.000.000,00TL (Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

2022 Mali yılı Ek Gider Bütçesinin; Tüm kod toplamları: 3.000.000,00TL olarak bağlamış olup; 5393 Sayılı Belediye Kanunu,   Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereği hazırlanan Küçükkuyu Belediyesi 2022 Mali yılı Ek Gider  ve Gelir  Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile  3.000.000,00TL olarak Küçükkuyu Belediye Meclisinin 11.11.2022 tarihli toplantısında Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

KARAR NO: 2022/71

Gündem  2: Hisse Satışı

Karar:İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.10.2022 tarih ve 3882 sayılı   yazısı ile teklif edilen ve  07.11.2022 tarih ve 66 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale olan Beldemiz M**** Mahallesi, i17****** pafta, 5** ada 9* parselde bulunan 1420,02 m² yüzölçümlü arsanın hisse sahibi M***** Ş**** Ö****’ in 10.10.2022 tarihli dilekçesi ile 5** ada 9* parselde belediyemize ait olan 5099/23667 hissenin tarafına satış talebi; Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.11.2022 tarih ve 13 sayılı  raporu ile  oy birliği ile kabul edilmiş olup; Meclisimizce satış talebine dair    yapılan değerlendirmede 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince taşınmazın  satışının komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17. ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU TEKLİF: 07.11.2022 tarih ve 66 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.10.2022 tarih ve 3882 sayılı teklif yazısı ile  Beldemiz M**** M*******, i17***** pafta, 5** ada 9* parselde bulunan 1420,02 m² yüzölçümlü arsanın hisse sahibi Mehmet Ş**** Ö****’ in 10.10.2022 tarihli dilekçesi ile belediyemize müracaat ederek, 5** ada 9* parselde belediyemize ait olan 50**/23*** hisseyi  tarafına satın almak istediği talebi komisyonumuza ulaşmıştır.

KOMİSYON İNCELEMESİ: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince taşınmazın satışının uygunluğuna ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine  uygun bulunmuş olup iş bu raporun hazırlandığı şekli ile Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

Selim ÖNEY                                            Selçuk ŞAHİN                             Muhittin POLİS

KOMİSYON  BAŞKANI                                 ÜYE                                              ÜYE

 

 

KARAR NO: 2022/72

Gündem 3: Hisse satışı

Karar:İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.10.2022 tarih ve 3883 sayılı   yazısı ile teklif edilen ve  07.11.2022 tarih ve 67 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale olan Beldemiz M**** M********, i17****** pafta, 3** ada ,* parselde bulunan 1397,67 m² yüzölçümlü arsanın hisse sahibi D**** G**** (A** Ö***** V.) 17.10.2022 tarihli dilekçesi ile , 3** ada * parselde belediyemize ait olan 1***/46***  hissenin tarafına satış talebi; Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.11.2022 tarih ve 14 sayılı  raporu ile  oy birliği ile kabul edilmiş olup; Meclisimizce satış talebine dair    yapılan değerlendirmede 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince taşınmazın  satışının komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17. ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: 07.11.2022 tarih ve 67 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale  İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 31.10.2022 tarih ve 3883 sayılı teklif yazısı ile   Beldemiz M**** M********, i17****** pafta, 3** ada ,* parselde bulunan 1** m² yüzölçümlü arsanın hisse sahibi D**** G**** (A** Ö***** V.) 17.10.2022 tarihli dilekçesi ile belediyemize müracaat ederek, 372 ada 7 parselde belediyemize ait olan 1***/46*** hisseyi  tarafına satın almak istediği talebi komisyonumuza ulaşmıştır.

KOMİSYON İNCELEMESİ: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince taşınmazın satışının uygunluğuna ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine  uygun bulunmuş olup iş bu raporun hazırlandığı şekli ile Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

Selim ÖNEY                                            Selçuk ŞAHİN                             Muhittin POLİS

KOMİSYON  BAŞKANI                                 ÜYE                                              ÜYE

 

 

KARAR NO: 2022/73

Gündem4: Hisse satışı

Karar:İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.11.2022 tarih ve 3916 sayılı   yazısı ile teklif edilen ve  07.11.2022 tarih ve 68 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale olan Beldemiz M**** Mahallesi, i17****** pafta, 2** ada 7* parselde bulunan 3*** m² yüzölçümlü arsanın hisse sahibi B***** A****, 27.10.2022  tarihli dilekçesi ile , 2** ada 7*  parselde belediyemize ait olan 7**/38*** hissenin tarafına satış talebi; Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.11.2022 tarih ve 15 sayılı  raporu ile  oy birliği ile kabul edilmiş olup; Meclisimizce satış talebine dair    yapılan değerlendirmede 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince taşınmazın  satışının komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17. ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: 07.11.2022 tarih ve 68 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale  İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 01.11.2022 tarih ve 3916        sayılı teklif yazısı ile   Beldemiz M**** M********, i17****** pafta, 2** ada 7* parselde bulunan *** m² yüzölçümlü arsanın hisse   sahibi B**** A****, 27.10.2022 tarihli   dilekçesi ile belediyemize müracaat ederek, 233 ada 77 parselde belediyemize ait olan   7**/38*** hisseyi  tarafına satın almak istediği talebi komisyonumuza ulaşmıştır.

KOMİSYON İNCELEMESİ: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince taşınmazın satışının uygunluğuna ve   3194 sayılı İmar Kanunun 17. Ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine  uygun bulunmuş olup iş bu raporun hazırlandığı şekli ile Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Selim ÖNEY                                            Selçuk ŞAHİN                             Muhittin POLİS

KOMİSYON  BAŞKANI                                 ÜYE                                              ÜYE

 

 

 

 

 

KARAR NO: 2022/74

Gündem 5: Hisse satışı

Karar:İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.11.2022 tarih ve 3943 sayılı   yazısı ile teklif edilen ve  07.11.2022 tarih ve 69 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale olan Beldemiz Y******** M********, i17****** pafta, 1** ada, 9* parselde bulunan 6*** m² yüzölçümlü arsanın hisse sahibi Y******* E****, 01.11.2022 tarihli dilekçesi ile , 1** ada, 9* parselde belediyemize ait olan 308/933 hissenin tarafına satış talebi; Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.11.2022 tarih ve 16 sayılı  raporu ile  oy birliği ile kabul edilmiş olup; Meclisimizce satış talebine dair    yapılan değerlendirmede 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince taşınmazın  satışının komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17. ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: 07.11.2022 tarih ve 68 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale   İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 02.11.2022 tarih ve 3943 sayılı teklif yazısı ile   Beldemiz Y******** M********, i17****** pafta, 1** ada, 9* parselde bulunan 6*** m² yüzölçümlü arsanın hisse sahibi Y******* E**** 01.11.2022 tarihli   dilekçesi ile belediyemize müracaat ederek, 1** ada, 9* parselde belediyemize ait olan 3**/9** hisseyi  tarafına satın almak istediği talebi komisyonumuza ulaşmıştır.

KOMİSYON İNCELEMESİ: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince taşınmazın satışının uygunluğuna ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine  uygun bulunmuş olup iş bu raporun hazırlandığı şekli ile Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

Selim ÖNEY                                            Selçuk ŞAHİN                             Muhittin POLİS

KOMİSYON  BAŞKANI                                 ÜYE                                              ÜYE