2022 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
162

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 İ L A N

2022 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 09.05.2022 Pazartesi Günü saat 15.00 de Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2022/34

Gündem 1: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/04/2022 tarih ve 2022/1573 sayılı teklif yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun “Kesin Hesap” başlıklı 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Bütçe Kesin Hesabının Düzenlenmesi ve Görüşülmesi” başlıklı 40. Maddesi gereği hazırlanan ve Belediye Encümenince 31.03.2022 tarih ve 2022/33 sayılı Kararı ile incelemeye alınarak yasal süresi içinde incelip 28.04.2022 tarih ve 2022/51 sayılı Belediye Encümenince karara bağlanarak Belediye Meclisine sunulan 2021 Mali Yılı Bütçe Gelir/Gider Kesin Hesabının incelenerek bir rapor halinde Meclise sunulmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/35

Gündem 2: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.04.2022 tarih ve 2022/1563 sayılı teklif yazısı ile  Belediyemiz Norm kadro cetveli üzerinde boş bulunan kadroların verimli kullanılması saikiyle, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği hükümleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri Başlığı altında 18. Maddesinin (l) bendi gereği; Norm Kadro  (IV) Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu Cetvelinde boş olarak bulunan 10. Derece Tekniker kadrosunu 3. Derece Tekniker kadrosuna ve 11. Derece Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunu 5 derece Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna geçirilebilmesine yönelik olarak hazırlanan ve karar ekinde sunulan  (II) sayılı Boş Kadro Cetveli değişikliği ile  (IV) Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu Cetvelindeki düzenlemenin uygunluğuna Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/36

Gündem 3: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.04.2022 tarih ve 2022/1569 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu Beldesinde  ticari fonksiyonlar  kent merkezinde toplanmıştır. Merkezin dışındaki alanlarda merkezi iş alanının yükünün azaltılması ve bölge sakinlerinin ihtiyacını karşılayacak ticarete yönelik alanlar oluşturulması gerekmekte olup; Küçükkuyu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notlarının Emsal Düzeni Verilmiş Yapı Adaları başlığının 3. Bendi “Küçükkuyu Belediye Meclisince; yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekânla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhî özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetlere izin verilebilir. İzin vermeye Belediyesi yetkilidir.” hükmü ve yukardaki gerekçeler doğrultusunda bahsi geçen plan notuna istinaden ana aks niteliğinde olan Çanakkale Karayolunun Behram Sapağı ile Ilıca Dere arasında kalan her iki tarafı, Zeus Caddesi, Süleyman Demirel Caddesi, Behram Caddesi, Halilefendi Caddesi üzerinde Meclisçe yol boyu ticaret olarak karar alınması ile ilgili teklifin incelenerek bir rapor halinde Meclise sunulmak üzere İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/37

Gündem 4: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.04.2022 tarih ve 2022/1570 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 04/10/2021 tarih ve 46 sayılı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 04/10/2021 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile onaylanmış, askı – itiraz süreçleri tamamlanarak kesinleşmiş ve Çanakkale Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne kesinleşen planlar gönderilmiştir. Çanakkale Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 05/04/2022 tarih ve 3365642 sayılı yazısı ve eki rapor ile bu rapora ilişkin plan müellifi Şehir Plancısı M****** I***’ın 20/04/2022 tarih ve 2022/0470 sayılı dilekçe eki raporunun incelenerek bir rapor halinde Meclise sunulmak üzere İmar Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.