2022 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
1105

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 İ L A N

2022 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI İLANI

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 03.01.2022 Pazartesi Günü saat 15.00 de mülkiyeti Belediyemize ait olan Mıhlı Mahallesi,  Akgün Albayrak Caddesi, No:100 adresinde bulunan AS 1-Cafe Salonunda gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2022/01

Gündem 1:Yazı İşleri Müdürlüğünün 21/12/2021 tarih ve 2021/3482 sayılı yazısı ile teklif edilen 5393 sayılı Belediye Kanunun Denetim Komisyonu” başlıklı 25.maddesinde “İl ve İlçe Belediyeleri ile Nüfusu 10.000’in üzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisi her Ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap  kayıt ve işlemlerin denetimi için  kendi  üyeleri  arasında gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir Denetim Komisyonu oluşturur.” hükmü doğrultusunda Meclisimizce 3 kişiden oluşan Denetim Komisyonu kurulmasına ve yine  anılan kanununun 25 inci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin (a) fıkrası uyarınca gizli oylama ile yapılan seçimin sonucunda, çalışmasını 45 işgünü içinde tamamlaması gereken Denetim Komisyonuna;   CHP Meclis üyelerinden S**** S**** (11)oy, H**** T** (11)oy, AK Parti Meclis Üyesi  E**** Y***** (11) oy alarak Denetim Komisyonu Üyeliğine seçildi.

KARAR NO: 2022/02

Gündem 2: Yazı İşleri Müdürlüğünün 21/12/2021 tarih ve 2021/3482 sayılı yazısı ile teklif edilen 5393 Sayılı Belediye Kanunun Meclis Toplantısı başlıklı 20.maddesi “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir…” hükmü ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin Madde 6 “…Meclis, toplantıların haftanın hangi günü yapılacağını genel olarak belirleyebileceği gibi, her toplantının sonunda gelecek ay toplantısının hangi gün yapılacağını da kararlaştırabilir. … Meclis, başkanlık divanı, encümen ve denetim komisyonu üyeliği seçiminin yapılacağı, faaliyet raporu, bütçe ve kesin hesabı ile belli bir ayda görüşülmesi zorunlu olan konuların görüşüleceği ayların dışında bir ay tatil kararı alabilir…” hükümleri göz önüne alınarak Belediye Meclisimizin 2022 yılı tatil ayının Temmuz Ayı olarak belirlenmesine ve toplantı gününün ise her ayın ilk Pazartesi günü olmasına Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/ 03

Gündem 3: Yazı İşleri Müdürlüğünün 21.12.2021 tarih ve 2021/3481 sayılı yazısı ile teklif edilen 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32.Maddesinde “Meclis Başkan ve Üyelerine, Meclis toplantılarına katıldıkları her gün 39. madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.” hükmü doğrultusunda 2022 yılında Meclis Başkan ve Üyelerine;  Meclis, Encümen,  Plan ve Bütçe, İmar ve Denetim Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için anılan Kanunun 39. Madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının üçte biri oranında huzur hakkı ödenmesine Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/04

Gündem 4: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereği kurumumuzun ihtiyacına binaen net ücret tavanını aşmamak üzere Norm Kadro karşılığı sözleşmeli personel ücret artışlarının belirlenmesi ve çalıştırılması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 15.12.2021 tarih ve 2021/3412 sayılı  teklif yazısı ile 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Kurumumuzda 1 Veteriner (TCK No: 261******** S*** K****), 1 Mimar (TCK No: 222******** G***** A****), 2 Mühendis (TCK No:  266******** E*** Ö****) ve (TCK No: 252******** H****** K******), 1 İstatistikçi (TCK No: 257******** B*** A*), 1 Teknisyen (TCK No: 133******** H******  T****), 1 Tekniker (TCK No: 232******** A***** O****)ın tam zamanlı sözleşmelerinin  yenilenmesine 2022 yılı aylık sözleşme ücretlerinin net 4.253,40TL (Dörtbinikiyüzelliüçlira kırkkuruş)’dan ödenmesine ve yine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin dördüncü fıkrası gereği (TCKNo:384********)R**** O*** B**** ile 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere kısmi zamanlı sözleşmesinin yenilenmesine ve aylık ücretinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği kısmi zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanından ödenmesine Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/05

Gündem 5: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 15.12.2021 tarih ve 2021/3410 sayılı yazısı ile teklif edilen 12 Ocak 2008 tarihli İçişleri Bakanlığının 26754 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Norm Kadro yönetmeliğinin Madde 1:  “(1) Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak geçici iş pozisyonu sayısı tespit edilir.”hükmü uyarınca   memur norm kadro sayısının %20 oranında tam yıl esasına göre Geçici işçi çalıştırılabilir denilmektedir. 08 Nisan 2020 tarih ve 31093 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik eki Norm Kadro Standartları tasnif cetveli kapsamında D-6 gurubunda yükseltilen Kurumumuza 76 memur kadrosu belirlenmiş olup; verilen memur kadro sayısının %20 oranına göre geçici işçi çalıştırılacağından; (76 x %20=15,2  15 işçiye tekabül etmektedir. ) Tam yıl esasına göre 2022 yılında tespit edilen 15 adet işçinin “GEÇİCİ İŞÇİ VİZESİ” kanun gereği Meclisimize verilmiştir. Kış ayının aşırı yağmurlu geçmesi nedeniyle Kurumumuz bünyesinde hizmet veren Kanalizasyon ve arıtma tesisinde iş yükü artmakta olup;  Belediyemiz hizmetlerinin aksamaması için  01.01.2022  tarihinden itibaren 2022 Mali Yılı içinde geçici işçi çalıştırılmasına, çalıştırılacak geçici işçilerin vizelerinin uygunluğuna; Meclisimizce katılanların  oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/06

Gündem 6: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.12.2021 tarih ve 2021/3520 sayılı yazısı ile teklif edilen 4857 sayılı İş Kanunu “MADDE 81 “ İşverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre;

 1. a) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla,
 2. b) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle,…yükümlüdürler. ve İşverenler, bu yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, bünyesinde çalıştırdığı ve bu maddeye dayanılarak çıkarılacak yönetmelikte belirtilen vasıflara sahip personel ile yerine getirebileceği gibi, işletme dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilir.” hükmü gereği Kurumumuzda İş Sağlığı Güvenlik biriminde yer almak ve işyeri hekimi olarak çalıştırılması ile ilgili Küçükkuyu Aile Sağlığı Merkezinde çalışan, gerekli şartlara haiz bir adet hekim ile işyeri hekimliği çalışma sözleşmesi düzenlenerek sözleşmenin çalışan işçi sayısına göre ve iş sağlığı ve güvenlik birimi çalışmalarını da kapsayacak şekilde 2022 yılı için yenilenmesine ve sözleşmeyi imzalamak için Belediye Başkanı C***** B*****’a yetki verilmesine Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/07

Gündem 7: Zabıta Amirliğinin 21.12.2021 tarih ve 2021/3474 sayılı yazısı ile teklif edilen Belediyemizde itfaiye ve zabıta hizmetlerinde kadrolu olarak görev yapan personele aylık fazla çalışma ücreti ödenmesi ile ilgili 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. ve 52. Maddeleri “Zabıta ve İtfaiye hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta ve İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla Belediye Meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” hükmü ve Bütçe Kanununun (K) cetvelindeki üst sınırı aşmamak kaydıyla 2022 yılı içinde Belediyemizde çalışan zabıta memuru ve itfaiye erine fazla mesai ücreti verilmesinin uygunluğuna; Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/ 08

Gündem 8: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/12/2021 tarih ve 2021/3551 sayılı yazısı ile teklif edilen Belediyemiz sınırları içindeki Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkiinde bulunan mülkiyeti Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait 283 ada, 12 parselde kayıtlı bulunan 2013,14 m2 yüzölçümlü taşınmazın çocuk bahçesi olarak kullanılmak üzere 01.03.2017 tarih ve 2017/13 sayılı Meclis Kararı ile Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden kiralanan taşınmazın kira bedeli ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nün 25.11.2021 tarih ve 153811 sayılı sözleşme süre uzatımı ve 2022 yılı kira bedeli konulu yazısında belirtilen 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere aylık 297,00TL(İkiyüzdoksanyedilira) kiralama bedelinin uygunluğuna ve kiralamanın devam etmesine; Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/ 09

Gündem 9: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/12/2021 tarih ve 2021/3552 sayılı yazısı ile teklif edilen Belediye Hizmet Garajı olarak kullanılmak üzere 04.01.2012 tarih ve 2012/13 sayılı Meclis Kararı ile kiralanan Küçükkuyu Makbere Mevkii, (Eski:345 parsel), yeni İ17d18d4c pafta, 258 ada, 8 parselde kayıtlı bulunan 4620 m2 yüzölçümlü taşınmazın kira bedeli ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nün 25.11.2021 tarih ve 153811 sayılı sözleşme süre uzatımı ve 2022 yılı kira bedeli konulu yazısında belirtilen 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere aylık 3.000,00TL(Üçbinlira) kiralama bedelinin uygunluğuna ve kiralamanın devam etmesine; Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/ 10

Gündem 10: Fen İşleri Müdürlüğünün 28.12.2021 tarih ve 2021/3574 sayılı yazısı ile teklif edilen 04/10/2021 tarih ve 2021/46 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Küçükkuyu 1/5000 Ölçekli  Nazım İmar Planına ait askı süresi içerisinde yapılan itirazlara yönelik Belediye Meclisince 06/12/2021 tarih 2021/56 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen konu ile ilgili 06.12.2021 tarih 2021/6 sayılı İmar Komisyon Raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi.

İMAR KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: Belediye Meclisinin 06/12/2021 tarih 56 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonu’na havale olan; 04/10/2021 tarih ve 46 sayılı meclis kararı ile onaylanan Küçükkuyu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlara yönelik plan müellifi M****** I***’ın hazırladığı teknik değerlendirme raporu komisyonumuza ulaşmıştır.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Küçükkuyu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 04/10/2021 tarih ve 46 sayılı meclis kararı ile onaylanmış askı ya çıkarılarak ilan edilmiştir. Askı süresi içerisinde Küçükkuyu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına itirazlar yapılmıştır. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlara yönelik plan müellifinin hazırladığı rapor ve itiraz dilekçeleri incelenmiştir.

Askı süreci içerisinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına gelen itirazların incelenmesi ve plan müellifinin raporunun değerlendirilmesi neticesinde;

3194 Sayılı imar Kanununun 18. Maddesine istinaden hazırlanana “Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik” 22.02.2020 tarih ve 31047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı; Bu Yönetmeliğin amacı; 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre yapılacak arazi ve arsa düzenlemesinin, nerelerde ve ne şekilde uygulanacağı ve bununla ilgili diğer kavram ve hususlara açıklık getirmektir. Bu yönetmelik gereği imar uygulamaları dikkate alındığında;

 

 1. Y**** İ****’in 27.10.2021 tarih ve 1088 sayılı dilekçeleri,
 2. E* E******** San. Ve Tic. AŞ adına Y**** S***** A******’in 02.11.2021 tarih ve 1164 nolu dilekçesi,
 3. İ****** K****’ın 12.10.2021 tarih ve 0958 sayılı dilekçesi,
 4. N**** Y****’ın 18.10.2021 tarih ve 0995 sayılı dilekçesi,
 5. Ç***** P***** Ü*******, Turizm, İnşaat, Gıda, Tic. Ltd. Şti. adına M***** Ç*****’nin 01.11.2021 tarih ve 1110 sayılı dilekçesi,
 6. B**** E****** A***’nın 25.10.2021 tarih ve 1050 sayılı dilekçesi,

 

Uygun bulunmamış olup reddine,

 

Küçükkuyu 1/5000 Ölçekli Nazım imar planının hazırlığı aşamasında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesinin (e) bendi kapsamında kurum ve kuruluşlardan plana esas olmak üzere kurum/kuruluş görüşleri alınmıştır. Bu kapsamda alınan görüşlerden bir tanesi de Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün kurumsal görüşüdür. Çanakkale Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 13.09.2021 tarih ve 2638968 sayılı yazısı kapsamında değerlendirilmiş olup;

 

 1. M****** B******** adına Av. M****** U*******’un 21.10.2021 tarih ve 1018 sayılı dilekçesi,
 2. H***** N**’ın 01.11 2021 tarih ve 1107 sayılı dilekçesi;
 3. Ç***** P***** Ü*******, Turizm, İnşaat, Gıda, Tic. Ltd. Şti. adına M***** Ç*****’nin 01.11.2021 tarih ve 1111 sayılı dilekçesi,
 4. B***** Ö*****’ün 03.11.2021 tarih ve 1191 sayılı dilekçesi,
 5. T***** D**** adına M***** Ç*****’nin 01.11.2021 tarih ve 1108 nolu dilekçesi,
 6. Y***** D****’in 03.11.2021 tarih ve 1194 nolu dilekçesi,
 7. M***** A*****’ın 04.11.2021 tarih ve 1201 sayılı dilekçesi,
 8. H****** A****’ün 27.10.2021 tarih ve 1091 sayılı dilekçe,

Uygun bulunmamış olup reddine,

 

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ’nin 25.10.2021 tarih ve 19591 sayılı yazısı gereği bölgede deplase edilen ENH incelenmiş, bu hat plandan kaldırılmıştır. Bu görüş gereği;

 1. E* E******** Ve Tic.AŞ adına Y**** S***** A******’in 02.11.2021 tarih ve 1164 nolu dilekçesi,
 2. P****** A********* S**. D**** San ve Tic AŞ adına Z***** A***** A******’in 02.11.2021 tarih ve 1163 sayılı dilekçesi,

 

Planda ilgili ENH kaldırılmış, yukarıdaki dilekçelerin bu hata ilişkin bölümü uygun bulunmuş olup ekli paraflı krokide görüldüğü şekli ile yeniden düzenlenmesine bahse konu alanlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında revize edilmesine;

 

1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanması aşamasında Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden de imar planına esas kurumsal görüş alınmıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 26.10.2020 tarih ve 24324 sayılı yazıları ve ekinde belirtilen sit alanları dikkate alındığında;

 

 1. D**** Y****’in 03.11.2021 tarih ve 1195 sayılı dilekçesi,
 1. N*** O***’un 04.11.2021 tarih ve 1204 sayılı dilekçesi,
 2. Ş****** B****’ın 04.11.2021 tarih ve 1215 sayılı dilekçesi,
 3. H**** T*******’in 11.10.2021 tarih ve 0951 sayılı dilekçesi,

 

Uygun bulunmamış olup reddine.

 

Küçükkuyu Belediye Meclisince 04.10.2021 tarih ve 46-47 sayılı kararlarıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı eki olan ve bölgede imar uygulamalarını yönlendirecek “Plan Hükümleri” incelendiğinde;

 

 1. S******* K****’ın 12.10.2021 tarih ve 0957 sayılı dilekçesi,
 2. S******* K****’ın 12.10.2021 tarih ve 0959 sayılı dilekçe,

 

Talep edilen konu “ 1/1000 ölçekli uygulama imar Planı Plan Hükümlerini ilgilendiren konu olduğundan reddine;

 

1/5000 ölçekli nazım imar planına ilişkin aşağıda isimleri belirtilen dilekçe sahiplerinin talebi incelendiğinde;

 

 1. K***** v* T***** B********, V******* G**** M********’nün 28.10.2021 tarih ve 1517 sayılı dilekçeleri,
 2. A******* M********* adına E**** K**********’nun 04.11.2021 tarih ve 1205 sayılı dilekçesi
 3. S**** A*****’ın 25.10.2021 tarih ve 1053 sayılı dilekçesi,
 4. M****** K******’nın 25.10.2021 tarih ve 1075 sayılı dilekçesi,
 5. K********* K*** M*********’nın 01.11.2021 tarih ve 1148 sayılı dilekçesi,

 

Talepleri kısmen uygun bulunmuş olup ekli paraflı krokide görüldüğü şekli ile yeniden düzenlenmesine bahse konu alanlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında revize edilmesine

 

T**** H*******’nin 19.10.2021 tarih ve 1001 sayılı dilekçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği gerektirmemekte olup uygulama imar planında değerlendirilmesi gereken konular olduğundan talebin reddine )

 

Talep edilen konunun planlama alanı dışında yer alması sebebiyle,

 

 1. A****** K***********, K******** S**** G******* K****** K**********’nın 28.10.2021 tarih ve 1523 sayılı dilekçesi

 

Uygun bulunmamış olup reddine;

 

Komisyonumuz tarafından oy birliği ile karar verilmiş olup işbu rapor hazırlandığı şekli ile Belediye Meclisi’ne sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

 

S******* T**** G*****                     V**** Y*****                       F******** Y****

BAŞKAN                                            ÜYE                                           ÜYE

KARAR:

Küçükkuyu Belediye Meclisince 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planın ait askı süresi içerisinde yapılan itirazlara yönelik İmar Komisyonunun 08.12.2021, 09.12.2021, 13.12.2021, 15.12.2021, 28.12.2021 tarih ve 2021/6 sayılı raporunun kabulü ve ayrıca 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında itiraz olmayan; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz edilen ve  düzeltilerek   İmar Komisyonunca 2021/7 sayılı rapora bağlanan  yerlerle ilgili  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yansıyan değişikliklerin uygunluğu  el kaldırmak suretiyle oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda teklifin 3194 Sayılı İmar Kanunun 8-b maddesine göre onaylanmasına Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/ 11

Gündem 11: Fen İşleri Müdürlüğünün 28.12.2021 tarih ve 2021/3575 sayılı yazısı ile teklif edilen 04/10/2021 tarih ve 2021/47 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Küçükkuyu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ait askı süresi içerisinde yapılan itirazlara yönelik Belediye Meclisince 06/12/2021 tarih 2021/56 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen konu ile ilgili 06.12.2021 tarih 2021/7 sayılı İmar Komisyon Raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi.

İMAR KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: Belediye Meclisinin 06/12/2021 tarih 56 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonu’na havale olan; 04/10/2021 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile onaylanan Küçükkuyu 1/1000 Ölçekli  Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlara yönelik plan müellifi M****** I***’ın hazırladığı teknik değerlendirme raporu komisyonumuza ulaşmıştır.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Küçükkuyu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 04/10/2021 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile onaylanmış, 30 gün süre ile askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. Askı süresi içerisinde Küçükkuyu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına itirazlar yapılmıştır. Askı süresi içinde belediyeye ulaşan itiraz dilekçelerine yönelik plan müellifinin hazırladığı teknik rapor ve itiraz dilekçeleri incelenmiştir. İtirazlarda belirli başlıklar altında gruplanarak aşağıda incelenmiştir.

Askı süreci içerisinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına gelen itirazların incelenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde;

İMAR UYGULAMALARI KONUSUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

3194 Sayılı imar Kanununun 18. Maddesine istinaden hazırlanana “Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik” 22.02.2020 tarih ve 31047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı; Bu Yönetmeliğin amacı; 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre yapılacak arazi ve arsa düzenlemesinin, nerelerde ve ne şekilde uygulanacağı ve bununla ilgili diğer kavram ve hususlara açıklık getirmektir. Söz konusu yönetmeliğin “İmar Planlarında Umumi ve Kamu Hizmeti Alanlarına Ayrılan Alanlar” başlıklı 5. Maddesi,  “İfraz ve Tevhit Uygulamaları, İfraz ve tevhit işleri” başlıklı 7. Maddesinde ise;

Küçükkuyu 1/1000 Ölçekli Uygulama Plan Hükümlerinin “Yapılaşma ve İmar Uygulamaları ile İlgili Genel Hükümler” başlıklı 6. Maddesinde; Ayrıca imar uygulamalarına açıklık getirmek amacıyla “Düzenleme ortaklık payına(DOP) ait esaslar” başlıklı 14. Maddesi; kapsamında yapılan değerlendirilmesi gerekmekte olup aşağıda belirtilen itiraz sahiplerinin, askı ilan sürecinde plana yapmış oldukları itirazların imar uygulamasına konu olan kısımlarının sebebi ile reddine,

 1. N**** Y****’ın 18.10.2021 tarih 0995 sayılı dilekçesi,
 2. M****** E****’un 12.10.2021 tarih 0952 sayılı dilekçesi,
 3. H**** K**’ın 01.11.2021 tarih 1138 sayılı dilekçesi,
 4. M**** Y*****’ın 12.10.2021 tarih 0961 sayılı dilekçesi,
 5. E*** Y*****’ın 12.10.2021 tarih 0962 sayılı dilekçesi,
 6. İ***** T*****’ın 13.10.2021 tarih 0966 sayılı dilekçesi,
 7. N***** K****’ın 15.10.2021 tarih 0981 sayılı dilekçesi,
 8. B**** Ç********’nın 22.10.2021 tarih 1043 sayılı dilekçesi,
 9. B**** Ç********’nın 22.10.2021 tarih 1044 sayılı dilekçesi,
 10. B**** E****** A***’nın 25.10.2021 tarih 1050 sayılı dilekçesi,
 11. N***** E** C***** E**nin 01.11.2021 tarih 1153 sayılı dilekçesi,
 12. M***** Ç*****’nin 01.11.2021 tarih 1110 sayılı dilekçesi,
 13. S***** B*****, A**** A*******, N***** A*******, S***** A*******, S*** A*******, H**** A*******’nun 01.11.2021 tarih 1145 sayılı dilekçesi
 14. H**** Z**** S****’in 21.10.2021 tarih ve 1031 sayılı dilekçesi,
 15. M*** H***** B*****’un 04.11.2021 tarih 1227 sayılı dilekçesi,
 16. A**** K********’ın 04.11.2021 tarih 1225 sayılı dilekçesi,
 17. H**** Z**** M***’in 04.11.2021 tarih 1207 sayılı dilekçesi,
 18. Ü*** M***’in 04.11.2021 tarih 1217 sayılı dilekçesi,
 19. İ**** H. K******’un 02.11.2021 tarih 1171 sayılı dilekçesi,
 20. H****** T****’ın 02.11.2021 tarih 1161 sayılı dilekçesi,
 21. İ****** K****’ın 12.10.2021 tarih 0958 sayılı dilekçesi,
 22. O**** B******, D**** K***, F**** D****, G***** B******, G***** Ç****, İ**** B******’ın 28.10.2021 tarih 1093 sayılı dilekçesi,
 23. A**** S******’nın 01.11.2021 tarih 1103 sayılı dilekçesi,
 24. E* E********* Sanayi ve Tic. A.Ş. adına Yaşar Sencer AKSUNER’in 02.11.2021 tarih 1164 sayılı dilekçesi,(ENH ile ilgili KISMİ KABUL)
 25. K********* K*** M****** N*** T******’in 01.11.2021 tarih 1148 sayılı dilekçesi,
 26. F**** K******’ın 21.10.2021 tarih 1022 sayılı dilekçesi,
 27. Y**** İ****’in 27.10.2021 tarih 1088 sayılı dilekçesi,
 28. M****** O*****’ın 04.11.2021 tarih 1228 sayılı dilekçesi,
 29. H**** Ü***’in 04.11.2021 tarih 1196 sayılı dilekçesi,
 30. K***** ve T***** B******** V******* G**** M******** B********* V******* B**** M******** adına G***** B*******’in 28.10.2021 tarih 1517 sayılı dilekçesi,

KIYI MEVZUATINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

Küçükkuyu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bu mevzuat kapsamında değerlendirildiğinde; sahil kesiminde 1991 ve daha önceki yıllarda onaylanmış imar planı ile belirlenen kıyı kenar yaklaşma mesafeleri korunmuştur. Bu alanlar içerisinde mevzuatta da belirtildiği üzere kamu kullanımına açık yeşil alanlar ve yaya yolları düzenlenmiştir. Bu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucu, aşağıda belirtilen itiraz uygun bulunmamış olup reddine

 1. Y***** S***’nun 26.10.2021 tarih 1082 sayılı dilekçesi,

TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM GÖRÜŞÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

Küçükkuyu İmar Planının hazırlanması aşamasında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesinin (e) bendi kapsamında kurum ve kuruluşlardan plana esas olmak üzere kurum görüşü alınmıştır. Bu kapsamda alınan görüşlerden Çanakkale Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 13.09.2021 tarih ve 2638968 sayılı yazılarına istinaden; Küçükkuyu İmar Planı, 1991 ve 1993 İmar planları ile belirlenmiş sınırlar içerisinde önerilen yapılaşma koşulları korunmuş, bu sınırlar ile 2007-2008 imar planı sınırları içerisinde yer alan alanlarda ise “5728/4086/3573 Sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Araştırılması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik”te belirtilmiş olan koşullar dikkate alınarak planlar hazırlanmış ve onaylanmıştır.

Bu kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucu, aşağıda belirtilen itiraz sahiplerinin, askı ilan sürecinde plana yapmış oldukları itirazları dilekçeleri uygun bulunmamış olup reddine;

 1. A******** Y*** K***. Adına M***** K*******, H. İ****** İ***’in 13.10.2021 tarih ve 0970 sayılı dilekçesi,
 2. H****** A****’ün 27.10.2021 tarih ve 1091 sayılı dilekçesi,
 3. M***** Ç*****’nin 01.11.2021 tarih ve 1111 sayılı dilekçesi,
 4. B***** I***’ın 01.11.2021 tarih ve 1106 sayılı dilekçesi,
 5. M*** A*****’ın 22.10.2021 tarih ve 1041 saylı dilekçesi,
 6. H**** S**** Y****, S**** K****, H****** Y****; S****** S*****’ın 28.10.2021 tarih ve 1101 sayılı dilekçesi,
 7. N***** E** C***** E**’nin 01.11.2021 tarih ve 1153 sayılı dilekçesi,
 8. B***** Ö*****’ün 03.11.2021 tarih ve 1191 sayılı dilekçesi,
 9. T***** D**** vekâleten M***** Ç*****’nin 01.11.2021 tarih ve 1108 sayılı dilekçesi,
 10. M***** A*****’ın 04.11.2021 tarih ve 1201 sayılı dilekçesi,
 11. Y***** D****’in 03.11.2021 tarih ve 1194 sayılı dilekçesi,
 12. Z**** G*****’un 03.11.2021 tarih ve 1183 sayılı dilekçesi,
 13. Z**** G*****’un 03.11.2021 tarih ve 1181 sayılı dilekçesi,
 14. Z**** G*****’un 03.11.2021 tarih ve 1180 sayılı dilekçesi,
 15. H**** Ö***’ın 03.11.2021 tarih ve 1178 sayılı dilekçesi,
 16. H**** Ö***’ın 03.11.2021 tarih ve 1177 sayılı dilekçesi,
 17. H**** Ö***’ın 03.11.2021 tarih ve 1176 sayılı dilekçesi,
 18. İ**** H. K******’un 02.11.2021 tarih ve 1170 sayılı dilekçesi,
 19. İ****** K*****’ın 03.11.2021 tarih ve 1192 sayılı dilekçesi,
 20. A** K***’nın 02.11.2021 tarih ve 1157 sayılı dilekçesi,
 21. A** K***’nın 02.11.2021 tarih ve 1158 sayılı dilekçesi,
 22. M****** K*******’ın 02.11.2021 tarih ve 1167 sayılı dilekçesi,
 23. İ****** C*****’in 02.11.2021 tarih ve 1168 sayılı dilekçesi,
 24. Ö*** T****’in 28.10.2021 tarih ve 1099 sayılı dilekçesi,
 25. M****** M**** A****’ın 01.11.2021 tarih ve 1117 sayılı dilekçesi,
 26. H****** C**** B*****’ın 01.11.2021 tarih ve 1137 sayılı dilekçesi,
 27. H**** K********’nın 01.11.2021 tarih ve 1151 sayılı dilekçesi,
 28. A** P****’ın 01.11.2021 tarih ve 1146 sayılı dilekçesi,
 29. F***** K********’nın 01.11.2021 tarih ve 1150 sayılı dilekçesi,
 30. Ü*** Y*****’ın 01.11.2021 tarih ve 1140 sayılı dilekçesi,
 31. Ü*** Y*****’ın 01.11.2021 tarih ve 1141 sayılı dilekçesi,
 32. Ü*** Y*****’ın 01.11.2021 tarih ve 1142 sayılı dilekçesi,
 33. Ü*** Y*****’ın 01.11.2021 tarih ve 1143 sayılı dilekçesi,
 34. Ü*** Y*****’ın 01.11.2021 tarih ve 1144 sayılı dilekçesi,
 35. G******* Y*****’ın 22.10.2021 tarih ve 1042 sayılı dilekçesi,
 36. C**** İ****’ın 25.10.2021 tarih ve 1076 sayılı dilekçesi,
 37. M****** Ç*****’ın 26.10.2021 tarih ve 1083 sayılı dilekçesi,
 38. A**** Ç****’nün 27.10.2021 tarih ve 1087 sayılı dilekçesi,
 39. B******* Z*****’ün 27.10.2021 tarih ve 1085 sayılı dilekçesi,
 40. N**** G*****’in 25.10.2021 tarih ve 1057 sayılı dilekçesi,
 41. E**** T*********’in 25.10.2021 tarih ve 1048 sayılı dilekçesi,
 42. M***** S*****’nin 21.10.2021 tarih ve 1035 sayılı dilekçesi,
 43. Z***** Ö****’in 21.10.2021 tarih ve 1034 sayılı dilekçesi,
 44. H**** G******’in 21.10.2021 tarih ve 1033 sayılı dilekçesi,
 45. T**** P****’ın 22.10.2021 tarih ve 1040 sayılı dilekçesi,
 46. H***** Y*****’ın 22.10.2021 tarih ve 1038 sayılı dilekçesi,
 47. A** Ö*****’ün 21.10.2021 tarih ve 1028 sayılı dilekçesi,
 48. M**** Ö*** T******’in 21.10.2021 tarih ve 1026 sayılı dilekçesi,
 49. M**** Ö*** T******’in 21.10.2021 tarih ve 1025 sayılı dilekçesi,
 50. Ö*** K*****’ın 21.10.2021 tarih ve 1016 sayılı dilekçesi,
 51. M**** Ö*** T******’in 21.10.2021 tarih ve 1024 sayılı dilekçesi,
 52. N**** A******’in 20.10.2021 tarih ve 1011 sayılı dilekçesi,
 53. N*** D********* tarafından 18.10.2021 tarih ve 0991 sayılı dilekçesi,
 54. İ**** Ü***’ın 18.10.2021 tarih ve 0990 sayılı dilekçesi,
 55. M***** Y*****’ın 18.10.2021 tarih ve 0989 sayılı dilekçesi,
 56. C**** Ş******’ün 18.10.2021 tarih ve 0985 sayılı dilekçesi,
 57. O**** K****’ın 19.10.2021 tarih ve 0999 sayılı dilekçesi,
 58. A**** A******’in 19.10.2021 tarih ve 1003 sayılı dilekçesi,
 59. A**** A******’in 19.10.2021 tarih ve 1002 sayılı dilekçesi,
 60. G***** K***’nın 14.10.2021 tarih ve 0974 sayılı dilekçesi,
 61. L**** E****’in 04.11.2021 tarih ve 1198 sayılı dilekçesi,
 62. D***** T**********’nun 04.11.2021 tarih ve 1200 sayılı dilekçesi,
 63. E**** Ö**** K*****’ın 04.11.2021 tarih ve 1220 sayılı dilekçesi,
 64. M****** Ö***’ün 03.11.2021 tarih ve 1174 sayılı dilekçesi,
 65. İ****** S****’in 03.11.2021 tarih ve 1172 sayılı dilekçesi,
 66. F***** A*****’un 04.11.2021 tarih ve 1237 sayılı dilekçesi,
 67. F***** A*****’un 04.11.2021 tarih ve 1236 sayılı dilekçesi,
 68. M**** C*****’in 02.11.2021 tarih ve 1169 sayılı dilekçesi,
 69. M****** B********’nun 21.10.2021 tarih ve 1018 sayılı dilekçesi,
 70. U******* adına Av. S**** E******’in 04.10.2021 tarihli dilekçesi(mail)
 71. E**** D*****’ın 04.11.2021 tarih ve 1234 sayılı dilekçesi,
 72. F***** A*****’un 04.11.2021 tarih ve 1233 sayılı dilekçesi,
 73. H***** N**’ın 01.11.2021 tarih ve 1107 sayılı dilekçesi,
 74. K***** ve T***** B******** V******* G**** M******** B********* V******* B**** M******** adına G***** B*******’in 28.10.2021 tarih 1517 sayılı dilekçesi,

DOĞAL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Küçükkuyu İmar Planlarının hazırlanması aşamasında imar planına esas Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 26.10.2020 tarih ve 24324 sayılı kurum görüşü ve eklerinin imar planının oluşturulmasında uygulanması gereken temel bir veri olması ve ayrıca imar planlarının üzerinde işli olmasının gerekmesi de dikkate alınarak aşağıda belirtilen itirazlar yerinde bulunmamış olup reddine ;

 1. B***** Ö*****’ün 03.11.2021 tarih ve 1191 sayılı dilekçesi,
 2. D**** Y****’in 03.11.2021 tarih ve 1195 sayılı dilekçesi,
 3. S***** Y*****, N***** D****, N*** D*****, H**** Ç****’in 04.11.2021 tarih ve 1202 sayılı dilekçesi,
 4. N*** O***’un 04.11.2021 tarih ve 1204 sayılı dilekçesi,
 5. Ş****** B****’ın 04.11.2021 tarih ve 1215 sayılı dilekçesi,
 6. H**** T*******’in 11.10.2021 tarih ve 0951 sayılı dilekçesi,
 7. M**** C*****’in 02.11.2021 tarih ve 1169 sayılı dilekçesi,
 8. T***** D**** adına M***** Ç*****’nin 01.11.2021 tarih ve 1108 sayılı dilekçesi,
 9. K***** ve T***** B******** V******* G**** M******** B********* V******* B**** M******** adına G***** B*******’in 28.10.2021 tarih 1517 sayılı dilekçesi,

İMAR ADALARINDA KÖŞE KIRIMLARI VE ADA KENAR ÇİZGİSİ, MÜLKİYETLER ARASINDA OLUŞAN FARKLILIKLAR, TİCARET (T1) KULLANIMLI ALANLARDA ÜST KAT KONUT KULLANIMINA İZİN VERİLMESİ VE YEŞİL ALANLARDAN CEPHE ALINMASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME;

Küçükkuyu İmar Planı, Plan Hükümlerinin “Yapılaşma Ve İmar Uygulamaları İle İlgili Genel Hükümler” başlıklı 6. Maddesine;

Söz konusu imar planında yer alan imar adalarında görüş mesafelerini oluşturmak adına köşe kırımları yapılmıştır. “Yapılaşması tamamlanmış alanlardaki imar adalarının köşe kırımlarını uygulamada  5 m2’yigeçmemek koşuluyla düzeltme yapmaya Belediyesi yetkilidir”. Yeni gelişmeye açılacak imar adalarında bu yetki kullanılamaz.

Yine imar planına yapılan itiraz dilekçeleri incelenirken yerleşme merkezinde oturan mülk sahiplerinin talepleri de dikkate alınarak, imar uygulamalarına yönelik olarak “Planda (T1) işaretli ticaret alanlarında Belediyesinin uygun bulması durumunda üst katlar konut olarak kullanılabilir” plan hükmü eklenmiştir.

Ayrıca planda konut, turizm ve ticaret benzeri kullanımlara bitişik yeşil alanlardan cephe alınmasına ilişkin olarak plan hükmü oluşturulmuştur.

“Planda yeşil alanlara bitişik yapı adalarının yeşil alana bakan parsellerinde yeşil alanlar içersinde oluşturulacak yaya yollarından yollardan cephe verilecektir. Bu tür parsellere ilişkin cephe oluşturma uygulamalarda Belediyesi yetkilidir.”

03.04.1996 tarih ve 22600 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Zeytinciliğin Islahı Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelik” in “Zeytinlik Alanlarının Daraltılmasının Önlenmesi” başlıklı 24. Maddesinde:

“Madde 24- Zeytinlik sahaları daraltılamaz. Ancak belediye sınırları içerisinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları içerisine alınması halinde; alt yapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma; zeytinlik sahasının %10’unu geçemez.

Bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi, Bakanlığın fenni gerekçeye dayalı iznine tabidir. Bu iznin verilmesinde Bakanlığa bağlı Müdürlüklerin, Enstitülerin ve varsa Ziraat Odalarının uygun görüşü alınır.

28.2.1995 tarih ve 4086 sayılı Kanun’un yayımından önceki zeytinlik alanlar için kesinleşmiş imar planları geçerlidir.”

Denmektedir. Bu kapsamda Küçükkuyu Belediyesi sınırları içerisinde 28.02.1995 tarihi öncesi onaylı imar planları bulunan alanlarda yer alan “Turizm Tesis Alanları” parsellerin küçük olması ve turizm yapılarının istenen ölçekte gelişebilmesi için “Plan Hülümlerinin” Turizm Alanlarında Yapılanma koşulu bölümüne E:0.80, Yençok: 2 kat ibaresinin eklenmiştir.

Küçükkuyu İmar Planının “Plan Hükümleri” bölümünde meskûn konut alanlarının tariflendiği 3. Maddeye aşağıda belirtildiği şekliyle ilave yapılmıştır.

PLAN HÜKMÜNÜN ORJİNAL HALİ: “Ayrık nizam olarak belirlenmiş meskûn yapı adalarında mevcut teşekkülün gerektirmesi ve diğer zorunlu hallerde bu adalarda ikiz nizam uygulama yapılabilir. Bu uygulama neticesinde köşe parsel tek kaldığında ikiz, üçlü bloğa dönüşebilir. Parselin her iki komşuluğunda bitişik nizam olarak teşekkülün bulunması halinde bu parsellerde de talep edilmesi durumunda bitişik nizam uygulama yapılabilir”

YENİ ÖNERİ: “Ayrık nizam olarak belirlenmiş meskûn yapı adalarında mevcut teşekkülün gerektirmesi ve diğer zorunlu hallerde bu adalarda ikiz nizam uygulama yapılabilir. Bu uygulama neticesinde köşe parsel tek kaldığında ikiz, üçlü bloğa dönüşebilir. Parselin her iki komşuluğunda bitişik nizam olarak teşekkülün veya ayrık ikiz nizam yapılaşma şartlarını taşımayan parseller bulunması halinde bu parseller birlikte değerlendirilerek bitişik nizam uygulama yapılabilir. Uygulamaya Belediyesi yetkilidir.”

Bu kapsamda aşağıda belirtilen itiraz sahiplerinin, askı ilan sürecinde plana yapmış oldukları itirazların oluşturulacak plan hükmüyle çözümlenmesi uygun bulunmuş olup ekli paraflı krokide görüldüğü şekli ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan hükümlerinin yeniden düzenlenmesine bahse konu alanlara ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan notlarının revize edilmesine;

 1. M***** Y****’un 13.10.2021 tarih ve 0968 sayılı dilekçesi,
 2. M***** Y****’un 12.10.2021 tarih ve 0963 sayılı dilekçesi,
 3. T**** H*******’nin 19.10.2021 tarih ve 1001 sayılı dilekçesi,
 4. A** Ç****- S***** Ç****’in 01.11.2021 tarih ve 1113 sayılı dilekçesi,
 5. M***** C***’nın 28.10.2021 tarih ve 1097 sayılı dilekçesi,
 6. H**** S**** Y*****, Sevim KEKİK, Hüseyin YAVUZ; Semahat SANDAK’ın 28.10.2021 tarih ve 1100 sayılı dilekçesi,
 7. G***** M**** B*****’ın 28.10.2021 tarih ve 1102 sayılı dilekçesi,
 8. S******* K****’ın 12.10.2021 tarih ve 0957 sayılı dilekçesi,
 9. S******* K****’ın 12.10.2021 tarih ve 0959 sayılı dilekçesi,
 10. Ö**** Ö****’ın 11.10.2021 tarih ve 0947 sayılı dilekçesi,
 11. R*********** G*******’ın 08.10.2021 tarih ve 0944 sayılı dilekçesi,
 12. H**** S******’nın 04.11.2021 tarih ve 1224 sayılı dilekçesi,
 13. H**** Z**** M***’in 04.11.2021 tarih ve 1209 sayılı dilekçesi,
 14. H**** A*****’in 04.11.2021 tarih ve 1206 sayılı dilekçesi,
 15. E**** D*****’ın 04.11.2021 tarih ve 1234 sayılı dilekçesi,
 16. F**** K******’ın 21.10.2021 tarih ve 1021 sayılı dilekçesi,

MEVZUATA AYKIRILIKLAR İÇEREN İTİRAZ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

03.07.2017 Tarih ve 30113 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Planlı Alanlar Yönetmeliği” kapsamında ön, yan ve arka bahçelerdeki çekme mesafeleri belirlenmiştir. Bu Yönetmeliğe aykırılık teşkil etmesi nedeniyle aşağıdaki itirazlar uygun bulunmamış olup reddine

 1. S**** B****’ın 01.11.2021 tarih ve 1127 sayılı dilekçesi,
 2. F**** K***’nın 01.11.2021 tarih ve 1125 sayılı dilekçesi,
 3. F**** K***-S**** B****’ın 01.11.2021 tarih ve 1126 sayılı dilekçesi,

ÇATI KAT KULLANIM TALEPLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

3194 sayılı İmar Kanunu ve 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevlerini düzenleyen 6 ncı kısım 3 üncü bölüm hükümlerine dayanılarak hazırlanan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmeliğin “ÇATILAR” başlıklı 40. Maddesine göre İskan edilen çatı arası kullanımları yapılaşma emsaline dahil olacağından ve bu tür kullanıma plan kararları ile izin verildiğinde bölgedeki yapı yoğunluğunu ve nüfusu arttıracağından, buna bağlı olarak planlama alanı içersindeki sosyal ve teknik alt yapı alanlarının standartlarını daha da düşüreceğinden aşağıda belirtilen itiraz sahiplerinin, askı ilan sürecinde plana yapmış oldukları  bu yöndeki itirazları uygun bulunmamış olup reddine;

 1. M******* Ö***’ın 01.11.2021 tarih ve 1130 sayılı dilekçesi,
 2. M**** T*****’ın 01.10.2021 tarih ve 1132 sayılı dilekçesi,
 3. D**** Ş**’in 01.11.2021 tarih ve 1131 sayılı dilekçesi,
 4. M***** M*** Ö***’ın 03.11.2021 tarih ve 1186 sayılı dilekçesi,
 5. M***** M*** Ö***’ın 03.11.2021 tarih ve 1185 sayılı dilekçesi,

YAPI NİZAMI DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

 1. İ****** A****’ın 18.10.2021 tarih ve 0996 sayılı dilekçesi,

Küçükkuyu İmar Planlarında, Planın eki olan “Plan Hükümleri” bölümünün “Yapılaşma Ve İmar Uygulamaları İle İlgili Genel Hükümler” başlıklı 6. Maddesine istinaden aşağıda belirtilen itiraz sahiplerinin, askı ilan sürecinde dilekçeleri ile plana yapmış oldukları itirazları kısmi(çekmeler dikkate  alındığında yeni yapı yapılamayacağından yapı nizamına ilişkin çekme koşulu kaldırılmıştır) olarak uygun bulunmuş olup ekli paraflı krokide görüldüğü şekli ile yeniden düzenlenmesine, bahse konu alanlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında revize edilmesine ;

KULLANIM(FONKSİYON) DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI TALEPLERİ

 1. Y******* E****’in 03.11.2021 tarih ve 1229 sayılı dilekçesi,

 

İtiraza ilişkin fonksiyon değişikliği istemleri plan bütününde değerlendirilmiş olup, konut kullanımlı imar adasında bir parselin Küçük Sanayi Alanı olması mümkün bir planlama prensibi olmadığından ticaret fonksiyonu olarak değerlendirilmiş ve bu kapsamda itiraz uygun bulunmuş olup ekli paraflı krokide görüldüğü şekli ile yeniden düzenlenmesine, bahse konu alanlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında revize edilmesine;

 

 1. E*** A****’ın 02.11.2021 tarih ve 1159 sayılı dilekçesi,

*1159 nolu dilekçe; Mıhlı 254 ada 41 nolu parselde yer alan turizm yapısının konut alanında değil de “Turizm Alanları” kapsamına alınmasına ilişkin talebi; yapının üst katlarında bağımsız konut bölümlerinin varlığı nedeniyle reddine ;

KAT VE YAPI NİZAMI DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Bu bölüme ilişkin değerlendirmelere ilişkin hususlar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı “Plan Hükümleri ve yine plan hükümlerinin “6. Yapılaşma Ve İmar Uygulamaları İle İlgili Genel Hükümler” başlığı altında “Mükteseplikler” alt başlığında tanımlanmıştır. Ayrıca kat, emsal ve yapı nizamı değişiklikleri talepleri doğrultusunda plana yapılan itirazların değerlendirilmesi durumunda; bölgesel uygulamalara aykırılıkların oluşacağı, nüfus ve yapı yoğunluğunu arttırıcı, sosyal donatı alanlarını da düşürücü sonuçlar doğuracağı kaçınılmazdır. Bu nedenle aşağıda belirtilen itiraz sahiplerinin, askı ilan sürecinde plana yapmış oldukları itirazlar uygun bulunmamış olup reddine;

 1. H**** S******’nın 04.11.2021 tarih ve 1219 sayılı dilekçesi,
 2. E*** H****’ın 03.11.2021 tarih ve 1184 sayılı dilekçesi,
 3. M****** B********’nun 21.10.2021 tarih ve 1018 sayılı dilekçesi,
 4. M****** U******* adına Avç S**** E******’in 04.10.2021 tarihli dilekçesi(mail)
 5. A***** Ş****’nın 05.11.2021 tarihli gelen mail dilekçesi,(3 kattan sonra 3 metre çekmenin kaldırılmasını istiyor-Planlı Alanlar Yönetmeliğini
 6. F**** K******’ın 21.10.2021 tarih ve 1020 sayılı dilekçesi,
 7. F**** K******’ın 21.10.2021 tarih ve 1023 sayılı dilekçesi,
 8. A** Ö*****’ün 21.10.2021 tarih ve 1029 sayılı dilekçesi,
 9. S******* K**** Y*******’ın 01.11.2021 tarih ve 1147 sayılı dilekçesi,
 10. E*** A****’ın 01.11.2021 tarih ve 1104 sayılı dilekçesi,
 11. Y**** İ****’in 27.10.2021 tarih ve 1089 sayılı dilekçesi,
 12. M***** Ç*****’nin 01.11.2021 tarih ve 1109 sayılı dilekçesi,

ENH HATTININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN TALEPLERİM DEĞERLENDİRİLMESİ

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ’nin 25.10.2021 tarih ve 19591 sayılı yazısı ile Ayvacık, Gökçetepe Mahallesi, 266 ada 1 parsel ve 265 ada 4 nolu parsel üzerinden geçen Enerji Nakil Hattıyla(ENH) ilgili olarak mülk sahiplerince 2008 yılında deplase talebinde bulunulduğu, deplase taleplerinin; 05.05.2009 tarih ve 2009/3-54 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol hükümlerine ve  13.02.2008 tarih ve 1-21 sayı ile onaylı projesine göre yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle aşağıdaki itiraz sahiplerinin talebinin ENH ile ilgili bölümünün değiştirilmesi uygun bulunmuş olup ekli paraflı krokide görüldüğü şekli ile yeniden düzenlenmesine, bahse konu alanlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında revize edilmesine;

 1. Z***** A***** A******’in 02.11.2021 tarih ve 1163 sayılı dilekçesi,
 2. E* E********* Sanayi ve Tic. A.Ş. adına Yaşar S***** A******’in 02.11.2021 tarih ve 1164 sayılı dilekçesi,

PLANA İLİŞKİN YAPILAN GENEL DİĞER HUSULARA YÖNELİK İTİRAZLARDA OLUMLU BULUNAN KONULAR HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Küçükkuyu İmar Planlarına yapılan aşağıdaki itirazlar plan üzerinde incelenmiş, yapılan itirazlar ekli paraflı krokide belirtildiği şekli ile yeniden düzenlenmesine, bahse konu alanlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında revize edilmesine;

 1. Z**** G*****’un 01.11.2021 tarih ve 1149 sayılı dilekçesi,
 2. M**** T***** K********’nun 28.10.2021 tarih ve 1134 sayılı dilekçesi,
 3. N***** Y*******’ın 25.10.2021 tarih ve 1077 sayılı dilekçesi,
 4. Y**** İ***’in 25.10.2021 tarih ve 1051 sayılı dilekçesi,
 5. M****** E*** Z*****’in 27.10.2021 tarih ve 1084 sayılı dilekçesi,
 6. S***** İ***’in 25.10.2021 tarih ve 1052 sayılı dilekçesi,
 7. H**** B*****’in 25.10.2021 tarih ve 1056 sayılı dilekçesi,
 8. E*** A*****’ın 25.10.2021 tarih ve 1047 sayılı dilekçesi,
 9. O**** Ö*****’ün 21.10.2021 tarih ve 1030 sayılı dilekçesi,
 10. Ö**** E***, O**** Ö*****, Ş***** K*******, A** R*** G****, N***** Ç****, Z**** Ö*, Y****** E****, K****** A******, H***** Ç****’un 22.10.2021 tarih ve 1039 sayılı dilekçeleri,
 11. Y****** E****’ın 22.10.2021 tarih ve 1037 sayılı dilekçesi,
 12. G***** A****’un 28.10.2021 tarih ve 1135 sayılı dilekçesi,
 13. A***** A******’un 03.11.2021 tarih ve 1188 sayılı dilekçesi,
 14. S**** A*****’ın 25.10.2021 tarih ve 1053 sayılı dilekçesi,
 15. M****** K******’nın 25.10.2021 tarih ve 1075 sayılı dilekçesi,
 16. H**** E****’in 18.10.2021 tarih ve 0986 sayılı dilekçesi,
 17. C**** A****’ın 14.10.2021 tarih ve 0977 sayılı dilekçesi,
 18. M***** R**** M***’ın 04.11.2021 tarih ve 1226 sayılı dilekçesi,
 19. U***** Ç**** H*****’ın 04.11.2021 tarih ve 1223 sayılı dilekçesi,
 20. H**** E*****’un 04.11.2021 tarih ve 1232 sayılı dilekçesi,
 21. L**** E****’in 04.11.2021 tarih ve 1198 sayılı dilekçesi,
 22. R***** A***’ın 01.11.2021 tarih ve 1120 sayılı dilekçesi,
 23. M***** E****’in 26.10.2021 tarih ve 1081 sayılı dilekçesi,
 24. S**** S****’in 03.11.2021 tarih ve 1193 sayılı dilekçesi,
 25. H**** Z**** S****’in 21.10.2021 tarih ve 1031 sayılı dilekçesi,(KISMEN KABUL)
 26. A************ G****’in 04.11.2021 tarih ve 1214 sayılı dilekçesi,
 27. A*** F***** E****’in 04.11.2021 tarih ve 1213 sayılı dilekçesi,
 28. M****** F***** G****’in 11.2021 tarih ve 1218 sayılı dilekçesi,
 29. B**** O*’un 04.11.2021 tarih ve 1216 sayılı dilekçesi,
 30. O**** B******, D**** K***, F**** D****, G***** B******, G***** Ç****, İ**** B******’ın 28.10.2021 tarih ve 1093 sayılı dilekçesi, ( KISMEN KABUL )
 31. M******* P****’in 20.10.2021 tarih ve 1012 sayılı dilekçesi,
 32. H**** Ö***’ın 03.11.2021 tarih ve 1179 sayılı dilekçesi,
 33. Z**** G*****’un 03.11.2021 tarih ve 1182 sayılı dilekçesi,
 34. M**** Ö*** T******’in 21.10.2021 tarih ve 1027 sayılı dilekçesi,
 35. B***** S*****’ın 04.11.2021 tarih ve 1199 sayılı dilekçesi,
 36. M***** R**** M***’in 01.11.2021 tarih ve 1114 sayılı dilekçesi,
 37. M******* K****’ın 03.11.2021 tarih ve 1187 sayılı dilekçesi,
 38. A****** M********* adına E**** K**********’nun 04.11.2021 tarih ve 1205 sayılı dilekçesi,(KISMEN KABUL)
 39. M****** G****’in 19.10.2021 tarih ve 1009 sayılı dilekçesi,
 40. E***** Ş**’in 03.11.2021 tarih ve 1175 sayılı dilekçesi,
 41. F***** A*****’un 04.11.2021 tarih ve 1235 sayılı dilekçesi
 42. F***** S****’in 04.11.2021 tarih ve 1203 sayılı dilekçesi,
 43. M***** U***’ın 01.11.2021 tarih ve 1133 sayılı dilekçesi,
 44. U***** E******* D****** A.Ş E****** İ****** M***** M****** F**** B****’ın 27.10.2021 tarih ve 1514 sayılı dilekçesi,
 45. M****** Ö***’ün 03.11.2021 tarih ve 1174 sayılı dilekçesi,
 46. K********* K*** M********* N*** T******’in 01.11.2021 tarih ve 1148 sayılı dilekçesi, (KISMEN KABUL )
 47. R********** G*******’ın 08.10.2021 tarih ve 0944 sayılı dilekçesi,
 48. E* E********* Sanayi ve Tic. A.Ş. adına Y**** S***** A******’in 02.11.2021 tarih ve 1164 sayılı dilekçesi,
 49. Z***** A***** A******’in 02.11.2021 tarih ve 1163 sayılı dilekçesi

Çanakkale Tarım İl Müdürlüğünden konuya ilişkin görüş istenmiştir. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 17.12.2021 tarih ve E-30684734-230.99-3804162 sayılı yazılarında; Göre bahse konu alanda yeni düzenleme yapılmıştır.

 1. H**** Z**** M***’in 04.11.2021 tarih ve 1208 sayılı dilekçesi,

Çanakkale Tarım İl Müdürlüğünden konuya ilişkin görüş istenmiştir. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 17.12.2021 tarih ve E-30684734-230.99-3804162 sayılı yazılarında; Göre bahse konu alanda yeni düzenleme yapılmıştır.

 1. T**** H*******’nin 19.10.2021 tarih ve 1001 sayılı dilekçesi,
 2. S***** B***** ve 4 hissedarın 01.11.2021 tarih ve 1145 sayılı dilekçesi,
 3. K***** ve T***** B******** V******* G**** M******** B********* V******* B**** M********’nün 28.10.2021 tarih 1517 sayılı dilekçesi, (KISMEN KABUL )

PLANLAMA ALANI DIŞINDA KALAN, PLAN İLE İLGİLİ BULUNMAYAN TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aşağıda belirtilen dilekçenin imar planı sınırı dışında ve imar planı ile ilgisi anlaşılamayan konular olduğundan  taleplerin reddine;

 

 1. İ**** E***/S**** G******* K****** K**********’nın 28.10.2021 tarih ve 1523 sayılı dilekçesi,
 2. B***** A** Y*******’ın 20.10.2021 tarihli gelen elektronik dilekçesi,
 3. G***** K***’nın 14.10.2021 tarih ve 0974 sayılı dilekçesi,

Aşağıda yer alan askıdan indikten sonra Belediyeye gönderilmiş dilekçeler  dikkate alınmamış olup reddine ;

 1. N***** V***’ın 24.11.2021 tarih ve 1325 sayılı dilekçesi,
 2. M***** A** B*****’un 01.12.2021 tarih ve 1352 sayılı dilekçesi,
 3. M****** B****’un 16.11.2021 tarih ve 1288 sayılı dilekçesi,
 4. S**** B*****’ın 16.11.2021 tarih ve 1287 sayılı dilekçesi,

 

Komisyonumuz tarafından oy birliği ile karar verilmiş olup işbu rapor hazırlandığı şekli ile   Belediye  Meclis’e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

 

S******* T**** G*****                     V**** Y*****                       F******** Y****

BAŞKAN                                            ÜYE                                           ÜYE

KARAR:

Küçükkuyu Belediye Meclisince 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ait askı süresi içerisinde yapılan itirazlara yönelik İmar Komisyonunun 08.12.2021, 09.12.2021, 13.12.2021, 15.12.2021, 28.12.2021 tarih ve 2021/7 sayılı raporu el kaldırmak suretiyle oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda teklifin 3194 Sayılı İmar Kanunun 8-b maddesine göre İmar Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.