2022 YILI ŞUBAT AYI 2. BİRLEŞİM MECLİS KARARLARI İLANI

0
430

 KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 İ L A N

2022 YILI ŞUBAT AYI 2. BİRLEŞİM MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 11.02.2022 Cuma Günü saat 11.00 de Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2022/16

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 1.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 1: Belediye Meclisinin 2022 Yılı Şubat Ayı 07.02.2022 tarihli 1. birleşiminde görüşülerek 2022/13 sayılı karar numarasına bağlanarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde  Fen İşleri Müdürlüğü’nün, mevcut “Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilerek, güncellenmesine dair Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin hazırlanan yönetmelik taslağı ile ilgili Meclise sunulan 10.02.2022 tarih 2022/01 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi.

PLAN  VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31.01.2022 tarih ve 2022/0479 sayılı teklif yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ: 07.02.2022 tarih ve 2022/13 sayılı Meclis Kararı ile komisyonumuza havale edilen  Fen İşleri Müdürlüğü uhdesinde yürütülmekte olan bazı hizmetlerin, hizmet kalitesinin artırılması amacıyla norm kadro çerçevesinde kurulmuş olan ve faaliyete geçecek olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yürütülecek olması sebebiyle revize edilen Fen İşleri Müdürlüğü’nün, mevcut “Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin incelemesi sonucunda;

 

T.C.

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Temel İlkeler ve Tanımlar

Kuruluş

Madde 1. Fen İşleri Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

Amaç

Madde 2.

Bu yönetmeliğin amacı, Fen İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 3.

Bu Yönetmelik, Küçükkuyu Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğündeki personellerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 4.

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu , Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Temel İlkeler

Madde 5.

Küçükkuyu Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

1) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

2) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

3) Hesap verebilirlik,

4) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik esastır.

Tanımlar

Madde 6.

Bu Yönetmelikte geçen:

1) Belediye          : Küçükkuyu Belediyesi’ni,

2) Başkanlık        : Küçükkuyu Belediye Başkanlığı’nı,

3) Başkan            : Küçükkuyu Belediye Başkanını

4) Encümen         : Küçükkuyu Belediye Encümenini,

5) Meclis             : Küçükkuyu Belediye Meclisini,

6) Müdürlük        : Fen İşleri Müdürlüğü’nü

7) Müdür             : Fen İşleri Müdürü’nü,

8) Personel          : Fen İşleri Müdürlüğü Personelini

9) Yönetmelik     : Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev Yetki ve Sorumluluk

Teşkilat

Madde 7.

1- Fen İşleri Müdürlüğünün teşkilat yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

 1. a) Müdür
 2. b) Fen İşleri Müdürlüğü Personeli (Memur, İşçi, Sözleşmeli Personel ve Şirket Personeli)

2- Müdürlük şeması aşağıda belirtildiği şekildedir.

Bağlılık

Madde 8.

Fen İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. maddesi gereğince Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir müdürlüktür. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür. Müdürlük esasen iki birimden oluşmaktadır.

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 9.

Fen İşleri Müdürlüğü, Başkanlık Makamının emir ve direktiflerinin kamu ve vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi, verilen görev ve yetkilerin kullanılması kapsamında ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri ayrıca diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasını sağlar.

Fen İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca ve Belediye Başkan Yardımcısınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Fen İşleri Müdürü görev, yetki ve sorumluluğu

Madde 10.

1) Müdürlüğü Başkanlık Makamına karşı temsil eder,

2) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

3) Belediye Başkanının ve /veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, yürürlükteki mevzuat gereği Müdürlüğün sevk ve idaresini, gerektiğinde organize edilmesine ilişkin dahili düzenlemeleri yapar,

4) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuata riayet eder,

 1. Müdürlüğü ilgilendiren konularda gerekli bilgi akışını sağlar Başkanlık Makamından aldığı talimatları yerine getirir,
 2. Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlar,
 3. Göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesini sağlar,

8) Fen İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlar,

9) Müdürlüğü ilgilendiren konulardaki kurul, komisyon vb. toplantılara katılarak bağlı olduğu Müdürlüğü temsil eder,

10) Müdürlüğün her türlü teknik ve idari işlerinin; kanun, talimat, bildiri ve genelgeler çerçevesinde en iyi şekilde sevk ve idare edilmesini sağlar.

11) Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki kadro, makine, işyeri ve teçhizatın planlamasını yapar,

12) Müdürlüğünün verimli çalışması için yasaların verdiği yetki çerçevesinde her türlü teknolojik gelişmeyi takip eder ve uygular,

13)Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitimlere katılmasını sağlar,

14) Müdürlükle ilgili her türlü iç/dış yazışmalardan haberdar olur, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunar, verilen kararların uygulanmasını sağlar,

15) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,

16) Müdürlüğe gelen tüm belge ve evrakları ilgisine göre personeline havale eder ve sonuçlarını takip eder.

17) Fen İşleri Müdürlüğü Birimlerinde çalışanların görevlerini yaparken, görevleri ile ilgili mevzuat hükümlerine uyup uymadığını kontrol eder, uymayanları Başkanlığa rapor eder.

Fen İşleri Kalemi görev, yetki ve sorumluluğu

Madde 11.

1) Müdürlüğe gelen ve giden bütün evrakları kaydeder, ilgili birimlere iletmek, cevaplandırmak ve sonuçlandırmak.

2) Müdürlüğün bütçesini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve birim faaliyet raporlarını hazırlayarak ilgili Birim/Müdürlüğe sunmak.

3) Müdürlüğe yapılan yazılı şikâyetleri ve talepleri değerlendirmek, dilekçeleri cevaplamak,  sorunlara diğer müdürlüklerle veya kamu kurum ve kurumları ile koordineli olarak çözüm bulmak.

4) Müdürlük ile ilgili gerek kendi birimine ve gerekse elektronik ortamda gelen şikâyetlerle ve taleplerle ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılmasını ve ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesini sağlamak.

5) Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak,

6) Belediyede bulunan diğer birimlerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması durumunda mal ve hizmet tedariki işlemlerinde alımı gerçekleştirecek müdürlüğün belirlediği alım usulüne uygun olarak (ihale veya doğrudan alım) işlemlerinin gerçekleştirilmesi için destek sağlamak,

7) Müdürlük için gerekli makine ve teçhizat satın alınması ve bunun için gerekli şartnameleri hazırlamak.

8) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.

Fen İşleri Personeli görev, yetki ve sorumluluğu

Madde 12.

1) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuata riayet eder,

2) Kanun, yönetmelik, tüzük ve genelgelerin kendine yüklediği sorumluluklar dâhilinde Müdürlüğünün görev alanına giren aşağıdaki görevleri; geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir.

3) Müdürlüğünün kendisine tevdi edilen işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırır,

4) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza eder,

5) Yapılan şikâyetleri anında ve yerinde kontrol ederek olumsuzluğu giderir ve şikâyet sahibini bilgilendirir,

6) Kendi faaliyet alanı ile ilgili yazışmaları yapar,

7) Müdürlük bünyesinde yapılacak  ilgili işlerin yürütülebilmesi için 4734, 4735 ve 2886 sayılı kanununlar çerçevesinde gerekli mal, hizmet ve yapım işleri ile ilgili ihale dosyalarını hazırlamak, takip etmek ve sonuçlandırmak.

Fen İşleri Müdürlüğü Birimleri

Madde 13.

Garaj Birimi görev, yetki ve sorumluluğu

Garaj Birimi Personeli yukarıda belirtilen ”Genel Görevler” de dahil olmak üzere aşağıda sayılan işlemleri de yürütmekle görevlidir.

İtfaiye Birimi görev, yetki ve sorumluluğu

Madde 14.

 1. 1. Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, akabinde düzenlenen itfaiye raporu ile ilgili kolluk kuvvetlerine bilgilendirme yapmak.
 2. Su baskınlarına müdahale etmek,
 3. Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
 4. Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi ve su takviyesi çalışmalarına katılmak,
 5. İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve akaryakıt istasyonları yangın önleme yönetmeliğin kapsamı yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin vermek
 6. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı taleplerinde ilgili yönetmelik kapsamında İtfaiye raporu düzenlemek.
 7. Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

Park ve Bahçe İşleri görev, yetki ve sorumluluğu

Madde 15.

1) Belediye sınırları içinde bulunan park, bahçe ve yeşil alanlar ile bu alanlarda bulunan veya yeni dikilecek olan ağaç ve bitkilerin çapalanması, sulanması, budanması ile bu alanlarda ki bank, çöp kutusu, spor aletleri ve benzeri ekipmanın tamirat, onarım ve bakımı ile ihtiyaç duyulduğu hallerde yenisini temin etmek,

2) Belediye sınırları içinde bulunan park, bahçe ve yeşil alanların rutin kontrollerini gerçekleştirmek, bu kontroller sırasında kendi birimini ilgilendirmeyen kısımlarında olan/oluşan olumsuzlukları Belediyenin ilgili diğer birimlerine haber vermek.

3) Halkın ihtiyacına binaen yeni park ve bahçe alanları oluşturulmasına yönelik çalışmalara katılmak.

4) Belediye sınırları içinde bulunan parkların, yeşil alanların, çocuk oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesini, bakımını, korunmasını ve ihtiyaç duyulan mevsimlik çiçeklerin varsa Belediye serasında yetiştirilmesini ve gerekli yerlere dikimini ve bakımını, ihtiyaç duyulan çim tohumları ve fidanların temin edilmesini sağlamak.

5) Yeni yapılacak park, rekreasyon, ağaçlandırma alanları, çocuk oyun alanları ve spor alanlarının tespitini yapmak, mülkiyet durumlarını saptamak.

6) Belediye sınırları içinde bulunan parkların, yeşil alanların, çocuk oyun alanlarının, spor sahalarının içinde bulunan tüm ağaçların daha sağlıklı büyüyebilmeleri amacıyla zamanında budamalarını yapmak,

7) Belde  sınırları içinde kamusal alanda bulunan orman ağacı sayılmayan ağaçlara yapılan herhangi bir izinsiz kesme, taşıma vb. zarar verme durumunda gerekli teknik inceleme ve tespitleri yaparak Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir biçimde yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak,

İnşaat, Su, Kanalizasyon, Ulaşım ve Kademe İşleri görev, yetki ve sorumluluğu

Madde 16.

1) Belediyemiz demirbaşlarında kayıtlı tekerlekli araçlar ile sabit veya hareket edebilir alet ve araçların arıza, bakım, onarım ve tamiratını yapmak, gerektiğinde yedek parça, malzeme ve lastik ihtiyaçları için her türlü mal ve malzeme tedarikini sağlamak,

2) Toplu ulaşım hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

3) Belediye sınırları içinde yeni içme suyu isale hattı, kanalizasyon isale hattı yapmak ve bu hatlara ait parsel ve muayene bacası gibi alt yapı tesisatlarının yapımı ile bu tesisatlarda oluşan tamir ve onarım çalışmalarını yapmak.

4) Belediye sınırları içinde eski veya yeni yolların açılması halinde açılan yollara ihtiyacına göre mıcır veya asfalt atılması, kilitli parke taş yapılması veya ihtiyaca göre bu konulara ait her türlü inşai faaliyet yapılması gibi üst yapıya ilişkin hizmetleri yapmak.

5) Belediyemiz demirbaşlarında kayıtlı her türlü eşyanın; marangoz, elektrik, demir aksamının tamirini yapmak, diğer Müdürlük ve Birimlerden gelen yeni eşya taleplerini karşılamak.

6) Küçükkuyu Belediye sınırları içinde defin işlemi hariç morg ve cenaze nakil işlemleri yapmak.

Temizlik İşleri görev, yetki ve sorumluluğu

Madde 17.

1) Belediye sınırları içerisindeki çöp toplama, taşıma, cadde, sokak ve meydanların süpürülmesi ile pazaryerleri cadde, sokak ve meydanların yıkanmasını sağlamak.

2) Belediye sınırları içerisindeki tüm cadde ve sokaklarda katı atıkların düzenli olarak toplanmasını ve toplanarak nakledilmesini sağlamak.

3) Çevre Müdürlüğü ile koordineli olarak Katı atıkların Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen standartlar dâhilinde uzaklaştırılmasını sağlamak,

4) Belediyeye ait alanlarda halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen düğün, toplantı ve etkinlikler ile dini bayramlarda temizlik konusunda atıklarının toplaması ile temizlik hizmeti sunmak.

5) Belediye sınırları içerisindeki park-bahçe,yeşil alan, rekreasyon alanı, çocuk ve spor parkları ile sahil şeridi ve plaj alanlarının süpürülmesi, temizliği ve çöplerinin toplanması işlemini yapmak.

6) Belediye sınırları içerisindeki dere ve kuru dere yataklarının çöplerini toplamak, taşkın riski taşımasına karşı ilgili kurumları bilgilendirmek.

7) Pandemi ve olağanüstü sağlık sorunları olduğunda diğer tüm birimler koordinasyonu sağlamak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Çeşitli ve Son Hükümler Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

Madde 17

İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

Madde 18.

1) Bu yönetmelik hükümleri; Küçükkuyu Belediye Meclisi tarafından onaylanmasına müteakiben yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Küçükkuyu Belediye Meclisinin 07/11/2018 tarih ve 55 sayılı Kararı ile yürürlükte olan Fen işleri Müdürlüğü Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

Madde 19.

Bu Yönetmelik hükümleri, Küçükkuyu Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

KOMİSYON KARARI: Fen İşleri Müdürlüğü’nün, mevcut “Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin revize edilen yönetmeliği,” komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; Müdürlüğünden geldiği şekliyle  Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Yüce Meclise arz olunur.

KARAR: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31.01.2022 tarih ve 2022/0479 sayılı teklif yazısı ile Belediye Meclisinin 2022 Yılı Şubat Ayı 07.02.2022 tarihli 1. birleşiminde görüşülerek 2022/13 sayılı karar numarası ile  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde kurulmuş olan Fen İşleri Müdürlüğünün uhdesinde yürütülmekte olan bazı hizmetlerin, faaliyete  geçecek olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yürütülecek olması sebebiyle mevcut “Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilerek güncellendiği “Fen İşleri Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin  Yönetmelik” taslağının  Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce katılanların  oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/17

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 2.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 2: Belediye Meclisinin 2022 Yılı Şubat Ayı 07.02.2022 tarihli 1. birleşiminde görüşülerek 2022/14 sayılı karar numarasıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde kurulmuş olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin hazırlanan Yönetmelik taslağı”  ile ilgili Meclise sunulan 10.02.2022 tarih 2022/02 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.02.2022 tarih ve 2022/0501 sayılı teklif yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ:  5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve ayrıca revize edilen Fen İşleri Müdürlüğü uhdesinde yürütülen İmar Mevzuatı işlemlerinin yer aldığı ve norm kadro çerçevesinde faaliyete geçecek olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin hazırlanan yönetmeliğinin incelemesi sonucunda;

 

T.C.

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Kuruluş

Madde 1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

 

Amaç

MADDE 2- Bu yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; kuruluş, teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Bu yönetmelik; Küçükkuyu Belediye Başkalığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün çalışmalarında ve diğer birimlerle ilişkilerinde izlenecek usul ve esasları, görev ve çalışma esaslarını düzenler.

 

Dayanak

MADDE 3-

5272 sayılı Belediye Kanunu,

5393 sayılı Belediyeler Kanunu,

3194 sayılı İmar Kanunu,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

Kamulaştırma Kanunu,

Kamu İhale Kanunu,

Devlet İhale Kanunu,

Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu,

4708 Sayılı Yapı Denetim Hakkındaki Kanun,

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

Kıyı Kanunu

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği

Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği,

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tespiti ve Tescili Hakkında Yönetmelik,

Sığınak Yönetmeliği,

Otopark Uygulama Yönetmeliği,

Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği,

Asansör Yönetmeliği

Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği ile diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 4- Bu Yönetmelik, Küçükkuyu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personellerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Tanımlar

MADDE 5- Bu yönetmelikte sözü geçen;

 1. a) Belediye: Küçükkuyu Belediyesi
 2. b) Başkanlık: Küçükkuyu Belediyesi Başkanlığı
 3. c) Meclis: Küçükkuyu Belediye Meclisi

ç) Müdürlük: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 1. d) Müdür: İmar ve Şehircilik Müdürü
 2. e) Şef: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görevli şefi
 3. f) Birim: Müdürlük bünyesindeki alt birimler
 4. g) Personel: Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü,

h)Yönetmelik: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş

MADDE 6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Başkana bağlı bir birimdir. Müdür, Şef, Birimlerde çalışan teknik personel, işçi ve diğer kamu personelinden oluşur. Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu ilgili müdürlüğün teklifi ve bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Teşkilat

MADDE 7- Teşkilat yapısı aşağıda belirtilen şekildedir;

Müdürlüğümüz esas itibarı ile üç şeflikten oluşmaktadır. Şefliklerimiz ve bağlı birimlere dair görev yetki ve sorumluluklar 3. Bölümde açıklanacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Başkanlık Makamının emir ve direktiflerinin kamu ve vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi, verilen görev ve yetkilerin kullanılması kapsamında; 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri, bu kanunla ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri ayrıca diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması.

Müdürün Görevleri

MADDE 9- Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır;

 1. a) Müdürlüğü Başkana karşı temsil eder,
 2. b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,
 3. c) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,
 4. d) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,
 5. e) Personel arasında görev dağılımı yapar,
 6. f) Müdürlükte çalışan memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
 7. g) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler,

ğ) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar,

 1. h) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlar,

ı) Başkanlık Makamı tarafından kendisine iletilen diğer görevleri yerine getirmek,

 1. i) Müdürlüğü ilgilendiren konulardaki kurul, komisyon vb. toplantılara katılarak müdürlüğü temsil eder.

Müdürün Yetkileri

MADDE 10- Müdürün Yetkileri şunlardır;

 1. a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
 2. b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi,
 3. c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1. derece imza yetkisi,

ç) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,

 1. d) Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapma yetkisi,
 2. e) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
 3. f) Başkanlık Makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirme yetkisi,

Müdürün Sorumlulukları

MADDE 11- Müdürün Sorumlulukları;

 1. a) Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Başkana karşı sorumludur.
 2. b) Müdürlüğün görev alanındaki yasalar çerçevesinde tam yetkilidir.
 3. c) Hizmetlerin yasalar çerçevesinde sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

ç) Müdürlüğü ile ilgili tüm yazışmalarda yetkisi vardır.

Şefler

MADDE 12- Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

 1. a) Müdüre bağlı olarak görev yaparlar.

b)Birimi ile ilgili hizmetlerin Yasa ve Yönetmelik çerçevesinde sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar, aksaklıkları bir üst makama bildirir.

 1. c) Birimi ile ilgili işlerin program dâhilinde takibini yapar. Birimi ile ilgili yazışmaların zamanında ve doğru olarak yapılmasından Müdüre karşı sorumludur.

ç) Biriminde görevli personelin iş disiplininden ve yaptığı görevden idareye karşı sorumludur.

 1. d) Birimindeki teknik cihazların ve tüm araç- gereçlerin uygun biçimde kullanılması, bakımve onarımlarının sağlanmasından sorumludur.

Ruhsat ve İskân Şefliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 13-  İdari İşler ve Arşiv Birimi, Ruhsat Birimi Yapı Kullanma Birimi ve Hakediş Birimlerinden oluşmaktadır.

İdari İşler Birimi,

Mevzuatta belirlenen kurallara, Yasalara ve süreçlere uymak koşulu ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.

 1. a) Müdür, Birimler yetkilisi ile Birim Yetkilisinin verdiği direktif ve talimatları doğrultusunda çalışır.
 2. b) Personelin devam durumu, rapor, izin, disiplin cezaları gibi belirleyen tabloyu düzenler, bu işlemleri müdür ve müdür yardımcısının bilgisi dahilinde yapar ve takip eder.
 3. c) Müdürlüğe gelen evrakları evrak kayıt defterine günü gününe kayıt eder, varsa evveliyatlarını ekler, imza föyüne yerleştirir, müdüriyet makamına sunar.

ç) Müdürden havaleleri yapılan evrakları ilgili birimlere veya kişilere verir, defterin ilgili bölümüne kime verildiğini not eder.

 1. d) Acil ibaresi olan evrakları anında müdüre iletir, havalesini yaptırır, ilgilisine verir.
 2. e) Müdürlükte görevli personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmelerde, avans evrağını düzenleyip, ilgili kişinin avans almasını sağlar. Görev dönüşünden itibaren bir ay içerisinde avans kapatma işlemini sonuçlandırır.
 3. f) Müdürlüğün ihtiyacı olan demirbaş ve kırtasiye malzemelerinin alınmasının teminini sağlar.
 4. g) Resmi gazete, muhtelif yayın aboneliği ile ilgili işlemlerin yapılmasını ve müteakip dönemlerde işlemlerin yenilenmesini sağlar.

ğ) Müdürlük demirbaşına kayıtlı tüm malzemeler ile ilgili gerekli işlemi yaparak demirbaş defterinin mevzuata uygunluğunu sağlar.

 1. h) Kendi faaliyet alanı ile ilgili yazışmalar yapar.

ı) Bağlı bulunduğu amirin vermiş olduğu benzer görevleri yerine getirir.

 1. i) Eğitim seminerine katılacak personele Başkanlık Olur’u alarak gerekli yazışmaların yapılması.
 2. j) Müdürlüğün kadrosunda bulunan ve ayrıca fiilen çalışan tüm personelin özlük hakları ile ilgili yazışmaların ve demirbaş, ayniyat, ödenek işlemlerinin yapılmasını, müdür ve Şefin vereceği emir ve direktiflerinin 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında yerine getirilmesidir.
 3. k) Arşiv yönetmeliği çerçevesinde hizmetler yürütülür.
 4. l) Arşivdeki evrakların dosyalama talimatına göre düzenli tutulması sağlanır.
 5. m) Müdürlük elemanlarınca arşivden talep edilen dosyalar zamanında temin ve teslim edilir.
 6. n) Talep edilen ve teslim edilen dosyalar zimmet ilgili birimlere teslim edilir veya alınır.
 7. o) Arşivdeki evrakların ve dosyaların daha düzenli tutulması ve korunması için gerekli önlemler alınır.

ö) Arşiv dosyasındaki evrakların bilgisayara aktarımı yapılır.

 1. p) Bağlı bulunduğu amirin vermiş olduğu benzer görevleri de yerine getirilir.

Yapı Ruhsat Birimi

MADDE 14- Yapı Ruhsat Birimi mevzuatta belirlenen kurallara, Yasalara ve süreçlere uymak koşulu ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.

 1. a) İnşaat ruhsatı talepleri, ikinci maddede belirtilen yasa ve yönetmelikler kapsamında incelenerek, mimari, betonarme ve sıhhi tesisat projeleri onaylanarak yapı inşaat ruhsatı tanzim edilir.
 2. b) Ruhsat müddeti içerisinde bitirilemeyen yapılara, yapı inşaat ruhsatı yenileme işlemi yapılır.
 3. c) Ruhsat almış mevcut yapıların, tadilat talepleri incelenerek tadilat ruhsatı tanzim edilir.

ç) Özel İdare kayıtlı, 1957 ve öncesi yapıların sunulan projeleri incelenerek, röleve tasdiki yapılır.

 1. d) Sığınak yönetmeliğine göre tetkik edilen projeler, sığınak komisyonuna sunulur.
 2. e) İmar planında tescilli yapı, bitişiği veya karşısı konumunda bulunan parsellerle ilgili, yeni inşaat ve tadilat ruhsatı talepleri incelenerek, ön onay işlemi yapılıp Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna sunulur.
 3. f) Kot farkı bulunan parsellere, kot krokisinin uygun gördüğü gabaride istinad duvarı ruhsatı verilir.
 4. g) Ruhsat almadan başlanan, inşaat ve tadilatlara ruhsat verilebilmesi için, 3194 sayılı imar kanuna göre işlem yapılarak, encümene sunulur.

ğ)Mevcut yapılarda yapılacak tadilat başvurularında ön inceleme raporu ve tadilat keşfi verilir.

h)İmar affı kanunu çerçevesindeki talepler tetkik edilerek, yapı ruhsatı ve yapı kullanma belgeleri tanzim edilir.

ı) Yapı Kontrol Birimi işlem gören dosyalarla ilgili imar affı kanunu çerçevesinde bilgi verilir.

 1. i) Binaların kat mülkiyetine geçebilmesi için cephe fotoğrafları tasdik edilir.
 2. j) Nitelik belgesi hazırlanır.
 3. k) Binalara 3194 sayılı imar kanununa göre tamirat izni verilir.
 4. l) Özel veya tip pergole projelerine göre, binalara pergole izni verilir.
 5. m) Ruhsat eki proje ve belgelerin suretleri onaylanarak verilir.
 6. n) İşlem görmüş dosyaların dizi pusulaları hazırlanır.
 7. o) Temel üstü ve su basman vizesi işlemlerinde Harita Birimi ile birlikte kontrol işlemleri yapılır.

ö)Kendi faaliyet alanı ile ilgili yazışmalar yapılır.

 1. p) Bağlı bulunduğu amirin vermiş olduğu benzer görevler yerine getirilir.
 2. r) Muvakkat inşaat ve muvakkat inşaatın kaldırılması ile ilgili talepler, belediye encümenine sunulur.

s )Asansör ruhsatı düzenlenir.

ş)Düzenlenen yapı ve iskan ruhsatları süresi içerisinde SGK vb. kurumlara gönderilir.

Hakediş Birimi

MADDE 15- Hakediş Birimi mevzuatta belirlenen kurallara, Yasalara ve süreçlere uymak koşulu ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.

 1. a) 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa ve Uygulama Yönetmeliğine göre yapı denetim kuruluşlarının hakediş işlemleri yapılır.
 2. b) Yapı denetim kuruluşlarında görevli personel ve müteahhit değişiklikleri Bakanlığa bildirilir.
 3. c) Yılsonunda Yıl Sonu Tespit Tutanağı onaylanır.

ç) Yapı tamamlandıktan sonra İş Bitirme Tutanağı onaylanır.

 1. d) Yapı Denetim Yasası Mevzuatına göre tamamlanan yapıların yapı denetim kuruluşlarına sicil verilir.
 2. e) Ruhsat alınan binaya ait yapı denetim hizmet sözleşmesinin feshi ile ilgili işlemler yapılır.
 3. f) 4708 sayılı kanuna aykırı binalara, yapı denetim kuruluşunun görevden ayrılması veya mimar ve mühendislerden birinin yapı ile ilişkisinin kesilmesi durumunda yapı tatil tutanağı hazırlanarak inşaat durdurulur.

g)Ustalık Belgesi- Yapı müteahhitliği- şantiye şefliği ile ilgili işlemleri yasaya uygun olarak hazırlar.

ğ) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde onaylanan Hakediş raporlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya Mal Müdürlüklerine gönderilir

Yapı Kullanma Birimi

MADDE 16- Yapı Kullanma Birimi mevzuatta belirlenen kurallara, Yasalara ve süreçlere uymak koşulu ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.

 1. a) Tasdikli arşiv projelerine göre yerinde tetkik yapılarak binanın tamamına veya tamamlanan kısımlarına yapı kullanma belgesi verilir.
 2. b) 1957 yılından önce mevcut binalar tasdikli projelerine veya özel idare kaydına göre yerinde tetkik edilerek yapı kullanma izni yerine geçen yazı, su ve elektrik bağlanabilmesi için uygunluk belgesi verilir.
 3. c) Ruhsat almış binaların onaylı arşiv asansör projelerine göre yerinde tetkiki yapılarak, asansör muayene raporu verilir.

ç) Ruhsat almış binaların onaylı arşiv tesisat projelerine göre yerinde tetkiki yapılarak, tesisat raporu hazırlanır.

 1. d) Yapı Denetim mevzuatına göre işlemleri tamamlanan yapılara sertifika verilir.
 2. e) Arşiv dosyasından yapı kullanma belgesinin onaylı sureti verilir.
 3. f) Kendi faaliyet alanı ile ilgili yazışmalar yapılır.
 4. g) Bağlı bulunduğu amirin vermiş olduğu benzer görevleri yerine getirir.

Yapı Kontrol Şefliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Yapı Kontrol Birimi

Madde 17: Yapı Kontrol Birimi mevzuatta belirlenen kurallara, Yasalara ve süreçlere uymak koşulu ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.

 1. a) 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine göre, ruhsatsız ve ruhsatına uygun yapılmayan yapılara veya yapı kullanma izni alındıktan sonra ruhsat ve eklerine aykırı yapılan ilave ve tadilatlara Yapı Tatil zaptı düzenleyerek yasal işlemleri yapmak, 32. Ve 42. Maddelere göre yıkım ve idari para cezalarının uygulanmasını sağlamak,
 2. b) 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası gereğince Suç duyurusunda bulunmak.

c)34.Maddeye istinaden inşaat alanında ve komşu parsellerde yeraltı ve yerüstü tesislerinin tahrip olduğunun tespiti veya yan komşu parsellere zarar verilmesinin tespiti halinde yasal işlemler düzenlemek,

ç) 39. Maddeye istinaden bir kısmı veya tamamı yıkılacak derecede tehlikeli yapıların sahiplerine tehlikenin giderilmesi hususunda tebligat yapılması, işlemlerin sonuçlandırılması aşamasına kadar Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak, tehlikenin ortadan kalkmaması halinde mahzurun varsa  Belediyemiz şantiye imkanları ile kaldırılmasını sağlamak, sağlatmak 3194 Sayılı 42.Maddeye göre ilgililerine para cezası uygulanması ve gerekli yasal işlemlerin yürütülmesi,

 1. e) 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. Maddesi kapsamındaki yapıların yasal işlemlerinin yürütülmesi

Etüt Proje Şefliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Şeflik Harita Birimi, Numarataj Birimi ve Planlama Birimlerinden oluşmaktadır.

Harita Birimi;

Madde 18: Harita Birimi mevzuatta belirlenen kurallara, Yasalara ve süreçlere uymak koşulu ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.

 1. a) 3194 sayılı yasanın 18. Maddesine göre uygulama yapılacak parseller için düzenleme sahası belirlemek. Bu konu ile ilgili gerekli encümen kararını almak.
 2. b) Yürürlükteki imar planlarına göre 3194 sayılı yasanın 18. maddesine göre serbest çalışan harita mühendislerince hazırlanan parselasyon planlarını kontrol etmek, tescil işlemlerini sağlamak.
 3. c) 3194 sayılı imar kanununun 16. maddesine göre serbest çalışan harita mühendislerince yapılan imar uygulamalarını kontrol etmek, tescillerini sağlamak.
 4. d) Kırmızı kot vermek, açılmamış imar yollarının profillerini yapmak veya serbest çalışan harita mühendislerine yaptırmak ve kontrol etmek.
 5. e) Serbest çalışan harita mühendislerince hazırlanan ruhsata esas olan TUS dosyalarını kontrol etmek, temel ve temel üstü vizesi yapmak.
 6. f) İmar planına göre birleştirilmesi mümkün olan parsellerin, talep edilmesi halinde tevhidini yapmak.
 7. g) Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların imar uygulamalarını yapmak, Kadastro Müdürlüğü tarafından kontrolleri ile Tapu Sicil Müdürlüğü’ne tescillerini yaptırmak.

ğ) Kamulaştırma haritalarını hazırlamak, Kadastro Müdürlüğü’ne kontrollerini yaptırmak.

 1. h) Belediyemiz aleyhine açılan davalarda birimimizi ilgilendiren konularda tüm bilgi ve belgeleri hazırlamak, teknik görüş bildirmek.

ı) Mahkeme kararı ile iptal edilen parselasyon planlarının geriye dönüşüm dağıtım cetvellerinin hazırlanarak Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğü’nde takip ve tescilini sağlamak.

 1. i) 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmeliklerine göre açılması gereken yolların bulunduğu alanlarda kamulaştırma zemin bedeli ödenmemesi için parselasyon planı yapmak, tescillerini yaptırmak, gerekli görülen durumlarda ihale usulü ile parselasyon planlarını yaptırmak.
 2. j) Belediyemizin tüm teknik birimlerine arazi çalışması ve gerekli olan harita kopyaları, ölçü krokileri ve tüm teknik bilgileri vermek.
 3. k) Belediyemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda hâlihazır haritalar yapmak, yaptırmak
 4. l) Numarataj paftalarının sayısal ortamda hazırlanması ve güncelliğinin sağlanması.
 5. m) Mülkiyeti Belediyemize ait parsellerin aplikasyonunun yapılması ve TUS evraklarının hazırlanması.
 6. n) Diğer müdürlüklerin talebi üzerine park, yeşil alan gibi donatıların araziye aplikasyonunu yapmak.
 7. o) Diğer müdürlüklerin talebi üzerine gerekli alanların plankotelerini yapmak.

Numarataj Birimi:

Madde 19: Numarataj Birimi mevzuatta belirlenen kurallara, Yasalara ve süreçlere uymak koşulu ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.

 1. a) Belediye sınırları içinde tüm sokak ve kapı numaralarının tespitinin yapılarak yeni inşaatlara uygun sokaktan kapı numarası verilmesi.
 2. b) Belediyesi sınırları içindeki sokaklarının ve kapı numaralarının revizyonun yapılması ve ilgili kamu kurumlarına bildirilmesi.
 3. c) Zeminde Sokak ve kapı numaralarına bakılarak güncellenmesi ve eksik tabelalarının yenisinin takılması
 4. d) Yeni yapılacak veya projesinde tadilat olan inşaatların belgelerini hazırlayıp krokilerinin doğruluğun kontrolünü yapmak.
 5. e) Mevcut imar planlarına göre açılması gereken sokaklara sokak numarası ve kapı numaraları verilmesi.
 6. f) Nüfus Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar sonucunda onlara güncel bilgi akışı sağlamak bu bilgiler ulusal veri tabanına girilerek vatandaşın gerçek adres bilgilerinin oluşmasını sağlamak.

Planlama Birimi

Madde 20: Planlama Birimi mevzuatta belirlenen kurallara, Yasalara ve süreçlere uymak koşulu ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.

 1. a) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Nazım İmar Planıma uygun 1/1000 ölçekli plan yapmak.
 2. b) Kişi ve kuruluşlarca gerekirse Meclise sunulmak üzere hazırlanan teklifleri Başkanlık Makamına iletmek.

c )Arazi çalışmaları, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluş görüşlerini almak, görüşler doğrultusunda plan hazırlanmasını sağlamak.

d)Kentsel gelişimi ve problemlerinin çözümü doğrultusunda planlama çalışması yapmak

e)İmar planlarına karşı açılan davaların savunmasına esas olacak tüm bilgi ve belgeleri hazırlamak, teknik görüş bildirmek.

 1. f) Plan iptali durumunda kararın gereğinin yerine getirilmesi amaçlı yeni plan hazırlamak.

g)Hizmet akışının sağlanması için programlar yapmak.

ğ)Belediyemizin dışındaki tüm kamu kurumlarıyla, ilçemizi ilgilendiren yatırımlarla ilgili bağlantı kurmak ve yazışmalar yapmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Yürürlük

MADDE 21-

 1. a) Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

b)Bu Yönetmeliğin Yürürlüğe girmesi ile birlikte imar konularını da  kapsayan Belediye Meclisinin 07.11.2018 tarih ve 2018/55 sayılı kararı ile kabul edilen Fen İşleri Müdürlüğü Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin imara dair hususlarını içeren maddeleri yürürlükten kalkmış olur

 1. c) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürütme

MADDE 22- Bu yönetmelik hükümleri Küçükkuyu Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

KOMİSYON KARARI:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin hazırlanan yönetmeliği” komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; Müdürlüğünden geldiği şekliyle oy birliği ile uygun görülmüştür.

Yüce Meclise arz olunur.

 

KARAR: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.02.2022 tarih ve 2022/0501 sayılı teklif yazısı ile Belediye Meclisinin 2022 Yılı Şubat Ayı 07.02.2022 tarihli 1. birleşiminde görüşülerek 2022/14 sayılı karar numarası ile  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi gereği  Fen İşleri Müdürlüğü     uhdesinde yürütülmekte olan bazı hizmetlerin, hizmet kalitesinin artırılması amacıyla Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde   kurulmuş   ve faaliyete  geçecek olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yürütülmesi  amacıyla  hazırlanan  İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün “Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik taslağının”   Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/18

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 3.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 3: Belediye Meclisinin 2022 Yılı Şubat Ayı 07.02.2022 tarihli 1. birleşiminde görüşülerek 2022/15 sayılı karar numarasıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde kurulmuş olan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin hazırlanan yönetmelik taslağı  ile ilgili Meclise sunulan 10.02.2022 tarih 2022/03 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02.02.2022 tarih ve 2022/0510 sayılı teklif yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ:  5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği norm kadro çerçevesinde faaliyete geçecek olan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin hazırlanan yönetmeliğinin incelemesi sonucunda;

 

T.C.

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Şeması

 

Amaç

MADDE 1 ‐ (1) Bu Yönetmelik, ihtiyacını karşılayamayan ve hayatlarını zorlukla sürdürmekte olan güçlük çeken dar gelirli, muhtaç, kimsesiz ve engelliler bütçe imkânları dâhilinde yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ile sosyal hizmetlerin yürütülmesine dair usul ve esasları belirlemek amacıyla Küçükkuyu Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün kuruluş ve işleyişine, yürütecekleri hizmetlere ilişkin usul ve esaslar ile Müdürlük ve bağlı birimlerde çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluklarını koordinasyonunu sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE 2‐ (1) Bu Yönetmelik, Küçükkuyu Belediyesi belde ve mücavir sınırları ile mücbir sebepler kapsamında ( Deprem, Yangın, Doğal Afet v.b) mücavir alan dışında mağdurlar için belediye tarafından yapılacak sosyal hizmetler ve yardımların şekli ile bu hizmet ve yardımlardan faydalanacak durumda olanları ve bu faaliyetlerin yürütüldüğü Müdürlüğü ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla uhdesindeki ilgili birimleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun 14.maddesinin birinci fıkrasının a) ve  b ) bendi ile 15 maddesinin birinci fıkrasının b ) bendi ve 60 maddesinin birinci fıkrasının i ) bendi hükümleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu, 4109 Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun ile 17.12.2018 tarih ve E.1861413 sayılı Sayıştay görüşü doğrultusunda 06.02.2019 tarih ve 7 sayılı Meclis Kararı ile oybirliği ile kabul edilen Küçükkuyu Belediyesi Sosyal Yardım ve Hizmet Yönetmeliği ile 16.02.2018 tarih ve E.188700 sayılı Sayıştay görüşü doğrultusunda 02.05.2018 tarih ve 28 sayılı Meclis Kararı ile oybirliği ile kabul edilen Küçükkuyu Belediyesi Spor Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine ve Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardıma Dair Yönetmeliğe ilişkin olarak yayınlanan genelgeler, tüzükler,  talimatlar ve bildirimlere dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE- 4

Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek, yakacak, ev eşyası, kırtasiye ile sosyal inceleme raporuyla müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,

b ) Belediye: Küçükkuyu Belediyesini,

c ) Belediye Başkanı: Küçükkuyu Belediye Başkanını,

ç)  Birim: Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nü,

 1. d) Hizmet Standartları Tablosu: Kamu kurum ve kuruluşlarının doğrudan vatandaşa sundukları kamu hizmetlerinin bu hizmetlere başvuru için istedikleri başvuru belgelerinin ve eksiksiz başvuru durumunda hizmetin en geç tamamlama sürelerinin belirtildiği tabloyu,

e )  Muhtar: Küçükkuyu Beldesi Mahalle Muhtarlarını,

 1. f) Müdürlük: Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nü,
 2. g) Nakdi Yardım: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak para veya para yerine geçebilen alışveriş ve Benzeri çek,  akıllı kart. Alışveriş kredi kartı, kart kontörü ve benzeri kartları,

ğ)  Sosyal Hizmet ve Yardım: Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak ayni ve nakdi  yardımlar ile hizmetleri,

 1. h) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu: Belediye Meclis Kararı ile belirlenmiş meclis üyeleri arasından seçilen Halk Kart sahipliği Komisyonu üyeleri ile belediye sosyal hizmet ve yardımlardan sorumlu birim(Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nü) sorumlusundan oluşan kurulu,

ı)  Sosyal Yardım Tespit Raporu: Yönetmelik kapsamında yardım için başvuranın ekonomik ve sosyal durumunun aile ve çevresel tüm boyutları ile ilgili müdürlük ve Zabıta tarafından tespitini içeren raporu,

 1. i) Yönetmelik: Küçükkuyu Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği ve Spor Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine ve Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardıma Dair Yönetmeliği’ni
 2. j) Muhtaçlık: Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3 ‘ünde fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez
 3. k) Dar gelirli: Aylık toplam geliri asgari ücretin bir buçuk katını geçmeyen aileyi, İfade
 4. l) Engelli: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duygusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi ifade eder.

m ) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları ifade eder.

Teşkilat Yapısı

MADDE 5 –  Müdürlüğün Organizasyon Şeması aşağıdaki gibidir:

Müdürlük Belediye Başkanına bağlı olup, 4 birimden oluşmaktadır.   ( Sosyal Yardım Faaliyetleri ve Vatandaşlara Sağlık Hizmet Birimleri Sayıştay Başkanlığının görüşü doğrultusunda gereği, diğer Basın ve Halkla İlişkiler Birimi ile Destek Hizmetleriyle ilgili birimdeki personelin koordinasyonunu sağlamak için müdürlüğe bağlanmıştır.)

Sosyal Yardım Faaliyetleri Birimi;

Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği doğrultusundaki toplumdaki dezavantajlı vatandaşların belirlenmesi, yoksulluk haritasının çıkarılarak vatandaşın ihtiyacı olan Kömür,  Halk kart ( Nakdi Yardım ) , sosyal yardımlar vb. ihtiyaç doğan mal ve malzemeler ile kimsesiz veya dar gelirli vatandaşların cenaze/defin işlemlerine ilişkin hususlar tespit edilip bu ihtiyaçların uygun alım yöntemi ile teminini ve dağıtımını sağlamak görevleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca Spor Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine ve Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardıma Dair Yönetmeliği kapsamında izin verilen nakdi yardımların gerçekleştirilmesi (Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım gibi) de bu birimin görev alanında olacaktır. Herhangi bir doğal afet döneminde koordinasyon ve hizmet sunumuna hazır vaziyette bulunacaktır.

Belediyemiz Sosyal Market adı ile tanımlı alt birimimizde, Beldemizde yeni doğan çocuklara ihtiyaç malzeme paketi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verilmek üzere bağışçılarımız vasıtasıyla kurumumuza iletilen kıyafetler, bazı mal ve malzemeler ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza teslim etmek üzerine hizmet sunacaktır.

Sağlık Hizmet Birimi;

Küçükkuyu Belediyesi bünyesinde, sağlık hizmetleri kapsamında faaliyet gösteren Sağlık personelini ( Doktor, Paramedic, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru ve diğer personeli)  ve toplum yararı için dezavantajlı grup veya gruplara yönelik ayakta tedavi hizmeti gerektiren ihtiyaçları doğduğunda, sağlık personelimiz ve ilaç teminimiz ile gerekli desteği sağlamaktadır.

Basın Ve Halkla İlişkiler Birimi;

Belediyemiz Basın ve Halkla İlişkiler bünyesinde çalışan kamu personelini kapsar. Temsil ağırlama / tanıtım işlemleri kapsamında gerçekleştirilecek organizasyon, tören, fuar gibi etkinliklerde koordinasyonun sağlanması ve hizmetin tamamlanması hususlarında görevli olunacaktır.

Kurum içi Destek Birimi;

Küçükkuyu Belediyesinde görevli kamu personelinin hizmetinin aksamaması doğrultusunda, ilgili birimler için ihtiyaç olan kırtasiye ve temizlik malzemeleri, elektrik ve telefon işleri gibi ihtiyaç duyulacak satın alma hizmeti, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı satın alma birimi görevlilerinden teknik destek alınarak Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yapılacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

Personel Durumu, Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumlulukları ve Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu

Personel Durumu

Madde 6 – Mevcut birimlerde ve hizmet yerlerinin genişlemesine bağlı olarak Başkanlık Makamının onayı ile kurulacak birimlerde görev yapacak, norm kadro mevzuatıyla belirlenen nitelik ve sayıda Şef, Memur, Sözleşmeli Memur, İşçi, büro elemanı, sosyal çalışmacı (Sosyal Hizmet Uzmanı), Psikolog, Sosyolog, Psikolojik Danışman, Çocuk Gelişimcisi,  Öğretmen, Fizyoterapist, Hemşire, Diyetisyen görev yapar.

Yardım Şartları

MADDE 7

(1)Belediye 17.12.2018 tarih ve E.1861413 sayılı Sayıştay görüşü doğrultusunda 06.02.2019 tarih ve 7 sayılı Meclis Kararı ile oybirliği ile kabul edilen Küçükkuyu Belediyesi Sosyal Yardım ve Hizmet Yönetmeliği ile 16.02.2018 tarih ve E.188700 sayılı Sayıştay görüşü doğrultusunda 02.05.2018 tarih ve 28 sayılı Meclis Kararı ile oybirliği ile kabul edilen Küçükkuyu Belediyesi Spor Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine ve Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardıma Dair Yönetmeliğindeki belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir.

(2)Yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır:

a)Belediye ayni ve nakdi yardımlarda bulunur. Bu amaçla bütçeye her yıl ödenek konur.

b)Sosyal yardım programlarının uygulamasında muhtaç çocuk ve ailesi, muhtaç engelli ve muhtaç yaşlı öncelikli değerlendirilir. Yardım talebinin Belediye imkânları ile karşılanamayacak derece fazla olması halinde öncelikler; muhtaç olma derecesi, acili yet durumu ve müracaat sırası esas alınarak belirlenir.

 1. c) Sosyal yardım uygulamalarında, muhtaç durumda bulunan kişilerin en kısa sürede kendi imkânları ile geçinebilecekleri bir hale gelebilecekleri hizmeti sağlama anlayışı içinde bulunması esastır.

ç)Yardımlardan daha önce faydalanmış olmak bir hak doğurmaz.

 1. d) Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında hiçbir ayrım gözetilemez.

Hizmet İlkeleri

MADDE 8 – Çalışmalarda esas alınacak ilkeler şunlardır:

 • Toplumsal cinsiyete duyarlılık, hak temelli, bütüncül ve toplumsal katılıma açık bir anlayış ile;
 1. a) Hizmet planlarken birey aile ve toplumun ihtiyaçlarını esas alır.

b)Sorunların yerinde tespiti ve çözümünü esas alır.

c)Hizmetler sosyal sorunları çözmeyi ve sosyal riskleri azaltmayı amaçlar.

ç)Hizmet politikalarının belirlenmesinde alan taramana analizleri dikkate alınır.

d)Hizmet modellerinin tespitinde, hizmet bölgesinin demografik, coğrafi, sosyal, ekonomik ve kültürel yapıları dikkate alınır.

e)Birimlerde, birey ve ailenin kendi başına sorun çözme kapasitesi ve sosyal refahını artırmaya yönelik koruyucu önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilir.

 1. f) Toplumun bilgi ve farkındalığını artırmaya yönelik eğitim, kültür, sanat ve benzeri alanlarda faaliyetler yapılır.

g)Hizmetler, Müdürlüğün sorumlu olduğu hizmet bölgesinin tümünü kapsar.

ğ)Hizmet sunumu ve önceliklerin belirlenmesi sosyal risk esaslı olarak yapılır.

(2) Belediye ikinci maddede belirtilen Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinde belirtilen, şartları taşıyan bireylere yardımda bulunabilir.

Yardım uygulamalarına ilişkin genel esaslar şunlardır:

a)Belediye ayni ve nakdi yardımlarda bulunur, bu amaçla bütçeye her yıl ödenek konur. Yıl içerisinde yapılacak sosyal yardımların toplam tutarı yıllık bütçenin %2’sini geçemez.

b)Belediye Sosyal Hizmetlerin planlanması ve sunumunda hizmet bölgesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile diğer paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar, kurum ve kuruluşların katkısını artırmaya çalışır, gerektiğinde yapılacak yardımları koordine eder.

c)Ayni ve nakdi yardım programlarının uygulanmasında yaşlılar, engelliler, çocuklar, şiddete maruz kalan ve/veya maruz kalma ihtimali olan kadınlar, kimsesiz ve bimekan bireyler ile şehit yakınları /gazilere öncelik tanınır.

ç)Yardım taleplerinin karşılanmasında belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9 –

 • Kurum ve Birim Hedeflerinin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması
 • Birim Bütçesinin Yönetimi:

Kurumun mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla,  Biriminin sorumluluğundaki faaliyet/projelerle ilgili harcama bütçelerini hazırlar. Bu kapsamda, birimine ait faaliyetler konusunda kurumun ilgili birimleriyle görüşerek mutabakat sağlar ve mutabık kaldığı faaliyetlere ait taslak harcama bütçesini belirleyerek Mali Hizmetler birimine iletir. Onaylanan bütçe doğrultusunda kurum prosedürleri ile uyumlu Müdürlük harcamalarını yönetir/yönlendirir.

 • Planlı İş Yürütümü, Kontrol ve Diğer Birimlerle Koordineli Çalışma:

Birim sorumluluğundaki görevlerin etkin, verimli, mevzuata uygun ve zamanında yapılması amacıyla; kendisine bağlı çalışanları ile koordineli olarak işleri planlar/planlanmasını sağlar, faaliyetlerin planlandığı gibi yürütülmesini kontrol eder, gerektiğinde önlemler alır/alınmasını sağlar, planlı çalışma anlayışında öncü rol üstlenir. Kurum içi diğer birimlerle birlikte yürütülmesi gereken çalışmalarda, tüm kademelerdeki çalışanların birlikte çalışarak faaliyeti yürütmesi veya problemi çözümlemesi anlayışına öncülük eder.

 • Tedarik Yönetimi:

Biriminin hizmet alanları ile ilgili hizmet/taşınır ihtiyaçlarını karşılamak üzere, alım ihtiyaçlarını kendisine bağlı çalışanlar ile koordineli planlar, birim bütçesi ile uyumlu olarak alım dosyalarının hazırlanması için gerekli görevlendirmeleri yapar. Kendisine onaya sunulan alım dosyalarını değerlendirir, gerektiğinde düzeltmelerin yapılmasını sağlar. Onayladığı alım süreçlerinin gelişimini izler, alımın gerçekleşmesini sağlar. Sonlandırılan alım süreçlerine yönelik hak edişlerin Gerçekleştirme Görevlisi tarafından ödenmesine yönelik gerekli işleyişi ilgili birimdeki görevli personel vasıtasıyla yönetir / yönlendirir.

 • İş Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Etkinlik Taleplerinin Yönetilmesi ve Kurum Tesislerinin Tahsis Edilmesi:
  Kurum tesislerinin yararlanıcılarına en etkin hizmet verebilmek ve tesislerin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, kurum tesislerinde sosyal etkinliklere yönelik tahsis taleplerinin alınmasını, tahsise uygunluk ile ilgili işlemlerin yürütülmesini (encümen, makam oluru), tahsis hususunda alınan kararların ilgili kurum kuruluş ya da şahıslara bildirilmesini sağlar. Tesislerin tahsis edilen alanlardaki etkinliklere hazır olmasına yönelik beklentilerini/gereksinimlerini karşılar. Etkinlik sırasında tesislerle ilgili belirlenen tüm eksikliklerin/ihtiyaçların karşılanmasına yönelik takibi gerçekleştirir.
 • Müdürlük bünyesinde Dosyalama ve Arşivleme işlemi yürütür.

Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu

MADDE- 10

(1)Halk Kart sahipliği Komisyonu bu Yönetmelik hükümlerine göre nakdi yardım başvurusu alınmış olup Belediye tarafından Sosyal Yardım Tespit Raporu hazırlanmış muhtaç kişilerin durumlarını değerlendirerek yardım yapılmasının uygun olup olmadığına, uygun bulunması durumunda yapılacak yardımın miktarı, süresi ve şekli ile ilgili uygunluk kararı verir,

(2)Hizmet standartları tablosunda talep edilen belgeler ( EK-1) gereği gerekli seçim ölçülerini belirler,

(3)Kurulun Sekretarya işleri Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılır.

(4)Değerlendirme Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

(5)Değerlendirme Kurulu. Kurul başkanının çağrısı veya kurul üyelerinin en az üçünün talebi üzerine gerekli oldukça toplanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yardım Türleri, Sosyal Yardımlardan Faydalanma Ve Gerekli Belgeler

Yardım Esasları

MADDE 11

(1) Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ikamet eden muhtaç kişilere öncelik verilmek suretiyle ödeneklerin yeterliliği ölçüsünde bu hizmetlerden aşağıda belirtilen kişiler yararlanır.

a )Aylık toplam geliri asgari ücretin bir buçuk katını geçmeyen aileler (Dar Gelirli ),

b)Evinde yemek yapamayacak durumda olan düzenli ve sağlıklı beslenme sorunu yaşayan muhtaç kişiler,

c )Muhtaç yaşlı ve engelliler,

ç)Doğal afetler nedeniyle muhtaç duruma düşen aileler veya yakınlarını kaybederek kimsesiz ve korumasız kalmış kişiler,

d)Olağanüstü bir felaket, hastalık veya kaza geçirmek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar, hayati tehlike arz eden ve tıbbi operasyon gerektiren durumlarla karşılaşan kişiler ile ekonomik yoksunluğu nedeniyle kendisini geçindiremeyecek durumda olan muhtaç kişiler,

e)Belediye tarafından yaptırılacak değerlendirmede yardıma ihtiyacı olduğuna karar verilenler,

f)Her türlü şiddete maruz kalan tüm vatandaşlarımıza,

 1. g) Maddi sorunlarla karşılaşarak eğitimini devam ettiremeyecek duruma düşen ve/veya zorlanan orta öğretim ve yükseköğretim öğrencilerine, ailesi Küçükkuyu’ da ikamet etmek kaydıyla burs niteliğinde olmayan geçici ve karşılıksız nakdi yardım yapılır.

Sosyal Yardım Hizmeti Alacak Olanların Müracaatı,

MADDE 12 – Yardım talebinde bulunmak isteyenler, dilekçeyle Belediyeye başvurabilirler.

a)Doğrudan başvuru (ilgili personelin yerinde tespiti veya çağrı merkezi aracılığıyla)

b)Mahkeme kararları, kamu kurumları vb yerlerden resmi yazı ile bildirilenler,

c)Alan taraması ile tespit edilenler,

ç)Zabıta ve kolluk kuvvetleri tarafından intikal ettirilenler,

d)Muhtarlar tarafından intikal ettirilenler,

e)Vatandaş tarafından intikal ettirilenler,

 1. f) Basın yoluyla intikal edenler.

Müracaatların Tespiti, İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

MADDE – 13

(1)Sosyal Yardım Hizmeti almak üzere müracaata bulunan muhtaç kişiler hakkında en az iki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevlisi ile bir Zabıta görevlisi tarafından kişinin ikametgâh ve çevresi incelenerek Sosyal Yardım Tespit Raporu hazırlanır.

(2)Nakdi yardım başvurusunu içeren evraklar müdürlükçe Sosyal Yardım Tespit Raporu ile birlikte değerlendirilmek üzere Sosyal Yardım Değerlendirme Kuruluna gönderilir.

(3)Yönetmelikte belirtilen kişilerce yapılan müracaatlarda, müracaatçının ne tür yardım modelinden yararlanacağı Halk Kart sahipliği Komisyonu üyeleri tarafından belirlenir ve muhtaçların onurlarını zedeleyemeyecek şekilde gizli olarak değerlendirilir.

(4)Yardıma muhtaç olduğunun tespiti yardım alacağı anlamına gelmez.

Yardım Türleri

MADDE -14

(1) Nakdi Yardımlar

 1. a) Belediye dar gelirli, muhtaç, yoksul, kimsesiz, engelli, öğrencilerin sosyal, sağlık ve ekonomik sorunların çözümüne yardımcı olabilmek amacıyla nakdi yardımda bulunabilir.

b )Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu görüşü ile nakdi yardım yapılabilecek kişi ve ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş vb. çek, akıllı kart, kart kontörü vb. kart dağıtılabilir. Bu çekler veya kartlar ile alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul eden gerçek veya tüzel kişiler ile sözleşmeler yapılır. Bu sözleşmelerde bulunan hükümler çerçevesinde alınan mal ve hizmetin bedeli ödenebilir.

 1. c) Maddi sorunlarla karşılaşarak eğitimini devam ettiremeyecek duruma düşen ve/veya zorlanan orta öğretim ve yükseköğretim öğrencilerine burs niteliğinde olmayan geçici ve karşılıksız nakdi yardım yapılabilir. Yardım, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü üzerinden, orta öğretim öğrencilerine bankaya açtırılacak hesap üzerinden yapılır.

ç)  Yapılacak nakdi yardımların miktarı ile süresi müdürlüğün teklifi üzerine veya re’sen Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından muhtaçlık durumu dikkate alınarak değerlendirilir.

 1. d) Afetlerden zarar görenler Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek miktarda nakdi yardım yapılabilir.
 2. e) Nakdi yardımlar bütçede belirtilen miktar doğrultusunda belirlenen kişi sayısı sınır kabul edilerek gerçekleştirilir. Nakdi yardımlara ilişkin hedeflenen kişi sayısı yıl içerisinde bir veya birkaç kez başvuru dönemi açılarak tamamlanabilir.
 3. f) Nakdi yardımlar, Halk Kart sahipliği Komisyonunun uygunluk kararı ve belediye başkanının onayı ile yapılır.

Ayni Yardımlar

 1. a) Bu Yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselere 31.05.2006 tarih ve 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunun 60’ıncı maddesinde sayılan kişilerin genel sağlık sigortası kapsamında olmaları nedeniyle ayni yardımlarda bulunulabilir.
 2. b) Temel eğitim ve orta öğretim öğrencilerine yönelik ayni yardımlar için okul müdürlükleri veya Milli Eğitim Müdürlüklerince öğrencinin ihtiyaç sahibi olduğunun resmi yazı ile bildirilmesi yeterlidir.
 3. c) Ayni yardımların dağıtılmasında muhtarlıklar, sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve gönüllüler ile iş birliği yapılabilir.

ç) Doğal afet, yangın, su baskını vb. sebeplere dayanan konut hasarları gibi durumlarda tamir, bakım ve onarım yardımları yapılabilir.

 1. d) Ayni yardımlar bir defa veya periyodik olarak yapılabilir.
 2. e) Cenazeler için ulaşım, kazma bedeli, kefen temini, mezar için tahta bedeli gibi defin hizmetleri sunulur.
 3. f) Ayni yardımlar Belediye Başkanının vereceği onay ile yapılır.

Sosyal Yardımlardan Faydalanma

MADDE 15

(1)Belediye tarafından sosyal yardım karşılığı yapılan ayni ve nakdi yardımlar karşılıksızdır. Ayni ve nakdi nitelikteki sosyal yardımlardan bu Yönetmelik esaslarına göre muhtaçlığı tespit edilen kişiler ve aileler faydalanır. Muhtaçlığın tespitine yönelik kriter tablosu taslığın EK-2’ inde bulunan Sosyal Yardım değerlendirme Kriterleri Cetvelinde belirtilmiştir.

(2)Yardım süresi dolan evden çıkamayacak durumda bulunan engelli ve yaşlılar ise başvuru döneminde Kurum görevlilerince işlemlerinin evlerinde yürütülmesi için yardım talebinde bulunabilirler.

(3)Başvuru sonrasında yardım almaya hak kazanan kişinin bir (1) yıllık süre içerisinde mali durumunda herhangi bir değişiklik olması halinde değişikliği belediyeye ibraz etmesi zorunludur. Aksi halde belediye tarafından yardım süresi içerisinde yapılan araştırmalar sonucunda değişikliğin tespit edilmesi halinde yapılan yardımların bedeli, ilgilisinden tahsil edilerek hakkında yasal işlem yapılır.

Gerekli Belgeler

MADDE 16

(1)  Sosyal yardım hizmeti alacak olan muhtaç kişilerden aşağıdaki belgeler istenir;

Yardım türlerine göre Belediye tarafından yürütülen hizmetlere ilişkin hizmet standartları tablosunda belirtilen esaslar göz önünde bulundurularak istenilecek belgeler;

1-  Beyana dayalı başvurusunu içeren dilekçe,

2-  1 adet vesikalık fotoğraf,

3- Diğer kurumlardan görüş alınmak için hazırlanan form (Kurumdan temin edilecektir. Vergi Dairesi Müd., Tapu Sicil Müd., SGK, Sosyal Yard. Ve Day. Vakfı Başkanlığına, Belediye Emlak Servisine onaylatacaktır.)

4-  Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

5-  Öğrenim Belgesi,

6-  Aileden çalışan bireylere ait SGK’ dan maaş bordrosu,

7-  Fakirlik İl muhabiri (Muhtardan),

8-  Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

 • Zaruri nedenlerle muhtaçlık durumunu belgelendiremeyenlere veya belge temin edemeyecek acziyette olduğu tutanakla tespit edilenlere Değerlendirme Kurulunun uygun görmesi halinde, başka belge istenmeksizin yardım yapılabilir.

Ayni Yardımların Dağıtımı

MADDE -17

(1)  Gerektiğinde muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarıyla dağıtıma yönelik işbirliği yapılabilir.

(2) Temel ihtiyaç konusu yardımlar, ihtiyaç maddelerinin belediye tarafından temin edilip dağıtılması veya belirlenmiş harcamalar için kullanılabilecek şekilde Madde 10’da belirtildiği üzere yapılır.

Sosyal Yardımların Verilmesi

MADDE 18

Sosyal yardımlar için her yıl bütçe imkânları ölçüsünde yeterli kaynak ayrılır. Bu kaynaklar muhtaç kişilere sosyal hizmet ve yardım olarak adaletli bir şekilde dağıtılır.

Sosyal Yardımların Kesilmesi

MADDE 19

Gerçeğe aykırı evrak sunulduğunun ve yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde yardım kesilir ve verilen nakdi yardımlar kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Cezai müeyyidelerin uygulanması bakımından genel hükümlere göre hareket edilir. Ayrıca kişinin mali durumunda iyileşme olması halinde de yardımlar kesilir.

Dosya İşlemleri ve Tutanaklar

MADDE- 20

Sosyal yardım talebinde bulunan herkese bir dosya açılır ve tüm evrakları buradan takip edilir. Yardım almaya hak kazanan ihtiyaç sahibi kişilerin tüm evrakları dosyalanarak saklanır.

Tutanaklar

MADDE-21

Kişilere yapılacak her türlü sosyal hizmet ve yardımlar için teslim ve tesellüm tutanakları tanzim edilir ve dosyası saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE-22

(1) Bu Yönetmelik, 17.12.2018 tarih ve E.1861413 sayılı Sayıştay görüşü doğrultusunda 06.02.2019 tarih ve 7 sayılı Meclis Kararı ile oybirliği ile kabul edilen Küçükkuyu Belediyesi Sosyal Yardım ve Hizmet Yönetmeliği ile 16.02.2018 tarih ve E.188700 sayılı Sayıştay görüşü doğrultusunda 02.05.2018 tarih ve 28 sayılı Meclis Kararı ile oybirliği ile kabul edilen Küçükkuyu Belediyesi Spor Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine ve Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardıma Dair Yönetmeliklerini kapsayarak Belediye Meclisi’nce kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE -23

Bu Yönetmelik Hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

KOMİSYON KARARI:

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün “Görev ,Yetki ,Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin hazırlanan yönetmeliği”, komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; Müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Yüce Meclise arz olunur.

KARAR: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02.02.2022 tarih ve 2022/0510 sayılı yazısı ile teklif edilen Belediyemizde hizmet kalitesinin artırılması amacıyla Belediye Meclisinin 2022 Yılı Şubat Ayı 07.02.2022 tarihli 1. birleşiminde görüşülerek 2022/15 sayılı karar numarası ile  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği norm kadro çerçevesinde faaliyete geçecek olan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün “Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin hazırlanan yönetmelik taslağının”   Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.