2023 YILI HAZİRAN AYI 09.06.2023 TARİHLİ MECLİS KARARLARI İLANI

0
290

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 İ L A N

2023 YILI HAZİRAN AYI 2. BİRLEŞİM MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 09.06.2023 Cuma Günü saat 10.00 da Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2023/53

Gündem 1: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Ek Ödenek” başlıklı 37. Maddesi gereği Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve Belediye Meclisince 05.06.2023 tarih 2023/48 sayılı karara bağlanarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve Komisyonca 08.06.2023 tarih 2023/32 sayılı rapora bağlanarak Belediye Meclisine sunulan 2023 yılı Ek Bütçe tasarısı komisyon raporunun okunmuş sayılarak el kaldırmak suretiyle madde madde oylamaya sunuldu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: Küçükkuyu Belediyesi 2023 Mali yılı Ek Bütçesinin incelenmesi

KOMİSYON İNCELEMESİ:

İlgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanan 03/10/2022 tarih ve 2022/60 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 2023 Mali Yılı Bütçesi; ülkenin ekonomik durumundan ötürü meydana gelen aşırı zam uygulamaları sebebiyle yetersiz kalmış ve bütçe tertibinde ödenek yetersizliği hususu doğmuştur. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Ek Ödenek” başlıklı 37. Maddesi gereğince hazırlanan 2023 yılı Ek Bütçe tasarısı incelenmiş olup;

KOMİSYON KARARI:

A-GİDER BÜTÇESİ:

YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI (BAŞKANLIK HİZMETLERİ): 75.000,00

DİĞER GENEL HİZMETLER (MUHASEBE YÖNETİMİ): 3.250.000,00

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ (ZABITA): 100.000,00

TARIM HİZMETLERİ(PARK BAHÇELER): 70.000,00

İNŞAAT İŞLERİ HİZMETLERİ (FEN HİZMETLERİ):3.450.000,00

KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ: 300.000,00

ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ(TEMİZLİK):17.555.000,00

ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ(KANALİZASYON-ARITMA):5.200.000,00

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Ek Ödenek” başlıklı 37. Maddesi gereğince hazırlanan 2023 Mali yılı Ek Gider Bütçesinin; Tüm kod toplamları: 30.000.000,00TL olarak bağlamış olup; komisyonumuzca Oybirliği ile uygun görülmüştür.

B-GELİR BÜTÇESİ:

01-VERGİ GELİRLERİ: 3.500.000,00

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ: 2.500.000,00

05-DİĞER GELİRLER: 17.500.000,00

06-SERMAYE GELİRLERİ: 6.500.000,00

 

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Ek Ödenek” başlıklı 37. Maddesi gereğince hazırlanan 2023 Mali yılı Ek Gelir Bütçesinin; Tüm kod toplamları:  30.000.000,00TL olarak bağlamış olup; komisyonumuzca Oybirliği ile uygun görülmüştür.

 

Yüce Meclise arz olunur.

S**** Ö****                      S***** Ş****                     E**** Y*****

Komisyon Başkanı                        Üye                                   Üye

KARAR

A-GİDER BÜÇESİ:

YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI (BAŞKANLIK HİZMETLERİ): 75.000,00TL (Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

DİĞER GENEL HİZMETLER (MUHASEBE YÖNETİMİ): 3.250.000,00TL (Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ (ZABITA): 100.000,00TL (Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

TARIM HİZMETLERİ(PARK BAHÇELER): 70.000,00TL (Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

İNŞAAT İŞLERİ HİZMETLERİ (FEN HİZMETLERİ): 3.450.000,00TL (Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ: 300.000,00TL (Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ(TEMİZLİK):17.555.000,00TL (Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ(KANALİZASYON- ARITMA): 5.200.000,00TL (Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

2023 Mali yılı Ek Gider Bütçesinin tüm kod toplamları: 30.000.000,00TL olarak karara bağlandı.

B-GELİR BÜÇESİ:

01-VERGİ GELİRLERİ: 3.500.000,00TL (Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ: 2.500.000,00TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

05-DİĞER GELİRLER: 17.500.000,00TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

06-SERMAYE GELİRLERİ: 6.500.000,00TL(Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.)

2023 Mali yılı Ek Gelir Bütçesinin; Tüm kod toplamları: 30.000.000,00TL olarak bağlamış olup; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereği hazırlanan Küçükkuyu Belediyesi 2023 Mali yılı Ek Gider ve Gelir Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile 30.000.000,00TL olarak  Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

KARAR NO: 2023/54

Gündem 2: Belediye Meclisinin 05.06.2023 tarihli birleşiminde 2023/52 sayılı karara bağlanarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Küçükkuyu Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine 1.000.000,00(birmilyon)TL nakdi sermaye aktarılmasına dair 08.06.2023 tarih 2023/33 sayılı rapora bağlanarak Belediye Meclisine sunulan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun okunmuş sayılarak karara bağlanmak üzere görüşülmesi sonucu raporun Komisyondan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: Yüzde yüz  sermayesinin tamamı Küçükkuyu Belediye Başkanlığına ait olan Küçükkuyu Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Sermaye Artırımı.

KOMİSYON İNCELEMESİ:

Belediye meclisinin 05/06/2023 tarihli toplantısında 52 sayılı karar numarasıyla incelenmek üzere Plan bütçe komisyonuna havale edilen Yüzde yüz sermayesi Küçükkuyu Belediye Başkanlığına ait olan Küçükkuyu Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 09.05.2023 tarih ve 102 sayılı  yazı eki Yönetim Kurulu Kararında;  sosyal hizmetlere ilişkin kamu yönetimi hizmetleri faaliyet konularından olan  ilköğretim öncesi çocuklara yönelik Özel Kreş Gündüz Bakımevi ayrıca  çay bahçesi ve büfe ile belediye hizmet birimlerine yardımcı destek personelini sağlamak üzere personel çalıştırılmasına yönelik hizmetlerini yasal sınırlarda kalmak üzere herhangi bir kar amacı gütmeden Küçükkuyu Belediye Başkanlığı ve Küçükkuyu halkının sosyal amaçlı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde faaliyetlerini gerçekleştirmesi, Dışsal zorlayıcı sebepler nedeniyle ülke genelinde yaşanan ekonomik zorluklardan dolayı geçmiş yıl bakiyesi değerlendirmeleri ve içinde bulunulan dönem faaliyetlerinden kaynaklanan/kaynaklanacak ekonomik kapasite yeterliliğinin dinamik tutulabilmesi,  resmi kurumlara olan SGK prim ve vergi ödemelerinde zaafiyete düşülmemesi, daha iyi hizmetler üretilebilmesi için Küçükkuyu Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine 1.000.000,00(birmilyon)TL nakdi sermaye aktarılması talebine dair teklif komisyonumuzca değerlendirilmiş olup;

KOMİSYON KARARI:

5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (i) bendinde “Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek” hükmü gereği  Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan %100 sermayesinin tamamı Küçükkuyu Belediye Başkanlığına  ait olan  Küçükkuyu Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine  şirkete 1.000.000,00TL(Birmilyon) nakdi sermaye aktarılması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Yüce Meclise arz olunur.

 

 

S**** Ö****                   S***** Ş****                     E**** Y*****

Komisyon Başkanı                   Üye                                     Üye