2023 YILI MART AYI 06.03.2023 TARİHLİ MECLİS KARARLARI İLANI

0
62

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İ L A N

2023 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 06.03.2023 Pazartesi Günü saat 15.00 de mülkiyeti Belediyemize ait olan Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2023/19

Gündem 1 : Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün   20.02.2023 tarih ve  5684 sayılı yazısı ile teklif edilen  5393 Sayılı Belediye Kanunun 14. ve 15. Maddeleri ile Sosyal Yardımlaşma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde beldemizde bulunan dar gelirli, yaşlı, ihtiyaç sahibi kişilere iftar yemeği verilmesine dair yapılacak yemek yardımı kapsamında; gerekli olacak malzemelerin kurumumuz tarafından karşılanması şartı ile ihtiyaç sahibi kişilere yönelik iftar yemeği yapılarak paketler halinde adreslerine yemek dağıtım hizmetinin yapılmasına ve kullanılacak olan giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesinin uygunluğuna ayrıca Ramazan Ayı boyunca hayırsever vatandaşlar tarafından iftar yemeği için kullanılacak  malzeme yardımlarının yemek yapılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/20

 Gündem 2: İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün  24.01.2023  tarih ve 5225 sayılı yazısı ile teklif edilen Belediyemizde toplanan katı atıkların (çöplerin) toplanıp Entegre Katı Atık Tesisine taşınabilmesi için Küçükkuyu Belediyesine ait Adatepe, 527 ada, 1 parselin bulunduğu alana aktarma istasyonu kurulmasının uygunluğuna ve belirlenen bu alanın Troas Bölgesi Belediyeler Katı Atık Yönetim Birliğine bila bedel ile tahsisinin yapılabilmesine dair 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin  (d) bendinde “Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edilebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi iptal edilir, tahsis süresi sonunda aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür” hükmüne istinaden Belediyemize ait tapuda  Adatepe, 527 ada, 1 parselin  bulunduğu alanın Troas Bölgesi Katı Atık Yönetim Birliğine Katı Atik Aktarma İstasyonu kurulması amacıyla 25 (Yirmibeş) yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/21

 Gündem 3: İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün  20.02.2023 tarih ve 5673 sayılı yazısı ile teklif edilen Beldemiz Mıhlı Mahallesi, i17d18d3d pafta, 383 ada, 6 parselde bulunan 4744,68 m² yüzölçümlü arsanın hissedarları  tarafından verilen  12.01.2023 tarih ve 312 sayılı dilekçe ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında iki kat T.A.S.K:0.20, K.A.K.S: 0.40 yoğunlukta gelişme konut alanında ve arsa vasıflı taşınmaz ile ilgili  Küçükkuyu Belediyesine ait 4993/158156 hissenin   tarafına satış   talebine dair konunun incelenmek üzere Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce  oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/22

 Gündem 4:   İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün  20.02.2023 tarih ve 5674  sayılı yazısı ile teklif edilen Beldemiz Mıhlı Mahallesi, i17d18d3d pafta, 186 ada, 13 parselde bulunan 484,57 m² yüzölçümlü arsanın hissedarı  tarafından verilen  24.01.2023 tarih ve 551 sayılı dilekçe ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında iki kat T.A.S.K:0.20, K.A.K.S: 0.40 yoğunlukta gelişme konut alanında ve arsa vasıflı taşınmaz ile ilgili  Küçükkuyu Belediyesine ait 379/2400 hissenin   tarafına satış   talebine dair konunun incelenmek üzere Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine (İlgisi nedeniyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 35.Maddesine istinaden Meclis Üyesi Sadettin Tolga GÜNENÇ gündem maddesinin görüşülmesine katılmamış olup;)  Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/23

 Gündem 5: İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün  20.02.2023 tarih ve 5675 sayılı yazısı ile teklif edilen Beldemiz Mıhlı Mahallesi, i17d23a1b pafta, 305 ada 11 parselde bulunan 513,24 m² yüzölçümlü arsanın hissedarı  tarafından verilen  09/02/2023 tarih ve 910 sayılı  dilekçe ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında iki kat T.A.S.K:0.20, K.A.K.S: 0.40 yoğunlukta gelişme konut alanında ve arsa vasıflı taşınmaz ile  ilgili  Küçükkuyu Belediyesine ait 131/25662 hissenin   tarafına satış   talebine dair konunun incelenmek üzere Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce   oy birliği ile karar verildi.

 KARAR NO: 2023/24

 Gündem 6: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.03.2023 tarih ve 5894 sayılı yazısı ile teklif edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev Ve Yetkileri” başlıklı 18 inci maddesinin (b) bendi; “Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” Ve Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Aktarma” başlıklı 36. Maddesi; “(1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir.(2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, … onayı ile yapılır…” hükümlerine istinaden; 16.07.2019 tarih ve 30833 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Evsel Atıksu Arıtma Tesisi için Sürekli İzleme Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 5.000 m3/gün ve üzerinde olan tesisler için SAİS zorunlu hale getirilmiş olup, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde bulunan Evsel Atık Su Arıtma Tesisi için kurulması zorunlu kılınan SAİS kabini ve ekipmanları için ödenek fazlalığı bulunan kalemlerden,  yazı ekinde sunulan Ödenek Aktarma Cetvelinde detayları belirtilen 2023 yılı bütçesi  0520 – 06.1.2.90 Diğer Makine ve Teçhizat Alımları ekonomik kodunun 377.000,00TL’nin aktarılması ile konunun incelenmek üzere  Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce   oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/25

 Gündem 7: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün  28.02.2023 tarih ve 5852 sayılı yazısı ile teklif edilen  Belediye Gelirleri Kanunun kapsamında 10.12.2021 tarih ve 2021/58 sayılı meclis kararıyla kabul edilerek 2022 yılı ücret tarifesine eklenen  ’Kanalizasyona bağlı olan ve artezyen suyu kullananlar ile su hattı olmayıp atıksuya bağlı olan konutlarda yıllık olarak hane başına’’ ücret kalemi  ile  31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ;Madde 45:

‘’h) (Değişik:RG-13/2/2008-26786) Endüstriyel nitelikli küçük atık su kaynaklarının, sonu arıtma tesisi ile sonuçlanmayan kanalizasyon sistemine doğrudan veya kısıtlama yaparak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 25’te verilen standart değerleri sağlayarak bağlanıp bağlanamayacağına toplam kirlilik yükleri ve alıcı ortam özellikleri dikkate alınarak, Mahalli Çevre Kurulu tarafından karar verilir. ‘’

‘’ı) (Değişik:RG-13/2/2008-26786) Tehlikeli madde içermeyen, ancak kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün %1’inden fazla olan endüstriyel atıksu niteliğindeki atıksu kaynaklarının, sonu arıtma tesisi ile sonuçlanmayan kanalizasyon sistemine bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 25’te verilen standart değerleri veya kısıtlama yaparak alıcı ortam deşarj standartlarını sağlayarak bağlanıp bağlanamayacağına toplam kirlilik yükleri ve alıcı ortam özellikleri dikkate alınarak, Mahalli Çevre Kurulu tarafından karar verilir.’’hükümleri gereğince 2023 yılı ücret tarifesine eklenmek üzere Beldemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren Endistrüyel Atıksu kapsamında atıksu üreten ve buna bağlı olarak atıksu sayacı bağlantısı yapılacak   (halı yıkama, oto yıkama vb.) işletmeler için, düzenlenen Endüstriyel Atıksu kullanım ücreti  tarifesinin    incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce   oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/26

 Gündem 8: Yazı İşleri Müdürlüğünün   01.03.2023 tarih ve 5863 sayılı yazısı ile teklif edilen hissesinin tamamı Belediyemize ait bulunan Küçükkuyu Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine Kurumu Temsilen Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 20 Mayıs 2019 tarih ve 431.04 sayılı yazı eki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü E.103708 sayılı Belediye şirketleri konulu görüş yazısında belirtilen “Şirket genel Kurullarında Belediyeyi temsil edecek kişilerin, belediyenin karar organı olan Belediye Meclisinin Kararıyla belirleneceği, belediye şirketlerinin genel kurulunda, belediyeyi temsil etmek üzere, belediye başkanı, belediye meclis üyesi, belediye çalışanı veya belediye dışından kişi/kişilerin belirlenebileceği, ayrıca genel kurul tarafından belediye tüzel kişisinin yönetim kurulu üyesi olarak seçildiği anonim şirketlerde, tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenecek gerçek kişinin seçiminde de karar verme yetkisinin Belediye Meclisinde olduğu görüşü doğrultusunda  Küçükkuyu Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketimizin 28.02.2023 tarih ve 50 sayılı yazısına istinaden, 13.03.2023 tarihinde yapılacak olan 2020-2021-2022 yılı olağan yıllık genel kurul toplantısında Belediyemizi temsil etmeye ve yapılacak genel kurulda yönetim kurulu işlemlerine yönelik üye seçmeye ve seçilmeye Küçükkuyu Belediye Başkanı (TCKNo:525********) Cengiz BALKAN’a yetki verilmesine Meclisimizce Meclis Üyelerinden Selçuk ŞAHİN’nin reddi, Vedat YALÇIN ve Sadettin Tolga GÜNENÇ’in çekimser oyuna karşılık mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/27

(Ek Madde) Gündem 9 : Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 21.Maddesi gereğince gündem dışı CHP Meclis Üyelerinden Vedat YALÇIN, Hasan TOP ve Selçuk ŞAHİN   tarafından  tarafından  Meclis Başkanlığına sunulan, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf  Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak  Usul Ve Esaslara İlişkin  Yönetmelik kapsamında katı atık ücret tarife raporu doğrultusunda düzenlenerek 09.12.2022 tarih ve 2022/84 sayılı Meclis  Kararıyla    kabul edilen ;  Katı Atık Ücret tarifesi  ile ilgili  beldemizde faaliyet gösteren ticari işletme sahiplerinin ülkemizde  yaşanan hayat pahalılığı ve ham madde gereksinimi  ihtiyacı doğrultusun da yaşanan küresel ekonomik zorluklar neticesinde ,elektrik, su ve yüksek kira  giderlerinde yapılan zamlar sonucu günün koşulları göz önüne alınarak ticarethanelerin ücret tarifesinde indirime gidilmesi teklifinin  oy birliği ile kabul edilerek  gündeme eklenmesine ve    konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce   oy birliği ile karar verildi.