2023 YILI MAYIS AYI 1. BİRLEŞİM 2. OTURUM MECLİS KARARLARI İLANI

0
190

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İ L A N

2023 YILI MAYIS AYI 2. OTURUM MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 08.05.2023 Pazartesi Günü saat 16.00’da Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda gündem maddesini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2023/47

Belediye Başkanı Cengiz BALKAN tarafından gündemdeki 1.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem 1: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/04/2023 tarih ve 2023/7094 sayılı teklif yazısı ile Belediye Meclisinin 2023 yılı Mayıs Ayı 08.05.2023 tarihli 1. Birleşim 1. Oturumunda görüşülerek 2023/42 sayılı karar numarası ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2022 Mali Yılı Bütçe Gelir/Gider Kesin Hesap Cetvelleri ile ilgili Meclise sunulan 08.05.2023 tarih 2023/31 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun karara bağlanmak üzere görüşülmesi Belediye Meclisince uygun görülmüş olup;  5393 Sayılı Belediye Kanunun “Kesin Hesap” başlıklı 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Bütçe Kesin Hesabının Düzenlenmesi ve Görüşülmesi” başlıklı 40. Maddesi gereği Küçükkuyu Belediye Başkanlığının 2022 Mali Yılı Bütçe Gelir/Gider Kesin Hesap Cetvelleri Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile uygunluğuna Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: Küçükkuyu Belediyesi 2022 yılı Gelir-Gider Kesin Hesabı

KOMİSYON İNCELEMESİ:

Belediye Meclisinin 08/05/2023 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Küçükkuyu Belediye Başkanlığının 2022 yılı kesin hesaplarını incelemek üzere Belediye meclis toplantı salonunda Başkan S**** Ö*** üyeler S***** Ş****, E**** Y*****’ın katılımıyla 08/05/2023 tarih saat 15:30’da toplanan komisyonumuz, kesin hesap cetvelleri ve cetvellere esas teşkil eden belgeler üzerinde gerekli incelemelerini tamamlamıştır.

2022 yılına ait gerçekleşen gelir-gider hesapları, bütçesine göre gerçekleşme oranları aşağıda belirtildiği gibi tespit olunmuştur.

A)    GELİR HESAPLARI

KODU GELİR TÜRÜ TAHMİN EDİLEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞMEORANI
01 VERGİ GELİRLERİ 8.476.750,00 8.554.387,62 %100,92
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 4.827.000,00 7.108.035,80 %147,26
04 ALINAN BAĞIŞ VE

YARDIMLAR

0,00 194.180,00 %100,00
05 DİĞER GELİRLER 24.053.250,00 27.237.523,20 %113,24
06 SERMAYE GELİRLERİ 1.150.000,00 63.890,00 %5,56
09 RED VE İADELER (-) -7.000,00 -20.983,05 %299,76
TOPLAM 38.500.000,00 43.137.034,21 %112,04

 

 

B)GİDER HESAPLARI

 

KODU

 

ADI

 

TAHMİN EDİLEN

 

GERÇEKLEŞEN

 

GERÇEKLEŞME ORANI

1 Personel Giderleri 8.749.500,00 9.830.022,97 %112,35
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Devlet Primi Giderleri

1.292.500,00 1.420.546,41 %109,91
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 23.020.000,00 22.281.551,19 %96,79
4 Faiz Giderleri 500.000,00 525.943,44 %105,19
5 Cari Transferler 402.000,00 757.963,11 %188,55
6 Sermaye Giderleri 2.563.000,00 2.574.106,29 %100,43
7 Sermaye Transferleri 100.000,00 118.444,37 %118,44
9 Yedek Ödenek 1.873.000,00    
TOPLAM 38.500.000,00 37.508.577,78 %97,42

KOMİSYON KARARI:

2022 yılı Bütçe toplamı olan 38.500.000,00TL kullanılabilir ödeneğe karşılık Gider Bütçesi 37.508.577,78TL gerçekleşmesi %97,42 oranında sağlanmıştır. Gelir bütçesinde ise 43.137.034,21TL ile %112,04 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

2023 yılına devreden tahakkuk artığının 5.756.333,88TL’den ibaret olduğu tespit edilmiş olup, Küçükkuyu Belediyesi’nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Kesin Hesap” başlıklı 64. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Bütçe Kesin Hesabının Düzenlenmesi ve Görüşülmesi” başlıklı 40. Maddeleri gereği hazırlanan 2022 yılı gelir ve gider kesin hesapları komisyonumuzca Oybirliği ile uygun bulunmuştur.

Yüce Meclise arz olunur.

 

KOMİSYON BAŞKANI                             ÜYE                                    ÜYE

S**** Ö***                              S***** Ş****                     E**** Y*****