2023 YILI OCAK AYI 02.01.2023 TARİHLİ MECLİS KARARLARI İLANI

0
500

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 İ L A N

 2023 OCAK AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 02.01.2023 Pazartesi Günü saat 15.00 de Belediyemize ait olan  Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

 TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2023/01

Gündem 1:Yazı İşleri Müdürlüğünün 20.12.2022 tarih ve 2022/4618 sayılı yazısı ile teklif edilen 5393 sayılı Belediye Kanunun Denetim Komisyonu” başlıklı 25.maddesinde “İl ve İlçe Belediyeleri ile Nüfusu 10.000’in üzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisi her Ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap  kayıt ve işlemlerin denetimi için  kendi  üyeleri  arasında gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir Denetim Komisyonu oluşturur.” hükmü doğrultusunda Meclisimizce  3 kişiden oluşan Denetim Komisyonu kurulmasına ve yine  anılan kanununun 25 inci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin (a) fıkrası uyarınca gizli oylama ile yapılan seçimin sonucunda, çalışmasını 45 işgünü içinde tamamlaması gereken Denetim Komisyonuna; CHP Meclis üyelerinden Seher SÖZEN ( 11 ) oy, Hasan TOP ( 11 ) oy,  AK Parti Meclis Üyesi  Emine ÜNAL( 11) oy alarak Denetim Komisyonu Üyeliğine seçildi.

KARAR NO: 2023/02

Gündem 2: Yazı İşleri Müdürlüğünün 21.12.2022 tarih ve 2022/4619 sayılı yazısı ile teklif edilen 5393 Sayılı Belediye Kanunun Meclis Toplantısı başlıklı 20.maddesi “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir…” hükmü ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin Madde 6 “…Meclis, toplantıların haftanın hangi günü yapılacağını genel olarak belirleyebileceği gibi, her toplantının sonunda gelecek ay toplantısının hangi gün yapılacağını da kararlaştırabilir. … Meclis, başkanlık divanı, encümen ve denetim komisyonu üyeliği seçiminin yapılacağı, faaliyet raporu, bütçe ve kesin hesabı ile belli bir ayda görüşülmesi zorunlu olan konuların görüşüleceği ayların dışında bir ay tatil kararı alabilir…” hükümleri göz önüne alınarak Belediye Meclisimizin 2023 yılı tatil ayının Temmuz Ayı olarak belirlenmesine ve toplantı gününün ise her ayın ilk Pazartesi günü olmasına  Meclisimizce katılanların   oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/ 03

Gündem 3: Yazı İşleri Müdürlüğünün 20.12.2022 tarih ve 2022/4615 sayılı yazısı ile teklif edilen 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32.Maddesinde “Meclis Başkan ve Üyelerine, Meclis toplantılarına katıldıkları her gün 39. madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.” hükmü doğrultusunda 2023 yılında Meclis Başkan ve Üyelerine;  Meclis, Encümen,  Plan ve Bütçe, İmar ve Denetim Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için anılan Kanunun 39. Madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının üçte biri oranında huzur hakkı ödenmesinin uygunluğuna  Meclisimizce  katılanların   oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/04

Gündem 4: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.12.2022 tarih ve 2022/4710 sayılı  teklif yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereği net ücret tavanını aşmamak üzere Norm Kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personel ücret artışlarının belirlenmesine dair Meclisimizce  01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında geçerli olmak üzere kurumumuzun ihtiyacına binaen Norm Kadro karşılığı sözleşmeli olarak 1 Mimar (TCKNo:222******** Gürtaç AYTAÇ), 3 Mühendis (TCKNo:266******** E*** Ö****, (TCKNo:252******** H****** K******) ve (TCKNo:223******** S**** K******), 1 Ekonomist (TCKNO:126******** S***** B****), 1 istatistikçi (TCKNo:257******** B*** A*), 1 Teknisyen (TCKNo:133******** H****** T****), 1 Tekniker (TCKNo:232******** A***** O****)’ın  tam zamanlı sözleşmelerinin  yenilenmesine; 2023 yılı aylık sözleşme ücretlerinin net 8.650,00TL’den ödenmesine ve yine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin dördüncü fıkrası gereği kurumumuzun ihtiyacına binaen kısmi zamanlı sözleşmeli 1 Avukat  (TCKNo:384********) R**** O*** B****’nin   01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında geçerli olmak üzere kısmi zamanlı sözleşmesinin yenilenmesine ve aylık ücretinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği kısmi zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanından ödenmesine Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/05

Gündem 5: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.12.2022 tarih ve 2022/4711 sayılı yazısı ile teklif edilen 12 Ocak 2008 tarihli İçişleri Bakanlığının 26754 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Norm Kadro yönetmeliğinin Madde 1: “(1) Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak geçici iş pozisyonu sayısı tespit edilir.”hükmü uyarınca memur norm kadro sayısının %20 oranında tam yıl esasına göre Geçici işçi çalıştırılabilir denilmektedir. 08 Nisan 2020 tarih ve 31093 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik eki Norm Kadro Standartları tasnif cetveli kapsamında D-6 gurubunda yükseltilen Kurumumuza 76 memur kadrosu belirlenmiş olup; verilen memur kadro sayısının %20 oranına göre geçici işçi çalıştırılacağından; (76 x %20=15,2 15 işçiye tekabül etmektedir. ) Tam yıl esasına göre 2023 yılında tespit edilen 15 adet işçinin “GEÇİCİ İŞÇİ VİZESİ” kanun gereği Meclisimize verilmiştir. Kış aylarının  aşırı yağmurlu geçmesi nedeniyle Kurumumuz bünyesinde hizmet veren Kanalizasyon ve arıtma tesisinde iş yükü artmakta olup;  Belediyemiz hizmetlerinin aksamaması için  01.01.2023  tarihinden itibaren 2023 Mali Yılı içinde geçici işçi çalıştırılmasına ve çalıştırılacak geçici işçilerin vizelerinin  uygunluğuna; Meclisimizce   katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/06

Gündem 6: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.12.2022 tarih ve 2022/4689 sayılı yazısı ile teklif edilen         4857 sayılı İş Kanunu “MADDE 81 – İşverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre; a) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla, b) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle,…yükümlüdürler.ve İşverenler, bu yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, bünyesinde çalıştırdığı ve bu maddeye dayanılarak çıkarılacak yönetmelikte belirtilen vasıflara sahip personel ile yerine getirebileceği gibi, işletme dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilir.” hükmü gereği 2023 yılı için Kurumumuzda işyeri hekimi çalıştırılması ile ilgili Küçükkuyu Aile Sağlığı Merkezinde çalışan, gerekli şartlara haiz bir adet hekim ile çalışan işçi sayısına göre işyeri hekimliği çalışma sözleşmesi düzenlenmesine ve düzenlenen sözleşmenin imzalanması için Belediye Başkanı Cengiz BALKAN’a yetki verilmesine Meclisimizce   katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/07

Gündem 7: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.12.2022 tarih ve 2022/4712 sayılı yazısı ile teklif edilen Belediyemiz Norm kadro cetveli üzerinde boş bulunan kadroların verimli kullanılması amacıyla Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği hükümleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri Başlığı altında 18. Maddesinin (l) bendi gereği; Norm Kadro (IV) Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu Cetvelinde boş olarak bulunan 11. Derece Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunu 2 derece Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna geçirilebilmesine yönelik olarak,  (II) sayılı Boş Kadro Cetveli değişikliğinin  uygunluğuna ve yapılan değişiklikle ilgili (IV) Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu Cetvelinde gerekli düzenlemenin yapılmasına Meclisimizce   katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/08

Gündem 8: Zabıta Amirliğinin 20.12.2022 tarih ve 2022/4616 sayılı yazısı ile teklif edilen Belediyemizde itfaiye ve zabıta hizmetlerinde kadrolu olarak görev yapan personele aylık fazla çalışma ücreti ödenmesi ile ilgili 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. ve 52. Maddeleri “… Zabıta ve İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla Belediye Meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” hükmü ve Bütçe Kanununun (K) cetvelindeki üst sınırı aşmamak kaydıyla 2023 yılı içinde Belediyemizde çalışan zabıta memuru ve itfaiye erine fazla mesai ücreti verilmesinin uygunluğuna; Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/ 09

Gündem 9: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.12.2022 tarih ve 2022/4704 sayılı yazısı ile teklif edilen Belediyemiz sınırları içindeki  Mıhlı Mahallesi , Beybağlar Mevkiinde bulunan mülkiyeti Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait 283 ada, 12 parselde kayıtlı bulunan 2013,14 m2 yüzölçümlü taşınmaz   01.03.2017 tarih ve 2017/13 sayılı Meclis Kararımız ile Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden çocuk bahçesi olarak kullanılmak üzere kiralanmış olup;    kiralanan taşınmazın 2023 yılı kira bedeline dair Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğünün 29/11/2022 tarih ve 353087 sayılı yazısında belirtilen   01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında geçerli olmak  üzere kiralamanın  Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki ay için açıklanacak TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı üzerinden yapılacak artış ile belirlenecek kiralama bedeli üzerinden ödenmesine ve  kiralamanın devam etmesinin uygunluğuna    Meclisimizce   katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/10

Gündem 10: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.12.2022 tarih ve 2022/4706 sayılı yazısı ile teklif edilen Küçükkuyu Makbere Mevkii, (Eski :345 parsel), yeni İ17d18d4c pafta,258 ada, 8 parselde  kayıtlı bulunan mülkiyeti Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait 4.208,86 m2 yüzölçümlü taşınmaz  04.01.2012 tarih ve 2012/13 sayılı     Meclis Kararımız ile Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Belediye hizmet garajı olarak kullanılmak üzere kiralanmış olup;  kiralanan taşınmazın 2023 yılı kira bedeline dair Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğünün 29/11/2022 tarih ve 353087 sayılı yazısında belirtilen   01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında geçerli olmak üzere kiralamanın  Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki ay için açıklanacak TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı üzerinden yapılacak artış ile belirlenecek kiralama bedeli üzerinden ödenmesine ve  kiralamanın devam etmesinin uygunluğuna Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2023/11

Gündem 11: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.12.2022 tarih ve 2022/4708 sayılı yazısı ile teklif edilen Gökçetepe Mahallesi, Makbere Mevkiinde 190 ada, 100 parselde kayıtlı bulunan mülkiyeti Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait 213,43 m2 yüzölçümlü taşınmaz  05.09.2022 tarih ve 2022/58 sayılı Meclis Kararımız ile Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Belediye Araç Parkı Yeri olarak   kullanılmak üzere kiralanmış olup;  kiralanan taşınmazın 2023 yılı kira bedeline dair Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğünün 29/11/2022 tarih ve 353087 sayılı yazısında belirtilen   01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında geçerli olmak  üzere kiralamanın  Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki ay için açıklanacak TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı üzerinden yapılacak artış ile belirlenecek kiralama bedeli üzerinden ödenmesine ve  kiralamanın devam etmesinin uygunluğuna Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/ 12

Gündem 12: İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 29.12.2022 tarih ve 4769 sayılı teklif yazısı ile   Beldemiz M**** M********, i17****** pafta, 3** ada ,1* parselde bulunan 4**,** m² yüzölçümlü arsanın hisse sahibi  A** Y*******, S**** G******    07.11.2022 tarihli   dilekçe  ile belediyemize müracaat ederek, 3** ada, 1* parselde belediyemize ait olan 1***/4**** hisseyi tarafına  satın almak istediğini  talep etmiş olup; satın alma talebine  dair konunun incelenmek üzere Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2022/ 13

Gündem 13: İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 29.12.2022 tarih ve 4770 sayılı teklif yazısı ile   Beldemiz M**** M********, i17****** pafta, 3** ada ,1* parselde bulunan 5**,** m² yüzölçümlü arsanın hisse sahibi M***** S*** B*********** 09.12.2022 tarihli   dilekçesi   ile belediyemize müracaat ederek, 3** ada, 1* parselde belediyemize ait olan 1***/5**** hisseyi   tarafına  satın almak istediğini  talep etmiş olup; satın alma talebine  dair konunun incelenmek üzere Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.