21.01.2021 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
266

BELEDİYE ENCÜMENİNİN  21.01.2021 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM ALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:02

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 21.01.2021 tarih ve 0143 sayılı teklif yazısı ile;  Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Yazgı 1. Sokak, E Blok No: 2 adresinde , tapuda İ1718D3D pafta, 325 ada, 5 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Songül TORKAY adına kayıtlı dairenin zemin giriş katında bulunan Balkonu Ytong tuğla ile büyüttüğü ve izinsiz pergole yaptığı Güzel Küçükkuyu Sitesi Yönetim kurulunun  sözlü ve yazılı şikayetine konu olmuştur. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda 19.01.2021 tarih ve 01 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesi 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı…” bahisle,  aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari  müeyyideler uygulanır…” denildiğinden şikayete konu  Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Yazgı 1. Sokak E Blok No: 2 adresinde , tapuda İ1718D3D pafta, 325 ada, 5 parselde kayıtlı olan taşınmazla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesine göre işlem yapılarak imar para cezası raporuna istinaden ilgilisi Mal Sahibi (TCKNo: 343******** )  Songül TORKAY’a 3.869.77 TL(Üçbinsekizyüzaltmışdokuzlira yetmişyedikuruş) para cezası verilmesi ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

21.01.2021 tarihli Encümen 1 adet karardan ibarettir.