BELEDİYE ENCÜMENİNİN 21.09.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 21.09.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR NO:201
KARAR ÖZETİ: Bütçe
5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. ve 26. maddeleri gereğince 2018 Mali Yılı Bütçe tasarısının Başkanlık Makamınca incelendikten sonra herhangi bir değişiklik yapılmaya gerek görülmeyerek 2018 Mali Yılı Bütçe tasarısının ve 2018 yılını izleyen iki yılın ( 2019–2020 ) bütçe tahminlerini içeren bütçe, Encümenimizce 24.08.2017 tarih ve 2017/178 sayılı Encümen Karar ile yasal süresi içinde incelemeye alınmış olup; yapılan inceleme sonucu 2018 Mali Yılı Bütçe tasarısının ve 2018 yılını izleyen iki yılın ( 2019–2020 ) bütçesinin hiçbir değişiklik yapılmadan Belediye Meclisinde görüşülmek üzere uygunluğuna Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO:202
KARAR ÖZETİ: Süre Uzatımı
18.09.2017 tarih ve 20172730 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile 2016/94662 ihale kayıt numarası ile 21/03/2017 tarihinde gerçekleştirilen ve 20/04/2017 tarihinde sözleşmesi imzalanan Küçükkuyu (Çanakkale) Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Kilitli Parke Taş, Bordür ve Yağmur Oluğu ile Yol Yapım İşi, yüklenici Küçükkuyu Körfez Müh.İnş.Ltd.Şti. ile 28/04/2017 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmış olup; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün Ülkemizde turizm sezonu olarak tanımlanan Mayıs-Ekim ayları içinde uyguladığı inşaat yasağı, diğer taraftan yaz sezonunun başlaması ile ihaleye konu yapım işlerinin bulunduğu sokaklarda nüfusun artması, araç park sorunları ve yoğun trafik akışı, Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleri süresince işin kısmi olarak yürütülmesi ve dolayısıyla çalışmaların dönem dönem aksaması yüklenicinin işi süresinde bitirmesini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu sebeplerden dolayı yükleniciye işin bitim tarihi olan 24/09/2017 tarihinden itibaren başlamak üzere taahhüdün yerine getirilerek geçici kabule hazır duruma gelmesi için 75 gün süre verilmesinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:203
KARAR ÖZETİ: Tevhit (Birleştirme)
1701 nolu LİHKAP’ın 06/09/2017 tarih ve 2017479 kayıt sayılı başvurusuna istinaden 20.09.2017 tarih ve 20172814 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile; Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Mıhlı Mahalle, Akçukurlar mevkii, i17d18c4d pafta, 206 ada, 12 ve 13 parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-309) i17d18c4d imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta ve plana uygun olarak hazırlanmıştır. Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Mıhlı Mahallesi, Akçukurlar mevkii, i17d18c4d pafta, 206 ada, 12 ve 13 nolu parseller Kamil ÖZGÜLE, Mehmet Şakir ÖZGÜLE ve Meknüze ÖZGÜLE adına kayıtlı taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:204
KARAR ÖZETİ: Tevhiden Yolaterk
İlgilisi Özsen TIN, Dilber DAKNİ Vk. Hıdır TIN’ın 19/09/2017 tarih ve 20171598 kayıt sayılı dilekçesine istinaden; 20.09.2017 tarih ve 20172815 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Mıhlı Mahallesi, Akçukurlar Mevkii, i17d18c4d pafta, 241 ada, 1,81,83,85 nolu parsel için hazırlanan tevhiden yola terk dosyası 20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-309) i17d18c4d imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Akçukurlar Mevkii, i17d18c4d pafta, 241 ada, 1,81,83 ve 85 nolu parsellerde kayıtlı arsa vasıflı Dilber DAKNİ ve Özsen TIN adına kayıtlı taşınmazların tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazların tevhid edilmesinin ve bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi .

KARAR NO:205
KARAR ÖZETİ: Tevhit (Birleştirme)
1701 nolu LİHKAP’ın 18/08/2017 tarih ve 2017449 kayıt sayılı başvurusuna istinaden 20.09.2017 tarih ve 20172816 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile; İlgilisi Ahet BALKAN’a ait Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Mıhlı Mahalle, Beybağlar mevkii, i17d23a2a pafta, 239 ada, 9 ve 12 parseller için hazırlanan birleştirme dosyası,tevhid edilmesi durumunda imar parseli şartı taşımayacağından ve 239 ada, 14 parselden alınması gereken yer olduğundan ayrıca sözkonusu parsellerin de bulunduğu alanda 18. Madde uygulaması çalışması yapıldığından ilgili taşınmazların tevhit edilmesi (birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddelerine göre uygun olmadığına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi
KARAR NO:206
KARAR ÖZETİ: Genel
Küçükkuyu Fernur SÖZEN Ortaokulu Müdürlüğü’nün 29.08.2017 tarih E.12907788 sayılı yazısı ile talep edilen okul binasının iç ve dış boyama işlemi ile ilgili alınacak işçilik hizmeti için yapılacak harcamaların 5393 sayılı Belediye Kanunun 14/b maddesi gereğince kurumumuz bütçesinin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:207
KARAR ÖZETİ: Genel
Muharrem ayının gelmesi nedeniyle Beldemiz Küçükkuyuda ihtiyaç sahibi kişilere iftar yemeği verilmesi için gerekli yemek ( gıda, tabldot vb.) malzeme alımının yapılması ve piyasadan tutulacak bir aşçı tarafından yemeklerin pişirilmesi ile ilgili harcamaların bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:208
KARAR ÖZETİ: Tevhit (Birleştirme)
1701 nolu LİHKAP’ın 06/09/2017 tarih ve 2017478 kayıt sayılı başvurusuna istinaden 21.09.2017 tarih ve 20172831 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile; Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Mıhlı Mahalle, Yörükyerleri mevkii, i17d18c4b pafta, 277 ada, 6 ve 7 parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-309) i17d18c4b imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta ve plana uygun olarak hazırlanmıştır. Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Mıhlı Mahallesi, Yörükyerleri mevkii, i17d18c4b pafta, 277 ada, 6 ve 7 nolu parseller Osman KILIÇ İnş.San.veTic.Ld.Şti adına kayıtlı taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:209
KARAR ÖZETİ: Dilekçe
Belediyemiz Mıhlı Mahallesin de okullar bölgesi ve Bağbaşı Camii çevresinde tapuda i17d23a2a pafta, 239 adanın bulunduğu alan için Belediye Encümeninden 17/08/2017 tarih ve 176 sayılı Encümen Kararı alınmıştır. Bahse konu alanda yapılacak olan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulamasına Nevin Vesile MERT tarafından 24/08/2017 tarih ve 20171414 sayılı dilekçe ile itiraz edilmiştir.Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Bağbaşı Camii ve okullar bölgesinde yapılaşmanın hızlı bir şekilde artması Camii, Okul ve Konutların altyapı hizmeti ihtiyacıda artış göstermektedir.Bahse konu alanda gerekli olan yol, yeşil alan, alt yapı hizmetleri(kanalizasyon, su, elektrik, yol vb.) ihtiyaçların karşılanabilmesi için 3194 İmar Kanununu 18. Maddesi uygulanması zorunluluk arz etmekte olup; aksi takdirde belirtilen altyapı hizmetlerinin kamuya verilmesi imkansız hale gelmektedir. Bu sebeple 5 yıllık imar programı olmamasına rağmen bahse konu alan için alınan 3194 sayılı İmar Kanununu 18. Maddesine devam edilmesinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:210
KARAR ÖZETİ:Dilekçe
Belediyemiz Mıhlı Mahallesin de okullar bölgesi ve Bağbaşı Camii çevresinde tapuda i17d23a2a pafta, 239 adanın bulunduğu alan için Belediye Encümeninden 17/08/2017 tarih ve 176 sayılı Encümen Kararı alınmıştır. Bahse konu alanda yapılacak olan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulamasına Halil Zahit MERT tarafından 24/08/2017 tarih ve 20171413 sayılı dilekçe ile itiraz edilmiştir.Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Bağbaşı Camii ve okullar bölgesinde yapılaşmanın hızlı bir şekilde artması Camii, Okul ve Konutların altyapı hizmeti ihtiyacıda artış göstermektedir.Bahse konu alanda gerekli olan yol, yeşil alan, alt yapı hizmetleri(kanalizasyon, su, elektrik, yol vb.) ihtiyaçların karşılanabilmesi için 3194 İmar Kanununu 18. Maddesi uygulanması zorunluluk arz etmekte olup; aksi takdirde belirtilen altyapı hizmetlerinin kamuya verilmesi imkansız hale gelmektedir. Bu sebeple 5 yıllık imar programı olmamasına rağmen bahse konu alan için alınan 3194 sayılı İmar Kanununu 18. Maddesine devam edilmesinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

21.09.2017 tarihli Encümen 10 adet karardan ibarettir.