22.10.2020 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
229

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 22.10.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR. 

 

 

 

KARAR  NO:97

KARAR ÖZETİ: Aktarma

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.10.2020 tarih ve 2732 sayılı teklif yazısında Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine istinaden 2020 Mali yılı bütçesinin Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı doğduğundan 0139-096101 Yedek Ödenek Kodundan 749.000,00TL’nin, 0139-032105  Baskı ve cilt giderleri koduna 20.000,00TL, 0320-011601 Ödül ve İkramiyeler koduna 110.000,00TL, 0320-013201 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları koduna 166.000,00TL, 0443-035102 Araştırma ve Geliştirme Giderleri koduna 1.000,00TL, 0510 012190 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri koduna 15.000,00TL, 0510-037103 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları koduna 50.000,00TL, 0510-037304 İş Makinası Onarım Giderleri koduna 15.0000,00TL, 0520-032303 Elektrik Alımları koduna 350.000,00TL, 0111-015152 Belediye Meclis Üyelerine Yapılan ödemeler koduna 20.000,00TL, 1070-032401 Yiyecek Alımları koduna 2.0000,00TL aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:98

KARAR ÖZETİ: Abonelik Talebi

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.10.2020 tarih ve 2749 sayılı yazısı ile teklif edilen; Tüm Dünyada ve Ülkemizde görülen Koronavirüs (COVİD-19) salgını sonrasında, vatandaşların kalabalıktan uzak yaşamaları için hobi bahçelerine yönelmesi ve temizlik ihtiyaçlarının artması sonucunda su ihtiyacının karşılanmasına dair Belediyemize gelen yoğun talepler doğrultusunda Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde kullanılmak üzere Hobi Bahçelerinde ve Bina Ortak Kullanımında 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı ‘‘ MADDE 15- “… a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.’’ hükmü gereği su kullanımında Hobi Bahçeleri Aboneliği için (Tapu fotokopisi, Kimlik fotokopisi, Arsa çap fotokopisi ve hobi bahçesi olduğunu gösterir fotoğraf) ile Bina Ortak Kullanım Aboneliği için (Karar Defteri, Yetkilendirilmiş kişinin kimlik fotokopisi) belgeleri alınmak suretiyle tüketilen su miktarı bedeli olarak 0-40 msu birim ücreti 8,00TL,  41-9999 m3  su birim ücreti 12,00TL ücret alınmasının uygunluğuna  ve konunun  Aralık  Ayı Meclis toplantısında görüşülecek  olan Gelir Tarife Cetveline eklenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:99

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 22.10.2020 tarih ve 2746 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Beykent 4.Sokak No: 17 adresinde bulunan, tapuda İ17D18C4D pafta, 334 ada, 5 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde (TCKNo:166********) Müferra TOP adına kayıtlı taşınmaz üzerinde şikayete konu olan  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün teknik personellerince yerinde yapılan incelemede sonucunda, 1.katta mimari projesinde olmayan çelik dış kapı yapıldığı, çatı katında mimari projesine göre boş olması gereken kısımda merdivenin bittiği yerde duvar örüldüğü ve çelik dış kapı yapıldığı tespit edilmiştir. Bu yapılan imalatlar doğrultusunda 1.kat ve çatı katının iki ayrı bağımsız bölüm olarak kullanılmakta olduğu tespit edildiğinden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 09.10.2020 tarih ve E.22830 sayılı yazısına istinaden Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda 21.10.2020 tarih ve 12 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıkların  3194 sayılı imar kanunun 32. maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden  Mal Sahibi (TCKNo:166********) Müferra TOP’a 2.849,46 TL(İkibinsekizyüzkırkdokuzlira kırkaltıkuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:100

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 22.10.2020 tarih ve 2747 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Bahçelievler 2.Sokak No:5 adresinde bulunan, tapuda İ17D19D4A pafta, 197 ada, 44 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Salih GÜL adına kayıtlı taşınmaz üzerinde mevcut 2 katlı binanın projesine aykırı olarak kolon dikilmek suretiyle zemin kat ve birinci kat dairelerin balkonlarının büyütüldüğü Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yapılan rutin kontroller sonucunda tespit edilmiş ve 21.10.2020 tarih ve 13 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıkların  3194 sayılı imar kanunun 32. maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden  Mal Sahibi (TCKNo:184********) Salih GÜL’e 8.203,86TL(sekizbinikiyüzüçlira seksenaltıkuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

22.10.2020 tarihli Encümen 4 adet karardan ibarettir.