22.12.2022 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI.

0
620

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 22.12.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR  NO:263

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Mad.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.12.2022 tarih ve 2022/4608 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli. Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, G******** M********, K******** S****, No:*/* adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 2** ada, * parselde bulunan G***** D***** adına kayıtlı 3 numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak balkon alanı üzeri  sundurma ile kapatıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 09.11.2022 tarih ve 64 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiştir. Yapı Tatil Zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak 17.11.2022 tarih ve 237 numaralı Encümen Kararı alınmıştır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine  ve yapı sahibi (TCKNo:309********) G***** D***** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:264

KARAR ÖZETİ: Ödenek Aktarma.

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20.12.2022 tarih ve 2022/4612 sayılı yazısı ile teklif edilen;5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Encümenin Görev Ve Yetkileri” bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” Ve Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Aktarma” başlıklı 36. Maddesi; “(1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir.(2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır…” hükümlerine istinaden;Ödenek Aktarma Cetvelinde detayları ile belirtilen ve ödenek ihtiyacı bulunan gider tertiplerine toplamda 329.644,03 TL aktarılmasının uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:265

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Mad.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.12.2022 tarih ve 2022/4621 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, S*** M********, K**** K******** *.C******, No:2*/* adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 1**ada, 5* parsel için  İ**** YA**** tarafından verilen 15.11.2022 tarih ve 2861 sayılı dilekçe ve eklerine istinaden ruhsat ve eki projelere aykırı olarak 4,5 m2 balkon alanın sabit pvc ile kapatılması eski malik S********* O****** tarafından yapıldığı görüldüğünden 07.11.2022 tarih ve 63 sayılı yapı tatil zaptı iptal edilerek ruhsat ve eki projelere aykırı olarak yapılan uygulama 14.12.2022 tarih ve 68 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir. Bağımsız bölüm maliki adına düzenlenen 17.11.2022 tarih ve 238 sayılı Encümen Kararının iptal edilmesinin uygunluğuna  bahse konu yerle ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır...” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden ruhsat ve eki projelere aykırı olarak imalat yapan (Tckno:168********) İ**** YA****’a toplam 24.636,70 TL para cezası verilmesine,   3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…” denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 19.016,37 TL para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 5.620,33 TL para cezası olarak   uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO: 266

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Mad.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.12.2022 tarih ve 2022/4622 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, S*** M********, K**** K******** *.C******, No:2*/* adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 1**ada, 5* parsel için  İ**** YA**** tarafından itirazen verilen 15.11.2022 tarih ve 2861 sayılı dilekçe ve ekleri  incelenerek ekte yer alan ekspertiz raporu ve fotoğrafa istinaden ruhsat ve eki projelere aykırı olarak 4,5 m2 balkon alanın sabit pvc ile kapatılması  S********* O****** tarafından yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 14.12.2022 tarih ve 68 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden ruhsat ve eki projelere aykırı olarak imalat yapan eski malik (TCKNo:219********) S********* O******’ya toplam 9.345,20TL para cezası verilmesinin uygunluğuna, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…” denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 6.196,50TL para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 3.148,70TL para cezası olarak uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına    Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:267

KARAR ÖZETİ: Genel

Fen İşleri  Müdürlüğünün 21.12.2022 tarih ve 2022/4637 sayılı yazısı ile teklif  edilen ; Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirmesi ve temizlenmesinde kullanılmak üzere acilen (Küçük) Çöp Toplama aracına ihtiyaç duyulmakta  olup; Mali imkanlarımızın yetersizliği sebebiyle temin edilemeyen (Küçük) Çöp Toplama Aracının satın alınabilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından, Bakanlığın uygun gördüğü miktarda yardım talebinde bulunulmasına , Belediyemiz adına yardımla ilgili konularda Belediye Başkanı Cengiz BALKAN’ a yetki verilmesine , yardımın tarafımıza tahsisi yapıldığı takdirde, Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim alınmasına, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılmasına, yardımla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verilen taahhütname hükümlerinin yerine getirilmesine ve Bakanlıkça istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesine  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO: 268

KARAR ÖZETİ: Hisse Satışı

Mali Hizmetler   Müdürlüğünün 21.12.2022 tarih ve 2022/4632 sayılı yazısı ile teklif  edilen Beldemiz Mıhlı Mahallesi, İ17****** pafta, 5** ada 9* parselde kayıtlı 1***,0** m² yüzölçümlü arsanın belediyemize ait  5099/23667 hissenin diğer hissedarı M***** Ş**** Ö**** tarafından 10.10.2022 tarihli dilekçesi ile tarafına satış talebi 3194 sayılı İmar Kanunun 17. ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için 11.11.2022 tarih ve 2022/71 sayılı Meclis Kararı ile Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmiştir. Satışa dair  23.11.2022  tarih ve 4220 sayılı   Başkanlık  Oluru ile satışa konu taşınmazların bedel tespitinin yapılması için “Arsa Satış Taktir  Komisyonu” oluşturulmuş olup; 3194  sayılı imar Kanununun Kamulaştırmadan arta kalan kısımlar başlıklı   17.Maddesi “… Ayrıca belediye veya valilikler ile şuyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya…yetkilidir.” Hükmü doğrultusunda; tapuda Mıhlı Mahallesi, i17d18c3b pafta, 514 ada 98 parselin  Belediyemize ait 305,94 m2’lik kısmı ile  ilgili   19.12.2022 tarihli  Arsa Satış Takdir Komisyonu kararı ile   metrekaresi 5.500,00TL  olmak  üzere, toplam satış bedeli  1.682.670,00TL olarak tespit edilmiş olup; Encümenimizce de yapılan değerlendirmede ; metrekaresinin 6.250,00TL den olmak üzere  6.250,00TL x 305,94 = 1.912.125,00TL olarak belirlenen  satış bedelinden 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince  diğer hisse sahibi (TCKNo:279********) M***** Ş**** Ö****’e    satışının yapılmasının uygunluğuna   Encümenince oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO: 269

KARAR ÖZETİ: Hisse Satışı

Mali Hizmetler   Müdürlüğünün 21.12.2022 tarih ve 2022/4633 sayılı yazısı ile teklif  edilen Beldemiz Mıhlı Mahallesi, i17****** pafta, 3** ada * parselde kayıtlı 1.397,67 m² yüzölçümlü arsanın belediyemize ait  1401/46589 hissenin diğer hissedarı D**** G**** (V.A** Ö*****)  tarafından 17.10.2022 tarihli dilekçesi ile tarafına satış talebi 3194 sayılı İmar Kanunun 17. ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için 11.11.2022 tarih ve 2022/72 sayılı Meclis Kararı ile Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmiştir. Satışa dair  23.11.2022  tarih ve 4220 sayılı   Başkanlık  Oluru ile satışa konu taşınmazların bedel tespitinin yapılması için “Arsa Satış Taktir  Komisyonu” oluşturulmuş olup; 3194  sayılı imar Kanununun Kamulaştırmadan arta kalan kısımlar başlıklı   17.Maddesi “… Ayrıca belediye veya valilikler ile şuyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya…yetkilidir.” Hükmü doğrultusunda; tapuda M**** M********, i17****** pafta, 3** ada, *   parselde  Belediyemize ait 42,03 m2’lik kısmı ile  ilgili   19.12.2022 tarihli  Arsa Satış Takdir Komisyonu kararı ile   metrekaresi 7.500,00TL olmak üzere, toplam satış bedeli  315.225,00TL olarak tespit edilmiş olup; Encümenimizce yapılan değerlendirmede ; metrekaresinin 8.000,00TL den olmasına 8.000,00TL x 42.03 = 336.240,00TL olarak belirlenen  satış bedelinden 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince  diğer hisse sahibi (TCKNo:580********) D**** G****’e  satışının yapılmasının uygunluğuna   Encümenince oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO: 270

KARAR ÖZETİ: Hisse Satışı

Mali Hizmetler   Müdürlüğünün 21.12.2022 tarih ve 2022/4634 sayılı yazısı ile teklif  edilen Beldemiz M**** M********, İ17****** pafta, 2** ada 7* parselde kayıtlı 3**,** m² yüzölçümlü arsanın belediyemize ait  784/38273 hissenin diğer hissedarı B***** A**** tarafından 27.10.2022 tarihli dilekçesi ile tarafına satış talebi 3194 sayılı İmar Kanunun 17. ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için 11.11.2022 tarih ve 2022/73 sayılı Meclis Kararı ile Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmiştir. Satışa dair  23.11.2022  tarih ve 4220 sayılı   Başkanlık  Oluru ile satışa konu taşınmazların bedel tespitinin yapılması için “Arsa Satış Taktir  Komisyonu” oluşturulmuş olup; 3194  sayılı imar Kanununun Kamulaştırmadan arta kalan kısımlar başlıklı   17.Maddesi “… Ayrıca belediye veya valilikler ile şuyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya…yetkilidir.” Hükmü doğrultusunda; tapuda M**** M********, İ17****** pafta, 2** ada 7* parselde  Belediyemize ait 7,** m2’lik kısmı ile  ilgili   19.12.2022 tarihli  Arsa Satış Takdir Komisyonu kararı ile   metrekaresi 7.375,00TL olmak üzere, toplam satış bedeli 57.820,00TL tespit edilmiş olup; Encümenimizce yapılan değerlendirmede; metrekaresinin 8.150,00TL den olmasına 8.150,00TL x 7.84 = 63.890,00TL olarak belirlenen  satış bedelinden 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince  diğer hisse sahibi (TCKNo:186********) B***** A****’a  satışının yapılmasının uygunluğuna   Encümenince oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:271

KARAR ÖZETİ: İfraz (Düzeltme)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.12.2022 tarih ve 2022/4644 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz sınırları içinde Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, G******** M********, T*** M******** mevkii İ17******* pafta, 1** ada 2* parsel ile ilgili Küçükkuyu Belediyesi Encümenince 10/11/2022 tarih ve 236 karar numarası ile alınan Encümen Kararında  ifrazı sonucu ile oluşacak parsellerin vasfı sehven yanlış yazıldığından alınan  Encümen Kararının  iptal edilmesine ve  Beldemiz G******** M********, T*** M******** mevkii İ17******* pafta, 1** ada 2* parsel, onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yerleşik konut alanında kalmakta olan  ilgili dosyadaki Röleve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen A (şuyulu)  (1,33 m²)  ve B (şuyulu) (*,** m²) ve C (2**,4** m²)  olarak üç parsele ifraz edilmesinin, oluşacak 1** ada A parselin 2* parsel ile, 1** ada B parselin * parsel ile tevhid şartı getirilmesinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15. Ve 16. maddeleri, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 7.maddesine uygun dosyanın onanmasının  uygunluğuna     Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

22.12.2022 tarihli Encümen 9 adet karardan ibarettir.