23.03.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
190

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 23.03.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 23.03.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR NO:54
KARAR ÖZET: 5326 sayılı yasanın 42. Maddesi gereği denetim tutanağı
Beldemizde bulunan marketlere ilgili, Zabıta Amirliği tarafından yapılan işyeri denetimlerde işyerlerinde bulunan bazı gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerinin geçtiği tespit edilmiş ve bu ürünler imha edilmek üzere toplanmış ve yapılan işlemle ilgili Belediyemiz Zabıtalarınca 21.03.2017 denetim tutanağı tutularak bu tutanağa istinaden 21.03.2017 tarih ve 000596 sayılı Zabıt varakası düzenlenmiş olup. Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 12.Maddesinin (e)bendi ile 42.Maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği Mıhlı Mah.Akgün Albayrak Cad. No:6/A Küçükkuyu adresinde bulunan CarrefourSA Sabancı Tic.Mrk.A.Ş. adına 227.00TL (ikiyüzyirmiyedilira) idari para cezasının verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:55
KARAR ÖZET: 5326 sayılı yasanın 42. Maddesi gereği denetim tutanağı
Beldemizde bulunan marketlere ilgili, Zabıta Amirliği tarafından yapılan işyeri denetimlerde işyerlerinde bulunan bazı gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerinin geçtiği tespit edilmiş ve bu ürünler imha edilmek üzere toplanmış ve yapılan işlemle ilgili Belediyemiz Zabıtalarınca 21.03.2017 denetim tutanağı tutularak bu tutanağa istinaden 21.03.2017 tarih ve 000598 sayılı Zabıt varakası düzenlenmiş olup. Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 12.Maddesinin (e)bendi ile 42.Maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği Sahil Mah.Atatürk Cad. No:31/A Küçükkuyu adresinde bulunan Migros Ticaret .A.Ş adına 227.00TL (ikiyüzyirmiyedilira) idari para cezasının verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:56
KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçesinin görüşülmesi;
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Hasan KARAKUŞ-Yılmaz ÖZKAN : Küçükkuyu Sahil Mah., Yeşilyurt 2. Sokak No:6
Sayım ARSLAN : Küçükkuyu., Mıhlı Mahallesi, Çaldıran Sok. No:8
Nevin SAKALLI: Küçükkuyu Sahil Mah. Süleyman Sakallı Caddesi No:7
KARAR NO:57
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
İlgilisi Sinan YÜCEL Vk. Mahmut OMUR 21/03/2017 tarih ve 20170390 kayıt sayılı dilekçesine istinaden 23.03.2017 tarih ve 20170796 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünün uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Gökçetepe Mahallesi, Tokatiçi Mevkii, i17d23a1a pafta, 232 ada, 7 nolu parsel için hazırlanan yola terk dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-308) i17d23a1a imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Tokatiçi Mevkii, i17d23a1a pafta, 232 ada, 7 nolu parselde kayıtlı arsa vasıflı Sinan YÜCEL adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:58
KARAR ÖZET: Tevhiden yola terk
İlgilisi Muhittin GÜLEY’in 17/03/2017 tarih ve 20170377 kayıt sayılı dilekçesine istinaden; 23.03.2017 tarih ve 20170795 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünün uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile ; tapuda Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, i17d18d4d pafta, 133 ada, 18,20 ve 49 nolu parsellerle ilgi sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlananan dosya için alınan 16/03/2017 tarih ve 52 sayılı Encümen Kararının iptal edilerek,Dosyanın Sorumlu mühendis; Muhittin GÜLEY tarafından hazırlanan Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Tepe Mahalle Mevkii, i17d18d4d pafta, 133 ada, 49 nolu parsel Nebahat ÇELİK adına kayıtlı Bahçeli kagir ev, Gökçetepe Mahallesi, Makbere Mevkii, i17d18d4d Pafta, 133 ada, 18 ve 20 parseller Ahmet ÖZTÜRK adına kayıtlı zeytinlik vasıflı taşınmazların; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 3573 sayılı kanun uygulamalarında kapsamak üzere olumlu görüş yazsının aranılması gerektiği talimatı gereği 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı meclis kararına istinaden zeytinlik vasfının arsa olarak değiştirilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Tepe Mahalle Mevkii, i17d18d4d pafta, 133 ada, 49 nolu parsel Nebahat ÇELİK adına kayıtlı Bahçeli kagir ev vasıflı, Gökçetepe Mahallesi, Makbere Mevkii, i17d18d4d Pafta, 133 ada, 18 parsel Ahmet ÖZTÜRK adına kayıtlı zeytinlik vasıflı, Gökçetepe Mahallesi, Makbere Mevkii, i17d18d4d Pafta, 133 ada, 20 parsel Ahmet ÖZTÜRK adına kayıtlı zeytinlik vasıflı taşınmazların tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazların tevhid edilmesinden oluşacak A nolu parselin bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz yola terkinden sonra kalan kısmın B nolu tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi
KARAR NO:59
KARAR ÖZET: Ambalaj Atıklarının Toplanması
Küçükkuyu Belediyesi sınırları içinde bulunan alışveriş merkezleri, askeri tesisler, marketler, bankalar ve kamu kurumlarında oluşan geri kazanılabilinen atıkların, 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin kapsamında ambalaj atıkları yönetim planının oluşturulması ve aynı yönetmeliğin “İkinci Bölümünde yer alan Genel İlkeler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler başlığı altında Genel ilkeler ;Belediyelerin görev ve yetkileri başlıklı 8. Maddenin 2. Fıkrasında yer alan Belediyeler;
a) Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplamak veya toplattırmakla, bu iş için toplama ayırma tesisi kurmak/kurdurmak, işletmek/işlettirmekle ve kurduğu tesislere çevre lisansı/geçici faaliyet belgesi almak/aldırmakla,
b) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için ambalaj atıkları yönetim planını hazırlamakla,
c) Piyasaya sürenler ve/veya yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme yapılması durumunda ise ambalaj atıkları yönetim planını birlikte hazırlamakla ve Bakanlığa sunmakla, yönetim planı kapsamında gelişme raporlarını hazırlamak ve il çevre ve şehircilik müdürlüğüne sunmakla,
ç) Ambalaj atığı yönetim planı doğrultusunda, çalışmaları yürütmek, gerekli önlemleri almakla,
d) Ambalaj atıklarının evsel atık toplama araçlarına alınmaması için gerekli tedbirleri almakla,…..)hükümleri gereği belediyemizin geri kazanılabilir atıkları toplanması projesi kapsamında lisanslı ambalaj atık toplayan bir firma ile Belediyemiz arasında protokol düzenlenmesi ve düzenlenen protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Cengiz BALKAN’a yetki verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

23.03.2017 tarihli Encümen 6 adet karardan ibarettir.

.