23.11.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI İLANI.

0
291

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 23.11.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR NO:260

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.11.2023 tarih ve 11541 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, G******** M*******, Z********** Sokakta bulunan A**** S**** T****** T****** Y*** M***** İ***** İ***** M********** İç ve Dış T****** A.Ş adına kayıtlı 179 ada 7 parselde izinsiz dolgu sebebiyle komşu parsel olan 179 ada 19 parsele ait bahçe duvarının yıkıldığı görüldüğünden 16.11.2023 tarih ve 46 sayılı yapı tatil zaptı   düzenlenerek yapılan uygulamanın mal emniyetini tehdit ettiği tespit edilmiş olup;  3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesinin (ç) bendi 2. fıkrası olan “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine ve gözetmenlerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir…” hükmü gereğince; taşınmaz sahibi A**** S**** T****** T****** Y*** M***** İ***** İ***** M********** İç ve Dış T****** A.Ş’ ye anılan kanunun 42. maddesinin (ç) bendi 2. fıkrası gereği 56.526,00TL(ellialtıbinbeşyüzyirmialtıTL) idari   para cezasının uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce   oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:261

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.11.2023 tarih ve 11542 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, G******** M********, K********* S****, No:** adresinde ve tapuda 250 ada 6 parselde bulunan taşınmaz üzerinde S**** B*** tarafından ortak alan çatı terasında kapalı alan oluşturulduğu ve sundurma imalatı yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 16.11.2023 tarih ve 45 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup;  3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden;    Söz konusu aykırılıklar için 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden mal sahibi (TCK No: 145********) S**** B***’ ya toplam 30.705,38 TL para cezası verilmesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…” denildiğinden  30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 21.135,14 TL (yirmibirbinyüzotuzbeşTL ondörtKr) para cezasının tahsil edilmeyerek   cezanın 9.570,24TL(dokuzbinbeşyüzyetmişTL yirmidörtKr) para cezasının uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce   oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:262

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.11.2023 tarih ve 11543 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, G******** M*********, P***** C******, No:**/** adresinde ve tapuda Y******** K*** 128 ada 1 parselde bulunan * Blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak sundurma yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 16.11.2023 tarih ve 47 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup;  3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden;    Söz konusu aykırılıklar için 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden mal sahibi (TCK No: 322********) Ş*** Ö***’ e toplam 61.461,39 TL para cezası verilmesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…” denildiğinden  30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 43.752,33TL (kırküçbinyediyüzelliikiTL otuzüçKr) para cezasının tahsil edilmeyerek cezanın 17.709,06TL (onyedibinyediyüzdokuzTL altıKr) para cezasının uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce   oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:263

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.11.2023 tarih ve 11544 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, G******** M********, P***** C******, No:**/** adresinde ve tapuda Y******** K***, 128 ada 1 parselde bulunan * Blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak sundurma yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 16.11.2023 tarih ve 48 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup;  3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden;    Söz konusu aykırılıklar için 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden mal sahibi (TCK No: 167********) F**** Y****’ e toplam 61.461,39 TL para cezası verilmesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…” denildiğinden  30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 43.752,33TL (KırküçbinyediyüzelliikiTL otuzüçKr) para cezasının tahsil edilmeyerek   cezanın 17.709,06TL (onyedibinyediyüzdokuzTL altıKr) para cezasının uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce   oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:264

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

1** ada İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.11.2023 tarih ve 11545 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, G******** M********, P***** C******, No:**/** adresinde ve tapuda Y******** K***, 128 ada 1 parselde bulunan * Blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak sundurma yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 16.11.2023 tarih ve 49 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup;  3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden;    Söz konusu aykırılıklar için 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden mal sahibi (TCK No:566********) A****** E****’ a toplam 61.461,39 TL para cezası verilmesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…” denildiğinden  30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 43.752,33TL (kırküçbinyediyüzelliikiTL otuzüçKr) para cezasının tahsil edilmeyerek  cezanın 17.709,06TL (onyedibinyediyüzdokuzTL altıKr) para cezasının uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce   oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:265

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.11.2023 tarih ve 11546 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, G******** M********, P***** C******, No:**/** adresinde ve tapuda Y******** K***, 128 ada 1 parselde bulunan * Blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak sundurma yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 16.11.2023 tarih ve 50 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup;  3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden;    Söz konusu aykırılıklar için 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden mal sahibi (TCK No: 343********) A**** Ö*****’ e toplam 61.461,39 TL para cezası verilmesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…” denildiğinden  30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 43.752,33TL (KırküçbinyediyüzelliikiTL otuzüçKr) para cezasının tahsil edilmeyerek cezanın 17.709,06TL (onyedibinyediyüzdokuzTL altıKr) para cezasının uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce   oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:266

KARAR ÖZETİ: Hisse Satışı

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.11.2023 tarih ve 11607 sayılı yazısı ile teklif edilen Beldemiz Mıhlı Mahallesi, i17d18d3c pafta, 115 ada 49 parselde bulunan 2.115,81 m² yüzölçümlü arsanın belediyemize ait olan 239/278011 hissenin   diğer   hisse sahibi S**** A****** Vekili S******** K****’ın  18/08/2023 tarihli dilekçesi ile    tarafına satış talebi  ile ilgili  Belediye Meclisinin  06.11.2023 tarih ve 2023/78 sayılı  kararı ile  3194 sayılı İmar Kanunun 17. ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmiş olup; Satışa dair  Belediye Başkanlığının 23.11.2022  tarih ve 4220 sayılı oluru ile satışa konu taşınmazların bedel tespitinin yapılması için “Kıymet Takdir Komisyonu” oluşturulmuştur. Kıymet Takdir Komisyonu tarafından parsele dair  komisyon raporu hazırlanmış olup;  3194  sayılı imar Kanununun Kamulaştırmadan arta kalan kısımlar başlıklı   17.Maddesi “… Ayrıca belediye veya valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya…yetkilidir.” hükmü doğrultusunda;  tapuda Beldemiz Mıhlı Mahallesi, i17d18d3c pafta, 115 ada 49 parselde Belediyemize ait 1,82 m²’lik kısmı ile  ilgili   22.11.2023 tarihli  Arsa Satış Takdir Komisyonu kararı ile metrekaresi 16.100,00TL olmak üzere, toplam satış bedeli 29.302,00TL tespit edilmiş olup; Encümenimizce yapılan değerlendirmede; metrekaresinin 16.500,00TL den olmasına 16.500,00 x 1.82 = 30.030,00TL olarak belirlenen  satış bedelinden 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince  diğer hisse sahibi (TCKNo:360********) S**** A******’e satışının yapılmasının uygunluğuna ve Encümen Kararının tebliğ tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde  satışın yapılmasına ; belirlenen süre içerisinde satış işleminin  gerçekleşmemesi  durumunda satışın hükümsüz olmasına   Encümenince  oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:267

KARAR ÖZETİ: Hisse Satışı

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.11.2023 tarih ve 11608 sayılı yazısı ile teklif edilen Beldemiz Mıhlı Mahallesi, i17d18c4a pafta, 256 ada 10 parselde bulunan 439,33 m² yüzölçümlü arsanın belediyemize ait olan 2261/43933 hissenin   diğer   hisse sahibi S******* A*** Vekili C** İ*******’ın  22/09/2023 tarihli dilekçesi ile tarafına satış talebi  ile ilgili  Belediye Meclisinin  06.11.2023 tarih ve 2023/80 sayılı  kararı ile  3194 sayılı İmar Kanunun 17. ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmiş olup; Satışa dair  Belediye Başkanlığının 23.11.2022  tarih ve 4220 sayılı oluru ile satışa konu taşınmazların bedel tespitinin yapılması için “Kıymet Takdir Komisyonu” oluşturulmuştur. Kıymet Takdir Komisyonu tarafından parsele dair  komisyon raporu hazırlanmış olup;  3194  sayılı imar Kanununun Kamulaştırmadan arta kalan kısımlar başlıklı   17.Maddesi “… Ayrıca belediye veya valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya…yetkilidir.”  hükmü doğrultusunda;  tapuda Beldemiz Mıhlı Mahallesi, i17d18c4a pafta, 256 ada 10 parselde Belediyemize ait 22,61 m²’lik kısmı ile  ilgili   22.11.2023 tarihli  Arsa Satış Takdir Komisyonu kararı ile metrekaresi 11.650,00TL olmak üzere, toplam satış bedeli 263.406,50TL tespit edilmiş olup; Encümenimizce yapılan değerlendirmede; metrekaresinin 12.000,00TL den olmasına 12.000,00 x 22.61 = 271.320,00TL olarak belirlenen  satış bedelinden 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince  diğer hisse sahibi (TCKNo:347********) S******* A***’ya satışının yapılmasının uygunluğuna ve Encümen Kararının tebliğ tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde  satışın yapılmasına ; belirlenen süre içerisinde satış işleminin  gerçekleşmemesi  durumunda satışın hükümsüz olmasına   Encümenince  oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:268

KARAR ÖZETİ: Hisse Satışı

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.11.2023 tarih ve 11609 sayılı yazısı ile teklif edilen Beldemiz Mıhlı Mahallesi, i17d18c3a pafta, 510 ada 46 parselde bulunan 336,70 m² yüzölçümlü arsanın belediyemize ait olan 1019/6734 hissenin   diğer   hisse sahibi M**** E**** G*********** Ltd. Şti. Yetkilisi M***** Z****’in  08/09/2023 tarihli dilekçesi ile    tarafına satış talebi  ile ilgili  Belediye Meclisinin  06.11.2023 tarih ve 2023/79 sayılı  kararı ile  3194 sayılı İmar Kanunun 17. ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmiş olup; Satışa dair  Belediye Başkanlığının 23.11.2022  tarih ve 4220 sayılı oluru ile satışa konu taşınmazların bedel tespitinin yapılması için “Kıymet Takdir Komisyonu” oluşturulmuştur. Kıymet Takdir Komisyonu tarafından parsele dair  komisyon raporu hazırlanmış olup;  3194  sayılı imar Kanununun Kamulaştırmadan arta kalan kısımlar başlıklı   17.Maddesi “… Ayrıca belediye veya valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya…yetkilidir.”   hükmü doğrultusunda;  tapuda Beldemiz Mıhlı Mahallesi, i17d18c3a pafta, 510 ada 46 parselde Belediyemize ait 50,95 m²’lik kısmı ile  ilgili   22.11.2023 tarihli  Arsa Satış Takdir Komisyonu kararı ile metrekaresi 7.750,00TL olmak üzere, toplam satış bedeli 394.862,50TL tespit edilmiş olup; Encümenimizce yapılan değerlendirmede; metrekaresinin 8.500,00TL den olmasına 8.500,00  x 50,95 = 433.075,00TL olarak belirlenen  satış bedelinden 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince  diğer hisse sahibi   M**** E**** G*********** İ***** T****** O****** T****** L****** Ş******’ne satışının yapılmasının uygunluğuna ve Encümen Kararının tebliğ tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde  satışın yapılmasına ; belirlenen süre içerisinde satış işleminin  gerçekleşmemesi  durumunda satışın hükümsüz olmasına   Encümenince  oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:269

KARAR ÖZETİ: Genel

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.11.2023 tarih ve 11591 sayılı teklif yazısı ile 01.11.2023 tarihli şikayet dilekçesi ile başvuru sonrası, Belediyemiz su işleri endeks okuma görevlileri tarafından 03.11.2023 tarihli   tutanak ile Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, M**** M*******, A**** A******* C******, A***** Ü* E*****  (A) ve (B) villaları No:1** adresinde yapılan incelemede bahçe sulamak amacı ile kaçak su kullanımı tespit edilmiştir. İlgili adreste ikamet eden 5*** abone numaralı Ş***** M***** isimli vatandaş hakkında kullanılan ortalama 117 m3 kaçak su kullanıldığı 03/11/2023 tarihinde tutanak altına alınmış olup, tüketimin bahçe suyu tarifesine göre;

5*** Abone Nolu Ş***** M***** için;
(0-25m3 )su için 25m3 * 14,30 = 357,50 TL

117m3-25= 92m3 için (25m3 üstü :20,80T.L.) 92*20,80= 1.913,60 TL   olmak üzeren toplamda 357,50 +1.913,60 = 2.271,10TL  para cezası verilmesinin uygunluğuna,  ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına ve kaçak su kullanan (TCKNo:109********) Ş***** M***** hakkında Türk Ceza Kanunu’nun “Kamu Görevlilerinin Suçu Bildirmemesi” başlıklı 279. maddesine istinaden  Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce   oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:270

KARAR ÖZETİ: Genel

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.11.2023 tarih ve 11593 sayılı teklif yazısı ile 01.11.2023 tarihli şikayet dilekçesi ile başvuru sonrası, Belediyemiz su işleri endeks okuma görevlileri tarafından 03.11.2023 tarihli ek’te bulunan tutanak ile Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, M**** M*******, A**** A******* C******, A***** Ü* E***** (A) ve (B) villaları No:1** adresinde yapılan incelemede bahçe sulamak amacı ile kaçak su kullanımı tespit edilmiştir. İlgili adreste ikamet eden 5***  abone numaralı C********* U******* isimli mükellefe ait olan ortalama 79 m3 kaçak su kullandığı 03/11/2023 tarihinde tutanak altına alınmış olup, tüketimin bahçe suyu tarifesine göre ;
5*** Abone Nolu C********* U******* için;                                                                     (00-25m3) su için 25m3*14,30:357,50TL

79m3-25: 54m3 için (25 m3 üstü:20,80T.L.)54*20,80:1.123,20T.L.olmak üzere toplamda 357,50+1.123,20TL:1.480,70TL  para cezası verilmesinin uygunluğuna , ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına ve kaçak su kullanan (TCKNo:203********) C********* U******* hakkında Türk Ceza Kanunu’nun “Kamu Görevlilerinin Suçu Bildirmemesi” başlıklı 279. maddesine istinaden  Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce  oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:271

KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 21.11.2023 tarih ve 11583 sayılı yazısı ile teklif edilen; Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda ismi belirtilen dilekçe sahibinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazının  atık sularının Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işlemini Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

D**** B*****: Küçükkuyu Beldesi, G******** M********, Y****  Sokak, No:*

KARAR  NO:272

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.11.2023 tarih ve 11624 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M**** M********, M*** m***** i17****** pafta 2** ada * parsel numaralı taşınmazda yola terk işlemi Harita Mühendisi M**** D******* tarafından hazırlanmış olup; söz konusu taşınmaz 04/10/2021 tarih 47 sayılı Meclis Kararı  ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmaktadır. Yola terk işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.“ denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen yola terk işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. Buna göre ekli durum haritasında gösterilen  M**** M********, M*** m***** i17****** pafta 2** ada *  parsel numaralı taşınmazda Terk (Y) ile gösterilen parçanın imar yolunda kalan alanın Belediyemiz adına bedelsiz terkinden sonra kalan parçanın arsa vasıflı imar parseli olarak tescil   edilmesi uygun olan dosyanın, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri hükümlerine göre onanmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:273

KARAR ÖZETİ: 18.Madde İmar Uygulaması

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.11.2023 tarih ve 11642 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi M**** M********, i17****** pafta 1** ada 1*, 1*, 1*, 1*, 1, 1*, 1*, 1*, 1*, 1*, 2* parseller, 3** ada,*,*, *, *, *, *, * parseller, 3** ada * parsel ile 3** ada * parsel  numaralı taşınmazları kapsayan alanda, 04.10.2021 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde yer alan imar uygulaması 03/08/2023 tarih 187 sayılı encümen kararıyla onaylanmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. madde imar uygulaması 19/10/2023 – 17/11/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkarılmış, internet sitemizde yayınlanmış ve mutad vasıtalarla duyurulmuştur. Askı süresi içinde yapılan 1 adet itiraz dilekçesi bulunmaktadır. Yapılan itiraz uygulama müellifine gönderilmiş olup, müellifin teknik raporu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 3194 sayılı imar kanunun 18., 19. Maddeleri ve 314 sayılı imar kanunun 18. Maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri hakkındaki yönetmelik hususları dikkate alınarak hazırlandığı görülmüş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine uygun olarak hazırlanan imar uygulaması (parselasyon dosyasının)    3194 sayılı İmar Kanunun 19. Maddesine istinaden kesinleşmesinin uygunluğuna ve  kesinleşen imar uygulaması dosyasının  tapu tescil işlemleri için Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne gönderilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:274

KARAR ÖZETİ: Genel

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.11.2023 tarih ve 11617 sayılı yazısı ile teklif edilen; 22.11.2023 tarih ve 11615 sayılı  Başkanlık Oluruna istinaden Mali Hizmetler Müdürlüğü  Tahsilat Servisinde kullanmak üzere Seri No:788001’den  888000’e kadar 19*14 cm ölçülerinde iki nüshalı, karbonlu ve yanları delikli 100.000 adet tahsilat makbuzu bastırılarak alınmasının  uygunluğuna   Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 23.11.2023 tarihli Encümen 15 adet karardan ibarettir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

men Üyesi