24.01.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
261

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 24.01.2019 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:10

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Ahmet ÖZTÜRK    : Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Cad. No:18

Medine AKSOY     : Mıhlı Mahallesi, Sarmaşık  Sokak No:14

KARAR NO:11

KARAR ÖZETİ:Genel

18/01/2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7161 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 56.ve 59. Maddesi  (MADDE 56- 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmiş ve maddenin dördüncü fıkrasına “kararlaştırılmışsa,” ibaresinden sonra gelmek üzere “20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla,” ibaresi eklenmiştir.)  ile  11/01/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344 üncü maddesi (madde 344- Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde uygulanır. )

31/03/2011 tarihli ve 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair kanunun 2 inci maddesi  ( GEÇİCİ MADDE 2 – Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu iş yeri kiralarında, 11/01/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354 üncü maddeleri 1/7/2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle uygulanmaz. Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri tatbik olunur.)

(MADDE 59- 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“Bu fıkrayı ihdas eden Kanunla değiştirilen 6098 sayılı Kanunun 344 üncü maddesindeki tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının esas alınacağına ilişkin hüküm, birinci fıkra kapsamında olan kira sözleşmeleri ile akdedilmiş diğer kira sözleşmelerinin yenilenmesinde uygulanır.) şeklinde değiştiğinden 18/01/2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7161 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 69. Maddesinin( b) fıkrası 5 inci, 10 uncu maddesiyle 926 sayılı Kanunun geçici 45 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik, 56 ncı ve 59 uncu maddeleri 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.) hükmüne istinaden Belediyemiz ile yapılmış kira sözleşmelerinde, sözleşmesi devam eden kiracıların kira artış oranının 11.01.2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344 üncü maddesi gereğince tahakkuk ettirilmesinin  uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:12

KARAR ÖZETİ:Genel

23.01.2019 tarih ve 0094 sayılı Küçükkuyu Gençlerbirliği Spor Kulübü dilekçesi Encümenimizce değerlendirilmiş olup; yapılmakta olan müsabakalarla ilgili sporcuların motivasyonunu arttırmaya yönelik kulüp oyuncularına kurumumuz imkânları dâhilinde bir günlük yemek verilmesine  yapılacak giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

24.01.2019  tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.