24.02.2022 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARI

0
229

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 24.02.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO: 19

KARAR ÖZETİ:3194/42 Madde Uygulaması

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.02.2022 tarih ve 0749 sayılı teklif yazısı ile Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, Ş***** S**** üzerinde ve tapuda A****** K***, İ17****** pafta, 5** ada, 1* parselde hissesi bulunan F**** B******’un taşınmazı CİMER şikayetine konu olmuştur. Şikayete konu  F**** B****** adına kayıtlı hisseli parselde ruhsatsız olarak, (TCKNo: 306********) F**** B****** ve eşi (TCKNo: 321********) M****** B****** tarafından 8,70 m² x 14,10 m² ebatlarında tek katlı betonarme mesken yapıldığı görüldüğünden 17.02.2022 tarih ve 05 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden 5** ada, 1* parselde hissesi bulunan (TCKNo: 306********) F**** B******’a 175.448,93 TL (Yüzyetmişbeşbin dörtyüzkırksekizlira doksanüçkuruş)para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

24.02.2022 tarihli Encümen 1 adet karardan ibarettir