27.04.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
352

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 27.04.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 27.04.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR NO:85
KARAR ÖZETİ:İhdas
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan 25.04.2017 tarih ve 20171114 sayılı yazı ile Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan ; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, pafta i17d23a2a, 306 adadaki yoldan ihdas da A harfi ile gösterilen alan (24.54 m2) 11 nolu parsele şuulu, 306 adadaki yoldan ihdas da B harfi ile gösterilen alan (3.05 m2) 10 nolu parsele şuulu olmak üzere 3194 sayılı İmar Kanununu 11. Maddesine ve İmar Kanunun 17. Maddesi ile 2644 sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine uygun olduğuna ve Tapu Sicil Müdürlüğü’nde tescil işlemleri için Belediyemiz adına her türlü imzayı atmaya kurumumuz çalışanlarından 22189591568 T.C. kimlik numaralı İlhan ŞEN’in görevlendirilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:86
KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçesinin görüşülmesi;
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Atilla TEZCAN: Küçükkuyu ,Sahil Mahallesi, Yeşilyurt Sokak No:10
Kibrinaz KAYA: Küçükkuyu, Sahil Mahallesi, Dr. Fazıl Küçük Sokak No:4
İlker UZUNCA: Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Yatırım 4. Sokak No:1
Kemal ZEHİR: Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Yatırım Cadde No:6
Abuzer TEMİZ: Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Nene Hatun Sokak No:9
Mehmet BERK: Küçükkuyu Sahil Mahallesi Deniz Sokak Berk Pansiyon
Veli Şen AL ve Ali AL: Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Adnan Menderes Cadde No:1
KARAR NO:87
KARAR ÖZETİ:Tutanak
25.04.2017 tarih ve 20171118 sayılı Zabıta Amirliğinin teklif yazısı ile yapılan bölge denetiminde Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Kazım Karabekir 1. Cadde üzerinde Halil İbrahim Yılmaz isimli şahsın 06 FV 5022 plakalı araç ile izinsiz seyyar olarak tavuk satıcılığı yaptığı tespit edilmiş ve konu ile ilgili 19/04/2017 tarih ve saat: 13:45 de 000610 nolu Zabıt Varakası düzenlenmiş olup, Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 83. Maddesinin ( a ) bendine göre seyyar tavukçuluk yapılması ve satılması yasak olduğundan ,Yönetmeliğimizin 83. Maddesinin (a) bendine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği 227.00 TL. para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:88
KARAR ÖZETİ:Aktarma
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.04.2017 tarih ve 20171130 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile teklif edilen 2017 yılı bütçesi ve nakit akışları göz önünde bulundurularak 0139-096101 Yedek ödenek tertibinden 30.000,00 TL’nin aktarılmasına dair Müdürlük görüşü olumlu yönde alınmış olup ;Buna doğrultuda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Yedek Ödenek” başlıklı 38 inci Maddesi “(1) Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla “09-Yedek Ödenek” tertibine bütçe gelirleri toplamının %10’undan fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur. 09-Yedek Ödenek tertibi altındaki yedek ödenek dışındaki diğer tertiplere konulacak yedek ödenekler konulduğu amaç dışında kullanılamaz. Bu tertipten diğer tertiplere aktarma Encümen kararıyla yapılır.(2) Bu amaçla bütçede gerekli tertipler açmaya, bu tertiplere aktarma yapmaya ve tertiplerden yapılacak ödemelerin yer ve esaslarını tespite Encümen yetkilidir.”hükmüne istinaden; 0139-096101 Yedek Ödenekten-30.000,00TL’nin, 0620-035105 Harita Yapım ve Alım Giderleri hesabına aktarılmasının Uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

27.04.2017 tarihli Encümen 4 adet karardan ibarettir.