24.08.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI İLANI

0
463

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 24.08.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR NO:202

KARAR ÖZETİ: Kiralama

Fen İşleri Müdürlüğünün 18.08.2023 tarih ve 2023/9583 sayılı yazısı ile teklif edilen; Park ve Bahçeler Müdürlüğünün uygun gördüğü 200 m2 üzerindeki yeşil alan ve park alanlarının baz istasyonu alanlarına ilave edilmesine dair 11/08/2023 tarih ve 2023/62 sayılı Meclis Kararı ile Beldemiz Küçükkuyu’da yer tespiti yapılıp, fiyat tarife cetvelinde kiralama ücretleri belirlenerek kurulan baz istasyonlarına dair yer tespiti yapılan alanlarda kapasite artışından dolayı sinyalizasyon konusunda yaşanan sıkıntıların azaltılması ve  iletişimin kesintisiz olarak sağlanabilmesi adına yeni yapılacak Baz istasyonları için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmiş olup; Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan 235 ada 5 parselin yanında ki (batısında) yeşil alana elektronik haberleşme istasyonu kurulması kurumumuza gelir sağlanması amacıyla idaremizin menfaatine olacağından; 5393 sayılı Belediye Kanununun Encümenin Görev ve Yetkileri Başlıklı Madde 34 ” (g) … süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.” hükmü ve Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasi İle Bazi Kanunlarda Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Kanunun MADDE 26 –“Elektronik haberleşme altyapılarında yapı ruhsatı alınması EK Madde 9 başlığı altında“…Elektronik haberleşme istasyonları için kamu kurum veya kuruluşları tarafından yer kullandırılması hâlinde; sözleşme uyarınca tahsil edilecek yıllık yer kullanım bedeli, büyükşehir belediyelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yer seçim belgesi için belirlediği ücretin beş katını, diğer yerlerde üç katını geçemez... “ hükmü göz önüne alınarak kurulacak Baz istasyonu yer seçim bedelinin kanunda belirtilen oranın tavan bedeli üzerinden fiyatlandırma yapılarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ihale yoluyla 3 yıl süre ile kiraya verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:203

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.08.2023 tarih ve 2023/9665 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, S**** Mahallesi, P****** Sokak, No:1**/* adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 3** ada, * parselde bulunan K******* S***** adına kayıtlı * blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak zemin kat balkonun önüne beton atarak balkon alanını büyüttüğü görüldüğünden, yapılan uygulama 12.07.2023 tarih ve 26 sayılı Yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre 20.07.2023 tarih ve 169 sayılı Encümen Kararı alınmış olup; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği yıkım masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine ve yapı sahibi (TCKNo:248********) K******* S***** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:204

KARAR ÖZETİ: 18. Madde İmar Uygulaması itirazların değerlendirilmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.08.2023 tarih ve 2023/9692 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, i17d18c3b, i17d19d4a, i17d19d4d pafta 254 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 46, 47, 48, 49 parseller, 347 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 517 ada 146 parsel, 156 ada 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55 parseller, 167 ada 4, 5, 6, 9 parseller, 188 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 197 ada 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108 parseller, 216 ada 1, 2 parseller, 369 ada 1 parsel, 222 ada 9, 10, 11, 12, 13, 17 parseller numaralı taşınmazları kapsayan alanda, 04.10.2021 tarih ve 47 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde yer alan, 1. Etap 18. Madde imar uygulaması 26/01/2023 tarih 23 sayılı Encümen Kararıyla onaylanarak, 01/02/2023 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra 120 sayılı kararnameye istinaden 06.04.2023 tarihinden sonra askıya çıkarılmak üzere durdurulmuştur. Kalan 25 günlük süre, 07/04/2023 tarihinde askıya çıkarılmış 02/05/2023 tarihinde askıdan indirilmiştir. Yapılan itirazlar 15/06/2023 tarih ve 121 sayılı Encümen kararı ile değerlendirilerek müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitesinde (https://www.kucukkuyu.bel.tr) 21/06/2023 tarihinde askıya çıkarılmış 21/07/2023 tarihinde askıdan indirilmiştir.

Askı süresi içinde yapılmış yirmi altı adet itiraz bulunmaktadır. Yapılan itirazlar uygulama müellifine gönderilmiş olup, müellifin teknik raporu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanunun 18., 19. Maddeleri ve 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri hakkındaki yönetmelik hususları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı (D.O.P.O): 0,3599826 olarak hesaplanmıştır.

Bu kapsamda askı süresi içeresinde yapılan itirazlara dair;

 • 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi uyarınca yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmelik hususları dikkate alınarak değerlendirilen ve yönetmeliğin 17. Maddesinin b bendi (Parselasyon planıyla; imar planına, imar planında aksine bir hüküm yoksa, imar mevzuatında belirtilen minimum parsel büyüklüklerinin altında parsel oluşturulamaz.) ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan notlarının Gelişme Konut Alanlarının 3. Bendi “Konut alanlarında minimum ifraz büyüklüğü 500 m2 dir. “ maddesi dikkate alınarak yapılan değerlendirmede.
 • S**** G*****’ ün 14/07/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi,
 • H********* A******’ ın 14/07/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi,
 • E*** Y*****’ ın 11/07/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi,
 • F***** A*******’ in 24/07/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi,
 • R****** E****’ in 11/07/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi,
 • İ****** S*****’ in 24/07/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi,
 • H**** U*** varisi M**** U***’ ın 17/07/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi,
 • E**** S*****’ in 24/07/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi,
 • M**** Y*****’ ın 11/07/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi,
 • S**** Y*****’ ın 17/07/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi,
 • 14/07/2023 tarih **** sayılı CİMER başvurusu,
 • H****** T***’ ün 20/07/2023 tarih ve ****, **** sayılı dilekçeleri,
 • F**** S***** C**’ ın 24/07/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi,
 • N***** R**** Y*****, O*** G****’ in 13/07/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi,
 • M***** A** Ö***, Z***** Ç********’ nın 13/07/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi,

Konut alanlarında minimum ifraz büyüklüğü 500 m2 şartını sağlamadığından yapılan itirazların reddine,

– 18. maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri hakkındaki yönetmeliğin 14. Maddesinin 6. Fıkrası “Parselasyon planı yapılmadan ifraz, tevhit ve terk yoluyla; düzenleme ortaklık payına konu alanlara terk edilen ya da bağışlanan alan miktarının, uygulama sahasındaki düzenleme ortaklık payı oranına göre kesilecek alandan az olması durumunda, parselasyon planı sırasında düzenleme ortaklık payına tamamlayan fark kadar düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılır.” hükmü gereğince değerlendirilen itirazlardan;

 • A***** Ç***** Ş*****’ ın 12/07/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi,
 • Y****** B**** A*** vekili Z**** Ç*****’ nin 12/07/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi
 • İ**** Y****’ ın 18/07/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi,
 • M***** A***’ ın 20/07/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi,
 • N***** Ş***’ nin 20/07/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi,
 • S**** G**, Y**** Y***** ve H***** Y*****’ ın 20/07/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi,
 • N***** T*******’ ın 21/07/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi,
 • Ü***** Ş*******’ in 10/07/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi,
 • S**** D****’ ın 14/07/2023 tarih ve **** sayılı dilekçesi,
 • İ****** E****, R***** A*****, Z***** A*****, H**** G*****, İ***** M******, H**** T********, O**** B*******, Z***** E***, B**** S*******, Ö*** S*******, T**** K***, S***** A***, S**** K***, F**** E****, S****** A****, H****** A*******,  K**** A****, İ**** C*****, Y**** G**’ ün 24/07/2023 Tarih ve **** sayılı dilekçeleri,
 • Z*** Ö****, Ü***** Y*****, H***** B********, E**** D*****, A*** I******’ ın 07/08/2023 Tarih ve **** Sayılı dilekçeleri

Söz konusu itirazların daha önceden terkleri bulunduğundan düzenleme ortaklık payına konu alanlara terk edilen ya da bağışlanan alan miktarının, uygulama sahasındaki düzenleme ortaklık payı oranına göre kesilecek alandan az olması durumunda, parselasyon planı sırasında düzenleme ortaklık payına tamamlayan fark kadar düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılır hükmü gereği DOP kesintisi yapıldığından: itirazların reddine;

Yapılan inceleme neticesinde, Mıhlı Mahallesi, i17d18c3b, i17d19d4a, i17d19d4d pafta 254 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 46, 47, 48, 49 parseller, 347 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 517 ada 146 parsel, 156 ada 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55 parseller, 167 ada 4, 5, 6, 9 parseller, 188 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 197 ada 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108 parseller, 216 ada 1, 2 parseller, 369 ada 1 parsel, 222 ada 9, 10, 11, 12, 13, 17 parseller numaralı taşınmazları kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine uygun olarak hazırlanan imar uygulaması (parselasyon dosyasının) 3194 sayılı İmar Kanunun 19. Maddesine istinaden kesinleşmesine, kesinleşen imar uygulamasının tapu tescil işlemleri için Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne uygulama dosyasının gönderilmesine Encümenimizce oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:205

KARAR ÖZETİ: Yıkım İhalesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.08.2023 tarih ve 2023/9694 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu Belediyesi sınırları içinde, kaçak ve ruhsat ve eki projelerine aykırı yapılar için 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi kapsamında yıkım kararı alınmış ve 2023/266698 ihale kayıt numarası ile yıkım ihalesine çıkılmış olup; ihaleye teklif veren istekli çıkmaması sebebiyle ihale iptal edilmiş ve yıkım gerçekleştirilmemiştir. Söz konusu yıkım işleminin Belediyemizde gerekli ekipman ve araç desteğinin bulunmaması ve Belediyemiz imkanları ile gerçekleştirilememesinden dolayı 2023/266698 ihale kayıt numaralı ihale kapsamında yıkımı gerçekleştirilemeyen yapılar ile yıkım kararı alınan yapıların yıkım işlemlerinin tekrar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19.Maddesine göre yeniden ihale yapılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.