24.09.2020 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
387

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 24.09.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:74

KARAR ÖZETİ: Bütçe

5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. ve 26. maddeleri gereğince 2021 Mali Yılı Bütçe tasarısı Başkanlık Makamınca incelendikten sonra herhangi bir değişiklik yapılmaya gerek görülmeyerek 2021 Mali Yılı Bütçe tasarısı ve 2021 yılını izleyen iki yılın  ( 2022–2023 ) bütçe tahminlerini içeren bütçe,  Encümenimizce 27.08.2020 tarih ve 2020/66 sayılı Encümen Kararı ile yasal süresi içinde incelemeye alınmış olup;   yapılan inceleme sonucu 2021 Mali Yılı Bütçe tasarısı ve 2021 yılını izleyen iki yılın  ( 2022–2023 ) bütçesinin hiçbir değişiklik yapılmadan Belediye Meclisinde görüşülmek üzere uygunluğuna  Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:75

KARAR ÖZETİ: 3194/32 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 23.09.2020 tarih ve 2432 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi üzerinde tapuda İ17D23A2A pafta, 368 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılmış olan müştemilat için 11.01.2019 tarih ve G6S8B3VH belge numaralı Yapı Kayıt Belgesi alınmıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu tarafından 16.04.2020 tarih ve 501 sayılı kararına istinaden Yapı Kayıt Belgesi iptal edilmiştir. İptal edilen Yapı kayıt Belgesi sonucunda yapılan müştemilat kaçak durumuna düşmüştür. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 13.07.2020 tarih ve E.14245 sayılı Belediye Başkanlığımıza göndermiş olduğu yazı ile 3194 sayılı imar kanununun 32. ve 42. maddeleri gereğince işlem yapılması istenmiştir. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından kaçak duruma düşen müştemilat 22.07.2020 tarih ve 10 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup;  verilen 1 ( Bir ) aylık süre sonucunda yapılan kontrollerde müştemilatın yıkılmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu aykırılıklar 3194 sayılı İmar Kanunun 32.Maddesine göre işlem yapılarak yıkım kararı alınmasına ve  yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve  TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi  (TCKNo:440********) Ahmet KARABACAK hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:76

KARAR ÖZETİ: Genel

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.09.2020 tarih ve 2431 sayılı teklif yazısı ile Beldemiz Küçükkuyu, Sahil Mahallesi, Behram Caddesi,  311 Ada, 12 parseldeki inşaatta, Belediyemiz su işleri endeks okuma görevlileri tarafından  26/08/2020 tarihinde yapılan  kontroller sonucu (TCKNo:244********) Beyhan MERT’in  inşaatına su abonesi olmadan, belediye su hattından evine su borusu çekerek su bağlantısı yaptığı, su sayacı takmadan, düz boru şeklinde bahçe çimlerini suladığı tespit edilerek  26/08/2020 tarihinde tutanak altına alınmış olup; konuya dair sayaç olmadığı için bedel olarak hesaplanan kullanımın tespiti mümkün olmadığından ortalama 50m3 kullanıldığı, kullanılan suyun şantiye tarifesine göre  (1m3=12.00 TL.) 50m3*12.00TL.=600.00TL.olarak hesaplanan bedelin  (TCKNo:244********) Beyhan MERT’ten tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:77

KARAR ÖZETİ: Genel

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.09.2020 tarih ve 2432 sayılı teklif yazısı ile Beldemiz Küçükkuyu, Mıhlı Mahallesi, Akgün ALBAYRAK Caddesi, No:181 adresinde, Belediyemiz su okuma görevlileri tarafından 10.08.2020 tarihinde yapılan kontrollerde 5731 Nolu mükellef (TCKNo:408********) Dursun AKTAŞLI tarafından kullanılan suyun su sayacından geçmediği ve takribi 150m3 su kullandığı 10.08.2020 tarihinde tutanak altına alınmış olup, kullanılan tüketimin mesken tarifesine göre hesaplanan 1.433,65TL bedelinin  (TCKNo:408********) Dursun AKTAŞLI’dan tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:78

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu

23.09.2020 tarih ve 2432 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Kanarya Sokak No:14 adresinde bulunan Işıl CANKA, Nevin TÜFEKÇİ, Nursemin DİCAN,  İbrahim SOLAK, Erdal KARAKAYA ve Vasıf ŞAHİN tarafından verilen 22.09.2020 tarih ve 1114 sayılı dilekçe Encümenimizce değerlendirilmiş olup;  bina foseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su bedelinin faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:79

KARAR ÖZETİ: Para Cezası

Zabıta Amirliğinin 23.09.2020 tarih ve 2446 sayılı yazısı ile teklif edilen; Belediyemiz zabıtaları tarafından 14.09.2020 tarihinde Saat: 14:41’de Beldemiz Küçükkuyu, Mıhlı Mahallesi, Süleyman Demirel Caddesinde (TCKNo:365********)Hakan GÜLSÜN isimli şahıs tarafından 17 YD 695 plakalı araç ile izinsiz seyyar olarak sebze meyve satıcılığı yaptığı tespit edilmiş olup; 000068 nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden;5326 sayılı Kabahatler Kanununun  emre aykırı davranış başlıklı 32 nci maddesi gereği ve Küçükkuyu Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 83. Maddesinin (b) fıkrası gereği ilgilisi (TCKNo:365********) Hakan GÜLSÜN’e 2020 yılı para ceza miktarı olan 395.00TL.(Üçyüzdoksanbeşlira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:80

KARAR ÖZETİ: Genel

Fen İşleri Müdürlüğünün 23.09.2020 tarih ve 2432 sayılı teklif yazısı ile Başkanlık Makamınızın 08/10/2019 tarih ve 2655 sayılı görevlendirmesi ile oluşturulan Yıkım Komisyonu tarafından alınan raporda;  31/12/2017 tarihinden önce yapılan yapılar için başlatılan İmar Barışı uygulanmasından dolayı ruhsata aykırı ve ruhsatsız yapılara da İmar Barışı başvurusu yapılabileceğinden, İmar Barışının sona ermesinden sonra alınmış olan yıkım kararları ile imar barışının amacı dışında yapılan başvuruların da tespit edilerek yıkım işleminin yapılmasının uygun olacağı düşünülmüş, 31/12/2017 tarihinden sonra alınan yıkım kararlarının ve imar barışına aykırı beyanla belge alanların da tespit edilip, İmar Barışına aykırı beyanda bulunduklarını kesinleştirdikten sonra yıkım kararı alınarak yıkım işleminin toptan yapılması uygun olacağı öngörülmüştür.  İmar Barışına aykırı yapılan yapılar ile 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine göre alınmış olan yıkım kararlarının uygulanması için Belediyemiz imkanları ile yapılabilecek yıkımların İdaremizce gerçekleştirilmesi, uzman, nitelikli personel ve yeterli ekipman gerektiren Belediyemiz imkanları ile gerçekleştirilemeyecek yıkım işlemlerinin ise yıkım ihalesine çıkılarak yapılmasının  uygunluğuna   Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

24.09.2020 tarihli Encümen 7 adet karardan ibarettir.