25.04.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
719

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 25.04.2019 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:41
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/03/2019 tarih ve 0673 sayılı Encümene teklif yazısı eki Belediyemiz 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri 5393 Sayılı Belediye Kanunun “Kesin Hesap” başlıklı 64 üncü maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Bütçe Kesin Hesabının Düzenlenmesi ve Görüşülmesi” başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına göre Nisan ayı içinde görüşülüp karara bağlanması için Belediye Encümenine sunulmuş ve 28.03.2019 tarih ve 2019/33 sayılı Encümen kararı ile incelemeye alınmış olup, Buna göre ;5393 sayılı Belediye Kanunun 64 ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi gereğince Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve Nisan ayı içinde Encümen tarafından ayrıntılı olarak tektik edilip görüşülen Küçükkuyu Belediyesinin 2018 Mali Yılına ait Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli (Örnek:29), Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli (Örnek:30), Finansman Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli (Örnek 31), Yönetim döneminde görev yapan Muhasebe yetkililerine ait Liste(Örnek 70), Genel Mizan Cetveli (Örnek 76), Bilanço (Örnek 77) ve Taşınır taşınmaz Kesin Hesap Cetvellerini içeren 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabın iş bu cetvellerde görüldüğü gibi usule uygunluğunun aynen kabulüne, Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:42
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Osman DÜZÜN : Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 11.Sokak, No:1
Fatma POLAT : Mıhlı Mahallesi, Beykent 6.Sokak, No:27
KARAR NO:43
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Ayhan Özerden Caddesi No: 3 adresinde kayıtlı 296 ada, 6 parseldeki taşınmazın kiralama süresi 31/03/2019 tarihinde sona erdiğinden ilgili yerin 16.01.2019 tarih ve 30657 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelgesi doğrultusunda 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/e maddesi gereğince kiralanmasının uygunluğuna ve Belediyemiz adına kira sözleşmesini imzalamaya Belediye Başkanı Cengiz BALKAN’a yetki verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:44
2018/324283 ihale kayıt numarası ile halen devam etmekte olan Küçükkuyu Belediyesi muhtelif imar yollarında kilitli beton parke taş,beton bordür ve beton yağmur oluğu ile yol yapım işinde; 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanununun 24. ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 21. ile sözleşmenin 27. maddesi gereğince, söz konusu işte %20 iş artışı kapsamında değerlendirmek üzere işin devam etmesi gerektiği öngörülmektedir. Yapımı devam edecek sokaklarda, yapılması gerekli imalatlar için, yükleniciye 01/05/2019 tarihinden başlamak üzere 40 gün süre verilmesine ve 2018/324283 ihale kayıt numaralı Küçükkuyu Belediyesi muhtelif imar yollarında kilitli beton parke taş,beton bordür ve beton yağmur oluğu ile yol yapım işinde %20 iş artışı kapsamında değerlendirilmek üzere aynı yükleniciden alım yapılmasına Encümenimizce oy birliğiyle karar verilmiştir.

25.04.2019 tarihli Encümen 4 adet karardan ibarettir.