26.05.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
165

Belediye Encümeninin 26.05.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:94
Belediyemiz Encümeni 26.05.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Genel
Beldemiz Küçükkuyu’nun turizm beldesi olmasından dolayı ve esnafımızın mağdur olmaması amacıyla da sezonluk olarak kurdurulacak tezgâhlarda hediyelik eşya ( el emeği şile bezinden yapılmış ürünler, el emekleri, yöresel ürünler, beldemizin tanıtımına yönelik vb.) , takı, kıyafet vb.satışlara izin verilmesine, stantların 01.Haziran.2016 tarihinden itibaren Sahil Mahallesi liman içinde bulunan fener yolundaki yürüyüş yoluna Belediyemizce uygun görülecek yerlere kurdurulmasına ve işgaliye ücreti olarak 15.Temmuz.2016 ve 19.EYLÜL.2016 tarihlerinde ödenmek şartıyla sezonluk 750,00 TL ücret alınmasına, belirlenen ücretin Haziran ayı meclis toplantısında belirlenecek olan gelir tarife cetveline konularak onaylanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:95
Belediyemiz Encümeni 26.05.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Genel
Beldemiz Küçükkuyu liman içinde kurdurulacak olan gıda satışı yapan tezgâhların, 01 Haziran 2016 tarihinden sezon sonuna kadar Belediyemizin uygun göreceği yerlere kurdurulmasına ve işgaliye ücreti olarak 15.Temmuz.2016 ve 19.Eylül.2016 tarihlerinde ödenmek şartıyla sezonluk 1.000,00 (Bin) TL ücret alınmasına, belirlenen ücretin Haziran ayı meclis toplantısında belirlenecek olan gelir tarife cetveline konularak onaylanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:96
Belediyemiz Encümeni 26.05.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Genel
İsmail Sağlam tarafından verilen 17.05.2016 tarihli itiraz dilekçesi gündeme geldi. Yapılan değerlendirme sonunda itirazın reddine, alınmış olan 12.05.2016 tarih ve 89 sayılı encümen kararının aynen geçerliliğine, itiraz için tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Ayvacık Sulh Ceza Hakimliğine başvuru yapılabileceğine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:97
Belediyemiz Encümeni 26.05.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Genel
İsmail Temel ATİLA tarafından verilen 16.05.2016 tarihli itiraz dilekçesi gündeme geldi. Yapılan değerlendirme sonunda itirazın itirazın reddine, alınmış olan 28.04.2016 tarih ve 76 sayılı encümen kararının aynen geçerliliğine, itiraz için tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Ayvacık Sulh Ceza Hakimliğine başvuru yapılabileceğine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:98
Belediyemiz Encümeni 26.05.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Beldemiz Sahil Mahallesi, Atatürk Caddesi no:31 adresinde, tapuda İ17D23A1A pafta,214 ada,12 parselde Körfez Müh.İnş. San. ve Tic.Ltd. Şti ( Muharrem SÖYLER) adına kayıtlı taşınmaz üzerinde mimari projeye aykırı olarak arka teras olarak görülen açık alanının odaya dahil edilerek kapalı alanın büyütüldüğü Belediyemiz Fen İşleri müdürlüğü tarafından yapılan kontroller sonucunda tespit edilerek 18.05.2016 tarih ve 03 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 32.ve 42.maddelerine “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28,33,34,39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi Muharrem SÖYLER’e 2.557,91 ( İkibinbeşyüzelliyeditürklirasıdoksanbirkuruş ) TL idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına, yapı sahibi Muharrem SÖYLER için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:99
Belediyemiz Encümeni 26.05.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yıkım
Beldemiz Sahil Mahallesi, Atatürk Caddesi no:31 adresinde, tapuda İ17D23A1A pafta,214 ada,12 parselde Körfez Müh.İnş. San. ve Tic.Ltd. Şti ( Muharrem SÖYLER) adına kayıtlı taşınmaz üzerinde mimari projeye aykırı olarak arka teras olarak görülen açık alanının odaya dahil edilerek kapalı alanın büyütüldüğü Belediyemiz Fen İşleri müdürlüğü tarafından yapılan kontroller sonucunda tespit edilerek 18.05.2016 tarih ve 03 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiştir. Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde yasal hale getirilmesine, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından takibinin yapılarak, uygun hale getirilmediği takdirde yıkılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden Belediye Zabıtası ile Belediye Fen işleri yetkili elemanlarının birlikte gerekli tedbirleri alarak yıkım işleminin Kurumumuzca yapılarak masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.