26.10.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI İLANI

0
151

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 26.10.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:244

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Zabıta Amirliğinin 23.10.2023 tarih ve 10933 sayılı yazısı ile teklif edilen; Küçükkuyu Beldesi, S****  Mahallesi, A****** Caddesi,  K***** T***** karşısındaki mevkiinde (TCKNo:163********) N*** U****** isimli şahıs tarafından izinsiz olarak odun kesimi, odun parçalama işlemi yapıldığı Belediyemiz Zabıta personelince tespit edilerek 19/10/2023 tarih 000154 Nolu Zabıt Varakası düzenlenmiş olup; düzenlenen tespit tutanağına istinaden; Küçükkuyu Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddesi, 1608 Sayılı Kanun ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereği N*** U****** isimli şahsa 1.295,00TL.(BinikiyüzdoksanbeşTL) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:245

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.10.2023 tarih ve 10987 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, S**** Mahallesi, S**** Şeridinde, balıkçı barınağının batısında bulunan taş setin üzerine 56×5 m boyutlarında izinsiz olarak beton dökümü yapılmış olduğu görüldüğünden, yapılan uygulama 26.09.2023 tarih ve 40 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak 26.09.2023 tarih ve 230 numaralı Encümen Kararı alınmış olup; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsatsız imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesine, Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:246

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.10.2023 tarih ve 10988 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, S****  Mahallesi, S****  Şeridinde, 2** ada,  * parsel önünde bulunan taş setin üzerine 4,7×11,35 m boyutlarında izinsiz olarak beton dökümü yapılmış olduğu görüldüğünden, yapılan uygulama 22.09.2023 tarih ve 35 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak 26.09.2023 tarih ve 217 numaralı Encümen Kararı alınmış olup; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsatsız imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesine, Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:247

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.10.2023 tarih ve 10989 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, S****  Mahallesi, S**** Şeridinde bulunan *** ada,  * parselin önü, *** ada * parselin önünde sahil şeridi üzerinde kamuya ait alanda toplamda 2 adet ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden, yapılan uygulama 22.09.2023 tarih ve 33-34 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak 26.09.2023 tarih ve 216 numaralı Encümen Kararı alınmış olup; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsatsız imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesine, Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:248

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.10.2023 tarih ve 11014 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, S****  Şeridi, *** Ada, * Parselin önünde kamuya ait alanda K**** H**** Y***** Malikleri tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan imalat 26.09.2023 tarih ve 39 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak 26.09.2023 tarih ve 229 numaralı Encümen Kararı alınmış olup; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsatsız imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği yıkım masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine ve yapı sahipleri (TCKNo:272********) İ***** B********, (TCKNo:267********) M***** A*****, (TCKNo:267********) H****** A*****, (TCKNo:219********) A**** H***** ve (TCKNo:289********) M***** O* hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:249

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.10.2023 tarih ve 11017 sayılı yazısı ile teklif edilen;
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, H***** E*** A***** Sokak, No:3*/* adresinde ve tapuda I17******, I******** pafta, *** ada, ** parselde bulunan A**** Z**** adına kayıtlı 2 numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak balkon yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 23.10.2023 tarih ve 41 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup;  3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden (TCKNo:459********) A**** Z****’ya toplam 18.024,90 TL(OnsekizbinyirmidörtTL doksanKr) para cezası verilmesine, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…” denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 14.203,23 TL(OndörtbinikiyüzüçTL yirmiüçKr) para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 3.821,67 TL (ÜçbinsekizyüzyirmibirTL altmışyediKr) para cezasının uygulanması ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

26.10.2023 tarihli Encümen 6 adet karardan ibarettir.