26.11.2014 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
94

Belediye Encümeninin 26.11.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir. Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:237
Belediyemiz Encümeni 26.11.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Tevhid
23.10.2014 tarih ve 2014/209 sayılı tevhid kararı tapu bilgilerindeki değişiklik ve ilgilisinin 24.11.2014 tarihli dilekçesine istinaden iptal edilerek yeni karar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
1706 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun 23.10.2014 gün ve 107 sayılı yazısı ve ilgilisinin 24.09.2014 gün ve 206 sayılı başvurusuna istinaden 23.10.2014 tarih ve 20143258 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Mıhlı Mahallesi İ17D18C4D pafta,244 ada,3 ve 9 nolu parseller için hazırlanan birleştirme dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, İ17-D–18-C-4-D pafta, ada:244, 9 nolu parselde arsa vasıflı 20,50 m2’lik taşınmaz ve Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Akçukurlar Mevkii,8-9 pafta, ada:244, 3 nolu parselde arsa vasıflı 446,33 m2’lik taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:238
Belediyemiz Encümeni 26.11.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Yıldız ÖZÇELİK Mıhlı Mah.Gözde 2.sk.f blok
Hüseyin KAHRAMAN , Güngör KESKİN,Mehmet BEKTORAN Sahil mah.Gülsüm CAMGÖZ cad.no:14
Mehmet ÖNEY Sahil Mah.Bülent ECEVİT Cad.no:2
Semih TAN,Özcan Tamer TAN,Hasan Erdal TAN Sahil mah.Gülsüm CAMGÖZ no:11
Levent KURUKAVAK Mıhlı Mah.Yalıpınar 1.sk.no:20