27.01.2022 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
309

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 27.01.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:11

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 27.01.2022 tarih ve 0441 sayılı teklif yazısı ile; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, S******* D****** C******, D**** K*** S*****, No:*** H/*, tapuda İ17****** pafta, 5** ada, 4* parselde bulunan D**** Ö**** adına kayıtlı taşınmaz üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak, mevcut beşik çatının yıkıldığı, çatı terasını da kapsayan daha yüksek bir çatı yapıldığı (EK-1 Kroki, Çatı Alanı 35,28 m²), yapılan çatı değişikliği nedeniyle yeni bir teras alanı oluştuğu (EK-1 Kroki, Teras Alanı 3,35 m²),  ruhsat ve eki projelere aykırı olarak yapılan iş ve işlemlerin ilave kat oluşturduğu (EK-1 Kroki, Ruhsat ve Eki Projelere Aykırılık Toplam Alanı 38,63 m²) görüldüğünden yapı 24.01.2022 tarih ve 01 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile  mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi (TCKNo:342********) D**** Ö****’a 51.687,66TL (Ellibirbinaltıyüzseksenyedilira altmışaltıkuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:12

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 27.01.2022 tarih ve 0442 sayılı teklif yazısı ile;   Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, H***** E*** A***** S****, No:1/* A-* adresinde bulunan; tapuda İ17****** pafta, 3** ada, 2* parsel hakkında Ü**** K****’u adına karar verilen  3194/42.-3194/32. Madde uygulaması ile ilgili Ü**** K**** tarafından itirazen verilen  29.11.2021 Tarih ve 1340 sayılı dilekçe ve ekleri (satın alma işleminden önce gerçekleştirilen ekspertiz raporunda yer alan fotoğraf)  incelenerek ekte yer alan ekspertiz raporu ve  fotoğrafa  istinaden 04.11.2021 tarih ve 16 sayılı Yapı Tatil Zaptı’ na konu olan ruhsat ve eki projelere aykırı olarak yapılan imalatların H***** Y***** tarafından yapıldığı belirlenmiş olup; İmar Kanunun 3194/42 Maddesine istinaden alınan  04.11.2021 Tarih ve 105 sayılı Encümen Kararı  ile    3194/32.Maddesine istinaden    alınan 16.12.2021 Tarih ve 120 sayılı Encümen Kararının   iptalinin uygunluğuna; bahse konu  yerle ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 42. Maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden ruhsat ve eki projelere aykırı olarak imalat yapan (TCKNo:429********) H***** Y*****’a 22.735,54TL   para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

27.01.2022 tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir.