27.07.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
122

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 27.07.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

  

KARAR NO:175

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 20/07/2023 tarih ve 2023/8748 sayılı yazısı ile teklif edilen; Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda isimleri belirtilen dilekçe sahiplerinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularının Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işlemini Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

A**** K***: Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, Zeytindalı Sokak, No:21

N*** A****: Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, Kalemli Sokak, No:6 (104 ada, 1 parsel)

KARAR NO:176

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Zabıta Amirliğinin 25.07.2023 tarih ve 2023/8848 sayılı yazısı ile teklif edilen; 17.07.2023 tarih ve 2304882724 sayılı CİMER başvurusuna istinaden Beldemiz, Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Varol Pansiyon Karşısı deniz kenarında  M***** K******** isimli şahıs tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan Plaj İşletmesi faaliyetinde bulunduğu tespit edilerek Zabıta Amirliğince 21.07.2023 tarihinde kolluk kuvveti ile müşterek olarak tutanak düzenlenmiş olup; düzenlenen tutanağa istinaden söz konusu yer mühürlenerek faaliyetten men edilmiştir. 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. Maddesi ”yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılmaz” hükmü ile Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereği düzenlenen tutanağa istinaden 1608/1 sayılı Kanun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereği işletme sahibi (TCKNo:146********) M***** K********’a 1.295.00TL (Binikiyüzdoksanbeşlira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:177

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Zabıta Amirliğinin 25.07.2023 tarih ve 2023/8861 sayılı yazısı ile teklif edilen; Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 17.05.2023 tarih ve 9770 sayılı yazı eki 12.05.2023 tarih ve 3775015 sayılı Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 2015/3 sayılı Genelgesine istinaden 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında İnşaat Yasakları ile ilgili uygulama yapılmasına dair Belediyemiz Zabıta Amirliği ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personellerinin yaptığı kontrollerde, Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe  Mahallesi, Halil Efendi 1. Sokak, No:16 adresinde  İ***** Y**** isimli şahıs tarafından tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin yasak olduğu halde, inşaat yapım faaliyetlerinde bulunduğu, inşaat yasağına uymadığı görüldüğünden fotoğrafları çekilerek 20/07/2023 tarih 000145 nolu tespit tutanağı düzenlenmiş olup; düzenlenen tutanağa istinaden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ilgilisi (TCKNo:113********) İ***** Y****’a 1.295,00TL(Binikiyüzdoksanbeşlira) para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:178

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Zabıta Amirliğinin 25.07.2023 tarih ve 2023/8862 sayılı yazısı ile teklif edilen; Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 17.05.2023 tarih ve 9770 sayılı yazı eki 12.05.2023 tarih ve 3775015 sayılı Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 2015/3 sayılı Genelgesine istinaden 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında İnşaat Yasakları ile ilgili uygulama yapılmasına dair Belediyemiz Zabıta Amirliği ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personellerinin yaptığı kontrollerde, Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe  Mahallesi, Halil Efendi 1. Sokak, No:16 adresinde İ***** Y**** isimli şahıs tarafından tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin yasak olduğu halde, inşaat yapım faaliyetlerinde bulunduğu, inşaat yasağına uymadığı görüldüğünden fotoğrafları çekilerek 25/07/2023 tarih 000146 nolu tespit tutanağı düzenlenmiş olup; düzenlenen tutanağa istinaden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ilgilisi (TCKNo:113********) İ***** Y****’a 1.295,00TL(Binikiyüzdoksanbeşlira) para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:179

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Zabıta Amirliğinin 25.07.2023 tarih ve 2023/8871 sayılı yazısı ile teklif edilen; Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 17.05.2023 tarih ve 9770 sayılı yazı eki 12.05.2023 tarih ve 3775015 sayılı Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 2015/3 sayılı Genelgesine istinaden 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında İnşaat Yasakları ile ilgili uygulama yapılmasına dair Belediyemiz Zabıta Amirliği ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personellerinin yaptığı kontrollerde, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı  Mahallesi, Süleyman Demirel Caddesi, Nene Hatun Sokak, No:1 adresinde İ*** İNŞAAT LTD. ŞTİ. isimli şirket tarafından tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin yasak olduğu halde, inşaat yapım faaliyetlerinde bulunduğu, inşaat yasağına uymadığı görüldüğünden fotoğrafları çekilerek 25/07/2023 tarih 000147 nolu tespit tutanağı düzenlenmiş olup; düzenlenen tutanağa istinaden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ilgilisi (VKNo:470*******) İ*** İNŞAAT LTD. ŞTİ. isimli şirkete 1.295,00TL(Binikiyüzdoksanbeşlira) para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:180

KARAR ÖZETİ: Yola Terk-İhdas

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.07.2023 tarih ve 2023/8909 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz, Mıhlı Mahallesi, Kocakozlar mevkii, i17d18d3c pafta, 126 ada, 28 parsel numaralı taşınmazda yola terk ve ihdas işlemi Harita Mühendisi H***** Ü*** tarafından hazırlanmış olup; söz konusu taşınmaz onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmaktadır. Yola terk ve ihdas işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.” denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen yola terk ve ihdas işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. Buna göre ekli durum haritasında gösterilen Kocakozlar mevkii, i17d18d3c pafta, 126 ada, 28 parsel numaralı taşınmazda Terk (Y) ile gösterilen parçanın imar yolunda kalan alanın Belediyemiz adına bedelsiz terkinden sonra kalan parçanın arsa vasıflı imar parseli olarak tescil edilmesini, 2644 sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesine göre 126 ada 28 parselin güney tarafında (A:9,62 m²) yoldan ihdas edilerek Küçükkuyu Belediyesi adına arsa vasıflı tescil edilmesinin ve 126 ada 28 parsel numaralı taşınmaz ile tevhid edilerek arsa vasıflı imar parseli olarak tescil edilmesi uygun olan dosyanın; 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri hükümlerine göre onanmasının uygunluğuna Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:181

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.07.2023 tarih ve 2023/8910 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz, Mıhlı Mahallesi, Yörükyerleri mevkii, i17d18c3a pafta, 277 ada, 12 parsel numaralı taşınmazda, yola terk işlemi Harita Mühendisi C******** I***** tarafından hazırlanmış olup; söz konusu taşınmaz onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış, yerleşik konut alanında kalmaktadır. Yola terk işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.” denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen yola terk işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. Buna göre ekli durum haritasında gösterilen Beldemiz, Mıhlı Mahallesi, Yörükyerleri mevkii, i17d18c3a pafta, 277 ada, 12 parsel numaralı taşınmazda Terk (Y1) ile gösterilen parçanın imar yolunda kalan alanın Belediyemiz adına bedelsiz terkinden sonra kalan parçanın arsa vasıflı imar parseli olarak tescil edilmesi uygun olan dosyanın, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri hükümlerine göre onanmasının uygunluğuna Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:182

KARAR ÖZETİ: 18. Madde Uygulaması Düzenleme Sınırı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.07.2023 tarih ve 2023/8911 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, 04.10.2021 tarih ve 47 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mıhlı Mahallesi, i17d18d3d pafta, 169 ada, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parseller, 325 ada 8 parsel ve 326 ada 1 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda, sağlıklı kentsel yapılaşmayı sağlamak, imar planına uygun parselasyon planlarını oluşturmak, bölgedeki sosyal donatı alanlarını kamuya kazandırarak, kamu yatırımlarını gerçekleştirmek, imar yollarının açılarak altyapı hizmetlerini sağlamak, park ve çocuk bahçelerini kamuya kazandırarak bölgenin yeşil alana ihtiyacını karşılamak amacı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine istinaden Mıhlı Mahallesi, i17d18d3d pafta, 169 ada, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parseller, 325 ada 8 parsel ve 326 ada 1 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda hazırlanan düzenleme sınırı dosyasının Müdürlüğünden geldiği şekliyle uygunluğuna Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:183

KARAR ÖZETİ: Tevhid-Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.07.2023 tarih ve 2023/8925 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz, Gökçetepe Mahallesi, Tepemahallesi mevkii, i17d23a1b pafta, 149 ada, 18 ve 19 parsel numaralı taşınmazlarda tevhid ve yola terk işlemi Harita Mühendisi M******* G**** tarafından hazırlanmış olup; söz konusu taşınmaz onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmaktadır. Tevhid ve yola terk işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.” denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen tevhid ve yola terk işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. Buna göre ekli durum haritasında gösterilen Gökçetepe Mahallesi, Tepemahallesi mevkii, i17d23a1b pafta, 149 ada, 18 ve 19 parsel numaralı taşınmazlar tevhid edilerek (A), Terk (Y) ile gösterilen parçanın imar yolunda kalan alanın Belediyemiz adına bedelsiz terkinden sonra kalan parçanın (B) arsa vasıflı imar parseli olarak tescil edilmesini, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri hükümlerine göre onanmasının uygunluğuna Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:184

KARAR ÖZETİ: Aktarma

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.07.2023 tarih ve 2023/8897 sayılı yazısı ile teklif edilen; 5393 sayılı Belediye Kanununun “Encümenin Görev ve Yetkileri” bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin  “Aktarma” başlıklı 36. Maddesi; “(1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir. (2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır…” hükümlerine istinaden; karar ekinde ödenek ihtiyacı bulunan ve Ödenek Aktarma Cetvelinde detayları ile belirtilen gider tertiplerine toplamda 1.325.314,29TL aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.