28.01.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
241

Belediye Encümeninin 28.01.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:14
Belediyemiz Encümeni 28.01.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
2015/145642 ihale kayıt numaralı işin Kontrol Teşkilatınca 26/01/2016 tarihli yazısıyla talep etmiş olduğu konu görüşülmüş, ilgili sebeplerle hizmet alanlarımızın önemli ölçüde genişleyeceği ve aciliyeti düşünülmüştür. Belediyemiz birimlerinin ( hizmet garajı, kanalizasyon, arıtma ve büro hizmetleri ) artacak olan hizmet taleplerini karşılayabilmesi ve hizmetlerimizin aksamaması için personel sayımızın gerektiği ölçüde artırılması gerekmektedir.
Yukarıdaki sebeplerle talebin; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24. Maddesi gereği ;
(Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
Madde 24- (Değişik: 30/7/2003-4964/46 md.)
Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;
a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,
Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 ‘sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.
2015/145642 İKN ihalede %20 iş artışı kapsamında değerlendirilmek üzere yüklenici Atlantis Grup Kurumsal Hizmetler Sağlık Temizlik San. Tic.Ltd. Şti. ne bildirilerek, gereken önlemin alınması için çalışmaların yapılması hususu Encümenimizce oy birliğiyle kabul edilmiştir.
KARAR NO:15
Belediyemiz Encümeni 28.01.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Satış
Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi’nde tapuda Belediyemize ve Ase Yapı İnş. Teknolojileri San. ve tic.Limt. Şirketine ait,
İLİ : ÇANAKKALE
İLÇESİ : AYVACIK
BELDE : KÜÇÜKKUYU
MAHALLESİ : MIHLI MAHALLESİ
MEVKİİ : İSKELEBAŞI
CİNSİ : ARSA
PAFTA : İ17D23A2B
ADA : 357
PARSEL : 13
YÜZÖLÇÜMÜ : 2536,13 m2’lik
Taşınmazın Kurumumuza ait olan 17,26 m2’lik kısmını satın almak için ilgilisince verilen dilekçeye istinaden 06.01.2016 Tarih ve 2016/11 sayılı Belediye Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince satışının yapılmasına karar verilmiştir.
Beldemiz Küçükkuyu sınırları içinde emlak alım satım işleri yapan üç adet işletme ve Belediyemiz emlak servisince,
GÜREL EMLAK : 610,00 TL
DAŞKIN EMLAK : 600,00 TL
ASSOS EMLAK : 620,00 TL
Belediye Emlak servisi , : 578,00 TL
TOPLAM : 2.408,00 TL
2.408,00: 4 = 602,00 TL x 17,26 M2 = 10.390,52 TL
Olarak hesaplanan Kurumumuza ait 17,26 m2’lik hissenin bedelinin, rayiç değerlerin altında kalmamak şartıyla 15.000,00 TL (OnbeşbinTürklirası) bedelle Ase Yapı İnş. Teknolojileri San. ve Tic.Limt. Şirketine satışının yapılmasına, Tapu Sicil Müdürlüğü’nde tescil işlemleri için belediyemiz adına her türlü imzayı atmaya kurumumuz çalışanlarından 22189591568 T.C. kimlik numaralı İlhan ŞEN’in görevlendirilmesine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:16
Belediyemiz Encümeni 28.01.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yardım
Beldemiz Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığında vatani vazifesini yapan Barış DENİZ 26.01.2016 tarihli dilekçesi ile maddi durumunun iyi olmadığını belirterek maddi yardım talebinde bulunmuştur. Barış DENİZ hakkında Belediyemiz Zabıta Birimince yapılan incelemede, maddi durumlarının iyi olmadığı tespit edildiğinden 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Yapılmasıyla ilgili Kanun gereğince, ilgiliye Çanakkale İl İdare Kurulu’nun 2016 yılı için almış olduğu 250,00 TL Asker Aile Yardımı yapılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38.maddesinin ‘n’ bendi gereğince Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.