28.04.2022 TARİHLİ ENCÜMEN KARARLARI.

0
196

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 28.04.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:50

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 27.04.2022 tarih ve 2022/1534 sayılı teklif yazısı  ile 22/04/2022 tarih ve 0487  sayılı dilekçede Küçükkuyu   L**** i***** bulunan C*** M*** ünvanlı işyerinde fiyat tarifesini herkesin görebileceği uygun yere koymadığını belirtilmesine  istinaden; Belediyemiz Zabıta Amirliğince yapılan kontrollerde 25.04.2022 tarihinde saat 12:30 da C*** M*** ünvanlı işyeri işletmecisi olan M******* P****’a 000105 sayılı tespit tutanağı tanzim edilmiş olup; düzenlenen tutanağa istinaden;5326 sayılı Kabahatler Kanuna göre Para Cezaları Kanunun 32. Maddesinin emre aykırı davranıştan (TCKNo:146********) M******* P****’a, 2022 yılı para ceza miktarı olan 581.00TL (Beşyüzseksenbirlira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:51

KARAR ÖZETİ: Kesin Hesap

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.03.2022 tarih ve 1121 sayılı teklif yazısı ile Belediyemiz 2021 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri 5393 Sayılı Belediye Kanunun “Kesin Hesap” başlıklı 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Bütçe Kesin Hesabının Düzenlenmesi ve Görüşülmesi” başlıklı 40. maddesinin birinci fıkrasına göre Nisan  ayı içinde görüşülüp karara bağlanması için Belediye Encümenine sunulmuş ve 31.03.2022 tarih ve 2022/33 sayılı Encümen Kararı ile incelemeye alınmış olup; 5393 sayılı Belediye Kanunun 64. ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve Nisan  ayı içinde Encümen tarafından ayrıntılı olarak tetkik edilip görüşülen Küçükkuyu Belediyesinin 2021 Mali Yılına ait Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli (Örnek:29), Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli (Örnek:30), Finansman Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli (Örnek 31), Yönetim döneminde görev yapan Muhasebe yetkililerine ait Liste(Örnek 70), Genel Mizan Cetveli (Örnek 76), Bilanço (Örnek 77) ve Taşınır taşınmaz Kesin Hesap Cetvellerini içeren 2021 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının uygunluğuna,  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

28.04.2022 tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir.