29.02.2024 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI İLANI.

0
127

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 29.02.2024 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:30

KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 23.02.2024 tarih ve 13732 sayılı yazısı ile teklif edilen; Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda ismi belirtilen dilekçe sahibinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazının atık sularının Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işlemini Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce  oy birliği ile karar verildi.

Y******* Ö*** : Küçükkuyu Beldesi, S**** Mahallesi, 1** ada, * parsel

KARAR NO:31

KARAR ÖZETİ: Gsm Baz İstasyonuna katılım

Fen İşleri Müdürlüğünün 27.02.2024 tarih ve 13776 sayılı yazısı ile teklif edilen 22.01.2024 tarihli ve 668927 sayılı dilekçe ile Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Küçükkuyu Otogar olarak tabir ettiği Sahil Mahallesi, 235 ada, 5 parsel içinde bulunan totem tabela içersine Turkcell olarak katılım yapmak  için Kurumumuzdan  gerekli Encümen Kararı alınması  talep edilmiş olup;   Kurumumuza ait  Sahil Mahallesi, 235 ada, 5 parsel içinde bulunan batı yanı  yeşil alanda, 24/08/2023 tarih ve 202 sayılı Encümen Kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. maddesi (g) bendi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun 26. maddesi hükmü göz önüne alınarak kurulan baz istasyonu,  21/09/2023 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale edilmiş ve  yüklenici tarafından operatörlük faaliyetleri başlamış olup;  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ilan edilerek ihalesi yapılan ve kiraya verilen alan kanunda belirtilen oranın tavan bedeli üzerinden fiyatlandırılmıştır. Aynı faaliyet kapsamında aynı hizmeti verecek olan ilgi dilekçe sahibinin de Tesis paylaşımı kapsamında vereceği hizmet için Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin Yer seçim belgesi ücreti başlıklı 6. maddesinin 2. bendi ” Yer seçim belgesi ücretleri her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. ”  ve  yine 3194 sayılı İmar Kanununun Ek 9. maddesinin 7. fıkrası ” Elektronik haberleşme istasyonları için kamu kurum veya kuruluşları tarafından yer kullandırılması hâlinde; sözleşme uyarınca tahsil edilecek yıllık yer kullanım bedeli, büyükşehir belediyelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yer seçim belgesi için belirlediği ücretin beş katını, diğer yerlerde üç katını geçemez…”  hükmü  gereği  2024 yılı yer seçim belgesi ücreti olan 19.108,95 TL  üzerinden üç katı olan 57.326,70TL yıllık bedel alınmasına ve diğer yıllarda Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin 2. bendi kapsamında yapılacak artışın uygulanması koşulu ile   talep edilen  hizmet uygulamasının    uygunluğuna  Encümenimizce  oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:32

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.02.2024 tarih ve 13799 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, Y********* *.Sokak, No:1*/* adresinde ve tapuda 197 ada, 78 parselde bulunan A*********** Ş***** adına kayıtlı 2 numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat eki projelere aykırı olarak ortak alan olan bahçenin 5.70*2.35 m boyutlarında  doldurularak yükseltilip balkon olarak şahsi kullanıma ayrıldığı, üzerine sundurma imalatı yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.02.2024 tarih ve 06 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup;  3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden (TCKNo:101********) A*********** Ş*****’e toplam 39.238,71TL  para cezası verilmesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…” denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 29.504,33TL para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 9.734,38TL para cezasının uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce  oy birliği ile  karar verildi.

KARAR NO:33

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.02.2024 tarih ve 13801 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, K******* Sokak, No:**/*  adresinde ve tapuda 509 ada, 129 parselde bulunan Ş**** K********* adına kayıtlı * blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat eki projelere aykırı olarak çatı teras alanın üzerinde kapalı alan oluşturulduğu ve sundurma imalatı yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.02.2024 tarih ve 04  sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup;  3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden (TCKNo:427********) Ş**** K********* ‘a toplam 125.276,70TL para cezası verilmesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…” denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 94.197,92 TL  para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 31.078,78TL para cezasının uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:34

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.02.2024 tarih ve 13802 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, K******* Sokak, No:**/* adresinde ve tapuda 509 ada, 129 parselde bulunan N****** T**** adına kayıtlı F blok 2 numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat eki projelere aykırı olarak çatı teras alanın üzerinde kapalı alan oluşturulduğu ve sundurma imalatı yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.02.2024 tarih ve 05 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş olup;  3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden (TCKNo:186********) N****** T****’ya toplam 125.276,70TL para cezası verilmesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…” denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 94.197,92TL para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 31.078,78TL  para cezasının uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:35

KARAR ÖZETİ:Aktarma

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.02.2024 tarih ve 13807 sayılı yazısı ile teklif edilen; Fen İşleri Müdürlüğünün 22.02.2024 tarih 13651 sayılı yazısı  ile belediyemiz demirbaşlarına kayıtlı araçların Zorunlu Mali Trafik Sigortaları ile Koltuk Ferdi Kaza Sigortalarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesine göre yapılabilmesi için ödenek aktarması talep edilmiş olup;  5393 sayılı Belediye Kanununun “Encümenin Görev ve Yetkileri” bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Aktarma” başlıklı 36. Maddesi; “(1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir. (2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır…” hükümlerine istinaden; karar  ekinde  Ödenek Aktarma Cetvelinde detayları ile belirtilen ve ödenek ihtiyacı bulunan gider tertiplerine toplamda 150.000,00TL aktarımının yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 36

KARAR ÖZETİ: 3194/42. Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.02.2024 tarih ve 13837 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, A**** A******* Caddesi No:**/* adresinde ve tapuda 357 ada, 13 parselde kayıtlı bulunan B**** D****** adına kayıtlı 5 numaralı bağımsız bölüm üzerinde ruhsat eki projelere aykırı olarak balkon alanının sabit pvc ile kapatılarak emsal alanın ve kapalı alan miktarının arttırıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.02.2024 tarih ve 07 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup;  3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden (TCKNo:428********) B**** D******’e toplam 22.004,24 TL para cezası verilmesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…” denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 17.482,37 TL para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 4.521,87 TL para cezasının uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 37

KARAR ÖZETİ: 3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.02.2024 tarih ve 13838 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi üzerinde ve tapuda 357 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan E**** B***** adına kayıtlı taşınmaz üzerinde ruhsatsız olarak yapı yapıldığı görüldüğünden, yapılan uygulama 27.02.2024 tarih ve 08 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup;  3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden (TCKNo: 475********) E**** B*****’ya toplam 2.555.911,37 TL para cezası verilmesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…” denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 2.041.895,54 TL para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 514.015,83 TL para cezasının uygulanmasına ve ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.