BELEDİYE ENCÜMENİNİN 30.01.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:10

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 28.01.2020 tarih ve 0329 sayılı yazısı ile teklif edilen; Küçükkuyu Beldesi Gökçetepe Mahallesinde tapuda İ17D22B2A-16 pafta, 168 ada, 15 parsel üzerinde Emin Feridun YÜKSEL’e ait zeytinlik vasıflı alanda 28.05.2019 tarih ve L5MMPVC2 belge numaralı Yapı Kayıt Belgesi alınmıştır. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yapılan rutin kontroller sonucunda planı olmayan plansız alan üzerinde Yapı Kayıt Belgesi alınmış mevcut herhangi bir yapının bulunmadığı ve sıfırdan yeni beton dökülerek yeni bir yapının yapıldığı tespit edilmiş olup; 42 24.01.2020 tarih ve 04 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiştir. Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32. maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK’nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle,  aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden, Küçükkuyu Beldesi Gökçetepe Mahallesinde; tapuda İ17D22B2A-16 pafta, 168 ada, 15 parsel üzerinde kayıtlı taşınmazla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden Mal Sahibi (TCKNo.:148********) Emin Feridun YÜKSEL’e 27.676.19TL.(yirmiyedibinaltıyüzyetmişaltılira ondokuzkuruş) para cezası verilmesi ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:11

KARAR ÖZETİ: Kiralama

Fen İşleri Müdürlüğünün 29.01.2020 tarih ve 0298 sayılı yazısı ile teklif edilen; 27/01/2020 tarih ve 0110 sayılı Murat OZA’nın dilekçesi ile 27/01/2020 tarih ve 0111 sayılı Kader GÜNEŞ’in dilekçelerinde Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Akgün Albayrak Caddesi üzerinde 355 ada 1 parselde bulunan ve düğün salonu olarak tabir edilen Kurumumuza ait yapının devir işlemlerinin yapılması istenmektedir. Söz konusu yapıda halen kiracı durumunda bulunan Murat OZA’nın 04/02/2020 tarihi itibari ile devir edilecek yapı ve idaremize ait diğer borçlarının ödenmesi kaydı ile kiracılık hakkının ortadan kaldırılmasına, devir alacak istekli olan Kader GÜNEŞ’ten de ihalenin tüm şartlarının aranarak kira süresinin 04/02/2020 tarihinden başlatılarak 24/05/2022 tarihine kadar olmak üzere, kiracı lehine tahakkuk ettirilen en son kira bedeli üzerinden ve bu bedel üzerinden yeni kiracı Kader GÜNEŞ tarafından kesin teminat, vergi, resim ve harç giderlerinin ödenerek devir işlemlerinin yapılmasına, Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:12

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına  eklenmesi konusu

Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi, Büyükçetmi Caddesi, Plevne Sokak, No:4 adresinde bulunan Özem  Sitesi sakinleri  adına Özem Sitesi Yöneticisi Kasım ESER  tarafından verilen 27.01.2020 tarih ve 0115 sayılı dilekçe Encümenimizce değerlendirilmiş olup;  bina fosseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su bedelinin faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin  uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:13

KARAR ÖZETİ: Genel

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.01.2020 tarih ve 0344 sayılı yazısı ile teklif edilen; Belediye adına her türlü arabuluculuk görüşmesine katılmak, arabuluculukla ilişkin her türlü işlemleri yapmak, Belediyemiz hizmetlerinden doğan vergi, ecrimisil, harcamalara katılım vb. tüm alacaklarımız ile Beldemiz sınırları içinde ve dışındaki taraf olduğu davalarda belediyemizin her türlü hak ve menfaatlerinin korunması ile teminini sağlamak, belediyemize borçlu olan gerçek ve tüzel kişilerin taşınır ve taşınmazlarına tedbir koydurmak, icra takibini başlatmak ve alacaklarımızın tahsili için gerekli her türlü hukuki süreçleri başlatmak, takip ve icra etmek üzere Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümleri gereği kadro karşılığı kısmı zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışan Avukat Refik Olgu BENLİ ((TCKNo.: 384********, Baro Sicil No: 499, TBB. Sicil No: 71610)’ye Noterlikten Genel Vekalet vermek üzere Belediye Başkanı Cengiz BALKAN’a yetki verilmesinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:14

KARAR ÖZETİ: Genel

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.01.2020 tarih ve 0294 sayılı yazısı ile teklif edilen; Belediye gelirleri içerisinde yer alan ve ilgililerince ödemesi yapılmayan su alacaklarının yasal takibi ve gerekli işlemlerinin yapılması için Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümleri gereği kadro karşılığı kısmı zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışan Avukat Refik Olgu BENLİ (TCKNo.: 384********, Baro Sicil No: 499, TBB. Sicil No: 71610)’ye yetki verilmesinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

30.01.2020 tarihli Encümen 5  adet karardan ibarettir.