30.03.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
520

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 30.03.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 30.03.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR NO:60
KARAR ÖZET: Şartlı Nakti Yardım(Katı Atık Toplama Aracı)
Beldemiz Küçükkuyu’nun artan yazlık nüfusu ve yerleşik nüfusun artışından dolayı çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere acilen “1 adet Katı Atık Toplama aracı” na ihtiyaç bulunmakta olup Mali imkanlarımızın yetersiz olması sebebiyle temin edilemeyen bahse konu aracın satın alınabilmesi için 03.Nisan 2007 gün ve 26487 sayılı Çevre gelirlerinin Takip ve tahsili ile Tahsilat karşılığı Öngörülen Ödeneğin kullanımı hakkındaki Yönetmelik gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, Bakanlığın uygun gördüğü miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasına, Belediyemiz adına yardımla ilgili konularda Belediye Başkanı Cengiz BALKAN‘a yetki verilmesine, yardımın tarfımıza tahsisi yapıldığı takdirde, Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim alınmasına, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılmasına, yardımla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen taahhütname ve protokol hükümlerinin yerine getirilmesine ve Bakanlıkça istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
KARAR NO:61
KARAR ÖZET: Şartlı Nakti Yardım(Çöp Konteynerı)
Belediyelerimiz sınırları içinde oluşan katı ve sıvı atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesine araç gereç, ekipman ve altyapı eksikliği nedeniyle çok yoğun çevre kirliliği meydana gelmektedir.2017 yılı ilk aylarında meydana doğal afetler; sel ve ardından deprem afetleri sonucunda bölgemizdeki katı atıkların artışı göz önüne alınarak halk sağlığını korumak amacıyla çöp konteynerına ihitiyaç duyulmakta olup; Mali imkanlarımızın yetersiz olması sebebiyle temin edilemeyen bahse konu konteynerlerin satın alınabilmesi için 03.Nisan 2007 gün ve 26487 sayılı Çevre gelirlerinin Takip ve tahsili ile Tahsilat karşılığı Öngörülen Ödeneğin kullanımı hakkındaki Yönetmelik gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, Bakanlığın uygun gördüğü miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasına, Belediyemiz adına yardımla ilgili konularda Belediye Başkanı Cengiz BALKAN‘a yetki verilmesine, yardımın tarfımıza tahsisi yapıldığı takdirde, Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim alınmasına, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılmasına, yardımla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen taahhütname ve protokol hükümlerinin yerine getirilmesine ve Bakanlıkça istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
KARAR NO:62
KARAR ÖZET: 5326 sayılı yasanın 42. Maddesi gereği denetim tutanağı
Beldemizde bulunan marketlere ilgili, Zabıta Amirliği tarafından yapılan işyeri denetimlerde işyerlerinde bulunan bazı gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerinin geçtiği tespit edilmiş ve bu ürünler imha edilmek üzere toplanmış ve yapılan işlemle ilgili Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesinde bulunan Şok Marketler Ticaret A.Ş.’ye ait Küçükkuyu Gökçetepe Şok Satış Mağazası ünvanlı işyerine 22/03/2017 tarih ve 000507 sayılı Zabıt Varakası ve denetim tutanağı düzenlenmiş olup; Zabıta Yönetmeliğimizin 12/E ile 42. Maddesi ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesinde bulunan Gökçetepe Şok Marketler Ticaret A.Ş.’ye 227.00 TL. para cezası yazılması ve toplanılan tarihi geçmiş ürünlerin fotoğraflanarak tutanak ile imha edilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:63
KARAR ÖZET: 5326 sayılı yasanın 42. Maddesi gereği denetim tutanağı
Beldemizde bulunan marketlere ilgili, Zabıta Amirliği tarafından yapılan işyeri denetimlerde işyerlerinde bulunan bazı gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerinin geçtiği tespit edilmiş ve bu ürünler imha edilmek üzere toplanmış ve yapılan işlemle ilgili Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesinde bulunan, Şok Marketler Ticaret A.Ş.’ye ait Küçükkuyu Orta Mahalle Şok Satış Mağazası unvanlı işyerine 22/03/2017 tarih ve 000599 sayılı Zabıt Varakası ve denetim tutanağı düzenlenmiş olup; Zabıta Yönetmeliğimizin 12/E ile 42. Maddesi ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği Küçükkuyu Orta Mahallesinde bulunan Şok Marketler Ticaret A.Ş.’ye 227.00 TL. para cezası yazılması ve toplanılan tarihi geçmiş ürünlerin fotoğraflanarak tutanak ile imha edilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:64
KARAR ÖZET: Kesin Hesap
5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi gereğince 2016 Yılı Bütçesi kesin hesabı Belediye Başkanı tarafından 30.03.2017 Perşembe günü Belediye Encümenine sunulmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 34/a ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesine göre Belediye Encümenine , Belediye Başkanı tarafından sunulan 2016 yılına ait Gelir Gider kesin hesap cetvellerinin Nisan ayı sonuna kadar incelenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:65
KARAR ÖZET: Devir İşlemi
İlgilileri Ahmet YEDER Vekili Ali İhsan UYSAL’ın 16/03/2017 tarih ve 20170363 sayılı ve Fırat ANGIN’ın 16/03/2017 tarih ve 20170364 sayılı dilekçelerine istinaden, Kurumumuza ait şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan Belediyemize ait büfe kullanım amaçlı 2 nolu dükkanın devir işlemlerinin ve 9 nolu yazıhanenin kullanım amacının büfe olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Söz konusu 2 nolu taşınmazın kiralama ihalesi 14/07/2016 Perşembe günü yapılmış ve Ahmet YEDER ile 25/07/2016 tarihinde, 01/08/2019 tarihine kadar olmak kaydı ile sözleşmeleri imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 3. maddesi gereğince (Kiralanan, kiracı dışında bir başkası tarafından kullanılamaz. Kiracının yanına ortak alması, kiracının kendisi ortak dahi olsa bir başka ortaklığa devrinin akde aykırılık teşkil edeceğini ve sözleşmenin idarece tek taraflı fesh edileceğini kiracı kabul etmiştir. Bu hususların mahkeme huzurunda, belediye zabıta görevlilerinin tutanakları ile ispatını kiracı kabul etmiştir. Kiralananın devri ancak Belediye yetkili kurulunun vereceği kararla mümkün olacaktır. Kiracı kiracılık hakkını, idarenin izni olmadan bir başkasına devredemez ve mücbir sebep halleri dışında sözleşmeyi feshedemez.) kiralananın devri ancak Belediye yetkili kurulunun vereceği kararla mümkün olacağından, devir alacak isteklide de ihalenin tüm şartlarının aranarak, devir edilecek büfe kullanım amaçlı 2 nolu dükkanın varsa kira borçları ödenip, Ahmet YEDER’in 25/07/2016 tarihinde sözleşme imzalarken vermiş olduğu 25/07/2016 tarih ve 265681 makbuz numaralı 864,00 TL tutarındaki kesin teminat miktarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62. maddesi gereğince gelir kaydedilip, kiracılık hakkının iptal edilerek, kira süresinin 01/04/2017 tarihinden başlatılarak 01/08/2019 tarihine kadar olmak üzere kiracı lehine tahakkuk ettirilen en son kira bedeli üzerinden ve bu bedel üzerinden yeni kiracı Fırat ANGIN tarafından kesin teminat, vergi, resim ve harç giderlerinin ödenerek devir işlemlerinin yapılmasına, söz konusu büfe kullanım amaçlı 2 nolu dükkanın yazıhane olarak, Fırat ANGIN’ın kiracısı olduğu 9 nolu yazıhanenin ise kullanım amacının büfe olarak değiştirilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.
KARAR NO:66
KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçesinin görüşülmesi;
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Hanife YILMAZ: Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi, Gökçetepe 3. Cadde, No:4
Şeref SULAK: Küçükkuyu., Mıhlı Mahallesi, Bilgekaan Sokak No:1
Zuhal KARABABA: Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Yatırım 1. sokak No:10
Halit YAVUZ: Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Bilgekaan Sokak, No: 2
KARAR NO:67
KARAR ÖZETİ:İhdas
Sorumlu Mühendis Muhittin GÜLEY tarafından hazırlanan 30.03.2017 tarih ve 20170873 sayılı yazı ile Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan ; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe mahallesi, pafta i17d18d4d, 133 adada ki yoldan ihdas da (A) harfi ile gösterilen alanın (8.64 m2) 3194 sayılı İmar Kanununu 11. Maddesine ve İmar Kanunun 17. Maddesi ile 2644 sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine uygun olduğuna ve Tapu Sicil Müdürlüğü’nde tescil işlemleri için Belediyemiz adına her türlü imzayı atmaya kurumumuz çalışanlarından 22189591568 T.C. kimlik numaralı İlhan ŞEN’in görevlendirilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:68
KARAR ÖZETİ:İfraz,Yola terk
İlgilisi İbrahim ÖZPEK 29/03/2017 tarih ve 20170423 kayıt sayılı dilekçesine istinaden 30.03.2017 tarih ve 20170874 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, i17d18d4c pafta, 176 ada, 11 nolu parsel için hazırlanan ifraz ve yola terk dosyası 08/09/1993 tarih ve 3/45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan i17d18d4c imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta olup ;176 ada, 11 parselde zeytinlik vasıflı İbrahim ÖZPEK adına kayıtlı taşınmazın vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur. Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, i17d18d4c pafta, 176 ada, 11 nolu parselde zeytinlik vasıflı İbrahim ÖZPEK adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz yola terkinden sonra kalan kısmın (B) nolu parselin tam imar parseli,( A) nolu artık (şuulu) imar parseli olacak şekilde ifrazı hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi

30.03.2017 tarihli Encümen 9 adet karardan ibarettir.

.