30.05.2024 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI İLANI

0
153

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 30.05.2024 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO: 77

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.05.2024 tarih ve 15678  sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 2** ada, * parselin önünde ticari ünvanı C*** N*** olan işletme tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 24.05.2024 tarih ve 22 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı (Vergi Kimlik No:739*******) C*** N***’e toplam 33.775,38TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 78

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.05.2024 tarih ve 15679  sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, K****** 4. Sokak No:** adresinde ve tapuda 206 ada, 10 parselde kayıtlı bulunan B blok 2 numaralı bağımsız bölüm üzerinde malik S***** P**** tarafından su basman merdiveni duvar örülerek kapatıldığı, hol genişliğinin arttırıldığı, balkon alanı kapatılarak mutfak hacminin genişletildiği dolayısı ile yapının emsal hesabının değiştiği ve kapalı alan miktarının arttırıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 24.05.2024 tarih ve 21 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıklar hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden mal sahibi (TCKNo:261********) S***** P****’a toplam 50.459,43 TL para cezası verilmesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…” denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 29.696,62 TL para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 20.762,81TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 79

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.05.2024 tarih ve 15680  sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, C********* T**** Caddesi üzerinde ve tapuda 3** ada, *. ve *. parsellerde kayıtlı bulunan taşınmazlar üzerinde S***** Turizm Organizasyon Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ruhsatsız olarak ahşap platform üzeri galmping çadır imalatı yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 24.05.2024 tarih ve 20 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan (Vergi Kimlik No:761*******) S***** Turizm Organizasyon Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne toplam 292.763,28 TL para cezası verilmesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…” denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 274.338,86TL para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 18.424,42TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 80

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.05.2024 tarih ve 15681 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, S******* S****** Caddesi No:** adresinde ve tapuda 1** ada, * parselde kayıtlı bulunan taşınmazın çatı terasında yapılan uygulamanın 31.12.2017 tarinden sonra yapıldığı Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu Kararı ile tespit edilerek taşınmaz için alınan yapı kayıt belgesi iptal edildiğinden yapılan uygulama 04.11.2020 tarih ve 14 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir. Çanakkale 1. İdare Mahkemesi 2021/336 esas, 2022/546 numaralı kararı ile ihtilaf konusu imalatın açık ve tereddüte yer bırakılmayacak şekilde saptanması ve ayrıntılı olarak belirtilmesi gerektiği belirtilerek dava konusu 04.11.2020 tarih ve 14 sayılı yapı tatil zaptı iptal edilmiştir. Bahse konu karara istinaden yerinde yapılan incelemede, taşınmazın açık çatı terasında mahya yüksekliğini aşan, sabit cam ve duvar imalatı içeren 4m x 9,90m ebatlarında ruhsatsız olarak terasın kapatıldığı görüldüğünden 21.05.2024 tarih ve 19 sayılı yapı tatil zaptı düzenlenerek mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıklar hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden taşınmazın ½ hissedarı (TCKNo:416********) A** C***** T****’e ve ½ hissedarı (TCKNo:416********) A** C**** T****’e toplam 323.524,77 TL para cezası verilmesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin ç alt bendinde “…Aykırılıktan sorumlu olan yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Bu fıkraya göre verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde bu bent uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez…” denildiğinden 30 gün içinde aykırılığın giderilmesi halinde ilave edilen 227.562,20TL para cezasının tahsil edilmeyerek toplam 95.962,57 TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 81

KARAR ÖZETİ: 2024 Mali Yılı Ek Bütçe

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20.05.2024 tarih ve 15452 sayılı  yazısı ile  teklif edilen 02.10.2023 tarih ve 2023/69 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 2024 Mali Yılı Bütçesi; 2024 yılı Ocak ayında açıklanan yüksek ücret artışından kaynaklı artan personel giderleri sebebiyle yetersiz kalmış ve şirket personellerine yapılan harcamanın muhasebeleştirildiği 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları ekonomik kodunda ödenek yetersizliği hususu doğduğundan; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Ek Ödenek” başlıklı 37. Maddesi gereğince hazırlanan ve Taşeron Personelin Maaş ödemeleri için oluşturulan 2024 yılı Ek Bütçe tasarısı 23.05.2024 tarih ve 2024/71 sayılı kararı ile Encümenimizce incelenmeye alınan 2024 Mali Yılı Ek Bütçe tasarısı ve eki cetvellerde detayları belirtilen 40.000.000,00TL tutarındaki ek ödenek talebinin Belediye Meclisinde görüşülmek üzere uygunluğuna Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 82

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçesinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 30.05.2024  tarih ve 15699 sayılı yazısı ile teklif edilen; Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda isimleri belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularının Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işlemini Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

F**** R***** B********* ve M***** R**** M*** adına Vekâleten M***** S*** B***********: Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, 3** Ada, * Parsel

Ç**** İnşaat-D*** Yaşam Evleri Sitesi Yönetimi Başkan Yardımcısı Ö**** K*****: Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, 1** Ada, 1* Parsel

T**** Sitesi Sakinleri Adına A****** E****: Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, 2** Ada, * Parsel

KARAR NO: 83

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Zabıta Amirliğinin 30.05.2024 tarih ve 15703 sayılı yazısı ile teklif edilen Küçükkuyu  Sahil Mahallesi, Kazım Karabekir 1. Caddede cuma günü kurulan halk pazarında pazar esnaflarınca çıkarılan atık maddelerin belediyemizin belirlediği şekilde ve gösterilen alanlarda toplanması gerekmekte olup; konu ile ilgili belirlenen kurala uymadığı Belediyemiz Zabıta Amirliği personelince tespit edilen pazar esnafı İ**** Y*********** isimli şahısa 24/05/2024 tarihli İdari Para Cezası Tutanağı düzenlenmiş olup; düzenlenen tutanağa istinaden; 5957 Sayılı Kanununun 14/1b Maddesi gereği (TCKNo:128********) İ**** Y***********’ye 603,00TL para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.