Fen İşleri Müdürlüğü

Görev ve Tanımı
Kentsel yaşamı oluşturan hizmetlerin (yol, kanal, tretuar, hizmet binaları yapımı v.s.) tüm alt yapı kuruluşları ile planlı ve çağdaş normların kullanılarak üretildiği, kentte kişilerin fiziki ve sosyal yaşamını sağlıklı ve mutlu sürdürmelerini sağlamaktır.

Genel Faaliyetler
Kent içinde farklılaşan mekanların kültürel, fiziksel, toplumsal farklılıkların giderilerek ıslahının gerçekleştirilmesi; kentin bütünleştirilmesinin sağlanması, aidiyet duygusunun geliştirilmesi ve kentlilik bilincinin oluşturulmasının sağlanması.

Alt yapı – üst yapı imalatlarının yapımı, bakımı ve onarımı :

Kanalizasyon ve yağmur suyu kanalı projelerinin hazırlanması ve yapımı, mevcut yağmur suyu kanallarının bakım onarım ve temizlenmesi, yeni yapılacak yolların ve tretuarların projelerinin hazırlanması ve yapımı (asfalt, beton, parke vb. malzemelerle), mevcut yapılmış yolların periyodik olarak bakımı ve onarımı, mevcut yolların imar planına uygun olarak genişletilmesi, mevcut asfalt ve parke yollarda yapılan alt yapı çalışmaları sonucu oluşan hasarların tamiri (asfaltlama, parke döşenmesi) ham yolların imar planına göre açılması ve imece usulü ile atık su kanalının projelendirilmesi ve yapımı, oyun alanları, piknik alanları, yaya yolları, yeşil alanlar, mesire sahalarının düzenlenmesi, sağlıklı ve özürlü tüm kentlilerin ihtiyacının sağlanması ve bu tesislerin bakım onarımını yapmak,

Kentsel çevre ekolojik sorunlarının çözümü,

Kentte ; Kreş, Sağlık ocağı, Huzur Evleri, Sokak Çocuk Evleri, Hayvan Hastaneleri, Sanat Yapıları, Kültür Merkezleri, Belediye Hizmet Birimi binaları v.b. yapıların yapılması,

Yaya ve araç trafiği ulaşımının rahatlıkla sağlanması için köprü, kanal alt-üst geçit, raylı sistem yapımı ve yayalaştırma projeleri ve uygulaması,

Eğitim ve kültürle ilgili yurtlar, eğitim amaçlı tesisler ve mevcut tesislerin bakım ve onarımı,

Tarihi eserlere sahip çıkılarak korunması,

Kent halkının sivil örgütlenmelerinde ve benzeri gönüllü çalışmalarına yardımcı olunması,

Hizmet üretimimiz çerçevesinde geliştirilecek yapılacak tüm projelerde genel anlayışımız; katılımcı, demokratik, çoğulcu anlayışla kentlinin kendisini ilgilendiren her konuda söz sahibi olmasını, kararların oluşumunda denetleyici olarak bulunmasını sağlamak, kentiyle ortaklık, ittifak ilişkisi içinde bulunmaktır.

Sel ve dere taşkınları durumunda gerekli önlemlerin alınması ve zarar gören mağdurların İlçe Sivil Savunma Müdürlüğü ile Koordineli olarak İl Afet Yönetim Merkezine bildirilmesi

Olası Deprem anında arama kurtarma ekipleri ile arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katılmak,
– Çadırların Kurulması
– Çadırların elektrik, su ve WC ihtiyaçlarının karşılanması,
– Seyyar camaşırhane, yemekhane, hastane kurulma çalışmalarına katılmak,
– İnşaat Ruhsatı Yapı Kullanma İzin Belgesi, İmar Durumu Belgesi tanzimi işlemlerinin yürütülmesi
– 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereği yapı işlerine ait ihale dokümanı keşif ve hak ediş işlemlerinin yürütülmesi
– Bina inşaatı kontrolü-kaçak ruhsatsız yapıların denetimi
– Park-bahçe çevre düzenlemelerinin proje ve uygulamaları

A. YAPI RUHSAT İŞLERİ

1. İMAR DURUMU ALMAK İÇİN GEREKEN BELGELER
– Tapu
– Kadastral Çap
– Aplikasyon krokisi
– Plankote
– Zemin Etüd Raporu

2. PROJE HAZIRLANIRKEN YAPILACAK İŞLEMLER
– Proje ve arsa bilgilerini içeren başlık
– 1/500 veya 1/200 ölçekli vaz. planı ve kesitleri. (Vaziyet planlında arsa bahçe mesafeleri, ağaç yerleşimi, kotlandırma, otopark yerleşim projesi, kanal bağlantıları)
– T.A.K. S Hesabı
– K.A.K.S Hesabı
– Sığınak Hesabı
– Kat planları + en ve boy kesitler + tüm çephe görünüşleri + çatı planı
PROJE TANZİMİNDE BELEDİYEMİZCE HAZIRLANAN EK İMAR YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARA UYULACAKTIR.

3. PROJE ONAY İŞLEMLERİ

A- Mimari Proje onayı
– Tapu
– Çap
– İmar durumu
– Röperli Kroki
– Mimari Proje (5 takım)
– Sivil Savunma Tasdiki (Sığınak gerekiyorsa)
– Meslek Odası vizesi
– Oda Belgesi
– Mimari Proje Yapı Denetim Firmasınca onaylamış olacaktır.
– İtfaiye Tasdiki (Yangın Merdiveni gerekiyorsa)
– Ağaç bulunan parsellerde ağaç revizyonu
– Plan notu veya yönetmelik gereği özellik arz eden parsellerde ilgili kurum görüşleri (Bakanlık, Karayolları vs.)

B- Statik Proje Onayı
– Mimari Projelere uygun statik proje ve hesaplar (5 takım)
– Statik ve betonarme projelerin İnşaat Mühendisleri Odasınca onayı (Proje üzerinde)
– İnşaat yapılacak arsaya ait onaylı Jeolojik Etüt Raporu
– Statik Proje Yapı Denetim onayı
– İlave kat yapılması halinde statik proje müellifinden alınacak uygunluk raporu
– Statik sistemi etkileyen tadilatlarda statik proje müellifi ve İnşaat Mühendisleri Odası’ndan alınan sağlamlık raporu

C- Elektrik Proje onayı
– Mimari Projeye uygun olarak hazırlanan elektrik projesi (5 takım)
– Elektrik Mühendisleri Odası onayı (Proje üzerinde)
– Elektrik Projesi Yapı Denetim onayı (Proje üzerinde)
– Elektrik Projesi TEDAŞ onayı (Proje üzerinde)
– Asansörlü binalarda asansör projesi

D- Tesisat Proje onayı
– Mimari Projeye uygun olarak hazırlanan Sıhhi Tesisat Projesi (5 takım)
– Makine Mühendisleri Odası onayı (Proje üzerinde)
– Sıhhi Tesisat Projesi Yapı Denetim Onayı (Proje üzerinde)
– Isı Yalıtım Proje ve Hesapları
– Asansörlü binalarda asansör projesi

4.YAPI DENETİM FİRMASI BELGELERİ
– Yapı Bilgi Formu
– Yapı Denetim Şirketi İzin Belgesi (Bakanlıkça onaylı)
– Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
– Yapı Denetim Firmasının Yapı Denetimini üstlendiğine dair taahhütname
– İdarenin açmış olduğu yapı denetim hesabına yatırılan Yapı Denetim Hizmeti Taksit Makbuzu
– Kontrol mühendisi ve Yardımcı kontrol mühendisi ikametgah senedi

5. MÜTEAHHİT BELGELERİ
Yapı Müteahhitliği’nin Mal sahibi tarafından üstlenilmesi halinde
– Yapı müteahhitliğini üstlendiğine dair taahhütname
– Nüfus cüzdan sureti
– İkametgah senedi
– Vergi levhası
– Ticaret Odası kaydı

Yapının Müteahhit tarafından yapılması halinde

– Nüfus cüzdan fotokopisi
– İkametgah senedi
– Vergi levhası
– Şirket ise imza sirküleri
– Ticaret odası kaydı
– Noter Tasdikli Taahhütname

B. YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ İŞLEMLERİ

– Tapu sureti
– İnşaat Ruhsat sureti (Varsa yenileme ve tadilat ruhsatları da dahil olmak üzere)
– SSK İlişik Kesme Belgesi
– Vergi Dairesi İlişik Kesme Belgesi
– Yapı Denetim Şirketi Raporu
– Yapı Denetim Şirketi İş Bitirme Belgesi
– Cins Tahsisi Belgesi

Bilgi ve istekleriniz için fenisleri@kucukkuyu.bel.tr adresine e-mail atabilirsiniz.

FEN İŞLERİ

İRTİBAT:286-752-08-10-752-50-54/109-110-111