Mali Hizmetler Müdürlüğü

   Mali Hizmetler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği 2021   

   Mali Hizmetler Müdürlüğü Organizasyon Şeması 2021   

   İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Raporu 2021   

 

Görev ve Tanımı:
Belediyenin tüm gelirlerinin tesbit, tarh, tahakkuk ve tahsil edildiği birimdir.
GELİRLER
Belediye gelirleri 4 ana grupta toplanır.
1- Öz gelirler
2- Devlet gelirlerinden ayrılan paylar
3- Devlet yardımları
4- Borçlanmalar, cezalar ve diğer gelirler

1-ÖZ GELİRLER
Öz gelirler 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Yasasına dayanır.
2464 sayılı kanunla;
a) Bizzat mükelleflerin beyanı veya ilgili kurumun tespiti ile en çok kullanılan gelir türleri;

– Çevre Temizlik Vergisi
– İlan ve Reklam Vergisi
– Eğlence Vergisi
– Yangın Sigorta Vergisi
– İşgal Harcı
– Sağlık Belgesi Harcı
– Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı
– Bina İnşaat Harcı
– Kayıt Suret Harcı
– Muayene Ruhsat Rapor Harcı
– İmar Harcları
– İşyeri Açma İzni Harcı
– Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı
– Yol Harcamalarına Katılma Payı

b) Aracı kurumlar tarafından fatura bedellerinden tahsil edilerek ödenen paylar

– Haberleşme Vergisi
– Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi
1319 sayılı Emlak Vergisi

Yeni bir Gayrimenkul aldığımızda veya miras yolu ile intikal ettiğinde Yasal süreleri içinde bildirim vermeliyiz.

– Bina vergisi
– Arsa vergisi
– Arazi vergisinden oluşur

1. Emlak Vergisi Oranları
2. Emlak Vergisi Ödeme Miktarı
3. Emlak Vergisi Cezaları
4. Emlak Vergisi Ödeme Süresi
5. Emlak Vergisi Ödemesi İçin Hesap Numaraları
6. Kayıtların Doğru Ve Hatasız Düzenlenebilmesi İçin Beyanname Verirken
7. Gayrimenkul Alırken Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar
8. Emlak Vergisinde Muafiyet
9. Emeklilere ait işlemler
10. Satış Durumunda Yapılacak İşlemler
11. Yanlış Bir Vergilendirme İşlemi Olursa Bu Durum Nasıl Düzeltilir?
12. Bildirim Verilmediği Tespit Edildiğinde Ne Yapılır?
Cevre Temizlik Vergisi
2464 sayılı belediye gelirleri kanunu mükerrer 44 maddesi

13. Çevre Temizlik Vergisinin Kapsamı
14. Çevre Temizlik Vergisi Mükellefi Kimdir?
15. Çevre Temizlik Vergisi Oranları
16. Çevre Temizlik Vergisi Ödeme Süresi
17. Çevre Temizlik Vergisi Cezaları
18. Çevre Temizlik Vergisi İçin Belgeler
19. Çevre Temizlik Vergisi Ödemesi Yapılacak Yerler
20. Boş Binalar İçin Cevre Temizlik Vergisi
21. Satış Ve Taşınma Durumunda Yapılacak İşlemler
22. Yanlış Bir Vergilendirme İşlemi Olursa Bu Durum Nasıl Düzeltilir?

Açıklamalar;
1. Oranlar :

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 ve 18 inci maddelerinde 4736 sayılı kanunla yapılan değişiklik ile bina, arsa ve arazilere ilişkin vergi oranları, 1.1.2002 tarihinden geçerli olmak üzere, 3030 sayılı Kanunun Uygulandığı büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde %100 artırımlı uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
Emlak vergisinde  (Meskenler binde 1, işyerleri binde 2)
Arsa vergisi binde 03´dır.
Arazi vergisi binde 01´dir

2. Ödeme miktarı :

Her yıl Maliye Bakanlığınca açıklanan yeniden değerleme oranını yarısı kadar Emlak vergisi matrahı belediyece hesaplanır.

3. Ceza :

Ödeme süresinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 51 maddesi göre tespit edilen oran üzerinden gecikme zammı alınır. (12.11.2003 tarihinden itibaren aylık %2,5) 2003/3645 sayılı B.K.K.

4. Ödeme süresi :
Bakanlar kurulunca tespit edilir. 2 taksitte ödenebilir. Emlak Vergisi mali yılın Mayıs ve Kasım aylarında ödenir.
5. Ödeme yapılacak yerler :
Küçükkuyu Belediye Başkanlığı vezneleri
Posta Çek Hesabı : 111037

T.C. Ziraat Bankası Küçükkuyu Şubesi Iban No:

TR 06 0001 002 44 53 8294 939 50 16

6. Kayıtların doğru ve hatasız düzenlenebilmesi için bildirim verirken:

– Tapu ve kimlik fotokopisi
– İntikaller için veraset ilamı sureti
– Bir başka sahsın bildirimini vermek için vekaletname sureti yanımızda bulunmalıdır.
7. Gayrimenkul alırken dikkat edilmesi gerekli hususlar :
Tapu işlemlerimizi bitirmeden önce satın alınan gayrimenkulun emlak vergisi borcu olup olmadığının araştırılması gerekir. Emlak vergisinin 30 maddesi istinaden emlak vergisinin ödenmeyen kısmından devreden ve devralan müteselsilen sorumlu olmalarından dolayı devralan emlak vergisi borcu ile devralmış olur. Bunun için satın alınan gayrimenkulun emlak vergi borcu olup olmadığının kontrol ettirilmesi gerekir.

8. Emlak Vergisinde Muafiyet :
Emlak vergisi kanunu 8. maddesine göre emlak vergisinden istisna olunabilmesi için;

– Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, ( Vergi Dairesi, SSK, Emekli Sandığı, Bağkur aktif geliri bulunmadıklarını onaylatmaları gereklidir.)

– Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların,

– Gazilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin

Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması , (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde emlak vergisi tahakkuk ettirilmez. Bu koşullara uygun olduklarını gösterir formu ilgili belediyeye ibraz ederek bir kereye mahsus bu işlemi yaptırmaları gerekir.

Yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır
Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz.
9. Emeklilere ait işlemler:

– Emekli, gazi ve şehit eşleri için emekli formu
– Hiçbir geliri olmayanlar için form

10. Satış Durumlarında Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Emlak satımlarında bağlı bulunulan belediyenin, bu durumdan haberdar edilmesi gerekmektedir. Mülkün sahibi mülk satıldığında, bağlı olunan belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğüne, bir dilekçe (görmek için lütfen tıklayın) ile başvurarak değişikliklerin bildirilmesi gerekmektedir.
11. Yanlış Bir Vergilendirme İşlemi Olursa Bu Durum Nasıl Düzeltilir?

Eğer herhangi bir şekilde yanlış vergilendirmeye tabi olunursa, yanlış vergilendirilmenin düzeltilmesi için bağlı bulunulan belediyeye bir dilekçe ile başvurularak, yanlışlığın düzeltilmesi istenebilir.

12. Bildirim verilmediği tespit edildiğinde ne yapılır?
1319 Sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince bildirimin süresinde verilmemesi halinde idarece tarh edilir. İdarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri 4751 sayılı kanunun 29.madde hükmü dikkate alınarak hesaplanır. 213 sayılı V.U.K. 351 ve 352 maddelerine göre usulsüzlük işlemi uygulanır.
13. Çevre Temizlik Vergisinin Kapsamı :

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar, çevre temizlik vergisine tabidir.

14. Çevre Temizlik Vergisi Mükellefi Kimdir?

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun çevre temizlik vergisine ilişkin mükerrer 44 üncü maddesi, 5035 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle yeniden düzenlenmiş olup, 01.01.2004 tarihinden itibaren “Barınma amacı ile oturulan, dolayısıyla konut olarak kullanılan yerlerde, içme veya temizlik için su kullanan gerçek ve tüzel kişilerle belediyeler veya büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ise su ve kanalizasyon idareleri arasında bir hizmet sözleşmesi yapılmakta ve hizmet sözleşmesi yapan bu gerçek ve tüzel kişiler de “Abone” olarak adlandırılmaktadırlar. Dolayısıyla konutların vergilendirilmesinde, kullandıkları konuta ait su aboneliği bulunanlar, çevre temizlik vergisinin de mükellefi olup, adlarına su bedeli ile birlikte tahakkuk edecek çevre temizlik vergisini de ödemekle yükümlü bulunmaktadırlar. ”şeklinde değiştirildiğinden mesken olarak cevre temizlik vergisi ödeyen mükelleflerimizin kayıtları kapatılmıştır. İş yerlerinin belediyemiz de bulunan kayıtları devam etmektedir.

15. Oranlar :

2464 Sayılı Kanunun mükerrer 44. maddesine göre alınan Çevre Temizlik Vergisi her yıl Ocak ayında Maliye Bakanlığınca tespit edilen yeniden değerlenme oranı kadar artırılarak tahakkuk ettirilir.

16. Ödeme süresi :

Bakanlar kurulunca tespit edilen vergiler iki eşit taksitle mali yılın mayıs ve kasım aylarında ödenir.
17. Ceza : Ödeme süresinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 51 Maddesine göre tespit edilen oran üzerinden gecikme zammı alınır. (12.11.2003 tarihinden itibaren aylık %2,5) 2003/3645 sayılı B.K.K.
18. Belgeler :

– Ev sahipleri için tapu ve kimlik fotokopisi,
– Kiracılar için kira kontratı, kimlik fotokopisi,
– Bir başka şahsın beyanını vermek için vekaletname sureti yanımızda bulunmalıdır.

19. Ödeme yapılacak yerler :
Küçükkuyu Belediye Başkanlığı Vezneleri
Posta Çek Hesabı : 111037

20. Boş Binalar İçin Çevre Temizlik Vergisinin Kapsamı Nedir?

Boş binalarda çevre temizlik vergisi mükellefi binanın sahibidir.

21. Satış ve Taşınma Durumlarında Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Herhangi bir adres değişikliği ya da emlak ve satımlarında bağlı bulunulan belediyenin, bu durumdan haberdar edilmesi gerekmektedir. Kişi mülkün sahibi ise mülk satıldığında, kişi kiracı ise taşındığında bağlı olunan belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğüne, bir dilekçe ile başvurarak değişikliklerin bildirilmesi gerekmektedir.
22.Yanlış Bir Vergilendirme İşlemi Olursa Bu Durum Nasıl Düzeltilir?

Eğer herhangi bir şekilde yanlış vergilendirmeye tabi olunursa, yanlış vergilendirilmenin düzeltilmesi için bağlı bulunulan belediyeye bir dilekçe ile başvurularak, yanlışlığın düzeltilmesi istenebilir.

2.DEVLET GELİRLERİNDEN AYRILAN PAYLAR

1981 yılında çıkarılan 2380 sayılı Yasa ile genel bütçe gelirleri tahsilatının % 5´inin belediyelere verilmesi hükme bağlanmıştı.

1984 yılında 3004 sayılı Yasa ile bu oran % 10.30´a çıkarılmıştır.
1986 yılında 3239 sayılı sayılı Yasa ile 1986 yılı için 8.55, diğer yıllar için 9.25 olarak belirlenmiştir.
4629 sayılı Kanunun 3. ncü maddesi ile bu pay % 6 olarak değiştirilmiştir.

3. DEVLET YARDIMLARI
Bu kaynak çeşitli fonlarla ve yardımları kapsar.

4- BORÇLANMALAR, CEZALAR VE DİĞER GELİRLER

– Belediye Bütçe kararnamesindeki yetkiye istinaden gerekli hallerde belediye başkanı borçlanma yapabilir.

GİDERLER
Belediye gider işlemlerini yasa, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine
uygun bir şekilde zamanında yapılmasını sağlamak. Belediye gider servisinde yürütülen iş ve işlemleri sürekli düzenli olarak izlemek, değerlendirmek ve denetlemek gibi görevler üstlenmiştir.

Görevleri :
Hazırlık bütçesini, Bütçe kesin hesaplarını, Aylık ve yıllık mizan hazırlanmasını yapılacak harcamaya ilişkin giderin bütçedeki tertibine uygunluğunu kanun, tüzük ve mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde hazırlamak.

Giderler

Görevleri :
Giderin kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak ve maddi hataların bulunmamasına dikkat ederek Belediye gelir ve gider işlemleri ile ilgili muhasebe kayıtlarının yapılmasını sağlamak. Belediyemiz görevleri arasında yer alan 4109 sayılı Muhtaç Asker Ailesi Yardımı yasa gereğince yürütülmekte ve her ay muhtaç asker ailelerine maaş ödemek.

Personel Maaş Ve Ücret Ödemeleri Görevleri :
Çalışanlar ve Emekli olan personelin özlük ve ekonomik haklarına ilişkin ödemeler yasa, tüzük ve yönetmelik çerçevesinde zamanında ve eksiksiz hiçbir aksaklığı meydan vermeden yerine getirmek.

 

İRTİBAT: 286-752-50-54/111