Zabıta Hizmetleri

TEMEL GÖREVİ
Belediye sınırları dahilinde; 5272 sayılı Belediye Kanunun 51. Maddesine göre; Beldenin nizamını, intizamını temin ve muhafaza etmek ve bu sıfatla Belediye kanun, tüzük, yönetmelik hükümleri ile Belediye Meclisi ve Encümeni’nce alınan kararları uygulamak, esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevlidir. Belediye suçlarını takip, araştırma ve bu suçların işlenmesini önleyici tedbirleri almakla görevli resmi üniformalı bir teşkilattır. Talimatname ile yasakları ve emirleri tatbik etmek, 1608 ve 151 Sayılı Belediye Cezalarının infazı, Belediye suçlarını kovuşturma ve araştırmakla, Belediye Zabıtası görevli kılınmıştır.

BELEDİYE ZABITASININ GÖREV VE YETKİLERİ

Belediye hizmetleriyle ilgili olan ve idari yaptırımı gerekli kılan fiillerin işlenmesini önlemek,
İdari yaptırımı gerektiren fiillerin işlenmesi durumunda, durumu bir tutanakla tespit ederek gerekli idari yaptırıma karar verebilmesini temin için Belediye Başkanlığına bildirmek,
Kanunla öngörülen bazı idari yaptırımları uygulamak,
Ulusal bayram, resmi tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde, yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri yapmak,
Savaş veya yangın,deprem,su baskını gibi doğal afet hallerinde, gerekli önlemleri almak, gerekli yardımı yapmak ve yetkili merci ve amirlerin vereceği görevleri yerine getirmek,
Diğer genel veya özel kolluk kuruluşları ile işbirliği yapmak,
Cadde,sokak ve diğer kamusal alanlarda izinsiz seyyar satıcılığı önlemek, bu gibi yerlerdeki izinsiz işgalleri kaldırmak,
Sahiplerinin rızası aranmaksızın, denetim amacıyla işyerlerine girmek, gerekli denetimleri yapmak, denetim kapsamında ilgililerden bilgi ve destek istemek,
Boşaltılması, kapatılması veya yıktırılması hususunda karar bulunan yapılara, sahiplerinin rızası aranmaksızın, girmek ve alınan karaları uygulamak,
Savaş veya yangın,deprem,su baskını gibi doğal afet hallerinde,yardım ve kurtarma amacıyla sahiplerinin rızasını araştırmaya gerek olamadan, kişilere ait konut, işyeri ve benzeri yapılara girmek,
Haklarında yapılan işlem dolayısıyla direnen veya uyarıldığı halde mevzuata aykırı davranışta bulunmakta ısrar eden kişiler hakkında adli kovuşturma işlemlerinin yapılabilmesi için genel kolluk ile işbirliği yapmak,
Belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya engel olanlar hakkında, adli kovuşturmaya esas teşkil etmek üzere tutanak düzenlemek,
Gıda mevzuatına aykırı şekilde satışa arz edilen gıda maddelerinin satışını önleyerek, bunlara el koymak, kamunun sağlığı açısından zaralı ve tehlikeli olan sair maddelere el konulmasını temin için genel kollukla işbirliği yapmak,
Belediye sınırları içindeki yol, sokak,cadde ve meydanlardaki araçların trafik düzenini sağlamak,
İzinsiz yapılanmalarda inşaatta kullanılan malzemelere, araç ve gereçlere el koymak,
Kanunlara verilen diğer görevleri yapmak.

KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ ZABITA YÖNETMELİĞİ

İTRİBAT:
ALO 153
286-752-50-54/113-101